Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Brussels I recast


*būtina nurodyti

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1) Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Pagal Estijos proceso teisę apie teismo procesą trečiajam asmeniui pranešama įteikiant pranešimą trečiajam asmeniui. Kai ginčas teisme išsprendžiamas tam tikros proceso šalies nenaudai, ši šalis gali pareikšti ieškinį trečiajam asmeniui, siekdama būti atleista nuo prievolės, kylančios iš tariamo sutarties pažeidimo, prievolės atlyginti nuostolius ar teisių gynimo prievolės, arba, turėdama pagrindo manyti, kad tokį reikalavimą jai pareikš trečiasis asmuo, ji gali bylą nagrinėjančiam teismui pateikti prašymą dėl trečiojo asmens įtraukimo į procesą. Teismas įteikia pranešimą trečiajam asmeniui, informuoja apie pranešimą kitą šalį ir nustato joms terminą savo nuomonei pareikšti. Jei pranešimas atitinka teisinius reikalavimus ir šalis pagrindžia būtinybę įtraukti trečiąjį asmenį, teismas nurodo jį įtraukti į procesą. Pagal Estijos proceso teisę trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, dalyvauja procese, bet nėra viena iš proceso šalių (ieškovas arba atsakovas). Jei paaiškėja, kad trečiasis asmuo į procesą buvo įtrauktas nepagrįstai, teismas gali nurodyti jį pašalinti iš bylos nagrinėjimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, kuris į procesą buvo įtrauktas ar įstojo ieškovo arba atsakovo pusėje, turėtų palaikyti atitinkamos proceso šalies poziciją, t. y. pareikšti tą šalį palaikančius argumentus ir būti suinteresuotas, kad ši šalis laimėtų procesą. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, gali atlikti visus procesinius veiksmus, išskyrus tuos, kuriuos gali atlikti vien tik ieškovas arba atsakovas; prie šių veiksmų priskiriamas apeliacinio skundo dėl byloje priimtų sprendimų pateikimas. Trečiojo asmens prašymas, skundas ar procesinis veiksmas procese sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei jis neprieštarauja ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje trečiasis asmuo dalyvauja procese, pateiktam prašymui, skundui ar atliktam procesiniam veiksmui. Pateikiant skundą arba atliekant bet kokį kitą procesinį veiksmą trečiajam asmeniui taikomas toks pats terminas, kaip ieškovui arba atsakovui, kurio pusėje jis dalyvauja procese, nebent teisės aktuose būtų nurodyta kitaip.

2) Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Jei šalis pateikia prašymą įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, tačiau teismas asmens neįtraukia į procesą arba asmuo yra pašalintas iš proceso pagal trečiojo asmens skundą, pagrindiniame procese priimtas sprendimas tam asmeniui nėra teisiškai privalomas.

Jei šalis pateikia prašymą, kad asmuo būtų įtrauktas į procesą trečiuoju asmeniu, o tas asmuo į procesą įtraukiamas trečiuoju asmeniu, po pagrindinio proceso vykstančiame procese trečiasis asmuo ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje jis įstojo į procesą arba buvo į jį įtrauktas, atžvilgiu negali remtis tuo, kad byloje priimto sprendimo rezoliucinė dalis yra neteisinga ar kad aplinkybės buvo nustatytos netinkamai. Jei proceso šalis kreipiasi dėl bylos iškėlimo trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ir remiasi ankstesniu procesu, trečiasis asmuo gali pareikšti prieštaravimą, kurį pareiškė procese būdamas trečiuoju asmeniu, ir kuris prieštarauja šalies pareiškimams. Trečiasis asmuo taip pat gali pareikšti prieštaravimą dėl to, kad negalėjo pateikti prašymo, prieštaravimo, įrodymų ar skundo, nes per vėlai įstojo į procesą arba per vėlai buvo į jį įtrauktas, arba negalėjo jų pateikti dėl ieškovo ar atsakovo, kurio pusėje jis dalyvavo procese, pareiškimų ar veiksmų. Jis taip pat gali pareikšti prieštaravimą dėl to, kad ieškovas arba atsakovas be trečiojo asmens žinios tyčia arba dėl didelio aplaidumo nepateikė prašymo, prieštaravimo, įrodymų ar skundo.

3) Ar pagrindiniame procese atliktas teisinis vertinimas yra privalomas?

Jei šalis pateikė prašymą įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, tačiau teismas asmens neįtraukė į procesą arba asmuo buvo pašalintas iš proceso pagal trečiojo asmens skundą, pagrindiniame procese priimtas sprendimas, įskaitant teisinį vertinimą, nėra teisiškai privalomas.

4) Ar nustatyti faktai, kurių trečiasis asmuo negalėjo ginčyti pagrindinio proceso metu (pvz., dėl to, kad jų neginčijo šalys) sukelia privalomus padarinius?

Teismo nustatytos aplinkybės trečiajam asmeniui nėra teisiškai privalomos, jei trečiasis asmuo negalėjo jų ginčyti dėl to, kad šių aplinkybių neginčijo kitos šalys, arba dėl to, kad šalis, kurios pusėje trečiasis asmuo buvo įtrauktas į procesą, nesutiko su trečiojo asmens ginčijamomis aplinkybėmis.

5) Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi poveikį nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinį procesą?

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Estijos proceso teisės aktus trečiasis asmuo informuojamas tik įteikiant vienos iš šalių priimtą pranešimą trečiajam asmeniui, o ne nepriklausomai, teisinis poveikis priklausys nuo to, ar trečiasis asmuo buvo įtrauktas į procesą.

6) Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams?

Jei šalis pateikė prašymą dėl trečiojo asmens įtraukimo į procesą, tačiau teismas šio trečiojo asmens į procesą neįtraukė, tai neturi jokios įtakos šalies, pateikusios prašymą, ir jos oponento santykiams, nebent trečiasis asmuo būtų įtrauktas į procesą.

Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, įtraukimo į procesą tvarka ir pasekmės reglamentuotos Civilinio proceso kodekso 214 ir 216 straipsniuose.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apylinkės teismai.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apygardos teismai per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Aukščiausiasis teismas.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Anglų kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 86 straipsnis (jurisdikcija pagal turto buvimo vietą), jeigu reikalavimas nėra susijęs su tuo asmens turtu. Civilinio proceso kodekso 100 straipsnis (reikalavimas dėl standartinių sąlygų taikymo pabaigos), jeigu ieškinys turi būti teikiamas teismui, kurio teritorinėje jurisdikcijoje buvo taikyta standartinė sąlyga.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Civilinio proceso kodekso 212–216 straipsniai.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

  • Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių, pasirašytas Taline 1992 m. lapkričio 11 d.,
  • Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Taline 1998 m. lapkričio 27 d.
Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma