Brussels I Regulation (recast)

National information and online forms concerning Regulation No. 1215/2012

General information

Regulation 1215/2012 seeks to facilitate access to justice, in particular by providing the rules on the jurisdiction of the courts and the rules on a rapid and simple recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters given in the Member States.

The Regulation replaces Regulation 44/2001 (the Brussels I Regulation) which, however, continues to apply to proceedings instituted before Regulation 1215/2012 comes into application on 10 January 2015 (for further details see Article 66 of Regulation 1215/2012).

The Regulation applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded the 2005 Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark already entered into force on 1 June 2013.

The Regulation determines the courts of which Member State have jurisdiction to decide on a civil and commercial dispute where there is an international element.

The Regulation further provides that a judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State without any declaration of enforceability being required.

The Regulation provides for two forms, namely, the certificate concerning a judgment and the certificate concerning an authentic instrument/court settlement.

In accordance with the Regulation, the Member States have notified the competent courts to which the application for refusal of enforcement has to be submitted and the courts competent to deal with the appeals. Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

In accordance with Article 26(2), for certain matters, the court shall, before assuming jurisdiction, ensure that the defendant is informed of his right to contest the jurisdiction of the court and of the consequences of entering or not entering an appearance". For that purpose, the European Judicial Network in civil and commercial matters established a non-mandatory standard text PDF (192 Kb) en containing the information which the court could use to fulfil its obligation to provide to the defendant with the information pursuant to Article 26(2) of the Regulation.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ, 2005 11 16, L299.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Belgija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Netaikoma

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Belgijoje – pirmosios instancijos teismas (tribunal de première instance)

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

– Belgijoje:
a) jeigu apeliacinį skundą paduoda atsakovas – pirmosios instancijos teismas
b) jeigu apeliacinį skundą paduoda ieškovas – apeliacinis teismas (cour d'appel arba hof van beroep)

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Belgijoje – kasacinis teismas (Cour de Cassation);

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Nėra

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Netaikoma

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Belgijos ir Prancūzijos konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų galiojimo ir vykdymo, pasirašyta Paryžiuje 1899 m. liepos 8 d.,
 • Belgijos ir Nyderlandų konvencija dėl jurisdikcijos, bankroto ir teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų galiojimo ir vykdymo, pasirašyta Briuselyje 1925 m. kovo 28 d.,
 • Jungtinės Karalystės ir Belgijos Karalystės konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose tarpusavio vykdymo ir protokolas, pasirašyti Briuselyje 1934 m. gegužės 2 d.,
 • Vokietijos ir Belgijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1958 m. birželio 30 d.,
 • Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 16 d.,
 • Belgijos ir Italijos konvencija dėl teismo sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Romoje 1962 m. balandžio 6 d.,
 • Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo sutartis dėl jurisdikcijos, bankroto ir teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų galiojimo ir vykdymo, pasirašyta Briuselyje 1961 m. lapkričio 24 d., tiek, kiek ji galioja;
Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Bulgarija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Netaikoma.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Teismo sprendimo tiesioginis vykdymas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 yra reglamentuotas Civilinio proceso kodekso 622a straipsnyje:

„622a straipsnis (naujas, Oficialusis valstybės leidinys Nr. 50/2015)

1) Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas sprendimas turi būti vykdomas nereikalaujant vykdomojo rašto.

2) Atitinkamos šalies prašymu antstolis vykdo teismo sprendimą remdamasis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto sprendimo kopija, patvirtinta jį priėmusio teismo, ir pažyma, išduota pagal Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 53 straipsnį.

3) Jei antstolis nustato, kad priemonės ar nutarties negalima vykdyti šiame Kodekse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jis taiko alternatyvų vykdymo užtikrinimą.

4) Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas, kuriuo paskirta laikinoji priemonė (įskaitant atsargumo priemonę), yra vykdytinas pagal 1 ir 2 dalis. Jei priemonė buvo paskirta neįteikus atsakovui šaukimo atvykti į teismą, turi būti pateikti teismo sprendimo įteikimą patvirtinantys įrodymai.

5) Vykdydamas teismo sprendimą antstolis įteikia skolininkui 2 dalyje nurodytos pažymos kopiją ir paragina savanoriškai įvykdyti teismo sprendimą. Prie pažymos pridedama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto teismo sprendimo kopija (jei jis nebuvo įteiktas skolininkui).

6) Skolininkas per vieną mėnesį nuo įteikimo gali pateikti prašymą dėl atsisakymo vykdyti. Jei reikalingas teismo sprendimo vertimas, terminas sustabdomas, kol vertimas bus pateiktas skolininkui.

7) Bet kuri šalis gali pateikti skundą dėl 436 straipsnyje nurodytos priemonės ar nutarties pritaikymo.“

Su vykdymo procesu susijusiems klausimams, kurie nėra reglamentuoti Reglamente (ES) Nr. 1215/2012, taikomos Civilinio proceso kodekso penktoje dalyje „Vykdymo procedūra“ nustatytos bendrosios taisyklės.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Prašymas pagal 36 straipsnio 2 dalį arba 45 straipsnio 4 dalį pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją kitos šalies nuolatinio arba registruoto adreso vietoje, arba, jei ta šalis neturi nuolatinio arba registruoto adreso Bulgarijoje – suinteresuotosios šalies nuolatinio arba registruoto adreso vietoje. Jei suinteresuotoji šalis neturi nuolatinio arba registruoto adreso Bulgarijoje, prašymas pateikiamas Sofijos miesto teismui (Civilinio proceso kodekso 622 straipsnis).

Prašymas pagal 47 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją skolininko nuolatinio adreso arba registruoto adreso vietoje arba vykdymo vietoje (Civilinio proceso kodekso 622b straipsnis).

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

— Bulgarijoje – Sofijos miesto apeliacinis teismas („Софийски апелативен съд“). Apeliacinis skundas teikiamas per apygardos teismą, priėmusį sprendimą dėl atsisakymo vykdyti arba sprendimą, kuriame nustatyta, kad nėra pagrindo atsisakyti pripažinti teismo sprendimą.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Tolesni apeliaciniai skundai dėl Sofijos apeliacinio teismo sprendimų teikiami Aukščiausiajam Kasaciniam Teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Bulgarijos teismai ir kitos institucijos turi tarptautinę jurisdikciją, kai ieškovas arba pareiškėjas yra Bulgarijos pilietis arba juridinis asmuo, registruotas Bulgarijos Respublikoje (Tarptautinės privatinės teisės kodekso 4 straipsnio 1 ir 2 dalys).

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Bulgarijos ir Belgijos konvencija dėl tam tikrų teisminių klausimų, pasirašyta Sofijoje 1930 m. liepos 2 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos, pasirašytas Sofijoje 1956 m. kovo 23 d., vis dar galiojantis Bulgarijos, Slovėnijos ir Kroatijos santykiams,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Rumunijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Sofijoje 1958 m. gruodžio 3 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1961 m. gruodžio 4 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Sofijoje 1966 m. gegužės 16 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Atėnuose 1976 m. balandžio 10 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Sofijoje 1976 m. lapkričio 25 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Kipro Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Nikosijoje 1983 m. balandžio 29 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinėse bylose, pasirašytas Sofijoje 1989 m. sausio 18 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų civilinėse bylose vykdymo, pasirašytas Romoje 1990 m. gegužės 18 d.,
 • Bulgarijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinėse bylose, pasirašytas Sofijoje 1993 m. gegužės 23 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose ir dėl dokumentų, pasirašytas Sofijoje 1967 m. spalio 20 d.
Paskutinis naujinimas: 29/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Čekija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Netaikoma.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apylinkės teismai turi dalykinę jurisdikciją.

Teritorinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas nustatomas taip, kaip nurodyta toliau.

 1. Jei jau yra priimta nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo, teritorinę jurisdikciją turi nutartį priėmęs ir vykdantis teismas. Nacionalinės jurisdikcijos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas teismo sprendimų vykdymas, yra išdėstytos Įstatyme Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekse) (252 straipsnis).
 2. Jei jau yra priimta nutartis dėl turto arešto (exekuce), teritorinę jurisdikciją turi šią nutartį priėmęs teismas (sprendimą vykdantis teismas (exekuční soud)). Sprendimą vykdančio teismo nustatymo taisyklės yra išdėstytos Įstatyme Nr. 120/2001 dėl teismo antstolių ir vykdymo veiksmų (Vykdymo kodeksas (exekuční řád)) (45 straipsnis).
 3. Jei nėra priimta nutarties dėl teismo sprendimo vykdymo ar turto arešto, procese jurisdikciją turi teismas, kuris turėtų jurisdikciją vykdyti sprendimą (žr. 1 punktą) arba numatomas sprendimą vykdantis teismas (žr. 2 punktą).

Visų apylinkės teismų sąrašas, įskaitant atnaujintą kontaktinę informaciją, pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėje.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apeliacinis skundas pateikiamas teismui, kurio sprendimas skundžiamas (Šis teismas apeliacinį skundą perduos teismui, turinčiam jurisdikciją jį nagrinėti).

Apeliaciniame procese dalykinę jurisdikciją turi apygardos teismai. Teritorinę jurisdikciją turi apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra apylinkės teismas, pirmąja instancija priėmęs sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą (arba sprendimą procese dėl teismo sprendimo pripažinimo arba atsisakymo jį pripažinti).

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Gali būti taikomos tik išimtinės taisomosios priemonės, būtent:

 • ieškinys dėl sprendimo panaikinimo (žaloba pro zmatečnost) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 229 ir tolesnius straipsnius;
 • ieškinys dėl proceso atnaujinimo (žaloba na obnovu řízení) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 228 ir tolesnius straipsnius;
 • teisių gynimas (dovolání) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 236 ir tolesnius straipsnius.

Dėl visų nurodytų išimtinių taisomųjų priemonių kreipiamasi į teismą, kuris pirmąja instancija priėmė sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti sprendimą (arba sprendimą procese dėl teismo sprendimo pripažinimo arba atsisakymo jį pripažinti).

Jurisdikciją nagrinėti bylas dėl teisių gynimo priemonių (řízení o dovolání) turi Aukščiausiasis Teismas. Teismas, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija, turi jurisdikciją nagrinėti ieškinius dėl proceso atnaujinimo (řízení na obnovu řízení). Teismas, kuris sprendimą priėmė pirmąja instancija, tam tikrais atvejais turi jurisdikciją nagrinėti ieškinius dėl sprendimo panaikinimo (řízení o žalobě pro zmatečnost), o kitais atvejais tokią jurisdikciją turi apeliacinis teismas (plg. Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 235a straipsnį).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Slovakų kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Įstatymas Nr. 91/2012 dėl tarptautinės privatinės teisės, ypač jo 6 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Sofija, 1976 m. lapkričio 25 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Kipro Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Nikosija, 1982 m. balandžio 23 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Atėnai, 1980 m. spalio 22 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl teisinės pagalbos, teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Madridas, 1987 m. gegužės 4 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų pripažinimo bei vykdymo civilinėse, šeimos ir komercinėse bylose (Paryžius, 1984 m. gegužės 10 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Bratislava, 1989 m. kovo 28 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Italijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Praha, 1985 m. gruodžio 6 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose (Varšuva, 1987 m. gruodžio 21 d.), kaip nustatyta Čekijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartyje, kuria iš dalies pakeičiama ir papildoma Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1987 m. gruodžio 21 d. (Moimirovcė, 2003 m. spalio 30 d.);
 • Čekoslovakijos Respublikos ir Portugalijos konvencija dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (Lisabona, 1927 m. lapkričio 23 d.);
 • Čekijos Respublikos ir Rumunijos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose (Bukareštas, 1994 m. liepos 11 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos sutartis dėl teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Belgradas, 1964 m. sausio 20 d.);
 • Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartis dėl teisminių institucijų teikiamos teisinės pagalbos ir tam tikrų teisinių santykių civilinėse ir baudžiamosiose bylose sureguliavimo (Praha, 1992 m. spalio 29 d.).
Paskutinis naujinimas: 14/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Vokietija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1. Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Pranešimas trečiajam asmeniui naudojamas siekiant apie vykstantį teismo procesą (pradinį procesą – Vorprozess) oficialiai pranešti jo šalimis nesantiems tretiesiems asmenims. Tretiesiems asmenims apie procesą pranešama pateikiant teismui rašytinį dokumentą, kuris oficialiai įteikiamas pranešimo trečiajam asmeniui gavėjui. Trečiasis asmuo gali savo nuožiūra spręsti, ar įstoti į procesą. Į procesą įstojęs trečiasis asmuo netampa proceso šalimi, tačiau yra tik įstojusi į bylą šalis, kurios pareiškimai ir veiksmai negali prieštarauti pagrindinės šalies pareiškimams ir veiksmams. Iš įstojusios į bylą šalies negali būti reikalaujama sumokėti jokių išlaidų.

2. Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems įteiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Informuojant trečiuosius asmenis apie procesą preziumuojama, kad vykstančio proceso (pradinio proceso) šalis turi priežasčių bijoti nepalankaus rezultato, tačiau taip pat turi priežasčių tikėtis, kad esant nepalankiam rezultatui ji galės trečiajam asmeniui pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo arba reikalavimą pagal laidavimą arba garantiją. Todėl pranešimą trečiajam asmeniui pateikianti šalis yra suinteresuota laimėti pradinį procesą (o jo metu įstojusi į bylą šalis gali pagelbėti) arba, jei pradinis procesas pralaimimas – išieškoti nuostolius laimėdama paskesnį procesą (vok. Folgeprozess) prieš trečiąjį asmenį.

Jei trečiasis asmuo palaiko pranešimą pateikusią šalį, jis pripažįsta tokį bylos nagrinėjimo kontekstą, koks jis yra jo įstojimo metu. Jis gali nurodyti teisinius pagrindus ir pateikti procesinius dokumentus, tačiau negali atlikti jokių veiksmų, kuriais būtų prieštaraujama pagrindinei šaliai. Jei trečiasis asmuo atsisako įstoti į procesą arba nepareiškia savo pozicijos, procesas tęsiamas neatsižvelgiant į trečiąjį asmenį. Jei pranešimą pateikusi šalis vėliau pareiškia ieškinį trečiajam asmeniui, trečiasis asmuo negali tvirtinti, kad pradiniame procese priimtas sprendimas yra neteisingas. Tai reiškia, kad pradiniame procese padarytos išvados, palankios šaliai, pateikusiai pranešimą trečiajam asmeniui, paskesniame procese bus laikomos privalomomis.

3. Pranešimas trečiajam asmeniui pradiniame procese neturi jokios įtakos sprendimui dėl teisės klausimų.

4. Pradinio proceso rezultatas nėra privalomas, jei įstojusi į bylą šalis dėl bylos stadijos įstojimo į bylą metu arba dėl pagrindinės šalies pareiškimų ir veiksmų negalėjo nurodyti teisinių pagrindų.

5. Pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pradinį procesą.

6. Pranešimas trečiajam asmeniui neturi jokios įtakos trečiojo asmens ir šalies, pateikusios pranešimą trečiajam asmeniui, varžovo santykiams, nebent trečiasis asmuo įstoja į procesą varžovo pusėje.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vokietijoje – Landgericht.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vokietijoje – Oberlandesgericht.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vokietijoje – Bundesgerichtshof.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Vokietijoje: Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 23 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Vokietijoje: Civilinio proceso kodekso 68 ir 72–74 straipsniai.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

  Vokietijos ir Italijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Romoje 1936 m. kovo 9 d.;
 • Vokietijos ir Belgijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1958 m. birželio 30 d.;
 • Vokietijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 6 d.;
 • Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1960 m. liepos 14 d.;
 • Nyderlandų ir Vokietijos konvencija dėl teismo sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Hagoje 1962 m. rugpjūčio 30 d.;
 • Vokietijos ir Graikijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų instrumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Atėnuose 1961 m. lapkričio 4 d.;
 • Ispanijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir vykdytinų autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1983 m. lapkričio 14 d.
Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Estija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1) Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Pagal Estijos proceso teisę apie teismo procesą trečiajam asmeniui pranešama įteikiant pranešimą trečiajam asmeniui. Kai ginčas teisme išsprendžiamas tam tikros proceso šalies nenaudai, ši šalis gali pareikšti ieškinį trečiajam asmeniui, siekdama būti atleista nuo prievolės, kylančios iš tariamo sutarties pažeidimo, prievolės atlyginti nuostolius ar teisių gynimo prievolės, arba, turėdama pagrindo manyti, kad tokį reikalavimą jai pareikš trečiasis asmuo, ji gali bylą nagrinėjančiam teismui pateikti prašymą dėl trečiojo asmens įtraukimo į procesą. Teismas įteikia pranešimą trečiajam asmeniui, informuoja apie pranešimą kitą šalį ir nustato joms terminą savo nuomonei pareikšti. Jei pranešimas atitinka teisinius reikalavimus ir šalis pagrindžia būtinybę įtraukti trečiąjį asmenį, teismas nurodo jį įtraukti į procesą. Pagal Estijos proceso teisę trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, dalyvauja procese, bet nėra viena iš proceso šalių (ieškovas arba atsakovas). Jei paaiškėja, kad trečiasis asmuo į procesą buvo įtrauktas nepagrįstai, teismas gali nurodyti jį pašalinti iš bylos nagrinėjimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, kuris į procesą buvo įtrauktas ar įstojo ieškovo arba atsakovo pusėje, turėtų palaikyti atitinkamos proceso šalies poziciją, t. y. pareikšti tą šalį palaikančius argumentus ir būti suinteresuotas, kad ši šalis laimėtų procesą. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, gali atlikti visus procesinius veiksmus, išskyrus tuos, kuriuos gali atlikti vien tik ieškovas arba atsakovas; prie šių veiksmų priskiriamas apeliacinio skundo dėl byloje priimtų sprendimų pateikimas. Trečiojo asmens prašymas, skundas ar procesinis veiksmas procese sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei jis neprieštarauja ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje trečiasis asmuo dalyvauja procese, pateiktam prašymui, skundui ar atliktam procesiniam veiksmui. Pateikiant skundą arba atliekant bet kokį kitą procesinį veiksmą trečiajam asmeniui taikomas toks pats terminas, kaip ieškovui arba atsakovui, kurio pusėje jis dalyvauja procese, nebent teisės aktuose būtų nurodyta kitaip.

2) Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Jei šalis pateikia prašymą įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, tačiau teismas asmens neįtraukia į procesą arba asmuo yra pašalintas iš proceso pagal trečiojo asmens skundą, pagrindiniame procese priimtas sprendimas tam asmeniui nėra teisiškai privalomas.

Jei šalis pateikia prašymą, kad asmuo būtų įtrauktas į procesą trečiuoju asmeniu, o tas asmuo į procesą įtraukiamas trečiuoju asmeniu, po pagrindinio proceso vykstančiame procese trečiasis asmuo ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje jis įstojo į procesą arba buvo į jį įtrauktas, atžvilgiu negali remtis tuo, kad byloje priimto sprendimo rezoliucinė dalis yra neteisinga ar kad aplinkybės buvo nustatytos netinkamai. Jei proceso šalis kreipiasi dėl bylos iškėlimo trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ir remiasi ankstesniu procesu, trečiasis asmuo gali pareikšti prieštaravimą, kurį pareiškė procese būdamas trečiuoju asmeniu, ir kuris prieštarauja šalies pareiškimams. Trečiasis asmuo taip pat gali pareikšti prieštaravimą dėl to, kad negalėjo pateikti prašymo, prieštaravimo, įrodymų ar skundo, nes per vėlai įstojo į procesą arba per vėlai buvo į jį įtrauktas, arba negalėjo jų pateikti dėl ieškovo ar atsakovo, kurio pusėje jis dalyvavo procese, pareiškimų ar veiksmų. Jis taip pat gali pareikšti prieštaravimą dėl to, kad ieškovas arba atsakovas be trečiojo asmens žinios tyčia arba dėl didelio aplaidumo nepateikė prašymo, prieštaravimo, įrodymų ar skundo.

3) Ar pagrindiniame procese atliktas teisinis vertinimas yra privalomas?

Jei šalis pateikė prašymą įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, tačiau teismas asmens neįtraukė į procesą arba asmuo buvo pašalintas iš proceso pagal trečiojo asmens skundą, pagrindiniame procese priimtas sprendimas, įskaitant teisinį vertinimą, nėra teisiškai privalomas.

4) Ar nustatyti faktai, kurių trečiasis asmuo negalėjo ginčyti pagrindinio proceso metu (pvz., dėl to, kad jų neginčijo šalys) sukelia privalomus padarinius?

Teismo nustatytos aplinkybės trečiajam asmeniui nėra teisiškai privalomos, jei trečiasis asmuo negalėjo jų ginčyti dėl to, kad šių aplinkybių neginčijo kitos šalys, arba dėl to, kad šalis, kurios pusėje trečiasis asmuo buvo įtrauktas į procesą, nesutiko su trečiojo asmens ginčijamomis aplinkybėmis.

5) Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi poveikį nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinį procesą?

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Estijos proceso teisės aktus trečiasis asmuo informuojamas tik įteikiant vienos iš šalių priimtą pranešimą trečiajam asmeniui, o ne nepriklausomai, teisinis poveikis priklausys nuo to, ar trečiasis asmuo buvo įtrauktas į procesą.

6) Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams?

Jei šalis pateikė prašymą dėl trečiojo asmens įtraukimo į procesą, tačiau teismas šio trečiojo asmens į procesą neįtraukė, tai neturi jokios įtakos šalies, pateikusios prašymą, ir jos oponento santykiams, nebent trečiasis asmuo būtų įtrauktas į procesą.

Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, įtraukimo į procesą tvarka ir pasekmės reglamentuotos Civilinio proceso kodekso 214 ir 216 straipsniuose.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apylinkės teismai.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apygardos teismai per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Aukščiausiasis teismas.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Anglų kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 86 straipsnis (jurisdikcija pagal turto buvimo vietą), jeigu reikalavimas nėra susijęs su tuo asmens turtu. Civilinio proceso kodekso 100 straipsnis (reikalavimas dėl standartinių sąlygų taikymo pabaigos), jeigu ieškinys turi būti teikiamas teismui, kurio teritorinėje jurisdikcijoje buvo taikyta standartinė sąlyga.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Civilinio proceso kodekso 212–216 straipsniai.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių, pasirašytas Taline 1992 m. lapkričio 11 d.,
 • Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Taline 1998 m. lapkričio 27 d.
Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Kroatija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Tretiesiems asmenims, nesantiems ginčo šalimis, pateikiamas pranešimas apie teisme nagrinėjamą ginčą siekiant juos informuoti apie tai, kad priimtas sprendimas jiems gali turėti netiesioginį teisinį poveikį. Jei ieškovas arba atsakovas turi trečiajam asmeniui pateikti pranešimą apie pradėtą bylą siekdamas tam tikro poveikio pagal civilinę teisę, jis gali tai padaryti bet kuriuo metu iki tol, kol procese bus priimtas galutinis sprendimas, per civilinių bylų teismą pateikdamas pareiškimą, kuriame būtų nurodyta priežastis ir bylos nagrinėjimo stadija. Šalis, kuri trečiajam asmeniui pateikė pranešimą apie nagrinėjamą ginčą, negali remtis šia aplinkybe prašydama sustabdyti bylos nagrinėjimą, pratęsti terminus ar atidėti posėdį.

Trečiasis asmuo, turintis teisėtą interesą, kad viena iš ginčo šalių laimėtų procesą, gali prie šios šalies prisijungti, tačiau nėra įpareigotas tai daryti. Jei tas trečiasis asmuo nusprendžia įstoti į procesą, jis pateikia pareiškimą dėl įstojimo į bylą posėdžio metu arba rašytiniu pareiškimu, kuris įteikiamas abiem šalims. Trečiasis asmuo, įstojęs į procesą, netampa proceso šalimi, tačiau įgyja įstojusios į bylą šalies statusą, ir ginčą turi pripažinti tokį, koks jis yra įstojimo į procesą metu. Įstojusios į bylą šalies veiksmai negali prieštarauti šalies, prie kurios ji prisijungė, veiksmams.

Pagal Kroatijos teisės aktus yra trijų rūšių įstojusios į bylą šalys: įprasta įstojusi į bylą šalis, įstojusi į bylą šalis, turinti vienintelio bendraieškio arba bendraatsakovio statusą (sprendimo teisinis poveikis įstojusiai į bylą šaliai ir proceso šaliai yra vienodas), bei sui generis įstojusi į bylą šalis (į procesą įstojęs prokuroras ir socialinių paslaugų centras). Jei įstojusios į bylą šalies rūšis nenurodyta, preziumuojama, kad tai yra įprasta įstojusi į bylą šalis.

Ginčo nagrinėjimo, apie kurį buvo praneša trečiajam asmeniui, arba kuriame jis dalyvavo kaip įstojusi į bylą šalis, metu priimtas galutinis sprendimas tam trečiajam asmeniui turi konkretų teisinį poveikį, kuris įprastai vadinamas įstojimo į procesą poveikiu. Tretieji asmenys šio poveikio gali išvengti pateikdami prieštaravimą, vadinamą exceptio male gesti vel conducti processus (jei jis patenkinamas). Todėl, jei prieš trečiąjį asmenį, kuriam buvo pranešta apie nagrinėjamą ginčą, arba kuris dalyvavo nagrinėjant atitinkamą ginčą, pradedamas naujas procesas, tas trečiasis asmuo naujo proceso metu, spręsdamas savo ginčą su šalimi, kurios pusėje dalyvavo ankstesniame procese, negalės teigti, kad ginčas, kaip jis to proceso metu pristatytas teismui, buvo išspręstas neteisingai. Tačiau galutinis sprendimas įstojusiai į bylą šaliai neturės absoliučios galios.

Atitinkamai, jei šalis atliko procesinius veiksmus žinodama, kad dėl jų pablogės jos procesinė padėtis, arba jei šalis neatliko procesinių veiksmų, žinodama, kad, atsižvelgiant į jos turimus argumentus, dėl šių veiksmų jos procesinė padėtis galėtų pagerėti, arba jei ji pašalino procesinių veiksmų, kuriuos atliko jos pusėje įstojusi į bylą šalis, ir kurie galėjo būti palankūs, procesinę reikšmę arba atliko jiems prieštaraujančius veiksmus, įstojimo poveikis dėl anksčiau priimto galutinio sprendimo išnagrinėjus šalies, prie kurios prisijungė įstojusi į bylą šalis, ir kitos šalies ginčą, gali būti ginčijamas buvusios įstojusios į bylą šalies.

Preziumuojama, kad įstojusiai į bylą šaliai buvo leista imtis bet kokių veiksmų, kurie galėtų padėti pasiekti teigiamą ginčo baigtį, nebent būtų nustatyta kitaip dėl ankstesnės įstojusios į bylą šalies pateikto prieštaravimo.

Pranešimas sukelia procesinio pobūdžio pasekmes ir pasekmes pagal civilinę teisę. Šalis, pateikusi pranešimą, kitoje byloje prieš trečiąjį asmenį, kuriam buvo pateiktas pranešimas, gali remtis „įstojimo į procesą poveikiu“ dėl galutinio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į procesą (pavyzdžiui, jei pažeidėjas kaip įstojusi į bylą šalis nedalyvavo nagrinėjant ginčą tarp nukentėjusiojo ir draudiko, nors draudikas jo prašė tai daryti, jis negali pareikšti prieštaravimų, kuriuos galėjo pareikšti sprendžiant bylą tarp draudiko ir nukentėjusiojo, jokiose bylose dėl atgręžtinio reikalavimo, jam iškeltose draudiko). Pranešimas taip pat svarbus nutraukiant laikotarpį, po kurio sueina bylos senatis, atidedant termino pabaigos dienas ir pateikiant reikalavimus dėl atsakomybės dėl trūkumo.

Tai, kad trečiajam asmeniui buvo pateiktas pranešimas apie ginčą, neturi jokios įtakos to trečiojo asmens ir šalies, prie kurios prisijungė įstojusi į bylą šalis, oponento santykiams, išskyrus tada, kai trečiasis asmuo nusprendė įstoti į bylą.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Kroatijos Respublikoje vykdymo procesas reglamentuojamas Vykdymo įstatymo (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ir 73/17; toliau – OZ) nuostatomis.

Šiame įstatyme nustatyta procedūra, pagal kurią teismai vykdo reikalavimus pagal vykdomuosius dokumentus (vykdymo procesas (ovršni postupak)). Vykdymo procese taip pat dalyvauja Finansų agentūra (kroat. Financijska agencija, toliau – FINA) – teisinis subjektas, atliekantis vykdymą pagal OZ nuostatas ir įstatymą, kuriuo reglamentuojamas lėšų išieškojimas, taip pat darbdaviai, Kroatijos pensijų draudimo institutas ir kitos teisės aktuose numatytos institucijos.

Savivaldybės teismai (općinski sudovi) turi dalykinę kompetenciją vykdymo užtikrinimo bylose, išskyrus atvejus, kai spręsti šį klausimą aiškiai pavesta kitam teismui, subjektui ar asmeniui. Teismai, kompetentingi nurodyti vykdyti sprendimą, taip pat yra įgalioti nagrinėti apeliacinius skundus dėl vykdomųjų dokumentų ar kitų sprendimų, kuriuos jie priėmė atsakydami į siūlymus dėl vykdymo. OZ nurodyta teritorinė jurisdikcija yra išimtinė (pvz., teritorinė jurisdikcija priimti sprendimą dėl pasiūlymo dėl išieškojimo iš nekilnojamojo turto ir vykdyti tokį išieškojimą priklauso teismui, kurio teritorijoje yra nekilnojamasis turtas).

Pirmosios ir antrosios instancijos teismo sprendimus vykdo ir atitinkamus sprendimus priima vienas teisėjas, nebent OZ nustatyta, kad vykdymo procesą atlieka ir atitinkamus sprendimus priima notaras.

Procesą inicijuoja vykdymo kreditorius, kompetentingam teismui pateikdamas siūlymą dėl vykdymo pagal vykdomąjį dokumentą. Šios taisyklės išimtis – kai vykdymo kreditorius pateikia FINA prašymą dėl tiesioginio išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą (pavyzdžiui, galutinį teismo sprendimą). Tai leidžiama tik tuo atveju, kai vykdomas vykdymo kreditoriaus piniginis reikalavimas (tiesiogiai išieškomas piniginis reikalavimas). Tokiu atveju FINA nepriima sprendimo dėl vykdymo, o kreditoriaus prašymo kopiją su visa informacija siunčia vykdymo skolininkui.

Vykdymo objektas yra daiktai ir teisės, iš kurių pagal teisės aktus galima išieškoti siekiant įvykdyti reikalavimą. Vykdymo priemonės yra vykdymo veiksmai, apsaugos priemonės arba tokių veiksmų ar priemonių, kuriais pagal teisės aktus vykdomas arba užtikrinamas reikalavimas, sistema.

Teismas nurodo vykdyti sprendimą siūlyme dėl vykdymo nurodytomis priemonėmis ir jame nurodytų objektų atžvilgiu. Jei siūloma vykdyti taikant kelias priemones ar kelių objektų atžvilgiu, teismas vykdymo skolininko prašymu apribos vykdymą tik iki tam tikrų iš šių priemonių ar objektų, jei jų pakanka reikalavimui patenkinti.

Klausimas, ar gali būti išieškoma iš daikto ar teisės, ar išieškojimas iš konkretaus daikto ar teisės yra ribojamas, svarstomas atsižvelgiant į aplinkybes, kurios egzistavo siūlymo dėl vykdymo pateikimo metu.

OZ 212 straipsnyje nustatytos konkrečios taisyklės dėl išieškojimo iš lėšų, kurioms išieškojimas netaikomas, arba lėšų, iš kurių išieškojimas ribojamas, o OZ 241 ir 242 straipsniuose nustatytos konkrečios taisyklės dėl išieškojimo iš juridinių asmenų turto netaikymo ir apribojimo. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad teismas, atlikdamas vykdymą ar taikydamas apsaugos priemones, privalo atsižvelgti į vykdymo skolininko orumą bei užtikrinti, kad neigiamas vykdymo poveikis vykdymo skolininkui būtų kuo mažesnis.

Jei OZ nenustatyta kitaip, dėl pirmąja instancija priimto sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Per nustatytą terminą pateikus priimtiną apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo dėl vykdymo pagal vykdomąjį dokumentą vykdymo procesas neatidedamas. Jei OZ nenurodyta kitaip, skundas turi būti pateiktas per aštuonias dienas nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo įteikimo dienos, o ginčuose dėl vekselių ir čekių – per tris dienas.

Visi reikalavimai, kurie buvo patenkinti galutiniu teismo sprendimu, kitos kompetentingos valdžios institucijos sprendimu, teisme ar kitoje kompetentingoje institucijoje sudaryta taikos sutartimi ar notariniu dokumentu, negali būti vykdomi suėjus 10 metų terminui, įskaitant reikalavimus, kuriems kitomis aplinkybėmis teisės aktuose nustatytas trumpesnis senaties terminas.

Reikalavimai, kurie nebuvo patenkinti galutiniu teismo sprendimu, kitos kompetentingos valdžios institucijos sprendimu, teisme ar kitoje kompetentingoje institucijoje sudaryta taikos sutartimi ar notariniu dokumentu, negali būti vykdomi suėjus 5 metų terminui, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatytas kitoks terminas.

Trejų metų senaties terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kurią sueina mokėjimo terminas, taikomas reikalavimams dėl periodinių mokėjimų, kurie turi būti mokami kartą per metus arba trumpesniais intervalais, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra papildomi periodiniai reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai, susiję su palūkanomis, ar periodiniai reikalavimai, susiję su pačia teise, pavyzdžiui, išlaikymo reikalavimai. Tas pats taikoma anuitetams, kai pagrindinė suma ir palūkanos mokamos lygiomis, anksčiau nurodytomis periodinėmis sumomis, tačiau netaikoma grąžinimui dalimis ar kitais dalinio įvykdymo atvejais.

Teisei, iš kurios atsiranda periodiniai reikalavimai, taikomas penkerių metų senaties terminas, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią reikia sumokėti seniausią neįvykdytą reikalavimą. Teisei į išlaikymą pagal įstatymą senaties terminas netaikomas.

Priešpriešiniams reikalavimams, atsirandantiems iš komercinių sutarčių dėl prekių ir paslaugų pardavimo, pavyzdžiui, sutarčių dėl prekių ir paslaugų pardavimo, sudarytų tarp komercinės veiklos subjekto ir viešosios teisės subjekto, bei reikalavimams atlyginti išlaidas, patirtas pagal šias sutartis, taikomas trejų metų senaties terminas. Senaties terminas taikomas atskirai kiekvieną kartą, kai buvo tiekiamos prekės, vykdomi darbai ar teikiama paslauga. Reikalavimams, susijusiems su nuomos mokesčiu, nepriklausomai nuo to, ar jis mokamas periodiškai, ar viena bendra suma, taikomas trejų metų senaties terminas. Reikalavimams dėl žalos atlyginimo taikomas trejų metų senaties terminas, skaičiuojamas nuo tada, kai nukentėjusysis sužinojo apie žalą ir ją sukėlusį asmenį. Bet kuriuo atveju tokiems reikalavimams taikomas penkerių metų senaties terminas, skaičiuojamas nuo tada, kai buvo patirta žala. Jei žala buvo padaryta nusikalstama veika, tačiau yra numatytas ilgesnis baudžiamojo persekiojimo senaties terminas, reikalavimo atsakingam asmeniui dėl žalos atlyginimo senaties terminas sueina pasibaigus baudžiamojo persekiojimo senaties terminui.

Reikalavimams, susijusiems su elektros, šildymo, dujų ir vandens tiekimo, kaminų valymo ir valymo paslaugomis, jei paslauga buvo teikiama siekiant patenkinti namų ūkio poreikius, radijo stoties ar radijo ir televizijos stoties poreikius dėl radijo imtuvo ir televizoriaus naudojimo, taikomas vienų metų senaties terminas. Vienų metų senaties terminas taip pat taikomas pašto, telegrafo ir telefono paslaugų tarnybos reikalavimams dėl naudojimosi telefonais ir pašto dėžutėmis, kitiems šios tarnybos reikalavimams dėl sumų, mokėtinų kas tris mėnesius arba dažniau, ir reikalavimams, susijusiems su spaudos prenumerata, skaičiuojamiems nuo laikotarpio, kuriuo buvo užsakytas atitinkamas leidinys, pabaigos.

Draudėjo ar trečiojo asmens reikalavimams pagal gyvybės draudimo sutartį taikomas penkerių metų senaties terminas, o reikalavimams pagal kitokias draudimo sutartis – trejų metų senaties terminas, skaičiuojamas nuo pirmos dienos pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais atsirado reikalavimas. Draudiko reikalavimams pagal draudimo sutartį taikomas trejų metų senaties terminas. Reikalavimo, kurį draudikas gali pareikšti trečiajam asmeniui, atsakingam už draudžiamąjį įvykį, senaties termino pradžia ir pabaiga sutampa su apdraustojo asmens reikalavimo trečiajam asmeniui senaties terminu.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Kroatijos Respublikoje prašymai pateikiami savivaldybių teismams, kompetentingiems nagrinėti civilines bylas, ir komerciniams teismams, kompetentingiems nagrinėti komercines bylas.

Visi savivaldybių teismai yra kompetentingi priimti sprendimus dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Kroatijos Respublikoje apeliacinį skundą dėl sprendimo, priimto išnagrinėjus prašymą dėl atsisakymo vykdyti teismo sprendimą, reikia pateikti apygardos teismui per savivaldybės teismą, kompetentingą nagrinėti civilines bylas, ir Aukštajam komerciniam teismui, per komercinį teismą, kompetentingą nagrinėti komercines bylas.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Pagal taikomus nacionalinius teisės aktus nėra teismų, kuriems galima pateikti tolesnį apeliacinį skundą.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Dėl jurisdikcijos civilinėse ir komercinėse bylose – Tarptautinės privatinės teisės įstatymo (Zakon o međunarodnom privatnom pravu) (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 101/17), kuris galioja nuo 2019 m. sausio 29 d., 46 straipsnyje nurodyta, kad Kroatijos teismai turi jurisdikciją spręsti ginčus, turinčius tarptautinį aspektą. Toje nuostatoje aiškiai nurodoma, kad 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20) taikomas to reglamento taikymo srityje, ir išplečiamas jo taikymas įtraukiant atvejus, susijusius su trečiųjų šalių piliečiais. To straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė nuspręsti, kad jurisdikciją turi trečiosios šalies teismas, išskyrus atvejus, kai išimtinę jurisdikciją turi Kroatijos teismas arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismas.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Kroatijos Respublikoje trečiųjų šalių informavimas reglamentuotas Civilinio proceso kodekso (Zakon o parničnom postupku) 211 straipsnyje.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • 1956 m. kovo 23 d. Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos,
 • 1964 m. sausio 20 d. Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos sutartis dėl teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose,
 • 1971 m. gegužės 18 d. Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo,
 • 1959 m. birželio 18 d. Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Graikijos Karalystės susitarimas dėl teismo sprendimų abipusio pripažinimo ir vykdymo,
 • 1968 m. kovo 7 d. Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos,
 • 1960 m. vasario 6 d. Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose,
 • 1960 m. spalio 18 d. Rumunijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos konvencija dėl abipusio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir administracinėse bylose, pasirašyta Romoje 1960 m. gruodžio 3 d.,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl tarpusavio teisminio bendradarbiavimo, pasirašyta Vienoje 1954 m. gruodžio 16 d.,
 • 1994 m. vasario 7 d. Kroatijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Kipras

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Netaikoma.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Išsamus procedūrų aprašymas taip pat pateikiamas dalyje Sprendimo vykdymo procedūros.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Kipre – apylinkės teismai (Eparchiaká Dikastíria)

Nikosijos apylinkės teismas

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Telefonas (+357) 22865518
 • Faksas (+357) 22304212 / 22805330
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limasolio apylinkės teismas

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Telefonas (+357) 25806100 / 25806128
 • Faksas (+357) 25305311
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnakos apylinkės teismas

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus
 • Telefonas (+357) 24802721
 • Faksas (+357) 24802800
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

Pafo apylinkės teismas

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Telefonas (+357) 26802601
 • Faksas (+357) 26306395
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagustos apylinkės teismas

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Telefonas (+357) 23730950 / 23742075
 • Faksas (+357) 23741904
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Kipre – Kipro Aukščiausiasis Teismas (Anótato Dikastírio Kýprou)

Aukščiausiasis Teismas

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Telefonas (+357) 22865741
 • Faksas (+357) 22304500
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Kipre – Kipro Aukščiausiasis Teismas (Anótato Dikastírio Kýprou)

Aukščiausiasis Teismas

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Telefonas (+357) 22865741
 • Faksas (+357) 22304500
 • El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschief.reg@sc.judicial.gov.cy

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

– Kipre – graikų ir anglų kalbos.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

– Kipre – Teismų įstatymo (Įstatymo Nr. 14/60) 21 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • 1982 m. Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Kipro Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose,
 • 1981 m. Kipro Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose,
 • 1984 m. Kipro Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse, šeimos, komercinėse ir baudžiamosiose bylose,
 • 1983 m. Kipro Respublikos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose,
 • 1984 m. Kipro Respublikos ir Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (su kuria susijusias teises, kaip ir kitos šalys, perėmė Slovėnija),
 • 1996 m. Kipro Respublikos ir Lenkijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Paskutinis naujinimas: 07/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Lietuva

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1. Kaip bendrai galima apibūdinti trečiųjų šalių informavimą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 46 ir 47 straipsnių nuostatomis, tretieji asmenys gali būti pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko arba nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko.

Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą tik savo iniciatyva. Šie tretieji asmenys dalyvauja byloje savarankiškai, jie nėra nei ieškovo, nei atsakovo pusėje. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios.

Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva.

Tretieji asmenys yra informuojami apie iškeltą bylą ir kviečiami įstoti į Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamą bylą teismo šaukimais arba pranešimais, taip pat nusiunčiant tretiesiems asmenims ieškinio kopiją. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujantiems byloje asmenims (taip pat ir tretiesiems asmenims) teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Vis dėlto trečiųjų asmenų informavimas apie iškeltą bylą yra teismo, o ne šalių pareiga, šalys procesiniuose dokumentuose tik nurodo apie būtinybę įtraukti į bylos nagrinėjimą kitus asmenis.

Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas.

Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį. Be to, jie neturi teisės reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus.

2. Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems pateiktas pranešimas trečiajai šaliai?

Trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, dalyvavimas byloje sudaro galimybę išspręsti kelis susijusius ginčus dėl to paties ginčo dalyko viename procese ir tokiu atveju nebegali būti reiškiamas pakartotinis ieškinys tam pačiam trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankiškus reikalavimus (arba trečiasis asmuo nebegali reikšti pakartotinio ieškinio tam pačiam atsakovui), kadangi laikoma kad jau yra išspręstas ginčas tarp tų pačių ginčo šalių ir dėl to paties ginčo dalyko. Jeigu asmuo buvo informuotas apie galimybę įstoti į prasidėjusį teismo procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, tačiau į šį procesą neįstojo, tokiam asmeniui ateityje gali būti pareikštas atskiras ieškinys dėl to paties ginčo dalyko. Vis dėlto priimtas pirmasis teismo sprendimas negali daryti įtakos asmens, kuris neįstojo į bylą kaip trečiasis asmuo, teisėms ir pareigoms.

Teismas, išspręsdamas bylą, kartu negali išspręsti ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisų ir pareigų klausimo šalies, su kuria jis susijęs materialiniais teisiniais santykiais, atžvilgiu. Taigi, teismo sprendimas, priimtas byloje, kurioje dalyvavo tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, neužkerta kelio kito ieškinio pareiškimui tam pačiam trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų. Tačiau tokiu atveju pirmasis teismo sprendimas turi prejudicinę galią, t. y. kitoje byloje, kurioje dalyvauja tie patys asmenys (pavyzdžiui, pareiškus regresinį ieškinį), nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu pirmoje byloje (Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punktas).

Jeigu asmuo nebuvo informuotas apie galimybę įstoti į prasidėjusį teismo procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu arba nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, arba jeigu asmuo neįstojo į prasidėjusį procesą, nors ir buvo informuotas, o sprendimu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens materialiųjų teisių ar pareigų, tai gali būti proceso atnaujinimo pagrindas. Jei asmuo nebuvo įtrauktas dalyvauti teismo procese, toks teismo sprendimas paprastai jam neturi prejudicinės galios.

3. Ar yra privalomas poveikis pagrindinės bylos teisiniam vertinimui?

Žr. atsakymą į 2 klausimą.

4. Ar yra privalomas poveikis nustatytiems faktams, kurių trečiasis asmuo pagrindinėje byloje negalėjo užginčyti, pavyzdžiui, dėl to, kad jų neginčijo šalys?

Žr. atsakymą į 2 klausimą.

5. Ar dėl trečiųjų šalių informavimo pasekmės atsiranda nepaisant to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinę bylą, ar ne?

Ne. Teismo sprendimas pirmojoje (pagrindinėje) byloje negali daryti įtakos asmens, kuris, nors ir buvo informuotas, tačiau neįstojo į bylą kaip trečiasis asmuo, teisėms ir pareigoms. Jeigu asmuo nebuvo informuotas apie galimybę įstoti į prasidėjusį teismo procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu arba nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, arba jeigu asmuo neįstojo į prasidėjusį procesą, nors ir buvo informuotas, o sprendimu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens materialiųjų teisių ar pareigų, tai gali būti proceso atnaujinimo pagrindas.

6. Ar trečiųjų šalių informavimas turi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams?

Žr. atsakymą į 2 klausimą.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Lietuvoje – Lietuvos apeliacinis teismas

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Lietuvoje – Lietuvos apeliacinis teismas

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Lietuvoje – kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Lietuvoje – Civilinio proceso kodekso 783 straipsnio 3 dalis, 787 straipsnis, 789 straipsnio 3 dalis

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Lietuvoje – Lietuvos civilinio proceso kodekso 46 ir 47 straipsniai

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių, pasirašytas Taline 1992 m. lapkričio 11 d.,
 • Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1993 m. sausio 26 d.
Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Vengrija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1) Pranešimo trečiajam asmeniui reikšmė pagal Vengrijos civilinio proceso teisę

Šalis, kuri pralaimėjo procesą ir nori pareikšti reikalavimą trečiajam asmeniui, arba šalis, kuriai reikalavimą pareiškė trečiasis asmuo, tam trečiajam asmeniui gali išsiųsti pranešimą. Pranešimą trečiajam asmeniui gali siųsti ne tik ieškovas arba atsakovas, bet ir įstojusi į bylą šalis arba trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą.

2) Pranešimo trečiajam asmeniui pateikimo, kaip procesinio veiksmo, terminai

Atsakovas pranešimą trečiajam asmeniui gali pateikti per 30 dienų nuo tada, kai gavo reikalavimą, o ieškovas – per 30 dienų nuo tada, kai jam buvo pranešta apie esminį priešieškinį. Ši nuostata pagal analogiją taikoma priimtiems reikalavimo pakeitimams ir priešieškiniams.

Asmuo, kuris į procesą įstoja jau pradėjus nagrinėti bylą, t. y. įstojusi į bylą šalis arba trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą, per 30 dienų nuo įstojimo į procesą gali pateikti pranešimą trečiajam asmeniui. Bylose, kurios vertinamos kaip itin svarbios (ginčo suma viršija 400 milijonų HUF), pranešančiosios šalies ir trečiojo asmens, kuriam pranešta apie teismo procesą, pareiškimų pateikimo terminas yra ne 30, o 15 dienų. Pareiškimas, pranešančiosios šalies pateiktas praleidus terminą, negalioja, kitaip tariant, teismas vertina, kad jis nebuvo pareikštas.

3) Pranešimo trečiajam asmeniui siuntimas

Siųsdama pranešimą trečiajam asmeniui pranešančioji šalis turi du įsipareigojimus. Pirma, pranešančioji šalis atitinkamam trečiajam asmeniui turi siųsti rašytinį pranešimą, kuriame būtų nurodytas pranešimo pagrindas ir pateikta trumpa proceso stadijos apžvalga. Antra, pranešimą trečiajam asmeniui reikia pateikti teismui raštu arba žodžiu posėdžio metu taip pat nurodant pranešimo pagrindą. Pranešančioji šalis, pateikdama teismui pranešimą trečiajam asmeniui, turi pridėti dokumentus, įrodančius, kad trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą, gavo pranešimą, bei dokumentus, patvirtinančius gavimo datą.

Jei trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą, per 30 dienų nuo pranešimo, dėl kurio pranešančioji šalis pateikė įrodymus, gavimo teismui neatsiunčia pareiškimo dėl įstojimo į procesą, laikoma, kad trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą, nepriėmė pranešimo trečiajam asmeniui. Pareiškimas, pateiktas praleidus terminą, negalioja.

Jei trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą, priima pranešimą trečiajam asmeniui, jis gali prisijungti prie pranešančiosios šalies ir įstoti į bylą. Apie tai galima pranešti raštu arba žodžiu per teismo posėdį.

Priešingu atveju pripažįstant trečiojo asmens, kuriam pranešta apie teismo procesą, įstojimą į procesą ir jo teisinį statusą taikomos taisyklės, kuriose reglamentuojamas įstojimas į bylą.

4) Pranešimų tretiesiems asmenims teisinės pasekmės

Jei trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą, priima pranešimą trečiajam asmeniui, jis gali prisijungti prie pranešančiosios šalies kaip įstojusi (pakviesta) į bylą šalis. Vengrijos civilinio proceso teisės aktuose dėl įstojusių į bylą šalių numatytos dvi skirtingos situacijos.

- Jei sprendimas neturi teisinės galios įstojusios į bylą šalies ir priešingos šalies santykiams, įstojusi į bylą šalis (iš pradžių trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą) gali nepriklausomai atlikti bet kokius teisinius veiksmus, kuriuos gali atlikti tos įstojusios į bylą šalies palaikoma šalis, išskyrus sudaryti taikos sutartis, pripažinti teises ar jų atsisakyti. Įstojusios į bylą šalies veiksmai sukelia pasekmes tik tada, jei šių veiksmų neatlieka palaikoma šalis ir šie veiksmai neprieštarauja palaikomos šalies veiksmams.

- Jei pagal galiojančius teisės aktus sprendimas taip pat turi teisinę galią įstojusios į bylą šalies ir priešingos šalies santykiams, įstojusi į bylą šalis (iš pradžių trečiasis asmuo, kuriam pranešta) gali nepriklausomai atlikti bet kokius teisinius veiksmus, kuriuos gali atlikti tos įstojusios į bylą šalies palaikoma šalis, išskyrus sudaryti taikos sutartis, pripažinti teises ar jų atsisakyti, ir tokie veiksmai sukelia pasekmes, net jei prieštarauja palaikomos šalies veiksmams. Teismas, nagrinėdamas bylą, įvertina tokių prieštaraujančių veiksmų poveikį taip pat atsižvelgdamas į kitus bylos aspektus.

Tačiau klausimas, ar sprendimas turi teisinę galią įstojusios į bylą šalies ir priešingos šalies santykiams, nesprendžiamas teismo nuožiūra, o sprendžiamas išimtinai pagal teisės nuostatas.

Viena iš tokių teisės nuostatų yra 2009 m. įstatymo Nr. LXII dėl privalomo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo 32 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta: „Bet koks teisiškai privalomas teismo sprendimas, kuriuo atmestas žalą patyrusios šalies reikalavimas atlyginti žalą, taip pat taikomas draudėjui, o 35 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais – ir valdytojui bei vairuotojui, jei teismas taip nusprendžia nagrinėdamas bylą tarp žalą patyrusios šalies ir draudimo bendrovės, atsiskaitymų pagal reikalavimus tarpininko, Nacionalinio biuro ar Kompensacijų fondo vadovo“. (Pirmiau nurodytoje 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Žalą patyrusi šalis Kompensacijų fondo vadovui gali pareikšti reikalavimą atlyginti nuostolius arba žalą, Vengrijos teritorijoje sukeltą nedrausto automobilio pažeidžiant draudimo įsipareigojimą, nenustatyto valdytojo vairuojamo automobilio arba nenustatyto automobilio, arba nuostolius ar žalą, sukeltą 26 straipsnyje nurodytu sustabdymo laikotarpiu, atsižvelgiant į 36 straipsnyje nurodytas išimtis. Kompensacijų fondo vadovas padengia reikalavimus iki sumos, nurodytos 13 straipsnio 1 dalyje. Kompensacijų fondo vadovas žalą patyrusiai šaliai taip pat atlygina bet kokius nuostolius, sukeltus automobilio, kuris nebuvo pradėtas eksploatuoti arba nebėra eksploatuojamas.“)

Tai, kad trečiasis asmuo priima pranešimą trečiajam asmeniui, nereiškia, kad jis pripažįsta įsipareigojimą pranešančiajai šaliai. Pagrindinio proceso (į kurį buvo pakviestas trečiasis asmuo, kuriam pranešta apie teismo procesą) metu negali būti sprendžiama dėl pranešančiosios šalies ir trečiojo asmens, kuriam pranešta apie teismo procesą, teisinio santykio.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Prašome eiti į formą Teismo sprendimo vykdymo tvarka.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Vengrijoje – apylinkės teismai (Járásbíróság), esantys apygardos teismo (Törvényszék) būstinėje. Pešto medėje – Budos apylinkės teismas, Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Vengrijoje – apygardos teismai (Törvényszék). Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (Fővárosi Törvényszék).

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vengrijoje – Aukščiausiasis Teismas (pateikiant pirmosios instancijos teismui prašymą dėl jo priimto sprendimo peržiūros).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Vengrijoje – 1979 m. Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 13 dėl tarptautinės privatinės teisės 57 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Vengrijoje – 1952 m. III įstatymo dėl civilinio proceso kodekso 58–60 straipsniai (dėl trečiųjų asmenų informavimo).

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Vengrijos Liaudies Respublikos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Sofijoje 1966 m. gegužės 16 d.,
 • Kipro Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1981 m. lapkričio 30 d.,
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Bratislavoje 1989 m. kovo 28 d., vis dar galioja Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos atžvilgiu,
 • Vengrijos Liaudies Respublikos ir Prancūzijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėje ir šeimos teisėje, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir ekstradicijos, pasirašyta Budapešte 1980 m. liepos 31 d.,
 • Vengrijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1979 m. spalio 8 d.,
 • Vengrijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos, pasirašyta 1968 m. kovo 7 d., Kroatijos ir Slovėnijos atžvilgiu,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1959 m. kovo 6 d., ir
 • Vengrijos Liaudies Respublikos ir Rumunijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Bukarešte 1958 m. spalio 7 d.
Paskutinis naujinimas: 27/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Austrija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1) Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui

Pranešimas trečiajam asmeniui yra oficialus pranešimas apie nagrinėjamą bylą, kurį viena iš proceso šalių pateikia trečiajam asmeniui, kuris iki šiol nedalyvavo procese. Į pranešimą gali būti įtrauktas prašymas įstoti į nagrinėjamą bylą. Pranešančioji šalis pateikia teismui atitinkamą rašytinį dokumentą, kurį teismas oficialiai įteikia trečiajam asmeniui. Gavęs pranešimą trečiajam asmeniui trečiasis asmuo nėra įpareigotas įstoti į procesą, tačiau teisiniu požiūriu gali laisvai spręsti, ar tai padaryti, ir, jei nusprendžia įstoti procesą, – kurios šalies pusėje įstoti. Į procesą įstojęs trečiasis asmuo netampa ginčo šalimi, tačiau yra įstojusi į bylą šalis, kurios pareiškimai ir veiksmai negali prieštarauti pagrindinės šalies pareiškimams ir veiksmams. Iš įstojusios į bylą šalies negali būti reikalaujama sumokėti jokių išlaidų. Tačiau, jei pagrindinė šalis laimi bylą, įstojusi į bylą šalis turi teisę iš priešingos šalies gauti savo patirtų išlaidų atlyginimą.

Bet koks asmuo, kuriam pateikiant pranešimą trečiajam asmeniui buvo suteikta galimybė daryti įtaką procesui į jį įstojant (net jeigu jis neįstojo į procesą), reikalavimus atlyginti žalą gali grįsti netinkamu bylos vedimu tik dėl teismo procesų, vykusių prieš jam įstojant į procesą, arba procesų dėl esminių reikalavimų, kuriems jis negalėjo užkirsti kelio net kaip įstojusi į bylą šalis, arba, jei jis į procesą neįstojo, – kuriems nebūtų galėjęs užkirsti kelio. Palaikydama šalį, kurios pusėje įstojo į bylą, įstojusi į bylą šalis gali padėti šiai šaliai laimėti ginčą ir taip išvengti bylos dėl atgręžtinio reikalavimo savo atžvilgiu arba bent jau pagerinti savo padėtį nagrinėjant tokią bylą.

2) Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui

Pateikiant pranešimą trečiajam asmeniui preziumuojama, kad nagrinėjamos bylos šalis turi priežasčių bijoti nepalankaus rezultato, tačiau taip pat turi priežasčių tikėtis, kad esant nepalankiam rezultatui ji galės pareikšti trečiajam asmeniui reikalavimą. Todėl pranešimą trečiajam asmeniui pateikianti šalis yra suinteresuota laimėti pradinį procesą (o jo metu įstojusi į bylą šalis gali pagelbėti) arba, jei šis pradinis procesas pralaimimas, – išieškoti nuostolius laimėdama paskesnį procesą prieš trečiąjį asmenį.

Kartu pranešančioji šalis, pateikdama pranešimą trečiajam asmeniui, užkerta kelią trečiajam asmeniui, kuriam pranešta apie teismo procesą, paskesniuose procesuose pareikšti jai tam tikrus reikalavimus atlyginti žalą, grindžiamus netinkamu bylos vedimu. Trečiasis asmuo, kuriam buvo pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui ir taip suteikta galimybė daryti įtaką bylos nagrinėjimo rezultatams, negali reikšti reikalavimų atlyginti žalą, grindžiamų netinkamu bylos vedimu, išskyrus dėl teismo procesų, vykusių prieš jam įstojant į procesą, arba dėl esminių reikalavimų, kuriems jis negalėjo užkirsti kelio arba nebūtų galėjęs užkirsti kelio net kaip įstojusi į bylą šalis. Įstojusi į bylą šalis gali nurodyti teisinius pagrindus ir pateikti procesinius dokumentus, tačiau negali atlikti jokių veiksmų, kuriais būtų prieštaraujama pagrindinei šaliai. Paskesnės bylos tarp pagrindinės šalies ir įstojusios į bylą šalies atveju galutinis sprendimas pradiniame procese sukelia pasekmes įstojusiai į bylą šaliai arba tiems asmenims, kurie neįstojo į procesą, nors ir buvo pakviesti tai padaryti, nes šie asmenys, būdami paskesnės bylos šalimis, negali nurodyti teisinių pagrindų, prieštaraujančių pagrindiniams pradinėje byloje priimto sprendimo elementams.

3) Pranešimas trečiajam asmeniui neturi privalomo poveikio sprendimui dėl teisės klausimų pagrindinėje byloje.

4) Pradinio proceso rezultatas nėra privalomas, jei įstojusi į bylą šalis dėl bylos nagrinėjimo stadijos įstojimo į procesą metu arba dėl pagrindinės šalies pareiškimų ir veiksmų (pavyzdžiui dėl to, kad ta šalis neginčijo tam tikrų aplinkybių ar reikalavimų) negalėjo nurodyti teisinių pagrindų.

5) Kaip nurodyta pirmiau, pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstoja į (pagrindinį) procesą.

6) Pranešimas trečiajam asmeniui neturi jokios įtakos trečiojo asmens ir šalies, pateikusios pranešimą trečiajam asmeniui, varžovo santykiams, nebent trečiasis asmuo įstoja į procesą varžovo pusėje.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Šiuo klausimu pateikiama nuoroda į susijusią informaciją, Austrijos pateiktą Europos e. teisingumo portalo dalyje „Ieškinio pareiškimas teisme“, „Teismo sprendimų vykdymas“, „Vykdymo procesas“ toliau nurodytu URL.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Austrijoje – apylinkės teismas (Bezirksgericht), kuriame vykdoma priverstinio vykdymo procedūra. Prašymų priimti sprendimą, kad nėra pagrindų atsisakyti pripažinti teismo sprendimą (36 straipsnio 2 dalis) ir prašymų atsisakyti pripažinti teismo sprendimą (45 straipsnis) atveju kompetentingas teismas yra vietos, kurioje yra registruota arba įsikūrusi šalis, privalanti vykdyti teismo sprendimą, apylinkės teismas.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Austrijoje – aukštesnio lygmens apygardos teismas (Landesgericht) per apylinkės teismą (Bezirksgericht), kuriame vykdoma priverstinio vykdymo procedūra.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Austrijoje – aukščiausiasis teismas (Oberste Gerichtshof) per apylinkės teismą (Bezirksgericht), kuriame vykdoma priverstinio vykdymo procedūra.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Vienintelė priimtina kalba yra vokiečių kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Austrijoje – Teismų jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm) 99 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Austrijoje – Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 21 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Vokietijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 6 d.;
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose ir dėl dokumentų, pasirašytas Sofijoje 1967 m. spalio 20 d.;
 • Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 16 d.;
 • Jungtinės Karalystės ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1961 m. liepos 14 d., su keičiančiu Protokolu, pasirašytu Londone 1970 m. kovo 6 d.;
 • Nyderlandų ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Hagoje 1963 m. vasario 6 d.,
 • Prancūzijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1966 m. liepos 15 d.,
 • Liuksemburgo ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Liuksemburge 1971 m. liepos 29 d.,
 • Italijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų dokumentų pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Romoje 1971 m. lapkričio 16 d.,
 • Austrijos ir Švedijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Stokholme 1982 m. rugsėjo 16 d.,
 • Austrijos ir Ispanijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir vykdytinų autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1984 m. vasario 17 d.,
 • Suomijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1986 m. lapkričio 17 d.;
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl tarpusavio teisminio bendradarbiavimo, pasirašyta Vienoje 1954 m. gruodžio 16 d.;
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl tarpusavio santykių civilinės teisės klausimais ir dėl dokumentų, pasirašyta Vienoje 1963 m. gruodžio 11 d.;
 • Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėje ir šeimos teisėje ir dokumentų galiojimo bei įteikimo ir prie jos pridėtas protokolas, pasirašyti Vienoje 1965 m. lapkričio 17 d.
Paskutinis naujinimas: 25/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Lenkija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1. Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Lenkijoje pranešimas trečiajam asmeniui reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 84 ir 85 straipsniuose. Ši sąvoka lenkų kalba vadinama przypozwanie. Tai reiškia, kad šalis turi galimybę pakviesti būsimą oponentą įstoti į procesą, nes priėmus šaliai nepalankų sprendimą trečiasis asmuo jai galėtų pareikšti reikalavimą (pavyzdžiui, atsiradusį iš garantijos sutarties). Šiuo tikslu šalis pateikia pareiškimą, kuris įteikiamas trečiajam asmeniui, o jis tada gali pareikšti, kad įstoja į procesą pagalbiniu trečiuoju asmeniu.

2. Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems įteiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Dėl pranešimo trečiajam asmeniui asmuo, kurio atžvilgiu teikiamas prašymas, automatiškai netampa nagrinėjamos bylos šalimi. Jis pradeda dalyvauti procese į jį įstodamas kaip pagalbinis trečiasis asmuo (Civilinio proceso kodekso 76–78 straipsniai). Šalims sutikus pagalbinis trečiasis asmuo gali pakeisti šalį, kurios pusėje įstojo į procesą. Priešingu atveju teismo sprendimas sukelia tiesiogines pasekmes (tačiau, pateikus pranešimą trečiajam asmeniui, – tik tuo atveju, jei jis atitinka santykių, dėl kurių kilo ginčas, pobūdį arba atitinkamą teisės nuostatą).

3. Ar pagrindiniame procese atliktas teisinis vertinimas yra privalomas?

Jei trečiasis asmuo neįstoja į procesą, nors jo to buvo prašoma, jis netenka teisės bet kokiame paskesniame procese reikšti pretenzijas dėl pažeidimų pirmajame procese (Civilinio proceso kodekso 82 straipsnis kartu su 85 straipsniu).

4. Ar nustatyti faktai, kurių trečiasis asmuo negalėjo ginčyti pagrindinio proceso metu (pvz., dėl to, kad jų neginčijo šalys) sukelia privalomus padarinius?

Trečiasis asmuo taip pat yra suinteresuotas, kad jam būtų pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui ir jo būtų prašoma dalyvauti procese, nes tai gali padėti pasiekti teigiamą rezultatą, o bet koks paskesnis procesas būtų nebereikalingas.

5. Ar pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinį procesą?

Jei trečiasis asmuo neįstoja į procesą, nors jo to buvo prašoma, jis netenka teisės bet kokiame paskesniame procese reikšti pretenzijas dėl pažeidimų pirmajame procese (Civilinio proceso kodekso 82 straipsnis kartu su 85 straipsniu).

6. Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams?

Jei asmuo, kurio prašoma įstoti į procesą, tai padaro, jis tampa pagalbiniu trečiuoju asmeniu, ir, šalims sutinkant, gali pakeisti šalį, kurios pusėje įstojo į procesą.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

74 straipsnis – Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašą galima rasti informacijos santraukoje Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Teismo sprendimo vykdymo tvarka).

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Skolininko gyvenamosios vietos ar registruotos buveinės vietos apygardos teismas (sąd okręgowy), o, jei tokio teismo nėra, apygardos teismas, kurio rajone turi būti atliekamas ar yra atliekamas vykdymo procesas.

Prašymo dėl atsisakymo pripažinti teismo sprendimą atveju:

Apygardos teismas (sąd okręgowy), turintis jurisdikciją nagrinėti bylą, dėl kurios buvo priimtas sprendimas, arba apygardos teismas, kurio rajone yra jurisdikciją turintis apylinkės teismas (sąd rejonowy), arba, jeigu tokio teismo nėra, – Varšuvos apygardos teismas.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apeliacinis teismas (sąd apelacyjny) per apygardos teismą (sąd okręgowy).

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy) per apeliacinį teismą (sąd apelacyjny).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 11037 straipsnio 4 dalis ir 1110 straipsnis, nes juose numatyta Lenkijos teismų jurisdikcija remiantis išimtinai viena iš šių aplinkybių, susijusių su ieškovu: Lenkijos pilietybė, nuolatinė gyvenamoji vieta, įprastinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė Lenkijoje.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Civilinio proceso kodekso 84 ir 85 straipsniai dėl pranešimo trečiajam asmeniui.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1959 m. kovo 6 d.,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1960 m. vasario 6 d., dabar galiojanti Lenkijos ir Slovėnijos bei Lenkijos ir Kroatijos santykiams,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1961 m. gruodžio 4 d.,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl tarpusavio santykių civilinės teisės klausimais ir dėl dokumentų, pasirašyta Vienoje 1963 m. gruodžio 11 d.,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1979 m. spalio 24 d.,
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1987 m. gruodžio 21 d., vis dar galiojanti Lenkijos ir Čekijos bei Lenkijos ir Slovakijos santykiams,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Varšuvoje 1989 m. balandžio 28 d.,
 • Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1993 m. sausio 26 d.,
 • Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Rygoje 1994 m. vasario 23 d.,
 • Kipro Respublikos ir Lenkijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Nikosijoje 1996 m. lapkričio 14 d.,
 • Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Taline 1998 m. lapkričio 27 d.,
 • Rumunijos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse bylose, pasirašyta Bukarešte 1999 m. gegužės 15 d.
Paskutinis naujinimas: 28/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“ - Slovėnija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1. Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Pranešimas trečiajam asmeniui (litis denuntiatio) yra oficialus pranešimas trečiajam asmeniui apie nagrinėjamą bylą. Jį galima sujungti su kvietimu šiam asmeniui įstoti į procesą. Šio pranešimo tikslas – užtikrinti ieškovui arba atsakovui teises ir pasekmes, pripažįstamas pagal civilinę teisę. Pranešančioji šalis (bylos šalis) perduoda pranešimą teismui, kuris jį įteikia trečiajam asmeniui, o šis gali savo nuožiūra spręsti, ar įstoti į procesą. Pagal Slovėnijos teisės aktus teismas nesprendžia klausimo, ar šalies prašymas pateikti oficialų pranešimą trečiajam asmeniui yra pagrįstas. Net jei trečiasis asmuo įstos į procesą, jis nebus ginčo šalimi, ir nagrinėjant šį ginčą nebus galima priimti sprendimų dėl šio asmens ir bet kurios pagrindinio proceso šalies santykių. Trečiasis asmuo gali palaikyti bet kurią pagrindinio proceso šalį. Jei įvykdytos sąlygos, šis asmuo gali įstoti į procesą trečiuoju asmeniu. Tai padaręs jis gali padėti laimėti bylą ir taip išvengti paskesnės (pagal atgręžtinį reikalavimą) bylos prieš jį arba pagerinti savo padėtį nagrinėjant tokią paskesnę bylą. Trečiasis asmuo negali pateikti prašymo nutraukti pradėtą bylą, pratęsti terminus ar atidėti teismo posėdį.

2. Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems įteiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Pranešimas trečiajam asmeniui pranešančiąją šalį apsaugo nuo tam tikrų reikalavimų atlyginti žalą, kurių ji būtų galėjusi tikėtis iš trečiojo asmens. (Trečiasis) asmuo, kuriam pateikiant pranešimą trečiajam asmeniui buvo suteikta galimybė daryti įtaką bylos nagrinėjimo rezultatams, iš esmės nebegali reikšti reikalavimų atlyginti žalą, grindžiamų tuo, kad pranešančioji šalis netinkamai vedė bylą. Be to, jei vėliau tarp pranešančiosios šalies ir asmens, kuriam buvo pranešta apie pagrindinį procesą, pradedamas procesas dėl atgręžtinio reikalavimo, pastarasis prieš pranešančiąją šalį negali remtis argumentais ar aplinkybėmis, prieštaraujančiais esminiams (faktiniams) pagrindinio proceso metu priimto sprendimo elementams.

3. Tačiau pagrindiniame procese atliktas teisinis vertinimas nėra privalomas.

4. Nustatyti faktai, kurių trečiasis asmuo negalėjo ginčyti pagrindinio proceso metu (pvz., dėl to, kad jų neginčijo šalys) nesukelia privalomų padarinių.

5. Pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinę bylą.

6. Pranešimas trečiajam asmeniui neturi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams, išskyrus tada, kai tas trečiasis asmuo nusprendė įstoti į bylą pranešančiosios šalies oponento pusėje.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Slovėnijoje – apylinkės teismas.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Slovėnijoje – apylinkės teismas.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Slovėnijoje – Aukščiausiasis Slovėnijos Respublikos Teismas.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

- Slovėnijoje – be slovėnų kalbos, toliau nurodytuose teismuose kaip oficiali kalba yra priimtina viena iš nacionalinių mažumų kalbų:

 • Koperio apylinkės teisme – italų kalba;
 • Koperio vietos teisme – italų kalba;
 • Pirano vietos teisme – italų kalba;
 • Lendavos vietos teisme – vengrų kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Slovėnijoje: Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės ir proceso (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 58 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Slovėnijoje: Civilinio proceso įstatymo (Zakon o pravdnem postopku) 204 straipsnis, kuriame reglamentuojamas pranešimas trečiajai šaliai.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl tarpusavio teisminio bendradarbiavimo, pasirašyta Vienoje 1954 m. gruodžio 16 d.,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos konvencija dėl abipusio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir administracinėse bylose, pasirašyta Romoje 1960 m. gruodžio 3 d.,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Graikijos Karalystės konvencija dėl teismo sprendimų abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Atėnuose 1959 m. birželio 18 d.,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1960 m. vasario 6 d.,
 • Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos sutartis dėl teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Belgrade 1964 m. sausio 20 d.,
 • Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos ir Kipro Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Nikosijoje 1984 m. rugsėjo 19 d.,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl tarpusavio teisinės pagalbos, pasirašyta Sofijoje 1956 m. kovo 23 d.,
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Rumunijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos, pasirašyta Belgrade 1960 m. spalio 18 d., ir jos protokolas,
 • Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl tarpusavio teisinės pagalbos, pasirašyta Belgrade 1968 m. kovo 7 d.,
 • Slovėnijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Zagrebe 1994 m. vasario 7 d.,
 • Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Paryžiuje 1971 m. gegužės 18 d.
Paskutinis naujinimas: 28/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.