Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning innan man går till domstol.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden varierar från fall till fall. Denna fråga kan besvaras av en juridisk rådgivare.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se ”Domstolarnas behörighet”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se ”Domstolarnas behörighet – Österrike”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se ”Domstolarnas behörighet – Österrike”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

När talan i civil- och handelsrättsliga tvister som ska avgöras i domstol väcks vid distriktsdomstol (Bezirksgericht) ska en advokat underteckna stämningsansökan om målet gäller mer än 5 000 euro (distriktsdomstolar är i regel behöriga att handlägga mål som gäller högst 15 000 euro). Advokattvånget gäller dock inte om talan måste väckas vid distriktsdomstol oberoende av det omtvistade beloppets storlek (dvs. även om tvisten gäller mer än 15 000 euro). (Här avses särskilt faderskapsmål, underhållsskyldighet, skilsmässa och tvister i förhållandet mellan makar eller mellan föräldrar och barn, tvister om fastställande eller korrigering av fastighetsgränser, servitut för lägenhet och undantagsförmåner, besittningsintrång samt tvister om avtal om hyres- och nyttjanderätt till bostäder och affärslokaler (även parkeringsplatser och garage), arrendeavtal som rör fast egendom och bolag med fast egendom samt tvister om avtalsförhållanden mellan rederier, åkerier och hotell- och restaurangföretag och deras uppdragsgivare, passagerare och gäster.)

Advokattvånget gäller inte heller vid tvister som regleras genom alternativ tvistlösning.

I de fall mål vid distriktsdomstol inte kräver att en advokat anlitas får var och en själv skriftligen väcka talan och lämna in stämningsansökan.

När det gäller civil- och handelsrättsliga angelägenheter som ska avgöras i domstol ska stämningsansökningar som inkommer till regiondomstolar i regel alltid vara undertecknade av en advokat. Vid regiondomstolarna handläggs mål som inte omfattas av distriktsdomstolarnas behörighet samt, oberoende av tvistens värde, mål om industriell äganderätt och om illojal konkurrens samt mål om förbudsförelägganden när talan har väckts av konsumentorganisationer.

Advokattvånget gäller inte i arbetsrättsliga mål och socialmål (förfaranden enligt den österrikiska lagen om arbets- och socialdomstolar, ASGG) där talan ska väckas vid regiondomstolar, dvs. tvånget gäller särskilt inte när en arbetstagare väcker talan mot sin arbetsgivare på grund av anställningsförhållandet.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan ska skickas till domstolen per post.

En part som inte företräds av en advokat kan även väcka talan muntligt vid ansvarig avdelning vid den behöriga distriktsdomstolen eller vid den distriktsdomstol inom vars geografiska behörighetsområde parten är bosatt vid den aktuella tidpunkten (under den behöriga domarens överinseende). Den ansvariga avdelningen har utsetts på förhand i samband med fördelningen av ärenden i domstolen och kan nås för frågor per telefon eller på plats i domstolen under de allmänna öppettiderna. Du kan ta reda på respektive distriktsdomstols allmänna öppettider (minst en halv dag per vecka) genom att gå in på det österrikiska justitieministeriets webbplats och klicka på ”Gerichte” eller genom att kontakta domstolen per telefon under kontorstid (vanligen måndag till fredag från 8.00 till 16.00, med undantag för helgdagar).

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Vid alla domstolar används tyska som officiellt språk. Vid vissa domstolar tillåts dessutom burgenlandkroatiska, ungerska och slovenska som officiellt språk för språkminoriteter.

Stämningsansökan ska vara skriftlig. I de fall det inte är obligatoriskt att anlita advokat får talan vid distriktsdomstolen även väckas muntligen i enlighet med vad som angetts i punkt 7. Om talan väcks per fax eller e-post kan domstolen begära komplettering. Talan kan även väckas på elektronisk väg inom ramen för det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Man måste dock anmäla sig till systemet i förväg (vilket kostar pengar och därför bara lönar sig om det är aktuellt att väcka talan i flera mål vid österrikiska domstolar).

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

De enda obligatoriska blanketterna gäller talan om att erhålla villkorade betalningar (Mahnklage). Talan om fordran på upp till 75 000 euro måste väckas genom ansökan om betalningsföreläggande (Mahnverfahren). Blanketterna kan fås från en domstol eller skrivas ut från det österrikiska justitieministeriets webbplats (http://www.justiz.gv.at/).

Icke-obligatoriska blanketter finns för ansökan om domstolsbeslut om uppsägning av hyresavtal för bostad eller affärslokal.

I princip får alla handlingar som lämpar sig som bevisning i målet bifogas stämningsansökan (varvid dessa handlingar ska lämnas in i lika många exemplar som själva stämningsansökan, se fråga 12). Eventuella skriftliga avtal om behörig domstol eller inhemsk jurisdiktion kan bifogas stämningsansökan. Detsamma gäller skriftliga avtal om platsen för avtalets fullgörande, om käranden vill att domstolen på den orten ska vara behörig, och andra särskilda omständigheter som kan ligga till grund för vilken domstol som ska vara behörig eller vilket förfarande som ska användas (t.ex. det speciella förfarandet för indrivning av växelfordringar (Wechselmandatsverfahren)).

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I civilmål ska domstolsavgiften betalas i samband med att talan väcks. Det rör sig om ett schablonbelopp för kostnaderna i första instans, utan koppling till hur målet utvecklar sig. Avgiftens storlek är i regel beroende av tvistens värde och kan betalas antingen på plats i domstolen (kontant eller med bank-/kreditkort) eller genom inbetalning på domstolens konto, varvid det ska anges att betalningen avser ”domstolsavgift” (Gerichtsgebühren) och vilka som är parter i målet.

Formerna för betalning av advokatarvodet avgörs från fall till fall. Detta gäller också arvodets storlek, om man inte kommit överens om betalning enligt lagen om advokatarvoden (Rechtsanwaltstarifgesetz) eller anvisningarna om advokatarvoden (Allgemeine Honorar-Kriterien). Ersättning från motparten kan i regel inte komma i fråga förrän målet har utmynnat i en lagakraftvunnen dom, varvid graden av framgång i målet är avgörande för ersättningens storlek.

11 Kan jag få rättshjälp?

Rättshjälp ges till personer som inte skulle kunna betala rättegångskostnaderna utan att riskera sitt livsnödvändiga uppehåll. Ansökan om rättshjälp görs muntligen eller skriftligen vid den domstol där målet tas upp eller kommer att tas upp. Om denna domstol har sitt säte utanför den domkrets där personen bor permanent eller tillfälligt kan ansökan även göras vid distriktsdomstolen i personens domkrets.

Om förutsättningarna uppfylls avseende ekonomi och innehåll kan ansökan om rättshjälp göras redan innan stämningsansökan lämnas in, för stämningsansökan och/eller hela det fortsatta förfarandet.

Mer information om rättshjälp finns på justitieministeriets webbplats http://www.justiz.gv.at/), under fliken ”Bürgerservice” (medborgarservice). Där går det även att hämta det formulär som ska användas för ansökan, vilket också innehåller viktig information och anvisningar.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts den dag då stämningsansökan har inkommit hos behörig (eller åtminstone på papperet behörig) domstol. Talan anses ha väckts på rätt sätt om den inte föranleder omedelbar avvisning eller komplettering (dvs. om den verkar uppfylla kraven för att kunna handläggas). Stämningsansökan ska i regel lämnas in i lika många exemplar som det finns parter i rättegången (ett exemplar till domstolen, ett till varje part). Om stämningsansökan har brister i fråga om form eller innehåll, är det troligt att domstolen meddelar vilka kompletteringar som krävs och vad som händer om en komplettering inte lämnas in i tid. Bekräftelse på att domstolen har mottagit stämningsansökan lämnas bara på begäran. Inom det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) tillämpas dock automatisk bekräftelse.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

En ansökan om betalningsföreläggande innefattar en ansökan om att den sökande ska få sig tillskickad en kopia av betalningsföreläggandet som kan fungera som exekutionstitel, alternativt en kopia av eller ett meddelande om den invändning som motparten inlämnat inom gällande frist, vanligen med en kallelse till muntlig förhandling (som inleder den egentliga rättegången). För förfaranden vid distriktsdomstol finns det för närvarande inte någon frist för att skicka en sådan kallelse, men vid regiondomstol är fristen minst 3 veckor.

Vid ansökan om domstolsbeslut om uppsägning av hyresavtal för en lägenhet eller affärslokal krävs en separat ansökan för att erhålla en verkställbar kopia av uppsägningsbeslutet. Om den uppsagda parten invänder i tid (inom fyra veckor) erhåller den uppsägande parten automatiskt ett meddelande om detta, vanligen med en kallelse till muntlig förhandling.

I samband med mål vid distriktsdomstol underrättas den svarande (med undantag för vissa särskilda förfaranden som betalningsförelägganden och uppsägningsförfaranden) normalt sett automatiskt om stämningsansökan sedan den inkommit till domstolen (och eventuellt kompletterats) och kallas samtidigt till en muntlig förhandling. I samband med detta kallar domstolen även käranden. I mål vid regiondomstolarna åtföljs en delgivning alltid av en uppmaning till svaranden att svara skriftligen. Samtidigt påpekas det att det är nödvändigt att ha advokat. Om svaranden underlåter att svara inom utsatt tid, avkunnas på den kärandes begäran en tredskodom; i annat fall avbryts handläggningen av målet. Om svaranden går i svaromål inom utsatt tid, erhåller käranden en kopia av svaromålet och samtidigt ofta en kallelse till muntlig förhandling.

Genom att under kontorstid vända sig till domstolens kansli och ange diarienummer (eller referens) kan parterna erhålla exakta uppgifter om den tidsplan för handläggningen som redan fastställts av domstolen eller om vilket skede målet befinner sig i (gäller samtliga skeden av målets handläggning).

Vid det första sammanträdet (den första sessionen i den muntliga förhandlingen) diskuteras målets fortsatta handläggning med parterna, särskilt med avseende på tidsplanen. Det råder närvaroplikt för parterna, såvida deras ombud inte är tillräckligt informerade om sakförhållandet. Därefter fattar domstolen beslut i form av ett handläggningsschema som förs till protokollet. En kopia av protokollet från sammanträdet skickas till parterna (eller deras ombud). Eventuella ändringar i programmet ska meddelas parterna och vid behov diskuteras med dem.

Senaste uppdatering: 13/11/2015

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats