Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Nie, na vyriešenie sporu sa nemusíte vždy obrátiť na súd. V niektorých prípadoch je možné bez problémov využiť alternatívne formy riešenia sporov.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Áno, zvyčajne existuje lehota, ale lehoty na podanie žaloby sú v jednotlivých prípadoch odlišné a na túto otázku nie je možné odpovedať všeobecne. V prípade otázok je najlepšie sa obrátiť na advokáta alebo na právnu asistenčnú službu (Juridisch loket) (http://www.juridischloket.nl/)

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Základné pravidlo je, že žalovaného predvolá súd členského štátu, v ktorom má bydlisko.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, musíte svoju vec predložiť okresnému súdu v mieste bydliska žalovaného. V prípade, že nie je známe miesto bydliska žalovaného v Holandsku, príslušný je aj súd v mieste, kde sa táto osoba skutočne zdržiava. Preto je nevyhnutné zistiť, na akej adrese a v ktorej holandskej komúne žalovaný žije. Ak je to miesto známe, potom je možné využiť zákon o organizácii súdnictva (Wet op de rechterlijke indeling), aby sa zistilo, v ktorom súdnom obvode sa nachádza miesto bydliska alebo pobytu žalovaného. Na základe toho je možné určiť príslušný okresný súd, ktorému sa musí vec predložiť.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Odpoveď na túto otázku je uvedená pri predchádzajúcej otázke. Ďalšie informácie o určení súdu, na ktorý sa musíte obrátiť s vašou vecou, sú dostupné na adrese rechtspraak.nl.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

V Holandsku platí právna zásada, že v občianskych a obchodných veciach musia byť účastníci konania zastúpení advokátom. V tomto smere nezáleží na tom, či sa vec týka konania začatého na základe súdneho predvolania, konania začatého na základe návrhu alebo skráteného konania, konania o predbežnom opatrení alebo napríklad konania v neprítomnosti z dôvodu neúčasti na konaní.

Výnimka platí len v prípade nárokov do výšky 25 000 EUR alebo nárokov neurčenej hodnoty, ale iba ak existuje jasný náznak, že hodnota, ktorú nároky predstavujú, neprekračuje 25 000 EUR. V týchto prípadoch má právomoc okresný súd a účastníci môžu v konaní konať vo vlastnom mene. Účastníci môžu získať pomoc aj od iných osôb ako od advokátov, napríklad od právneho poradcu alebo súdneho úradníka.

Ak sa vec týka pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, všeobecne záväzného ustanovenia kolektívnej zmluvy, dohody o predčasnom odchode do dôchodku, ako je uvedená v zákone o rámcovej dohode o predčasnom dôchodku vládnych úradníkov (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), dohody o zastúpení, zmluvy o prenájme alebo lízingovej zmluvy, je takisto možné konať bez advokáta. V týchto prípadoch je výška nároku vyjadrená v peniazoch nepodstatná.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Písomnosti, na základe ktorých sa môže začať konanie, sa musia zaslať kancelárii príslušného súdu. Je potrebné mať na zreteli, že je rozdiel medzi konaním začatým na základe súdneho predvolania a konaním začatým na základe žaloby. V konaní začatom na základe súdneho predvolania sa súdne predvolanie najprv doručí žalovanému a potom sa zaregistruje v kancelárii súdu. Obidva úkony musí vykonať súdny úradník. Konanie potom prebieha prostredníctvom rozvrhu pojednávaní (zoznam prípadov, ktorými sa súd zaoberá počas zasadnutia). V konaní začatom na základe návrhu sa návrh podáva priamo kancelárii súdu a zvyšok konania takisto prebieha prostredníctvom kancelárie príslušného súdu. Pozri aj „Doručovanie dokumentov“.

Opísaný postup sa zmení v nadchádzajúcich rokoch, keď nadobudnú účinnosť právne predpisy o (povinnom) elektronickom konaní. Tieto právne predpisy sa začnú uplatňovať postupne od roku 2017 do roku 2021. V konečnom dôsledku sa elektronické konanie stane povinným vo všetkých prípadoch s povinným právnym zastúpením. Tieto konania sa potom vždy budú začínať predložením pôvodného dokumentu (procesinleiding) cez internetový portál súdnej služby (Rechtsspraak) alebo cez systémové prepojenie medzi súdnou službou a advokátom. Pozri aj informácie týkajúce sa „Automatického spracovania“.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

V Holandsku je úradným jazykom v súdnych konaniach holandčina. To znamená, že súdne predvolanie alebo (písomný) návrh na začatie konania musia byť vyhotovené v holandčine. Výnimka platí pre procesné dokumenty v spore prebiehajúcom pred súdom, ktorý má sídlo v provincii Frízsko, kde dokumenty môžu byť vyhotovené vo frízskom jazyku.

Dokumenty je možné predložiť kancelárií okresného súdu aj faxom. Dokumenty, ktoré boli doručené faxom kancelárii súdu do 24.00 hod. v posledný deň lehoty, sa považujú za podané v stanovenej lehote. Existuje výnimka: návrhy v rodinných veciach nebudú prijaté, ak boli zaslané faxom. Dokumenty nie je možné podať e-mailom. Od roku 2017 do roku 2021 sa elektronické konania zavedú postupne pre všetky veci občianskeho a správneho práva. Ak sa pre príslušný druh veci zavedie elektronického konanie, žalobu bude možné podať na súd elektronicky cez internetový portál súdnej služby.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

V zákone sa stanovujú osobitné požiadavky týkajúce sa obsahu súdneho predvolania alebo (písomného) návrhu na začatie konania. Podľa nových právnych predpisov umožňujúcich elektronické konanie existuje len jeden spôsob začatia konania. Tieto právne predpisy sa začnú uplatňovať postupne od septembra 2017 do roku 2021. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na: Vnútroštátne procesné pravidlá pre občianskoprávne predvolania na súd (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) [pod Rechtbanken (okresné súdy), Handel (obchod)] a Procesné pravidlá pre konania začaté na základe návrhu v obchodnom občianskom práve/súde v skrátenom konaní (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Konanie začaté na základe súdneho predvolania

V konaní začatom na základe súdneho predvolania súdny úradník najprv doručí súdne predvolanie žalovanému a potom ho zaregistruje v kancelárii súdu. Predvolanie musí obsahovať: meno žalobcu, predmet nároku, meno žalovaného, dôvody nároku a zdôvodňujúce dokumenty na podporu nároku predložené žalobcom. V predvolaní sa takisto uvádza dátum pojednávania a súd, ktorý sa bude prípadom zaoberať.

Spis musí obsahovať tieto dokumenty:

 1. originál súdneho predvolania;
 2. ak sa má súdne predvolanie doručiť do zahraničia, originály dokumentov preukazujúce riadne doručenie;
 3. dôkazy o verejne financovanej právnej pomoci alebo potvrdenie o príjme alebo kópiu žiadosti o poskytnutie verejne financovanej právnej pomoci alebo potvrdenia o príjme;
 4. dôkaz o výbere bydliska žalovaného;
 5. predmety (dokumenty), na ktoré sa odvoláva v konaní;
 6. oznámenie o tom, či sa pred začiatkom konania najprv uskutočnila mediácia a v ďalej uvedených prípadoch sa predkladajú aj kópie týchto dokumentov:
 7. ak sa uplatňuje nárok na náhradu nákladov na exekúciu, kópia dokumentov o exekúcii;
 8. v prípadoch postúpenia, rozhodnutie o postúpení a dokumenty zahrnuté do postúpenia;
 9. ak sa má predvolanie zverejniť alebo preložiť do cudzieho jazyka, dokumenty dokazujúce, že sa to uskutočnilo.

Konanie začaté na základe návrhu

V konaní začatom na základe návrhu sa návrh podáva priamo kancelárii súdu a zvyšok konania prebieha takisto prostredníctvom kancelárie príslušného súdu.

Spis musí obsahovať tieto dokumenty:

 1. krstné mená, priezvisko a miesto bydliska alebo v prípade neexistencie miesta bydliska v Holandsku, miesto, kde sa žalobca skutočne zdržiava; ako aj
 2. meno, adresu, miesto bydliska alebo v prípade neexistencie miesta bydliska v Holandsku, miesto, kde sa každý žalobca a každá zainteresovaná strana skutočne zdržiava, pokiaľ je to žalobcovi známe; ako aj
 3. jasný opis návrhu a dôvody, na ktorých sa zakladá, vrátane dôvodov pre určenie miestnej príslušnosti súdu; ako aj
 4. meno a telefónne číslo advokáta prideleného k prípadu.

Každý účastník, ktorý sa v súdnom predvolaní, v písomnom vyhlásení alebo v opise odvoláva na akýkoľvek dokument, musí priložiť kópiu tohto dokumentu.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne poplatky sa musia zaplatiť na začiatku súdneho konania. Ich výška závisí od povahy a hodnoty predmetného sporu. V praxi často váš advokát uhradí túto sumu vopred a následne vám ju vyúčtuje. Ak je v priebehu konania potrebné obrátiť sa na znalca (napríklad audítora, lekárskeho znalca alebo technického znalca), súd nakoniec vyúčtuje náklady neúspešnému účastníkovi, pokiaľ nerozhodne inak (napríklad v rodinných prípadoch, kde náklady zvyčajne znáša účastník, ktorý ich spôsobil). To isté platí pre náklady na svedkov alebo iné formy dôkazov.

Advokáti si účtujú za svoje činnosti odmenu, ktorá je založená na hodinovej sadzbe (vrátane/bez DPH), pokiaľ neexistuje nárok na verejne financovanú právnu pomoc (pozri aj otázku 11). Odmeny advokátov v Holandsku nie sú v zásade pevne stanovené. Odporúča sa včas získať informácie o odmenách od zastupujúcich advokátov alebo od holandskej advokátskej komory (Nederlandse orde van Advocaten). Väčšina advokátov požaduje preddavok a následne v priebehu konania vykáže svoje služby, potom nasleduje konečná faktúra.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

V Holandsku existuje možnosť získať verejne financovanú právnu pomoc. Ktokoľvek, kto potrebuje právnu pomoc, ale nemôže si ju dovoliť, môže požiadať o príspevok na náklady právneho zastúpenia. Rada pre právnu pomoc (Raad voor rechtsbijstand) potom zaplatí časť nákladov na advokáta, ale žiadateľ musí zaplatiť aj vlastný príspevok. Tento príspevok závisí od finančnej situácie. Advokát predloží žiadosť rade pre právnu pomoc. Podmienky oprávnenosti sú k dispozícií na webovom sídle rady pre právnu pomoc (http://www.rvr.org/).

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

V rámci konania začatého na základe súdneho predvolania prebieha konanie od dátumu predvolania. Súdne predvolanie podá žalobca kancelárii súdu najneskôr v posledný deň, keď je kancelária otvorená, pred dátumom v rozvrhu pojednávania stanovenom v predvolaní (plánovaný dátum pojednávania). Súdny úradník zaznamená prípad do rozvrhu pojednávaní jednočlenného senátu.

Prebiehajúce konanie sa skončí, ak predvolanie nebolo nedoručené kancelárii súdu v uvedenej lehote, pokiaľ sa do dvoch týždňov od dátumu v rozvrhu pojednávaní stanoveného v súdnom predvolaní nevydá riadne opravné predvolanie.

V rámci konania začatého na základe návrhu konanie prebieha od podania návrhu kancelárii súdu.

Vo všeobecnosti sa nezasiela potvrdenie o tom, že vec bola riadne podaná. Ak sa v konaniach začatých na základe súdneho predvolania v predvolaní vyskytujú nedostatky, v niektorých prípadoch má žalobca možnosť tieto nedostatky odstrániť. To isté platí v prípade konania začatého na základe návrhu. Kancelária súdu však nie je povinná ponúknuť túto možnosť.

V konaniach, ktoré musia prebiehať elektronicky, elektronický systém vygeneruje potvrdenie o prijatí, ktoré je súčasťou elektronického spisu. Účastníci konania môžu kedykoľvek nahliadnuť do dokumentov elektronickou cestou.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Presné informácie týkajúce sa časového rozvrhu konania nemôžu byť poskytnuté kanceláriou súdu okamžite alebo pri začatí konania. Samozrejme, budete upovedomený o tom, kedy sa súd bude vaším prípadom nakoniec zaoberať. Vo všeobecnosti advokát alebo kancelária súdu budú schopní oznámiť približný čas pojednávania, ale neexistuje nárok na takéto oznámenie.

Posledná aktualizácia: 02/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.