Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Белгия

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Компетентни да постановят мярка за осигуряване на защита в зависимост от предмета на делото, по което се иска защита, са: семейният съд, трудовият съд или прокуратурата, като последващият контрол се осъществява от семейния съд или съда за младежта.

Главният секретар на съда, който е постановил мярката за осигуряване на защита, или, според случая, прокуратурата са компетентни за издаването на удостоверението.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Прокуратурата по мястото, където лице, което се ползва от защита, е/ще бъде вписано в регистъра на населението, или пребивава/ще пребивава обичайно.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Прокуратурата по мястото, където лице, което се ползва от защита, е/ще бъде вписано в регистъра на населението, или пребивава/ще пребивава обичайно. Приспособяването на мярката за осигуряване на защита може да бъде обжалвано пред първоинстанционния съд в съответствие с член 11, параграф 5.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Първоинстанционният съд.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

В зависимост от официалните езици на мястото на изпълнение съгласно белгийското право, за преводите по член 16, параграф 1 се приемат френски, нидерландски и/или немски език.

Последна актуализация: 27/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - България

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице е компетентния орган, които постановява мерки за защита. (чл. 7 от Закона за защита от домашното насилие).

Районният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на лицето, което се ползва от защита, удостоверението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013. (чл. 26, ал.1 от Закона за защита от домашното насилие).

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Лице, което се ползва от мярка за осигуряване на защита, постановена в държава - членка на Европейския съюз, може да поиска издаване на заповед за защита на територията на страната от Софийския градски съд. (чл.23 от Закона за защита от домашното насилие.)

Компетентни за изпълнение на такава мярка са органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Компетентен е Софийски градски съд.

Съдът проверява дали мярката може да бъде изпълнена със способите на българския закон. Когато това е невъзможно, той постановява заместваща мярка на защита съобразно българското законодателство. (чл. 24, ал. 2 от Закона за защита от домашното насилие)

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Отказ за признаване или отказ за изпълнение на мярка за осигуряване на защита се постановява от Софийския градски съд по искане на лицето, създаващо заплаха. (чл.25 от Закона за защита от домашното насилие)

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Република България изисква документите да бъдат преведени на български език.

Последна актуализация: 10/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Естония

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Мерки за осигуряване на защита по граждански дела може да се прилагат съгласно член 1055, параграф 1 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за задълженията, в който е предвидено, че ако непрекъснато се причиняват увреждания вследствие на незаконосъобразни деяния или е отправена заплаха за увреждане чрез незаконосъобразно деяние, жертвата или заплашеното лице има право да поиска преустановяване на вредоносното поведение, или въздържане от отправянето на заплахи чрез такова поведение. В случай на физическо увреждане, вреди за здравето, нарушаване на неприкосновеността на личния живот или на други права на личността, може да бъде поискано, inter alia, на извършителя да бъде забранено да се доближава до други лица (чрез ограничителна заповед), могат да се регламентират използването на жилището или личните отношения или да бъдат наложени други подобни мерки. В член 475, параграф 1, точка 7 от Връзката отваря нов прозорецГражданския процесуален кодекс е предвидена процедурата за налагането на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Според нея охранителните производства включват налагането на ограничителна заповед и други сходни мерки за защита на правата на личността, установени в глава 55 и членове 544—549, които регламентират по-точно процедурата за налагане на ограничителна заповед. Съгласно член 378, параграф 1, точка 3, член 546 и член 551, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, мерките за осигуряване на защита по граждански дела може да се прилагат и като мярка за обезпечаване на иск или като временна мярка в охранителни производства.

Съгласно член 1055, параграф 1 от Закона за задълженията може да бъде поискано на извършителя да се забрани да доближава до други лица (т.е. да бъде наложена ограничителна заповед), могат да бъдат регламентирани използването на жилището или личните отношения или да бъдат наложени други сходни мерки. Поради това мерките, които може да бъдат прилагани за осигуряването на защита на правата на личността, не са изброени изчерпателно в Закона, като според конкретните случаи може да се поиска прилагането на подходяща и необходима мярка.

Няма статистически данни относно средната продължителност, за която се налагат мерките. В Естония много мерки за защита на неприкосновеността на личния живот и правата на личността по член 1055 от Закона за задълженията могат да се налагат за срок до три години. Според анализа на съдебната практика във връзка с ограничителните заповеди, който беше направен от Върховния съд през 2008 г., обикновено съдилищата са налагали ограничителни заповеди за срок до 3 години.

Регламент (ЕС) № 606/2013 обхваща мерките за осигуряване на защита по граждански дела. Регламент (ЕС) № 606/2013 не се прилага за мерките за защита, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 2201/2003. За прилагането на мерки за осигуряване на защита по граждански дела не е задължително да е било извършено незаконосъобразно деяние срещу изложеното на риск лице. Достатъчно е поведението на ответника до момента да дава основания за опасения, че той може да нарани жертвата или да наруши правата на личността на жертвата. Мерките за осигуряване на защита по граждански дела не са изброени изчерпателно в закона. Ако е необходимо, за да се подобри конкретна ситуация, може да се приложи подходяща мярка за осигуряване на защита, която не е нужно да е посочена в законодателството.

Налагането на мерки за осигуряване на защита може да бъде поискано от лицето, което е изложено на риск, или от пострадалото лице както в отделно производство, така и съвместно с друг иск. Лицето, което е изложено на риск, трябва да подаде молба до Връзката отваря нов прозорецокръжния съд за налагането на мярка за осигуряване на защита. Съдилищата разглеждат молбите в рамките на охранителни производства. Преди да наложи мярка за осигуряване на защита, съдът изслушва лицето, срещу което се иска налагането на мярката, и лицето, в чийто интерес се води производството за налагането на мярката. Ако е необходимо, съдът изслушва и лица, които са тясно свързани с горепосочените лица, или представители на селската или градската управа или на полицейския орган по местопребиваване на лицата.

Молбите до съда трябва да бъдат изготвени на естонски език и да отговарят на изискванията по членове 338 и 363 от Гражданския процесуален кодекс. Всички молби трябва да се подават до съда напечатани в четлив вид. Когато е възможно, на съда следва да се предоставят и електронни копия на процесуалните документи, които са представени в писмен вид. Договорните представители, нотариусите, съдебните изпълнители, синдиците, държавни органи, структури на местното самоуправление и други юридически лица изпращат документи до съда по електронен път, освен ако има основателна причина за представянето на документа по друг начин. По-подробни правила за изпращането на електронни документи до съдилищата, изискванията по отношение на формата на документите и списък на документите, които се представят чрез портала, се съдържат в Връзката отваря нов прозорецнаредба, Връзката отваря нов прозорецприета от ресорния министър. Когато изпраща до съда писмени документи и приложения към тях, участникът в производството трябва да представи изисквания брой преписи на тези документи, които следва да бъдат връчени на другите участници в производството.

При подаването на молби или жалби по въпроси, разглеждани в рамките на охранително производство, се заплаща държавна такса в размер на 50 EUR. При подаването на молба за обезпечаването на иск се заплаща държавна такса в размер на 50 EUR.

Според естонското право не се изисква участниците в производството да се представляват в съда от процесуален представител във връзка с налагането на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Решението за налагане или за изменение на ограничителна заповед или на друга мярка за осигуряване на защита на права на личността може да се обжалва от лицата, които са обвързани с неговото изпълнение. Такива жалби се подават в писмен вид до областния съд чрез окръжния съд, чието решение се обжалва. Жалбите се подават в 15-дневен срок от датата на връчване на решението. Решението не може да бъде обжалвано след изтичането на пет месеца от неговото постановяване, когато то е постановено по предявен иск или в рамките на охранително производство, освен ако законодателството не предвижда друго. Ако обстоятелствата се променят, съдът може да отмени или да измени ограничителна заповед или друга мярка за осигуряване на защита на правата на личността. Съдът изслушва участниците преди да отмени или измени мярката. Решението за налагането на ограничителна заповед или друга мярка за защита на правата на личността се връчва на лицата, по отношение на които и в чийто интерес се налагат въпросните мерки.

Решенията по отношение на мерките за осигуряване на защита се привеждат в изпълнение от момента на връчването им на задълженото лице (лицето, създаващо заплаха).

Решението, с което е наложена мярката за осигуряване на защита, се привежда в изпълнение от съдебен изпълнител. Съдебните изпълнители обикновено научават за нарушаването на мярка за осигуряване на защита от лицето, което е изложено на риск. Ако мярката за осигуряване на защита е била наложена преди да бъдат определени права на достъп, съдът може да се произнесе по правата на достъп, като вземе предвид наложените мерки за осигуряване на защита. В своя анализ от 2008 г. на съдебната практика, свързана с ограничителни заповеди, Върховният съд прие, че ако изложеното на риск лице и лицето, създаващо заплаха, живеят (или работят) в близост един до друг, би било по-целесъобразно да бъде уреден режимът на техните лични отношения, а съдържанието на забраните (мерките за осигуряване на защита) може преди всичко да включват списък на забранените действия.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В Естония съдилищата са компетентни да налагат мерки за осигуряване на защита. Според член 5 окръжният съд, който е постановил мярката за осигуряване на защита, е компетентен за издаването на удостоверение по отношение на мярката за осигуряване на защита. За издаването на удостоверение трябва да се подаде молба до окръжния съд. Данните за контакт на естонските съдилища са посочени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

За да предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, лицето трябва да се обърне към съдебен изпълнител, който е компетентен по местопребиваването или местонахождението на задълженото лице или в чиято компетентност се намират активите на задълженото лице. Съдебните изпълнители образуват изпълнително производство въз основа на молба и документ за изпълнение, предоставени от изложеното на риск лице. Данните за контакт на съдебните изпълнители са посочени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Ако е необходимо, мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава, може да се прилага от съдебен изпълнител, който е компетентен да извърши изпълнението на мярката за осигуряване на защита. Съдебният изпълнител, който е компетентен по местопребиваването или местонахождението на задълженото лице или в чиято компетентност се намират активите на задълженото лице, е компетентен да приведе в изпълнение мярката за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка. Данните за контакт със съдебните изпълнители са посочени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

За отказ на признаване или изпълнение на мерки за осигуряване на защита, постановени в друга държава членка, трябва да се подаде молба по местопребиваването на задълженото лице или до окръжния съд, който е компетентен по евентуалното изпълнително производство. Данните за контакт на естонските съдилища са посочени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Естонски и английски език.

Последна актуализация: 23/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Гърция

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Мерки за осигуряване на защита може да се постановяват от съдия от Атинския едноличен първоинстанционен съд (Monomelés Protodikeío Athinón) в рамките на производство за прилагане на временни мерки (diadikasía ton asfalistikón métron).

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Компетентният орган е председателят на съответната Камара на съдебните изпълнители (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) или неговият заместник.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Това може да бъде извършено от съдия от едноличния първоинстанционен съд в рамките на производство за прилагане на временни мерки.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Компетентният орган е едноличният първоинстанционен съд в рамките на неговата компетентност по охранителни производства (ekoúsia dikaiodosía).

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Гръцки език.

Последна актуализация: 02/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Испания

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Не се прилага.

В Испания няма заповеди за защита като описаните в Регламент (ЕС) № 606/2013, поради което няма и съдебни органи, компетентни да издават такива заповеди и свързаните с тях удостоверения, предвидени в член 5 от Регламента.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Не се прилага.

В Испания няма заповеди за защита като описаните в Регламент (ЕС) № 606/2013, поради което няма и органи, компетентни да издават такива заповеди и свързаните с тях удостоверения, предвидени в член 5 от Регламента.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Първоинстанционните съдилища (Juzgado de Primera Instancia) или в определени случаи съдилищата по семейни въпроси (Juzgados de Familia) по местоживеенето на пострадалия.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Първоинстанционните съдилища (Juzgado de Primera Instancia) или в определени случаи съдилищата по семейни въпроси (Juzgados de Familia) по местоживеенето на пострадалия.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Съдът на провинцията (Audiencia Provincial).

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Испански.

Последна актуализация: 01/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Италия

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Според италианското законодателство съдът по местопребиваване на лицето, което се ползва от защита, е компетентен да постановява мерки за осигуряване на защита и съответно да издава удостоверения в съответствие с член 5.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, се предявява и ако е необходимо, се изпълнява под надзора на съда по местопребиваване, местоживеене или постоянен адрес на лицето, което се ползва от защита, към момента на подаване на молбата.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Компетентен да извърши адаптирането на мерките за осигуряване на защита в съответствие с член 11, параграф 1 е съдът по местопребиваване, местоживеене или постоянен адрес на лицето, което се ползва от защита.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Същият съд като по подточка iii).

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Италиански език.

Последна актуализация: 03/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Кипър

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Член 32 от Закона за съдилищата (Закон 14/60) предвижда, че при упражняването на своята гражданска компетентност всеки съд може да издава заповед за забрана за извършването на определени действия (временна, постоянна или със задължително действие).

Съгласно член 16 от Закона за съдилищата по семейни дела (Закон 23/90) съдилищата по семейни дела разполагат със същите правомощия.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Органът, който е компетентен да постановява мерки за осигуряване на защита, е районният съд (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) по местопребиваването или местоживеенето на ищеца в съответния момент.

В случай на семейноправен спор компетентният орган е съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) по местопребиваването или местоживеенето на ищеца или на ответника в съответния момент. Ако спорът се отнася до малолетно или ненавършило пълнолетие лице, компетентен е съдът по семейни дела в района, където е установено малолетното или ненавършилото пълнолетие лице.

Компетентен да издава удостоверения е районният съд или съдът по семейни дела, който е постановил мярката за осигуряване на защита.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Орган, пред който може да бъде предявена мярка за осигуряване на защита:

Във всички случаи компетентният орган е районният съд в района, в който лицето, създаващо заплаха, се е преместило за постоянно или временно. Ако адресът е неизвестен, компетентният орган е Районният съд на Никозия.

Компетентен орган по изпълнението на такива мерки:

Във всички случаи компетентният орган е районният съд в района, в който лицето, създаващо заплаха, се е преместило за постоянно или временно. Ако адресът е неизвестен, компетентният орган е Районният съд на Никозия.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Във всички случаи компетентният орган е районният съд в района, в който лицето, създаващо заплаха, се е преместило за постоянно или временно. Ако адресът е неизвестен, компетентният орган е Районният съд на Никозия.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Съдебен орган, до който трябва да се подаде искането за отказ на признаване:

Районният съд или съдът по семейни дела, пред който е предявена мярката за осигуряване на защита, постановена в държавата членка на произход.

Когато е приложимо, съдът, до който трябва да се подаде искането за постановяване на отказ на изпълнение:

Районният съд или съдът по семейни дела, пред който е предявена мярката за осигуряване на защита, постановена в държавата членка на произход.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Документите следва да бъдат представени на гръцки език. Приемат се също така преводи на английски език.

Последна актуализация: 07/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Латвия

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Правилата и процедурите, приложими към мерките за осигуряване на защита по граждански дела, се уреждат от Гражданския процесуален кодекс.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В Латвия органите, компетентни за постановяване на мерки за осигуряване на защита и издаване на удостоверенията, са районните/градските съдилища (член 5411, параграф 45 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Органите, компетентни за изпълнението на мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, са районните/градските съдилища по мястото на изпълнение на решението или по декларираното местоживеене на ответника, или, ако няма такова място — по фактическото местоживеене или по седалището на ответника (член 6513, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Органите, компетентни да извършват приспособяването на мерките за осигуряване на защита, са същите районни/градски съдилища, които са компетентни да изпълняват тези мерки (член 6515, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Това са районните/градските съдилища, в чийто съдебен район следва да бъде извършен контролът на изпълнението на мярката за осигуряване на защита, постановена с решение на чуждестранен съд (член 6443, параграф 43 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Транслитерация или превод, изисквани съгласно този регламент, се правят на официалния език на Република Латвия, т.е. на латвийски език.

Последна актуализация: 02/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Литва

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В Литва мерките за осигуряване на защита, които попадат в обхвата на Регламента, се постановяват от съдилищата. Удостоверенията по член 5 от Регламента се издават от съда, който е постановил мярката за осигуряване на защита.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

В Литва изпълнението на мерките за осигуряване на защита, попадащи в обхвата на Регламента, са от компетентността на съдебните изпълнители. Ако съдебните изпълнители бъдат възпрепятствани при привеждането в изпълнение на мерки за осигуряване на защита, попадащи в обхвата на Регламента, те имат общо право да се обръщат към полицията с искане за отстраняването на съответните пречки.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Мерките за осигуряване на защита, попадащи в обхвата на Регламента, се приспособяват от съдебните изпълнители, които привеждат в изпълнение мерките за осигуряване на защита, в съответствие с член 11, параграф 1.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Исканията за отказ на признаване или ако е приложимо, за отказ за изпълнение на мярка за осигуряване на защита следва да се подават до Апелативния съд на Литва.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Всички транслитерации или преводи, които се изискват според Регламента за целите на комуникацията с литовските компетентни органи, трябва да бъдат на официалния език на Република Литва, т.е. литовски език.

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Унгария

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Окръжните съдилища.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Окръжните съдилища, районните служби на Будапеща и районната общинска администрация (наричани общо „общински служби“) и полицията.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Окръжният съд.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Окръжният съд.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Унгарски език.

Последна актуализация: 16/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Холандия

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В Нидерландия жертвите, които желаят в тяхна полза да бъде постановена мярка за осигуряване на защита, трябва да заведат гражданско дело (производство за временни мерки (kort geding). Това трябва да се направи с помощта на адвокат, който предоставя информация относно процедурата, която следва да бъде приложена, и води производството от името на жертвата.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Съдилища, които са компетентни да постановяват мярка за осигуряване на защита: съдилищаPDF(167 Kb)nl

Ако мярката за осигуряване на защита е била постановена въз основа на Закона за временната ограничителна заповед (Wet tijdelijk huisverbod):
кметът на мястото, където ще се прилага временната ограничителна заповед.

Същият орган, който е постановил мярката за осигуряване на защита, е компетентен да издаде и удостоверението.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

  • Съдебен изпълнител (deurwaarder),
  • ако се касае за мярка за осигуряване на защита, издадена въз основа на Закона за временната ограничителна заповед: полицията.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (съдия, който разглежда искания за временни мерки в Хагския окръжен съд)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

 

Gerechtshof Den Haag (Хагски окръжен съд)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Нидерландски език.

Последна актуализация: 24/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Полша

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Органи, компетентни да постановяват мерки за осигуряване на защита:

районни съдилища, окръжни съдилища, апелативни съдилища.

Органи, компетентни да издават удостоверения:

районните съдилища, окръжните съдилища и апелативните съдилища, които са издали решението за постановяване на мерки за осигуряване на защита.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Районните съдилища.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Районните съдилища.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Окръжните съдилища.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Полски език.

Последна актуализация: 15/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Финландия

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Във Финландия мерките за осигуряване на защита по Директива 2011/99/ЕС и Регламент (ЕС) № 606/2013 са уредени в Закона за ограничителните заповеди (898/1998).

В този закон е предвидена възможност за налагане на ограничителна заповед с цел предотвратяване на престъпления срещу живота, здравето, свободата или неприкосновеността на личния живот, предотвратяване на заплаха от такова престъпление или друг вид сериозен тормоз. Ако лицето, което се чувства застрашено, и лицето, срещу което се иска ограничителната заповед, живеят постоянно в едно и също жилище, ограничителна заповед може да се наложи, за да се предотврати престъпление срещу живота, здравето или свободата или пък заплаха от такова престъпление (вътрешносемейна ограничителна заповед).

Директива 2011/99/ЕС се прилага за ограничителните заповеди, наложени във Финландия, ако ограничителната заповед е била наложена в резултат на престъпление или предполагаемо престъпление. Ако ограничителната заповед не е свързана с престъпление, както е посочено в Директивата, тя попада под действието на Регламент (ЕС) № 606/2013.

Както се описва по-подробно в съответното решение, лицето, което е обект на ограничителната заповед, не може да се среща с лицето, ползващо се от защита, или по друг начин да се свързва или да прави опити да се свързва с него (базова ограничителна заповед). Забранено е също така проследяването или наблюдаването на лицето, ползващо се от защита. Лицето, което е обект на вътрешносемейна ограничителна заповед, трябва да напусне жилището, в което той или тя и лицето, ползващо се от защита, живеят заедно за постоянно, като той или тя няма право да се връща там. Ако има причина да се смята, че базовата ограничителна заповед не е достатъчна, ограничителната заповед може да бъде разширена. В такъв случай ограничителната заповед се прилага и за пребиваване в близост до постоянното жилище, ваканционното жилище или работното място на лицето, ползващо се от защита, или в близост до друго съпоставимо място, което се посочва конкретно (разширена ограничителна заповед). Все пак ограничителната заповед не се отнася до лични отношения, за които има подходящо основание и които явно са необходими. Уреждането на всички необходими лични отношения за предпочитане следва да бъде направено още в решението за налагане на ограничителната заповед.

Ограничителна заповед може да се налага най-много за една година. Вътрешносемейна ограничителна заповед може да се налага най-много за три месеца. Ограничителната заповед влиза в сила след постановяването на решението на районния съд за налагане на такава заповед. Решението трябва да се спазва, независимо от евентуалното обжалване, освен ако по-висш съд не постанови друго. Ограничителната заповед може да се подновява. В случай на подновяване ограничителната заповед може да бъде наложена най-много за две години. Вътрешносемейна ограничителна заповед може да се подновява най-много за три месеца.

Налагането на ограничителна заповед може да се поиска от всяко лице, което има основателна причина да се чувства застрашено или тормозено от друго лице. Искането може да бъде отправено също така от органите на прокуратурата, полицията или органа за социално подпомагане. Искането може да бъде устно или писмено, като се използва специален формуляр.

Делата за издаване на ограничителни заповеди се разглеждат от районния съд. Компетентен е районният съд по местопребиваване на лицето, което иска защита, или мястото, където ограничителната заповед ще се прилага основно. Ако лицето, против което се иска ограничителна заповед, е заподозряно за престъпление, което може да е от значение при разглеждането на делото за ограничителната заповед, компетентният наказателен съд е компетентен също така по въпроса за ограничителната заповед.

Доколкото е целесъобразно, разпоредбите относно наказателното производство се прилагат за изслушването в съда на дела, свързани с налагане на ограничителна заповед. Във финландската съдебна практика ограничителната заповед се налага почти без изключение като самостоятелна мярка, отделна от разглеждането на наказателно дело, въпреки че според закона такава мярка може да се прилага и във връзка с наказателно производство.

Ограничителна заповед може да се налага, ако има основателни причини да се смята, че лицето, против което е поискана заповедта, има вероятност да извърши престъпление срещу живота, здравето, свободата или неприкосновеността на личния живот на лицето, което се чувства застрашено, или да го подложи на сериозен тормоз по друг начин.

Вътрешносемейна ограничителна заповед може да бъде наложена, ако има вероятност лицето, против което се иска ограничителната заповед, като се съди от заплахите, които той или тя е отправил/а, и от евентуални предишни престъпления или друго поведение, да извърши престъпление срещу живота, здравето или свободата на лицето, което се чувства застрашено, и налагането на ограничителната заповед не е неразумно, предвид тежестта на предполагаемото престъпление, обстоятелството, че лицата живеят в едно домакинство, и други факти, представени по делото.

Когато се преценяват предпоставките за налагането на ограничителна заповед, трябва да се обърне внимание на обстоятелствата, свързани със съответните лица, естеството на евентуално предишно престъпление или тормоз и дали е било извършено повторно, както и вероятността лицето, срещу което се иска ограничителна заповед, да продължи с тормоза или да извърши престъпление срещу лицето, което се чувства застрашено.

Може да бъде наложена и временна ограничителна заповед. Решение за налагането на временна ограничителна заповед се взема от длъжностно лице, което има правомощия да извършва арести, или от съда. Длъжностното лице, което има правомощия да извършва арести, трябва своевременно и най-много в срок от три дни да представи своето решение за разглеждане от компетентния районен съд.

По принцип самите страни заплащат разходите, произтичащи от разглеждането на дело, свързано с ограничителна заповед. Въпреки това, ако са налице основателни причини за това, съдът може да осъди страна да заплати определена част или всички разумни правни разходи на насрещната страна. Съдебна такса не се начислява.

Страните имат право да използват услугите на адвокат и право на безплатна правна помощ, ако са изпълнени условията, предвидени в Закона за правната помощ (257/2002).

Съдът трябва незабавно да въведе в полицейската компютърна система съдебното решение за налагане, отмяна или изменение на ограничителна заповед.

За съдебното решение се уведомяват също ищецът, лицето, което ще бъде защитено чрез ограничителната заповед, и лицето, срещу което е поискана ограничителната заповед. Съдебното решение трябва да бъде връчено на лицето, срещу което е наложена ограничителната заповед, по удостоверим начин, освен ако то е било обявено или постановено в присъствието на лицето.

Полицията следи за спазването на ограничителните заповеди.

Нарушенията на ограничителни заповеди се наказват съгласно глава 16, раздел 9а от Наказателния кодекс (39/1889).

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Органи, компетентни да постановяват мерки за осигуряване на защита

Общите съдилища (районни съдилища, апелативни съдилища и Върховния съд).

Органи, компетентни да издават удостоверения по член 5

Общите съдилища (районни съдилища, апелативни съдилища и Върховния съд).

Удостоверението се издава от съда, който е наложил ограничителната заповед, попадаща в обхвата на Регламента и посочена в Закона за ограничителните заповеди (898/1998).

Удостоверението се издава в съответствие с членове 5—7 от Регламента. Създаващото заплаха лице се уведомява за удостоверението в съответствие с член 8 от Регламента и член 5 от Закона (227/2015) за прилагане на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Връзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Районният съд на Хелзинки.

Данни за контакт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Мярка за осигуряване на защита, наложена в друга държава членка, се признава във Финландия в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламента без отделно производство, както е предвидено в член 4 от Закона (227/2015) за прилагане на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Тези мерки за осигуряване на защита се вписват в регистъра, посочен в член 15 от Закона за ограничителните заповеди (898/1998), по същия начин като ограничителна заповед, наложена във Финландия.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Районният съд на Хелзинки.

Данни за контакт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Приспособяването на мярка за осигуряване на защита се извършва съгласно посоченото в член 11 от Регламента в съответствие с писмената процедура по член 3 от Закона (227/2015) за прилагане на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Районният съд на Хелзинки.

Данни за контакт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Признаването или изпълнението на съдебното решение се отказва съгласно член 13 от Регламента по реда на писмената процедура по член 3 от Закона (227/2015) за прилагане на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Приеманите езици са фински, шведски и английски език. Удостоверение, издадено на друг език, също може да бъде прието, при условие че няма друга пречка за приемането му.

Последна актуализация: 03/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Швеция

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В шведското право няма гражданскоправни мерки за осигуряване на защита от вида, посочен в Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Поради това няма орган с правомощия да постановява такива мерки или да издава удостоверения в съответствие с член 5.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, може да се предяви чрез прокурора (åklagaren) на мястото, където мярката ще бъде изпълнена или където ще бъде основното ѝ изпълнение.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Компетентен да извършва приспособяването на мерки за осигуряване на защита в съответствие с член 11, параграф 1 е прокурорът на мястото, където мярката ще бъде изпълнена или където ще бъде основното ѝ изпълнение.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Искането за отказ на признаване в съответствие с член 13 следва да се подава в Районния съд (tingsrätt) на Стокхолм.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Шведски език.

Последна актуализация: 06/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.