Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Predložitev zadeve sodišču

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na sodišče ali obstaja druga možnost?

Ne, za rešitev spora se ni treba vedno obrniti na sodišče. V nekaterih primerih je mogoče uporabiti alternativne oblike reševanja sporov.

2 Ali obstaja rok za vložitev tožbe pri sodišču?

Da, običajno obstaja, vendar se roki za vložitev tožbe pri sodišču razlikujejo od primera do primera, zato ni mogoč splošen odgovor na to vprašanje. Z vprašanji se je najbolje obrniti na odvetnika ali urad za pravne informacije in pomoč (Juridisch Loket) (http://www.juridischloket.nl/).

3 Ali se moram obrniti na sodišče v tej državi članici?

Praviloma toženca pozove sodišče države članice, v kateri ima stalno prebivališče.

4 Če je tako, na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na moje prebivališče in prebivališče nasprotne stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Razen če ni z zakonom določeno drugače, morate zadevo predložiti okrožnemu sodišču v kraju stalnega prebivališča toženca. Če kraj stalnega prebivališča toženca na Nizozemskem ni znan, je pristojno tudi sodišče v kraju, kjer ta oseba dejansko biva. Ugotoviti boste torej morali, na katerem naslovu in v kateri nizozemski občini živi toženec. Če je to znano, lahko s pomočjo zakona o sodni klasifikaciji (Wet op de rechterlijke indeling) ugotovite, v katero sodno okrožje spada kraj stalnega prebivališča ali bivanja toženca. Na podlagi tega se lahko določi, kateremu okrožnemu sodišču je treba predložiti zadevo.

5 Na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na prejšnje vprašanje. Dodatne informacije o tem, kateremu sodišču je treba predložiti zadevo, so na voljo na spletišču rechtspraak.nl.

6 Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, na primer odvetnik?

Na Nizozemskem velja pravno načelo, da mora stranke v civilnih in gospodarskih zadevah zastopati odvetnik. Pri tem ni važno, ali gre za postopek, ki se začne s sodnim pozivom, postopek, ki se začne z vlogo, ali skrajšani postopek, postopek za izdajo začasne odredbe ali na primer postopek za izdajo zamudne sodbe.

Izjema velja samo za zahtevke do vrednosti 25 000 EUR ali zahtevke nedoločene vrednosti, pri katerih je jasno, da njihova vrednost ne presega 25 000 EUR. V takih primerih je pristojno okrožno sodišče, stranke pa lahko procesna dejanja opravljajo same. Strankam lahko pomaga tudi oseba, ki ni odvetnik, na primer pravni svetovalec ali sodni izvršitelj.

Odvetnik prav tako ni obvezen, če se zadeva nanaša na pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo, določbo kolektivne pogodbe, razglašeno za splošno zavezujočo, pogodbo o predčasni upokojitvi, kot je navedena v zakonu o okvirni pogodbi za predčasno upokojitev državnih uradnikov (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), pogodbo o posredništvu, pogodbo o najemu ali pogodbo o lizingu. V teh zadevah torej ni pomembno, kako visok znesek se zahteva.

7 Kje moram vložiti tožbo: v sprejemni pisarni, vložišču sodišča ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Pisne listine, s katerimi se lahko začne postopek, je treba poslati sodnemu tajništvu pristojnega sodišča. Pri tem je treba upoštevati razliko med postopkom, ki se začne s sodnim pozivom, in postopkom, ki se začne z vlogo. V postopku, ki se začne s sodnim pozivom, se sodni poziv najprej vroči tožencu, nato pa vloži v sodnem tajništvu. Obe dejanji mora opraviti sodni izvršitelj. Nato postopek poteka prek seznama zadev (seznam zadev, ki se obravnavajo na zasedanju). V postopku, ki se začne z vlogo, se vloga vloži neposredno v sodnem tajništvu, preostali del postopka pa prav tako poteka prek sodnega tajništva pristojnega sodišča. Glej tudi „Vročitev pisanj“.

Zgoraj opisani postopek bo v prihodnjih letih spremenjen, ko bo začela veljati zakonodaja o (obveznem) elektronskem postopku, ki se bo postopno uvajala od leta 2017 do leta 2021. Na koncu bo elektronski postopek postal obvezen za vse zadeve z obveznim pravnim zastopanjem. Te zadeve se bodo nato vedno začele z vložitvijo vloge za začetek postopka (procesinleiding) prek spletnega portala sodne službe (Rechtsspraak) ali sistemske povezave med sodno službo in odvetnikom. Glej tudi informacije v zvezi z „Avtomatizirano obdelavo“.

8 V katerem jeziku lahko vložim tožbo? Je to mogoče storiti ustno ali jo je treba vložiti v pisni obliki? Ali jo lahko pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Na Nizozemskem je uradni jezik sodnega postopka nizozemščina. To pomeni, da morata biti sodni poziv ali (pisna) vloga, s katero se začne postopek, sestavljena v nizozemščini. Izjema velja za procesna pisanja v zadevah pred sodišči v provinci Frizija, ki so lahko sestavljena v frizijščini.

Pisanja se lahko v sodnem tajništvu okrožnega sodišča vložijo tudi po telefaksu. Za pisanja, poslana po telefaksu, ki jih sodno tajništvo prejme do 24.00 ure zadnjega dne roka, se šteje, da so bila predložena v roku. Pri tem velja izjema: če bodo po telefaksu poslane vloge v družinskih zadevah, ne bodo sprejete. Pisanj ni mogoče predložiti po elektronski pošti. Od leta 2017 do leta 2021 se bo postopno uvajal elektronski postopek za vse zadeve civilnega in upravnega prava. Če je za zadevno vrsto zadeve začel veljati elektronski postopek, se lahko tožba pri sodišču elektronsko vloži prek spletnega portala sodne službe.

9 Ali za vložitev tožb obstajajo posebni obrazci? Če ne obstajajo, kako je treba zadevo predložiti? Ali obstajajo elementi, ki jih mora tožba vsebovati?

Z zakonom so določene posebne zahteve glede vsebine sodnega poziva ali (pisne) vloge, s katero se začne postopek. V skladu z novo zakonodajo, ki omogoča elektronski postopek, se lahko postopek začne le še na en način. Ta zakonodaja se bo postopno uvajala od septembra 2017 do leta 2021. Nadaljnje informacije so na voljo v nacionalnem poslovniku za civilne pozive na sodišča (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (v zavihkih Rechtbanken (okrožna sodišča), Handel (trgovina)) in poslovniku za postopke, ki se začnejo z vlogo, v sektorju gospodarskega in civilnega prava/pri sodišču v skrajšanem postopku (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Postopek, ki se začne s sodnim pozivom

V postopku, ki se začne s sodnim pozivom, sodni izvršitelj najprej sodni poziv vroči tožencu, nato pa ga vloži v sodnem tajništvu sodišča. Sodni poziv mora vključevati: ime tožnika, predmet zahtevka, ime toženca, razloge za zahtevek in dokazila, s katerimi tožnik utemeljuje zahtevek. V pozivu sta navedena tudi datum obravnave in sodišče, ki bo obravnavalo zadevo.

Spis mora vsebovati naslednje dokumente:

 1. izvirni sodni poziv;
 2. če je treba sodni poziv vročiti v tujini, izvirne dokumente, ki dokazujejo, da je bilo to pravilno storjeno;
 3. dokazilo o subvencionirani pravni pomoči, ali izjavo o dohodkih, ali kopijo prošnje za subvencionirano pravno pomoč ali izjave o dohodkih;
 4. dokazilo o izbiri stalnega prebivališča toženca;
 5. dokazno gradivo (listine), ki bo uporabljeno v postopku;
 6. obvestilo o tem, ali je pred postopkom potekala mediacija, v spodaj navedenih primerih pa je treba predložiti tudi kopije naslednjih dokumentov:
 7. če je vložen zahtevek za povračilo stroškov rubeža, kopijo dokumentov o rubežu;
 8. v zadevah napotitve odločbo o napotitvi in dokumente, ki se nanašajo na napotitev;
 9. če je treba sodni poziv objaviti ali prevesti v tuji jezik, dokumente, ki dokazujejo, da je bilo to storjeno.

Postopek, ki se začne z vlogo

V postopku, ki se začne z vlogo, se vloga vloži neposredno v sodnem tajništvu, preostali del postopka pa prav tako poteka prek sodnega tajništva pristojnega sodišča.

Spis mora vsebovati naslednje podatke:

 1. imena, priimek, kraj stalnega prebivališča, ali če na Nizozemskem ni kraja stalnega prebivališča, kraj, v katerem tožnik dejansko biva, ter
 2. ime, naslov, kraj stalnega prebivališča, ali če na Nizozemskem ni kraja stalnega prebivališča, kraj, v katerem vsak toženec in vsaka zainteresirana stranka dejansko biva, če je tožniku znan, ter
 3. jasen opis vloge in razlogov, na katerih temelji, vključno z razlogi za krajevno pristojnost sodišča, ter
 4. ime in telefonsko številko odvetnika, dodeljenega zadevi.

Če se stranka v sodnem pozivu, pisni izjavi ali aktu sklicuje na neko listino, mora priložiti njeno kopijo.

10 Ali bom moral plačati sodne takse? Če je tako, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačati od same vložitve tožbe?

Sodne takse je treba plačati ob vložitvi tožbe. Njihova višina je odvisna od narave in vrednosti predmeta spora. V praksi bo vaš odvetnik ta znesek pogosto plačal vnaprej in vam ga zaračunal naknadno. Če je treba med postopkom pozvati izvedenca (na primer revizorja, izvedenca za medicino ali tehniko), sodišče na koncu stroške naloži neuspeli stranki, razen če odloči drugače (na primer v družinskih zadevah, v katerih stroške običajno nosi stranka, ki jih je povzročila). Enako velja za stroške prič ali drugih oblik dokazov.

Odvetniki zaračunajo nagrado za svoje delo, ki temelji na urni postavki (z DDV/brez DDV), razen če je stranka upravičena do subvencionirane pravne pomoči (glej tudi vprašanje 11). Nagrade odvetnikov na Nizozemskem običajno niso fiksno določene. Priporočljivo je, da se o tem pravočasno pozanimate pri odvetniku, ki vas zastopa, ali pri nizozemski odvetniški zbornici (Nederlandse orde van Advocaten). Večina odvetnikov zahteva predujem in nato med postopkom prijavlja stroške svojega dela, čemur sledi končni račun.

11 Ali lahko zahtevam pravno pomoč?

Na Nizozemskem obstaja možnost subvencionirane pravne pomoči. Vsakdo, ki potrebuje pravno pomoč, vendar si je ne more privoščiti, lahko zaprosi za prispevek k plačilu sodnih stroškov. Svet za pravno pomoč (Raad voor rechtsbijstand) nato plača del stroškov odvetnika, vendar mora prosilec plačati tudi lastni prispevek. Ta je odvisen od njegovega finančnega položaja. Prošnjo vloži odvetnik pri svetu za pravno pomoč. Pogoji za upravičenost so na voljo na spletišču sveta za pravno pomoč (http://www.rvr.org/).

12 Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali me bodo organi obvestili o tem, ali je bila zadeva pravilno predložena?

V postopku, ki se začne s sodnim pozivom, se šteje, da postopek teče od datuma sodnega poziva. Tožnik predloži sodni poziv sodnemu tajništvu najpozneje zadnji dan, ko je sodno tajništvo odprto, pred datumom s seznama zadev, navedenem v pozivu (načrtovani datum za obravnavo). Sodni uradnik vpiše zadevo na seznam zadev enočlanskega senata.

Obstoj postopka preneha, če sodni poziv ni predložen sodnemu tajništvu do zgoraj navedenega roka, razen če ni v dveh tednih od datuma s seznama zadev, določenega v pozivu, izdan ponovni sodni poziv.

V postopku, ki se začne z vlogo, postopek teče od datuma, ko je vloga vložena v sodnem tajništvu.

Na splošno se ne pošlje potrdilo, da je bila zadeva pravilno predložena. V zadevah, ki se začnejo s sodnim pozivom, ima tožnik v primeru pomanjkljivega poziva v nekaterih primerih možnost odpraviti pomanjkljivost. Enako velja za postopek, ki se začne z vlogo. Vendar sodnemu tajništvu ni treba ponuditi te možnosti.

V postopku, ki mora potekati elektronsko, elektronski sistem ustvari potrdilo o prejemu, ki se vključi v elektronski spis zadeve. Stranke si lahko kadar koli elektronsko ogledajo dokumente.

13 Ali bom prejel podrobne informacije o nadaljnjem poteku (npr. rokih za nadaljnja dejanja v postopku)?

Sodno tajništvo ne more takoj ali ob vložitvi tožbe zagotoviti natančnih informacij glede časovnega razporeda postopka. Seveda boste obveščeni o tem, kdaj bo vaša zadeva obravnavana. Na splošno bosta lahko odvetnik ali sodno tajništvo približno navedla, kdaj bo zadeva obravnavana, vendar pa stranke niso upravičene do takih obvestil.

Zadnja posodobitev: 02/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču