Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Pred obrátením sa na súd môže byť vhodnejšie využiť alternatívne riešenie sporov.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty sa líšia v závislosti od prípadu. Malo by vám byť poskytnuté právne poradenstvo o lehotách.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozri informačný prehľad „Právomoc súdov – Rakúsko“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozri informačný prehľad „Právomoc súdov – Rakúsko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri informačný prehľad „Právomoc súdov – Rakúsko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Vo veciach občianskeho a obchodného práva, ktoré sa uplatňujú procesnou cestou, musí žaloby podané na okresných súdoch (Bezirksgerichte), ktoré majú zvyčajne právomoc pre hodnoty sporu vo výške 15 000 EUR alebo menej, podpísať advokát, pokiaľ hodnota sporu presiahne 5 000 EUR. Táto povinnosť zastúpenia advokátom sa nevzťahuje na veci, ktoré sa musia podať na okresnom súde bez ohľadu na hodnotu sporu (t. j. aj keď prevyšuje hodnotu 15 000 EUR), predovšetkým ide o spory týkajúce sa rodičovstva, výživného vyplývajúceho zo zákona a rozvodu manželstva, spory medzi manželmi alebo medzi rodičmi a deťmi, spory týkajúce sa hraníc pozemkov, spory o vecné bremená na bytové priestory a o výmenok, spory o narušenie držby, spory z nájomných zmlúv alebo zmlúv o užívaní bytových a nebytových priestorov vrátane parkovacích plôch a garáží, z nájmu nehnuteľností a podnikov s nehnuteľným majetkom a spory zo zmlúv medzi námorníkmi, dopravcami a hoteliermi a ich zamestnávateľmi, cestujúcimi alebo hosťami.

Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté aj žaloby podané v nesporových konaniach.

Pokiaľ pred okresným súdom zastúpenie advokátom nie je povinné, môže každý sám podať na súde písomne žalobu alebo návrh na začatie konania.

Vo veciach občianskeho a obchodného práva, ktoré sa uplatňujú procesnou cestou, musí žaloby podané na krajinských súdoch (Landesgerichte) spravidla vždy podpísať advokát. Krajinské súdy majú právomoc pre všetky žaloby, pre ktoré nie je príslušný okresný súd, ako sú spory v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva, nekalej hospodárskej súťaže, žaloby o zanedbanie povinnosti zo strany združení na ochranu práv spotrebiteľa, a to bez ohľadu na hodnotu sporu.

Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté nároky uplatňované podľa pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (konania podľa zákona o pracovných a sociálnych súdoch – ASGG) pred krajinskými súdmi. Vzťahuje sa to najmä na nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi vyplývajúce z pracovnej zmluvy.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Písomné žaloby je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu súdu.

Účastník konania, ktorý nie je zastúpený advokátom, však môže žalobu podať aj ústnou formou, a to v ktorýkoľvek úradný deň súdu („Amtstag“, zvyčajne raz za týždeň) do zápisnice na príslušnom súdnom oddelení okresného súdu s príslušnosťou pre dané súdne konanie alebo okresného súdu, v ktorého obvode má účastník v tom čase miesto pobytu (v obidvoch prípadoch pod dohľadom príslušného sudcu). Príslušné oddelenie súdu je vopred stanovené predbežným rozdelením vecí na súde a je možné zistiť ho telefonicky alebo osobne na súde počas úradných hodín. Úradné hodiny okresného súdu (najmenej pol dňa v týždni) sú uvedené na webovej stránke spolkového ministerstva spravodlivosti v časti „Gerichte“ alebo ich je možné zistiť telefonicky na telefónnom čísle súdu – prinajmenšom počas úradných hodín (zvyčajne v pondelok až piatok od 8.00 h do 16.00 h okrem štátnych sviatkov).

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Úradným jazykom na všetkých súdoch je nemčina. Na určitých súdoch sa tiež môžu ako úradné jazyky používať jazyky jazykových menšín, a to burgenlandsko-chorvátsky jazyk, maďarský jazyk a slovinský jazyk.

Žalobu alebo návrh na začatie konania je potrebné podať písomnou formou. Ak nie je potrebné ich podpísanie advokátom, je tiež možné využiť ústnu formu zaznamenania do zápisnice príslušného okresného súdu, ako je vysvetlené v otázke 7 vyššie. Pri žalobách doručených súdu faxom alebo elektronickou poštou súd môže vydať výzvu na odstránenie vád. Elektronickou formou je možné podať žaloby prostredníctvom uzatvoreného systému rakúskej platformy elektronickej justície (ERV), po prihlásení (tento postup je finančne výhodný len pre tých, ktorí podávajú veľké množstvo žalôb na rakúskych súdoch).

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Predtlačené formuláre, ktorých použitie je povinné, existujú len pre návrhy na vydanie podmieneného platobného rozkazu (Mahnklagen). Všetky žaloby o zaplatenie do výšky 75 000 EUR musia byť podané formou návrhu na vydanie platobného rozkazu v tomto konaní (Mahnverfahren). Príslušné formuláre je možné získať na súde alebo vytlačiť z webovej stránky spolkového ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/).

Predtlačené formuláre, ktorých použitie je dobrovoľné, existujú pre súdnu výpoveď nájomnej zmluvy na bytové priestory alebo jeden či viacero nebytových priestorov.

Ku každej žalobe je v zásade možné ako prílohu pripojiť všetky dokumenty (dôkazy) potrebné na podloženie žiadosti (predkladajú sa v rovnakom počte vyhotovení ako samotná žaloba, pozri otázku 12). K žalobe je možné priložiť akékoľvek dohody o súdnej príslušnosti alebo o tuzemskej jurisdikcii (dohody o príslušnosti súdu a práva) v písomnej forme. Platí to aj pre písomné dohody o mieste plnenia zmluvy, ak sa naň žalobca odvoláva v súvislosti s príslušnosťou súdu, ako aj pri iných osobitných skutkových stavoch spojených s príslušnosťou alebo pri osobitných druhoch konaní (napr. zmenka v zmenkovom mandátnom konaní).

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Pri podaní žaloby v občianskoprávnom procese na súde vznikajú súdne poplatky, ktoré sú určené na pokrytie celkových nákladov súdneho konania na prvostupňovom súde a sú v zásade nezávislé od ďalšieho výsledku žaloby. Poplatky sú spravidla odstupňované v závislosti od hodnoty sporu. Poplatky sa musia uhradiť pri podaní žaloby (osobne hotovostnou platbou alebo prostredníctvom kreditnej či debetnej karty na mieste alebo vkladom či prevodom na účet súdu s uvedením účelu platby „súdne poplatky“ a mien zúčastnených strán konania).

Možnosti úhrady odmeny advokáta závisia od individuálnej dohody, čo platí rovnako aj pre výšku poplatkov [pokiaľ nebola dohodnutá odmena podľa Zákona o advokátskych tarifách (Rechtsanwaltstarifgesetz) alebo podľa všeobecných usmernení o odmenách (Allgemeine Honorar-Kriterien)]. Náhradu zo strany odporcu v konaní je obyčajne možné dosiahnuť až po vynesení právoplatného rozsudku, v závislosti od rozsahu úspechu v súdnom konaní.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Právna pomoc sa udeľuje osobám, ktoré nemôžu uhradiť procesné náklady bez ohrozenia svojho živobytia. Žiadosť o právnu pomoc je možné podať ústne alebo písomne na súde, na ktorom konanie prebieha alebo sa má začať. Ak sa sídlo tohto súdu nachádza mimo obvodu okresného súdu, v ktorom má osoba trvalý alebo prechodný pobyt, žiadosť je tiež možné podať ústne na okresnom súde v mieste bydliska.

Ak na právnu pomoc na účely podania žaloby a/alebo celého ďalšieho konania existujú finančné a obsahové predpoklady, možno o ňu  požiadať pred podaním žaloby.

Ďalšie informácie o právnej pomoci sú k dispozícii v časti „Bürgerservice“ na webovej stránke spolkového ministerstva spravodlivosti http://www.justiz.gv.at/). Formuláre žiadosti s ďalšími informáciami a poradenstvom je tiež možné prevziať z uvedenej webovej stránky.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za podanú jej doručením na (aspoň teoreticky) príslušný súd. Žaloba sa považuje za riadne podanú, ak nie je podnetom na okamžité zamietnutie alebo začatie konania o odstránení vád zo strany súdu (ak sa teda považuje za vhodnú na riadne spracovanie v súlade so súdnym poriadkom súdu). Písomné žaloby sa v zásade podávajú v toľkých vyhotoveniach, koľko je strán konania (jedno vyhotovenie pre každého odporcu a jedno pre súd). Ak žaloba vykazuje formálne a/alebo obsahové nedostatky, súd pravdepodobne vydá výzvu na odstránenie vád, ktorá poukazuje aj na následky neodstránenia vád v stanovenej lehote. Potvrdenie o podaní žaloby sa zvyčajne vydáva len na požiadanie. V prípade podania prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície sa však potvrdenie uskutočňuje automaticky.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

V konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) formulár žaloby už obsahuje žiadosť o doručenie právoplatného vyhotovenia platobného rozkazu. Súd teda žalobcovi automaticky doručí buď právoplatné vyhotovenie platobného rozkazu (exekučného titulu – Exekutionstitel) alebo kópiu, resp. oznámenie o námietke odporcu v zákonom stanovenej lehote, ktoré sa väčšinou spája s predvolaním na ústne pojednávanie (ktorým sa začína riadne konanie). Lehota na predvolanie v konaní na okresnom súde zatiaľ nemá stanovenú spodnú hranicu, v konaní na krajinskom súde však táto lehota predstavuje najmenej tri týždne.

V konaní o súdny príkaz na výpoveď nájomnej zmluvy na bytové alebo nebytové priestory musí prenajímateľ podať žiadosť o doručenie právoplatného vyhotovenia príkazu osobitne. Ak osoba, ktorej sa oznámenie zasiela, včas (do štyroch týždňov) podá námietku, prenajímateľ je o tom automaticky upovedomený (zväčša spolu s predvolaním na ústne pojednávanie).

S výnimkou osobitných konaní (ako konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu na splatenie dlhu, zaplatenie zmenky alebo konanie o výpovedi prenajímateľa) v konaní na príslušnom okresnom súde súd obyčajne po doručení žaloby (a prípadných konaniach o odstránení vád) z úradnej moci doručí žalovanému žalobu spolu s predvolaním na ústne pojednávanie a súčasne predvolá na ústne pojednávanie žalobcu. Na krajinskom súde súd po doručení žaloby z úradnej moci tiež doručí žalovanému príkaz na predloženie písomnej obhajoby na žalobu (s odkazom na povinné podpísanie advokátom). Ak žalovaný včas nepodá vyjadrenie k žalobe, súd na žiadosť žalobcu vydá kontumačný rozsudok, v opačnom prípade dochádza k prerušeniu konania. Ak je vyjadrenie k žalobe doručené včas, súd žalobcovi zašle rovnopis tejto písomnosti, často spolu s predvolaním na pojednávanie.

Účastníci konania môžu získať informácie o presnom časovom slede súdom už stanovených procesných krokov alebo aktuálnom stave konania (v každej fáze konania) telefonicky počas úradných hodín priamo na príslušnom oddelení súdu (v kancelárii súdu = Kanzlei) pri uvedení čísla spisu.

Na predbežnom súdnom pojednávaní (prvý termín ústneho pojednávania) súd s účastníkmi konania, pre ktorých v zásade platí povinnosť osobnej účasti, pokiaľ ich zástupca nie je dostatočne informovaný o skutkovom stave, prerokuje a následne stanoví ďalší časový priebeh a postup konania. Tento program sa vo forme procesného programu spíše do zápisnice konania a účastníkom konania (alebo ich zástupcom) sa zašle odpis tejto zápisnice. Súd oznámi účastníkom konania zmeny tohto programu, a ak je to vhodné, poskytne im príležitosť vyjadriť sa k nim.

Posledná aktualizácia: 13/11/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom