NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Se recomandă soluționarea litigiului prin intermediul unor proceduri alternative de soluționare a litigiilor. Metodele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) permit soluționarea acestora fără intervenția unei instanțe, sau cel puțin fără o hotărâre judecătorească cu privire la fondul cauzei. Principalele tipuri de SAL practicate în Slovenia includ arbitrajul, medierea și acțiunea în instanță într-un sens mai larg, menite să încurajeze tranzacția judiciară. Legea privind metodele de soluționare alternativă a litigiilor (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) obligă instanțele de prima și de a doua jurisdicție să permită părților utilizarea tehnicilor SAL pentru adoptarea și executarea unui program SAL, în litigiile care provin din relații comerciale, de muncă, familiale și din alte raporturi de drept civil. În cadrul unui astfel de program, instanțele sunt obligate să permită părților utilizarea medierii, precum și, eventual, a altor tipuri de SAL.

Medierea reprezintă soluționarea unui litigiu cu ajutorul unei părți terțe neutre, care nu poate pronunța o hotărâre obligatorie. Părțile pot ajunge la un acord de soluționare a litigiului sub forma unei înregistrări notariale cu executare directă, a unei tranzacții judiciare sau a unei decizii de arbitraj bazată pe o tranzacție judiciară.

Părțile pot ajunge, în orice moment pe parcursul procedurilor într-o instanță civilă, la o înțelegere privind litigiul (tranzacție judiciară). Acordul de încheiere a unei tranzacții judiciare constituie titlu executoriu.

Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Soluționarea alternativă a litigiilor”.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenul de depunere a unei acțiuni în instanță depinde de natura cauzei. Un consilier juridic sau un serviciu de asistență judiciară poate clarifica întrebările legate de termene și de termenele de prescripție. Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Termene procedurale”.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Jurisdicția tribunalelor”.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Jurisdicția tribunalelor”.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Jurisdicția tribunalelor”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În Slovenia, părțile se pot reprezenta singure în fața instanței, exceptând procedurile care implică căi de atac extraordinare, în care părțile pot acționa legal numai prin intermediul unui reprezentant care este avocat, cu excepția cazului în care una dintre părți sau reprezentantul legal al acesteia a promovat examenul de intrare în barou. În cazul în care o parte dorește să fie reprezentată de un avocat, reprezentantul poate fi, în cadrul procedurilor desfășurate în fața unei instanțe locale, orice persoană care are capacitate juridică deplină, însă în cadrul procedurilor desfășurate în fața instanțelor districtuale, a instanțelor superioare sau în fața Curții Supreme, poate acționa în calitate de avocat doar un avocat sau o altă persoană care a promovat examenul național de intrare în barou.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

O acțiune poate fi transmisă instanței competente prin poștă sau prin livrare directă la biroul de recepție. A se vedea, de asemenea, răspunsul de la punctul 8.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Limba oficială utilizată în instanțele din Slovenia este limba slovenă. Totuși, în zonele în care există o minoritate etnică maghiară sau italiană, limbile maghiară și italiană funcționează, de asemenea, alături de limba slovenă, ca limbă oficială. Acțiunea trebuie redactată în limba slovenă și semnată de către reclamant. Semnătura originală a solicitantului înseamnă atât semnătura de mână, cât și o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat calificat.

Prin urmare, atât cererea, cât și acțiunea, trebuie să fie completate în scris. O cerere scrisă este o cerere scrisă de mână sau tipărită și semnată de mână (o cerere în formă fizică). Cererea scrisă se trimite prin poștă, se livrează direct instanței sau se transmite prin intermediul unei persoane care se ocupă de depunerea de cereri (prestator de servicii/poslovni ponudnik). O acțiune poate fi introdusă și prin fax.

De asemenea, legea prevede și depunerea de cereri electronice, de exemplu, cereri în format electronic cu o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat calificat. Cererile electronice sunt transmise prin mijloace electronice către sistemul de informații. Sistemul de informații confirmă automat solicitantului faptul că cererea a fost primită. Legea permite, de asemenea, ca o cerere să fie transmisă electronic sau cu ajutorul utilizării tehnologiei comunicațiilor.

În pofida dispozițiilor legale existente (acte și regulamente de punere în aplicare) privind toate procedurile civile și comerciale, în prezent numai procedurile incluse pe portalul e-Justice (e‑Sodstvo) pot fi transmise prin internet sau prin mijloace electronice: anumite tipuri de proceduri de executare, depunerea cererilor și pronunțarea deciziilor în cadrul procedurilor de insolvență și depunerea de propuneri privind registrul funciar.

În acest scop, în Slovenia, există portalul e-Justice, care permite transmiterea documentelor scrise în format electronic: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

În Slovenia, o acțiune nu trebuie să fie depusă într-un format special; totuși, aceasta trebuie să conțină anumite elemente definite prin lege: o trimitere la instanță, numele și reședința permanentă sau temporară a părților, numele reprezentanților sau agenților legali, o cerere specifică care stabilește obiectul principal al cauzei și revendicările secundare, faptele care susțin cererea reclamatului, dovezi care să confirme faptele respective, suma prevăzută în litigiu și semnătura reclamatului. Cererile care trebuie transmise părții adverse trebuie prezentate instanței în numărul de copii solicitat de către instanță și de către partea adversă, într-un format care să permită depunerea acestora. La fel se procedează și în cazul documentelor anexate.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Taxele judiciare trebuie achitate în momentul introducerii în instanță a unei acțiuni, a unei acțiuni reconvenționale, a unei propuneri de anulare pe cale amiabilă, a unei acțiuni care conține o propunere de emitere a unui ordin de plată, a unei propuneri de rejudecare, a unei propuneri de asigurare a dovezilor înaintea procedurilor civile, a unei propuneri de tranzacție judiciară, a unei cereri care anunță un recurs, a unei cereri care să permită o revizuire, precum și a unei revizuiri. Taxele judiciare trebuie achitate în termenul-limită stabilit de instanță în ordinul de plată aferent taxelor judiciare. Instanța poate să atenționeze părțile în ceea ce privește ordinul de plată, asupra consecințelor neachitării taxelor judiciare. Taxele judiciare trebuie achitate pentru orice hotărâre judecătorească emisă de către instanțe, indiferent de grad.

În cazul în care taxa judiciară pentru o cerere nu este achitată în termenul stabilit și nu există condiții care să permită scutirea sau amânarea plății sau plata în rate, se consideră că cererea a fost retrasă. Costurile procedurilor judiciare sunt acoperite de către partea perdantă a unei cauze. În cadrul procedurilor judiciare, părților intermediare care sunt avocați li se alocă cheltuielile necesare și remunerația stabilite de Legea privind onorariile avocaților (Zakon o odvetniški tarifi). Costurile pentru serviciile avocaților reprezintă remunerația la care aceștia au dreptul pentru serviciile prestate, plus cheltuielile suportate de aceștia. Costurile aferente serviciilor avocaților devin exigibile în momentul în care respectivii avocați și-au îndeplinit toate obligațiile stipulate în contractul de mandat dintre aceștia și partea sau persoana care comandă serviciile. Atunci când un avocat își oferă serviciile în cadrul procedurilor judiciare, costurile respectivelor servicii devin exigibile în momentul emiterii unei decizii privind cheltuielile de judecată. Avocatul poate solicita părții, înainte de finalizarea procedurilor, plata unui avans corespunzător pentru remunerația datorată deja și pentru cheltuielile care au apărut și pentru cele care vor apărea. Părții trebuie să i se elibereze o chitanță prin care să se confirme faptul că avansul a fost primit. Avocatul poate solicita plata remunerației și a cheltuielilor doar printr-o factură detaliată eliberată părții.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Părțile pot solicita asistență judiciară, de care părțile pot beneficia doar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea privind asistența judiciară gratuită (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Asistență juridică”.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O acțiune este considerată a fi introdusă în momentul în care a fost primită de către instanța competentă. În cazul în care aceasta este transmisă prin scrisoare recomandată sau prin telegramă, data poștei este considerată ca fiind data transmiterii la instanța de judecată căreia i se adresează. Solicitantul nu primește în mod automat o confirmare că acțiunea a fost introdusă. În cazul în care cererea este depusă în cutia poștală a instanței de judecată, momentul în care aceasta a fost depusă în cutia poștală este considerat ca fiind momentul transmiterii acesteia către instanța de judecată căreia i se adresează.

Legea privind cererile electronice (Zakon za vloge v elektronski obliki) prevede ca cererile electronice să fie transmise către sistemul de informații prin mijloace electronice. În acest caz, momentul în care cererea a fost primită de către sistemul de informații este considerat ca fiind momentul transmiterii acesteia către instanța de judecată căreia i se adresează. Sistemul de informații confirmă automat solicitantului faptul că cererea a fost primită.

Trebuie subliniat faptul că, în ciuda dispozițiilor legale în vigoare, în prezent nu este posibil ca o acțiune să fie depusă prin mijloace electronice pentru cauzele civile și comerciale, cu excepția procedurilor care implică registrul funciar, procedurile de insolvență și de executare.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

În cazul în care acțiunile sunt legate de termenele de excludere, instanța avertizează în scris partea și atașează un aviz juridic, explicând consecințele în cazul în care partea nu reușește să urmeze instrucțiunile instanței.

Linkuri utile

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Ultima actualizare: 16/11/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site