Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Bolo by lepšie vyriešiť spor prostredníctvom postupov alternatívneho riešenia sporov. Metódy alternatívneho riešenia sporov umožňujú, aby sa spory vyriešili bez zásahu súdu alebo aspoň bez rozhodnutia súdu o skutkovej podstate. Medzi hlavné druhy alternatívneho riešenia sporov v Slovinsku patrí rozhodcovské konanie, mediácia a súdne konanie v širšom zmysle zamerané na podporu súdneho zmieru. Podľa zákona o alternatívnom riešení sporov (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) sú súdy prvého a druhého stupňa povinné umožniť účastníkom konaní vyplývajúcich z obchodných, pracovných, rodinných a iných občianskoprávnych vzťahov využiť metódy alternatívneho riešenia sporov s cieľom prijať a vykonať program alternatívneho riešenia sporov. V rámci tohto programu sú súdy povinné umožniť účastníkom konania mediáciu, prípadne aj iné formy alternatívneho riešenia sporov.

Mediácia je riešenie sporu s pomocou neutrálnej tretej strany, ktorá nemôže vydať záväzné rozhodnutie. Strany sa môžu dohodnúť na uzavretí dohody o riešení sporu vo forme priamo vykonateľného notárskeho zápisu, urovnania pred súdom alebo rozhodnutia v rozhodcovskom konaní na základe urovnania.

Účastníci konania môžu kedykoľvek v priebehu konania pred občianskym súdom uzavrieť dohodu o urovnaní v súvislosti s predmetom sporu (súdny zmier). Dohoda o uzavretí súdneho zmieru predstavuje exekučný titul.

Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Alternatívne riešenie sporov.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty na podanie súdnej žaloby závisia od povahy prípadu. Právny poradca alebo služba právnej pomoci môže objasniť otázky týkajúce sa lehôt a premlčacích lehôt. Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Procesné lehoty.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Právomoci súdov.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Právomoci súdov.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Právomoci súdov.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Účastníci konania sa na súdoch v Slovinsku môžu zastupovať samostatne s výnimkou konaní, ktoré zahŕňajú mimoriadne opravné prostriedky. V takom prípade môžu podnikať právne kroky iba prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý je advokát, alebo v prípade, že účastník konania alebo jeho právny zástupca zložil štátne advokátske skúšky. Ak účastník konania chce, aby ho zastupoval obhajca, v konaniach pred miestnym súdom môže byť týmto sprostredkovateľom akákoľvek osoba s plnou právnou spôsobilosťou, zatiaľ čo v konaniach pred okresným, vyšším alebo najvyšším súdom môže ako obhajca pôsobiť jedine advokát alebo iná osoba, ktorá zložila štátne advokátske skúšky.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Žalobu možno súdu s príslušnou právomocou zaslať poštou alebo doručiť priamo do podateľne. Pozri aj odpoveď č. 8.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Úradným jazykom súdov v Slovinsku je slovinčina. V oblastiach, v ktorých žije maďarská alebo talianska etnická menšina, sa však ako úradný jazyk okrem slovinčiny používa aj maďarčina alebo taliančina. Žaloba musí byť vyhotovená v slovinskom jazyku a žalobca ju musí osobne podpísať. Originálny podpis žalobcu znamená vlastnoručný podpis, ako aj zabezpečený elektronický podpis overený prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu.

Akýkoľvek návrh i žaloba sa teda musia podať v písomnej forme. Písomný návrh je rukou napísaný alebo vytlačený návrh, ktorý je vlastnoručne podpísaný (návrh vo fyzickej forme). Písomný návrh sa podáva poštou, doručuje sa priamo príslušnému orgánu alebo ho podáva osoba, ktorá profesionálne vykonáva podávanie návrhov (komerčný podávateľ/poslovni ponudnik). Žaloba sa môže podať aj faxom.

Zákon umožňuje podávať aj elektronické návrhy, teda návrhy v elektronickej forme podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu. Elektronické návrhy sa podávajú do informačného systému elektronickou cestou. Informačný systém automaticky potvrdí navrhovateľovi, že návrh bol prijatý. Zákon takisto umožňuje podať písomný návrh elektronicky alebo pomocou komunikačných technológií.

Bez ohľadu na existujúce právne ustanovenia (zákony a vykonávacie predpisy), ktoré sa týkajú všetkých občianskych a obchodných konaní, možno v súčasnosti prostredníctvom internetu alebo elektronicky vykonávať len úkony uvedené na webovej lokalite elektronickej justície (e‑Sodstvo): niektoré druhy vykonávacích konaní, podávanie návrhov a vydávanie rozhodnutí v konkurznom konaní a predkladanie návrhov na zápis do katastra nehnuteľností.

Na tieto účely existuje v Slovinsku webová lokalita elektronickej justície, ktorá umožňuje podávať písomné materiály v elektronickej forme: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

V Slovinsku sa žaloba nemusí podávať na osobitnom tlačive, musí však obsahovať určité zákonom vymedzené prvky: údaje o súde, mená a adresy trvalého alebo prechodného pobytu účastníkov konania, mená právnych zástupcov alebo splnomocnencov, konkrétny návrh s uvedením hlavného predmetu konania a vedľajších nárokov, skutočnosti na podporu návrhu žalobcu, dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti, sumu, o ktorú sa vedie spor, a podpis žalobcu. Návrhy, ktoré sa musia doručiť protistrane, sa musia predložiť súdu v takom počte kópií, aký vyžaduje súd a protistrana, a vo forme, ktorá súdu umožňuje ich predloženie. To isté platí aj pre prílohy.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne poplatky sa musia zaplatiť pri podaní žaloby a protižaloby, návrhu na priateľské zrušenie, žaloby obsahujúcej návrh na vydanie platobného rozkazu, návrhu na obnovu konania, návrhu na zabezpečenie dôkazov pred začatím občianskeho súdneho konania, návrhu na urovnanie, návrhu oznamujúceho odvolanie, odvolania, návrhu na povolenie obnovy konania a návrhu na obnovu konania. Súdne poplatky sa musia uhradiť najneskôr v lehote stanovenej súdom v platobnom rozkaze na úhradu súdnych poplatkov. Súd môže v rámci rozkazu upozorniť účastníka konania na dôsledky nezaplatenia súdnych poplatkov. Súdne poplatky sa musia zaplatiť aj za každý rozsudok súdu vydaný na akejkoľvek úrovni.

Ak sa súdny poplatok za návrh neuhradí v stanovenej lehote a neexistujú žiadne podmienky, ktoré by umožnili oslobodenie od jeho zaplatenia alebo odloženie zaplatenia, prípadne zaplatenie na splátky, návrh sa považuje za vzatý späť. Náklady na súdne konanie hradí neúspešný účastník konania. Sprostredkovatelia, ktorí sú advokáti, dostanú uhradené nevyhnutné výdavky a odmenu v súdnom konaní podľa zákona o tarifných odmenách advokátov (Zakon o odvetniški tarifi). Trovy advokátov sú súčtom položiek odmeny, na ktorú majú nárok za poskytnuté služby, a   nákladov. Trovy advokáta sú splatné, keď advokát vykonal všetky povinnosti stanovené v mandátnej zmluve medzi ním a účastníkom konania alebo osobou, ktorá si služby objednala. Ak advokát poskytuje služby v súdnom konaní, trovy za tieto služby sú splatné po vydaní rozhodnutia o trovách konania. Advokát môže od účastníka konania požadovať zaplatenie primeranej zálohy pred koncom konania ako už splatnú odmenu alebo ako úhradu výdavkov, ktoré mu vznikli alebo vzniknú. Účastník konania musí dostať potvrdenie o prijatí zálohy. Advokát môže požadovať zaplatenie odmeny a výdavkov iba prostredníctvom faktúry s rozpísanými položkami vystavenej danému účastníkovi konania.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Účastníci konania môžu požiadať o právnu pomoc, ktorá sa im poskytne, ak spĺňajú podmienky stanovené v zákone o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Právna pomoc.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za podanú, keď ju prijme súd s príslušnou právomocou. Ak sa zasiela poštou alebo telegramom, za dátum doručenia súdu, ktorému je určená, sa považuje dátum odoslania. Navrhovateľ automaticky nedostane potvrdenie, že žaloba bola podaná. Ak sa návrh doručuje do poštovej schránky súdu, za okamih doručenia súdu, ktorému je určený, sa považuje čas doručenia do poštovej schránky súdu.

V zákone o elektronických návrhoch (Zakon za vloge v elektronski obliki) sa stanovuje, že elektronické návrhy sa podávajú do informačného systému elektronickou cestou. V tomto prípade sa za okamih doručenia žiadosti súdu, ktorému je určená, považuje čas prijatia informačným systémom. Informačný systém automaticky potvrdí navrhovateľovi, že návrh bol prijatý.

Treba zdôrazniť, že aj napriek platným právnym ustanoveniam v súčasnosti nie je možné podať návrh elektronickou cestou v občianskych a obchodných prípadoch s výnimkou konaní týkajúcich sa katastra nehnuteľností, konkurzných konaní a vykonávacích konaní.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Ak sú udalosti viazané na prekluzívne lehoty, súd písomne upozorní účastníka konania a priloží právne oznámenie, v ktorom vysvetlí, aké následky bude mať pre účastníka konania nedodržanie pokynov súdu.

Súvisiace odkazy

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Posledná aktualizácia: 16/11/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.