Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Kanske är det bättre att lösa tvisten genom alternativa system för tvistlösning. Genom alternativa metoder för tvistlösning kan tvister lösas utan att domstolen ingriper eller åtminstone utan att den avgör sakfrågan. Till de viktigaste alternativa tvistlösningsmetoderna i Slovenien räknas skiljeförfarande och medling samt, i vidare bemärkelse, domstolarnas medverkan till att uppnå förlikning i domstol. Enligt lagen om alternativ tvistlösning (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) är domstolar i första och andra instans skyldiga att ge parter i handels-, arbets- och familjerättsliga tvister och tvister om andra rättsliga förhållanden möjlighet att använda metoder för alternativ tvistlösning och att införa och genomföra ett program för detta. Inom dessa program är domstolarna skyldiga att låta parterna använda medling och eventuellt även andra former av alternativ tvistlösning.

Medling används för att lösa tvister med hjälp av en neutral tredje part, som inte kan meddela bindande beslut. Parterna kan enas om att ingå ett tvistlösningsavtal i form av en direkt verkställbar notariehandling, förlikning eller ett medlingsbeslut som grundas på förlikning.

I ett tvistemål kan parterna när som helst komma överens om förlikning i tvistens sakfråga (domstolsförlikning). En förlikningsöverenskommelse i domstol utgör en exekutionstitel.

Mer information finns i faktabladet om alternativ tvistlösning.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristen för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är fråga om. Frågor om tidsfrister och preskriptionstider kan besvaras av juridiska rådgivare eller organ för kostnadsfri rättshjälp. Mer information finns i faktabladet om tidsfrister.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Mer information finns i faktabladet om domstolars behörighet.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Mer information finns i faktabladet om domstolars behörighet.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Mer information finns i faktabladet om domstolars behörighet.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

I Slovenien kan parterna själva föra sin talan i domstol, utom i förfaranden med extraordinära rättsmedel där parterna endast kan vidta rättsliga åtgärder via en advokat eller om parten eller partens juridiska ombud har godkänts i det statliga provet för advokater. Om en part vill företrädas av ett rättegångsbiträde får alla personer med fullständig rättshandlingsförmåga agera som sådant vid förfaranden i lokala domstolar. Vid distriktsdomstolar, högre domstolar eller högsta domstolen får emellertid endast advokater eller andra personer som har godkänts i det statliga provet för advokater agera som rättegångsbiträde.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

En stämningsansökan kan skickas per post till den behöriga domstolen eller lämnas direkt till domstolens reception. Se även svar 8.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Slovenien är domstolsspråket slovenska. I områden där ungerska och italienska minoriteter är bosatta är förutom slovenska även ungerska eller italienska officiellt domstolsspråk. Stämningsansökan måste vara avfattad på slovenska. Käranden måste själv underteckna den, och underskriften kan antingen vara handskriven eller en säker elektronisk underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat.

Stämningsansökningar måste därför lämnas in i skriftlig form. Med skriftlig ansökan avses en handskriven eller tryckt ansökan som undertecknats för hand (fysisk ansökan). Skriftliga ansökningar ska skickas direkt per post till domstolen eller lämnas in direkt till organet i fråga av sökanden eller av ett auktoriserat ombud (poslovni ponudnik). De kan också skickas per fax.

Lagen tillåter även elektroniska ansökningar, det vill säga ansökningar i elektronisk form som undertecknats med en säker elektronisk underskrift som kontrolleras genom ett kvalificerat certifikat. Elektroniska ansökningar registreras i informationssystemet med elektroniska medel. Informationssystemet skickar en automatisk mottagningsbekräftelse till sökanden. Enligt lagen får även skriftliga ansökningar lämnas in elektroniskt eller med användning av kommunikationsteknik.

Trots de gällande lagbestämmelserna (lagar och genomförandeförordningar) för alla civil- och handelsrättsliga förfaranden är det för närvarande endast möjligt att inleda de förfaranden som finns på e-juridikportalen (e‑Sodstvo) via internet eller på elektronisk väg. Det rör sig om vissa verkställighetsförfaranden samt ansökningar och beslut i insolvensförfaranden och fastighetsregistreringar.

E-juridikportalen har tagits fram just för detta syfte, och det är även möjligt att lämna in skriftliga handlingar i elektronisk form: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

I Slovenien behöver stämningsansökan inte vara sammanställd enligt någon särskild blankett, men den måste enligt lag innehålla följande uppgifter: domstolens namn, parternas namn och stadigvarande eller tillfälliga bosättningsort, de juridiska företrädarnas eller ombudens namn, ett bestämt yrkande i fråga om huvudsaken och parternas fordringar, de omständigheter som käranden grundar sitt yrkande på, bevisning som styrker dessa omständigheter, belopp som tvisten gäller samt kärandens underskrift. Ansökningar som måste delges motparten ska lämnas in till domstolen i så många kopior som domstolen och motparten behöver och ska lämnas i en form som möjliggör delgivning av domstolen. Detta gäller även bilagor.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgifter ska betalas vid väckande av talan och ansökan om motåtgärder, förslag om annullering i godo, talan som rör betalningsförelägganden, ansökan om förnyad prövning, yrkande om att säkra bevis före rättegång, förlikningsförslag, ansökan om överklagande, överklaganden, resningsansökan samt resning. Avgiften ska betalas inom den tidsfrist som fastställs av domstolen. Domstolen får uppmärksamma parten på följderna av att inte betala domstolsavgifterna. Avgifter måste också betalas för alla domar som utfärdas av domstolarna i samtliga instanser.

Ansökan anses ha dragits tillbaka om inte domstolsavgiften för ansökan betalas inom den fastställda tidsfristen och inga omständigheter föreligger som möjliggör undantag från betalning, uppskjutande av betalning eller delbetalning. Rättegångskostnaderna ska betalas av den part som förlorar målet. Nödvändiga omkostnader och arvoden för advokater fastställs i lagen om advokatarvoden (Zakon o odvetniški tarifi). Kostnaderna för advokaters tjänster är summan av den ersättning de har rätt till för sina tjänster samt omkostnader. Advokatarvodet ska betalas när advokaten har fullgjort alla skyldigheter enligt det avtal som advokaten har ingått med sin klient. Om advokaten medverkar i rättegången ska kostnaderna betalas när beslutet om förfarandekostnaderna har utfärdats. Advokaterna får begära att klienten betalar ett lämpligt förskottsarvode innan förfarandet har avslutats, som får omfatta det arvode som redan tjänats in plus omkostnader som advokaten har haft eller kommer att få. Advokaten måste ge parten ett kvitto på det mottagna förskottet. Advokater får endast begära betalning av arvode och omkostnader i form av en specificerad faktura.

11 Kan jag få rättshjälp?

Parterna får begära rättshjälp, som godkänns om de uppfyller villkoren i lagen om kostnadsfri rättshjälp (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Mer information finns i faktabladet om rättshjälp.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när stämningsansökan inkommer till den behöriga domstolen. Om stämningsansökan skickas med rekommenderat brev eller som telegram räknas den dag då den lämnades till posten som dag för inlämning till den domstol som är adressat. Den som lämnar in en stämningsansökan får ingen automatisk bekräftelse på att målet har anhängiggjorts. Om ansökan lämnas i domstolens postlåda räknas den tidpunkt då den lämnades i postlådan som dag för inlämning till den domstol som är adressat.

Enlig lagen om elektronisk ansökan (Zakon za vloge v elektronski obliki) ska elektroniska ansökningar registreras i informationssystemet genom elektroniska medel. I detta fall räknas den tidpunkt då ansökan mottas av informationssystemet som dag för inlämning till den domstol som är adressat. Informationssystemet skickar en automatisk mottagningsbekräftelse till sökanden.

Trots att det finns lagbestämmelser ska det dock påpekas att det för närvarande inte är möjligt att väcka talan på elektronisk väg i civil- och handelsrättsliga ärenden, med undantag för fastighetsregistrerings-, insolvens- och verkställighetsförfaranden.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

I fråga om händelser som rör preklusionsfrister meddelar domstolen parterna skriftligen vilka de juridiska följderna blir om någon part inte rättar sig efter domstolens anvisningar.

Länkar

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Senaste uppdatering: 16/11/2015

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats