Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Ja, du måste vända dig till en domstol på Malta för att väcka talan där. En advokat eller ett juridiskt ombud (legal procurator) väcker talan och betalar gällande avgift. Om talan ska väckas vid en högre domstol måste den person som väcker talan avlägga ed.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Nej, du kan väcka talan när du vill. Motparten har dock rätt att åberopa preskription när som helst under domstolsförhandlingarna.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Den person som väckt talan ska vara fysiskt närvarande i rättssalen under förhandlingarna. Annars företräds han eller hon av advokaten eller det juridiska ombudet. Om en av parterna inte är på Malta, utses ett särskilt ombud på Malta så att förhandlingarna kan fortsätta även i partens frånvaro.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Det finns bara en domstolsbyggnad på Malta, men den är uppdelad på olika domstolar. De behandlar olika typer av ärenden som beror på vad saken handlar om, anspråkets värde och kärandens bostadsort. De olika domstolarna på Malta är följande:

a. Civil Court (Family Section) – behandlar familjeärenden som upphävande av äktenskap, separation, skilsmässa samt underhåll och föräldraskap.

b. Court of Magistrates (Gozo Family Section) – som i punkt a, men i den här domstolen väcks talan mot personer som bor på Gozo eller stadigvarande vistas där.

c. First Hall of the Civil Court (Constitutional Jurisdiction) – behandlar författningsärenden.

d. Court of Magistrates (Malta) – behandlar tvistemål som rör krav på högst 11 646,87 euro mot personer som bor eller stadigvarande vistas på Malta samt andra krav som anges i lag.

e. Court of Magistrates (Gozo Inferior Jurisdiction) – som i punkt d, men i den här domstolen väcks talan mot personer som bor på Gozo eller stadigvarande vistas där. Den har samma behörighet som Civil Court (Voluntary Jurisdiction).

f. First Hall of the Civil Court – behandlar och avgör tvistemål som rör krav på över 11 646,87 euro samt alla mål (oavsett kravets värde) som rör krav om fast egendom, servitut, andra belastningar eller rättigheter i samband med fast egendom, inklusive krav på vräkning eller avhysning från fast egendom, oavsett om egendomen ligger i en stad eller på landsbygden, under förutsättning att fastigheten hyrs eller bebos av personer som är bosatta eller stadigvarande vistas inom domstolens behörighetsområde.

g. Court of Magistrates (Gozo Section Superior Jurisdiction) – som i punkt g, men i den här domstolen väcks talan mot personer som bor på Gozo eller stadigvarande vistas där.

h. First Hall of the Civil Court (Voluntary Jurisdiction) – behandlar andra civilrättsliga ärenden än tvistemål som öppning av testamente, förmyndarskap och adoptioner. Domstolen godkänner också eller ger tillåtelse till att ingå avtal. Den godkänner också antagandet av avtalsbestämmelser som inte är lagliga utan föregående godkännande eller tillstånd.

Förutom dessa domstolar finns det en rad specialdomstolar: Small Claims Tribunal (småmålsdomstol) som behandlar krav på högst 3 494,06 euro, Administrative Review Tribunal (förvaltningsnämnd) och Industrial Tribunal (arbetsdomstol). Malta har också ett Arbitration Centre (medlingscentrum). Enligt maltesisk lagstiftning är parterna under vissa omständigheter skyldiga att använda sig av medling. Tvister om andelslägenheter eller motortrafik omfattas till exempel av obligatorisk medling.

Alla de här domstolarna är allmänna domstolar och förstainstansrätter. Överklaganden av domstolarnas avgöranden ska därför lämnas in till appellationsdomstolen (Court of Appeal). Överklaganden av avgöranden i Small Claims Tribunal, Arbitration Centre eller Courts of Magistrates ska lämnas in till appellationsdomstolen i dess lägre instans (som leds av en enda domare). Överklaganden av avgöranden i First Hall of the Civil Court ska lämnas in till appellationsdomstolen i dess högre instans (under ledning av tre domare). Överklaganden av avgöranden i First Hall of the Civil Court (Constitutional Jurisdiction) ska lämnas in till Constitutional Court (författningsdomstolen), medan överklaganden från Court of Magistrates (Gozo), både i dess lägre och högre instans, alltid ska lämnas in till appellationsdomstolen på Malta.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se svaret på fråga 4.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Du behöver hjälp av en advokat eller ett juridiskt ombud för att väcka talan i de lägre instanserna. Om du vill väcka talan i en högre instans krävs både en advokat och ett juridiskt ombud.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Till domstolskansliet.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Stämningsansökan ska göras på maltesiska. Den ska lämnas in skriftligen och personligen av advokaten eller det juridiska ombudet.

Det går också att lämna in en ansökan om att förhandlingarna ska föras på engelska om en av parterna är utlänning.

Det är inte möjligt att lämna in en stämningsansökan per e-post eller fax.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns särskilda formulär för att vända sig till medlingscentrumet eller väcka talan i småmålsdomstolen. Det gäller dock inte för Courts of Magistrates eller First Hall of the Civil Court. En stämningsansökan vid First Hall of the Civil Court ska innehålla

(a) en förklaring som klart och tydligt beskriver föremålet för stämningsansökan, uppställd i numrerade punkter, som underlag för kravet och till stöd för de faktiska omständigheter som käranden har personlig kännedom om

(b) grunden för kravet

(c) själva kravet eller kraven, som ska numreras

(d) för varje edsvuren stämningsansökan, följande meddelande med tydliga, lättlästa bokstäver omedelbart under domstolens upplysningar:

Mottagaren av denna edsvurna stämningsansökan ska inom tjugo (20) dagar från delgivningsdatumet (som också är mottagandedatumet) lämna in ett skriftligt edsvuret svaromål. Om inget skriftligt edsvuret svaromål inkommer inom denna tidsfrist i enlighet med lagstiftningen, avgör domstolen ärendet i enlighet med lagstiftningen.

Mottagaren av denna edsvurna stämningsansökan uppmanas därför att utan dröjsmål kontakta en advokat, för att kunna lägga fram sin ståndpunkt under behandlingen av ärendet.”

(e) eventuella styrkande dokument som ska läggas fram tillsammans med den edsvurna stämningsansökan.

Den edsvurna stämningsansökan ska bekräftas under ed inför den justitiesekreterare eller det juridiska ombud som utsetts till Commissioner for Oaths (ansvarig för edsavläggande) i enlighet med lagen om denna funktion (Commissioners for Oaths Ordinance, kapitel 79).

Käranden ska tillsammans med förklaringen också ange namnen på de vittnen som han tänker åberopa. För vart och ett av vittnena ska han också ange de omständigheter och bevis som han tänker använda för att stödja sin sak.

Stämningsansökan ska delges svaranden.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Ja, avgiften ska betalas när stämningsansökan lämnas in. Beloppet varierar beroende på typ av ärende och anspråkets värde.

11 Kan jag få rättshjälp?

Ja, en person som saknar tillräckliga resurser kan ansöka om rättshjälp hos First Hall of the Civil Court. Man kan också ansöka muntligt hos en rättshjälpsadvokat. Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att få rättshjälp. Den sökande måste till exempel avlägga ed inför justitiesekreteraren eller – vid en muntlig ansökan – inför rättshjälpsadvokaten om att

(a) han anser att han har rimliga grunder för att inleda förfarandet, försvara sig, fortsätta förfarandet eller vara en part av det

(b) han utöver föremålet för förfarandet inte äger någon form av egendom vars nettovärde överstiger 6 988,12 euro (förutom hushållsartiklar som anses nödvändiga för käranden och hans familj) och att hans årsinkomst inte överstiger den nationella minimilönen för personer över 18 år.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

När stämningsansökan har lämnats in fastställer domstolen ett datum för den första förhandlingen som meddelas käranden och svaranden. Du kan också kontrollera om det finns ett datum via domstolens elektroniska system Lecam eller domstolens webbplats. Parterna får ingen bekräftelse på att talan har väckts på ett riktigt sätt. Det bör dock påpekas att justitiesekreteraren inte godtar edsvurna stämningsansökningar som inte uppfyller kraven i svaret på fråga 9.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Du får meddelande om datum för den första förhandlingen. Datum för påföljande förhandling fastställs vid det första tillfället. Du kan eventuellt hitta vissa upplysningar om målet på domstolens webbplats.

Senaste uppdatering: 22/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats