Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Nej, du behöver inte alltid väcka talan vid domstol för att lösa en tvist. I vissa fall går det bra att använda alternativa tvistlösningsmetoder.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Ja, i regel finns det en sådan tidsgräns. Tidsfristerna för att väcka en talan vid domstol varierar emellertid från fall till, och därför går det inte att ge ett generellt svar. Om du har frågor är det bäst att kontakta en advokat eller ett rättscentrum (Juridisch loket) (http://www.juridischloket.nl/).

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Huvudregeln är att svaranden kallas att inställa sig vid domstolen i den medlemsstat där han eller hon har hemvist.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Om inte annat föreskrivs i lag måste du väcka din talan vid distriktsdomstolen på den ort där svaranden har hemvist. Om svaranden saknar hemvist i Nederländerna har även domstolen på den ort där svaranden faktiskt uppehåller sig behörighet. Du måste därför ta reda på vilken adress och i vilken kommun svaranden bor. Om dessa uppgifter är kända kan du ta hjälp av lagen om domkretsindelning (Wet op de rechterlijke indeling) för att ta reda på i vilken domkrets svaranden har hemvist eller uppehåller sig. Grundat på detta går det att fastställa vid vilken distriktsdomstol talan ska väckas.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

För svaret på denna fråga, se föregående fråga. För mer information om hur man går till väga för att fastställa vid vilken domstol en talan ska väckas, se rechtspraak.nl.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

I Nederländerna måste parterna i princip företrädas av en advokat i civil- och handelsrättsliga ärenden. Det spelar ingen roll om ärendet rör ett förfarande som har inletts med hjälp av en stämningsansökan, ett förfarande som har inletts med en vanlig ansökan eller ett summariskt förfarande, ett förfarande för ett interimistiskt föreläggande eller ett förfarande för tredskodom på grund av utevaro.

Ett undantag görs för fordringar på högst 25 000 euro eller fordringar vars värde inte går att fastställa men där det finns mycket som tyder på att deras värde inte överstiger 25 000 euro. I sådana fall har distriktsdomstolen behörighet, och parterna kan föra sin egen talan. Parterna kan även ta hjälp av andra personer än advokater, t.ex. en juridisk rådgivare eller en exekutionstjänsteman.

Om målet rör ett anställningsavtal, ett kollektivavtal, en bestämmelse i ett kollektivavtal som förklarats allmänt bindande, ett avtal om förtidspension i den mening som avses i lagen om ett ramavtal om förtidspension för statstjänstemän (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), ett agentavtal, ett hyresavtal eller ett hyrköpsavtal, är det också möjligt att agera utan advokat. I sådana mål är värdet på penningfordran därför irrelevant.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

De skriftliga handlingar som inleder ett förfarande ska överlämnas till behörig domstols kansli. Det är viktigt att skilja mellan förfaranden som inleds med en stämningsansökan och förfaranden som inleds med en vanlig ansökan. I förfaranden som inleds med en stämningsansökan delges stämningen först svaranden och registreras först därefter på domstolens kansli. Båda åtgärderna måste utföras av en exekutionstjänsteman. Efter detta genomförs förfarandena i enlighet med uppropslistan (den lista över mål som ska prövas under förhandlingen). I förfaranden som inleds med en vanlig ansökan lämnas ansökan in direkt till domstolens kansli, och resten av förfarandet sker även det via behörig domstols kansli. Se även ”Delgivning av handlingar”.

Ovannämnda förfarande kommer att ändras under de kommande åren när lagstiftningen om (obligatoriska) elektroniska förfaranden träder i kraft. Denna lagstiftning kommer att fasas in under perioden 2017–2021. I slutändan kommer elektroniska förfaranden att bli obligatoriskt i alla mål där det är obligatoriskt att företrädas av en advokat. Dessa mål kommer då att inledas med att en inledande handling (procesinleiding) inges via domstolsväsendets (Rechtsspraak) webbportal eller via en systemlänk som upprättats mellan domstolsväsendet och advokaten. Vi hänvisar även till informationen om ”Automatiserad behandling”.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Nederländerna är nederländska officiellt rättegångsspråk. Detta innebär att den stämningsansökan eller den (skriftliga) ansökan som inleder förfarandet måste avfattas på nederländska. Detta gäller med ett undantag: Inlagor i ett mål som pågår vid en domstol i provinsen Friesland får även avfattas på frisiska.

Handlingar kan även inges till en distriktsdomstols kansli via fax. Faxade handlingar som inkommit till domstolens kansli före kl. 24.00 den dag tidsfristen löper ut anses ha inkommit inom tidsfristen. Det finns ett undantag till denna regel: Ansökningar i familjemål godtas inte om de har faxats in. Handlingar kan inte skickas med e-post. Under perioden 2017–2021 kommer ett elektroniskt förfarande att fasas in och börja tillämpas i alla civil- och handelsrättsliga ärenden. Om det elektroniska förfarandet har börjat tillämpas för den typ av mål som berörs kan en talan väckas vid domstolen på elektronisk väg via domstolsväsendets webbportal.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

I lagstiftningen anges särskilda krav i fråga om vad en skriftlig stämningsansökan eller en (skriftlig) ansökan som inleder ett förfarande ska innehålla. I den nya lagstiftning som möjliggör elektroniska förfaranden finns bara ett sätt att inleda ett förfarande kvar. Denna lagstiftning kommer att fasas in under perioden 2017–2021. För mer information, se Nationella regler för civilrättsliga stämningar till domstolar (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (under Rechtbanken (distriktsdomstolar), Handel (handel)) och Arbetsordning för civil- och handelsrättsliga förfaranden som inleds med en ansökan/domare med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Förfaranden som inleds med en stämningsansökan

I förfaranden som inleds med en stämningsansökan delger exekutionstjänstemannen först svaranden stämningen och registrerar därefter stämningen hos domstolens kansli. En stämning måste innehålla följande uppgifter: kärandens namn, ett bestämt yrkande, svarandens namn, grunden för yrkandet och de styrkande handlingar som käranden åberopar till stöd för sitt yrkande. I stämningen ska det även framgå vilket datum förhandlingen ska hållas och vid vilken domstol talan ska prövas.

Ärendeakten ska innehålla följande handlingar:

 1. Stämningsansökan i original.
 2. Om stämningsansökan måste delges utomlands, den originalhandling som visar att detta har skett på ett korrekt sätt.
 3. Bevis på offentlig rättshjälp eller en inkomstdeklaration eller en kopia av ansökan om offentlig rättshjälp eller inkomstdeklarationen.
 4. Bevis som visar vilken bostadsort svaranden har valt.
 5. Den bevisning (de handlingar) som kommer att åberopas i förfarandet.
 6. En upplysning om huruvida det har gjorts medlingsförsök innan förfarandet inleddes. I nedanstående mål ska dessutom kopior av följande handlingar lämnas:
 7. vid ett yrkande om ersättning för utmätningskostnader, en kopia av utmätningshandlingarna,
 8. i mål om hänskjutande, beslutet om hänskjutande och alla handlingar i målet fram till hänskjutandet,
 9. om stämningen måste publiceras eller översättas till ett främmande språk, de handlingar som visar att så har skett.

Förfaranden som inleds med en ansökan

I förfaranden som inleds med en ansökan ska ansökan inges direkt till domstolens kansli, och resten av förfarandet sker även det via behörig domstols kansli.

Ärendeakten ska innehålla följande handlingar:

 1. Sökandens för- och efternamn och hemvist, eller om hemvist saknas i Nederländerna, den ort där sökanden faktiskt uppehåller sig.
 2. Sökandens för- och efternamn och hemvist, eller om hemvist saknas i Nederländerna, den ort där varje svarande och varje berörd part faktiskt uppehåller sig, i den utsträckning sökanden vet detta.
 3. En ingående beskrivning av ansökan och vad den grundas på, inbegripet de grunder som åberopas för domstolens territoriella behörighet.
 4. Namn på och telefonnummer till den advokat som har tilldelats målet.

Varje part som åberopar en handling i stämningsansökan, en skriftlig inlaga eller ett pm är skyldig att bifoga en kopia av den handlingen.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgifter måste betalas när en talan väcks. Det belopp som ska betalas beror på värdet på föremålet för tvisten och tvistens natur. I praktiken betalar din advokat ofta detta belopp i förskott och tar senare ut det av dig. Om det under förfarandet är nödvändigt att kalla in en sakkunnig (t.ex. en revisor, en medicinsk expert eller en teknisk expert) tar domstolen i slutändan ut dessa kostnader av den part som förlorar målet, såvida inte annat beslutas (t.ex. i familjemål, där kostnaderna vanligtvis ersätts av den som gav upphov till dem). Samma sak gäller för kostnader för vittnen och andra former av bevisning.

Advokater tar ut ett arvode för sina tjänster. Detta baseras på en timtaxa (inklusive/exklusive mervärdesskatt), om inte den part som advokaten företräder har rätt till rättshjälp (se även fråga 11). Nederländska advokater tillämpar i princip inte fasta arvoden. Du rekommenderas att i god tid ta reda på vilka arvoden som gäller i ditt fall, antingen genom att fråga din advokat eller genom att vända dig till det nederländska advokatsamfundet (Nederlandse orde van Advocaten). De flesta advokater kräver viss summa i förskott och arbetar sedan på löpande räkning samt ställer ut en slutfaktura när arbetet har slutförts.

11 Kan jag få rättshjälp?

I Nederländerna går det att få offentlig rättshjälp. Alla som behöver, men inte har råd med, juridiskt bistånd kan begära ersättning för sina rättsliga kostnader. Nämnden för rättshjälp (Raad voor rechtsbijstand) betalar sedan en del av en advokats arvode. Den som beviljats rättshjälp måste emellertid även betala ett eget bidrag. Bidraget beror på personens ekonomiska situation. Den berörda personens advokat ansöker om rättshjälp hos nämnden för rättshjälp. Villkoren för att få rättshjälp finns på nämnden för rättshjälps webbplats (http://www.rvr.org/).

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Under ett förfarande som inleds med en stämningsansökan anses talan ha väckts samma dag som stämningsansökan inkom till domstolen. Käranden ska lämna in stämningsansökan till domstolens kansli senast den sista dagen kansliet håller öppet före det datum i uppropslistan som anges i stämningen (den planerade dagen för förhandlingen). Justitiesekreteraren för upp målet på uppropslistan och anvisar en domstolsavdelning med en ensam domare.

Målet avskrivs om stämningsansökan inte har lämnats in till domstolens kansli före ovannämnda frist, såvida inte en giltig ansökan om återvinning har gjorts inom två veckor från det datum i uppropslistan som anges i stämningsansökan.

Under ett förfarande som inleds med en ansökan anses talan ha väckts när ansökan har inkommit till domstolens kansli.

I allmänhet skickas ingen bekräftelse på att en talan har väckts på riktigt sätt. I mål som inleds med en stämningsansökan ges käranden i vissa fall möjlighet att rätta till brister i stämningsansökan. Detsamma gäller vid förfaranden som inleds med en ansökan. Domstolens kansli är dock inte skyldigt att erbjuda denna möjlighet.

I förfaranden som måste genomföras på elektronisk väg genererar det elektroniska systemet ett mottagningsbevis som ingår i den elektroniska ärendeakten. Parterna kan när som helst konsultera handlingarna på elektronisk väg.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolens kansli kan inte omedelbart, eller samtidigt som en talan väcks, ge någon exakt tidsplan för hur handläggningen av mål kommer att se ut. Naturligtvis underrättas du om när din talan kommer att prövas. I regel kan advokaten eller domstolens kansli ge en fingervisning om när en talan kommer att prövas. Du har dock inte rätt att kräva att få sådan information.

Senaste uppdatering: 02/01/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats