Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Distriktsretten (Rayonen sad), i hvis retskreds den forurettede har fast bopæl eller for tiden opholder sig, har kompetence til at anordne beskyttelsesforanstaltninger (jf. artikel 7 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Den distriktsret, der har behandlet sagen, udsteder efter anmodning fra den beskyttede person den i artikel 5 i forordning (EU) nr. 606/2013 omhandlede attest (jf. artikel 26, stk. 1, i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En person, der er omfattet af en beskyttelsesforanstaltning, der er anordnet i en medlemsstat i Den Europæiske Union, kan anmode byretten i Sofia (Sofiyski gradski sad) om at få truffet en afgørelse om beskyttelse, der gælder i Bulgarien (jf. artikel 23 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Indenrigsministeriet og statsadvokaturen har kompetence til at iværksætte en sådan foranstaltning.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretten i Sofia er den kompetente ret.

Retten undersøger mulighederne for at iværksætte foranstaltningen ved hjælp af de midler, der står til rådighed efter bulgarsk ret. Såfremt dette ikke er muligt, anordner retten en alternativ beskyttelsesforanstaltning i henhold til bulgarsk lovgivning (jf. artikel 24, stk. 2, i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Afslag på anerkendelse eller fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning meddeles af byretten i Sofia efter begæring fra den person, der udgør en fare (jf. artikel 25 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Bulgarien kræver, at dokumenterne oversættes til bulgarsk.

Sidste opdatering: 10/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website