NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Nu, nu este necesar să apelați de fiecare dată la instanță pentru a vă soluționa litigiul. În unele cazuri, este posibil să utilizați forme alternative de soluționare a litigiilor.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Da, de obicei există, dar limitele temporale pentru introducerea unei acțiuni în justiție variază de la caz la caz și nu se poate răspunde în termeni generali. Pentru întrebări, cel mai bine este să contactați un avocat sau Biroul de asistență juridică (Juridisch loket) (http://www.juridischloket.nl/)

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Ca regulă generală, pârâtul este citat de instanța statului membru unde își are reședința.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Cu excepția cazului în care legea prevede altceva, cauza dumneavoastră trebuie înaintată instanței districtuale din regiunea în care își are reședința pârâtul. În absența unei reședințe cunoscute a pârâtului în Țările de Jos, este competentă și instanța din regiunea în care persoana respectivă locuiește efectiv. Prin urmare, va trebui să aflați adresa și localitatea din Țările de Jos în care locuiește pârâtul. Dacă aceste date sunt cunoscute, puteți consulta Legea privind clasificarea judiciară (Wet op de rechterlijke indeling) pentru a afla în care district judiciar se găsește locul de reședință sau de ședere. Pe această bază, este posibil să determinați instanța districtuală pe lângă care trebuie să introduceți acțiunea.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Pentru răspunsul la această întrebare, consultați întrebarea anterioară. Pentru informații suplimentare în ceea ce privește determinarea instanței pe lângă care trebuie să introduceți acțiunea, vă rugăm să consultați următorul site: rechtspraak.nl.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În Țările de Jos, principiul legal este că părțile trebuie să fie reprezentate de un avocat în cauzele civile și comerciale. În această privință, nu există nicio diferență dacă respectiva cauză implică o acțiune inițiată prin citație, o acțiune inițiată prin cerere sau dacă este vorba de o procedură sumară, o procedură pentru obținerea unei decizii judecătorești provizorii ori, de exemplu, o acțiune desfășurată în lipsă, din cauza neprezentării.

Se aplică o excepție doar pentru plângerile a căror valoare nu depășește 25 000 EUR sau pentru plângerile cu valoare nedeterminată, dar pentru care există un indiciu clar că valoarea lor nu depășește 25 000 EUR. În aceste cazuri, este competentă instanța districtuală, iar părțile se pot reprezenta singure în cadrul procedurii. Părțile pot, de asemenea, obține asistență de la alte persoane decât avocații, de exemplu, de la un consilier juridic sau de la un executor judecătoresc.

În cazul în care cauza se referă la un contract de muncă, un contract colectiv de muncă, o prevedere a unui contract colectiv de muncă declarată a avea caracter de obligativitate generală, un acord de pensionare anticipată, astfel cum este menționat în Legea privind acordul-cadru pentru pensionarea anticipată a funcționarilor publici (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), un contract de agenție, un contract de închiriere sau un contract de închiriere cu opțiune de cumpărare, este, de asemenea, posibil să se acționeze fără avocat. Prin urmare, în aceste cazuri, valoarea plângerii în termeni monetari este irelevantă.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Documentele scrise prin care se inițiază procedura trebuie adresate grefei instanței competente. În această privință este necesar să rețineți diferența dintre procedurile inițiate prin citație și cele inițiate prin cerere. În cazul procedurilor inițiate prin citație, aceasta este mai întâi notificată pârâtului, apoi înregistrată la grefă. Ambele acțiuni trebuie efectuate de un executor judecătoresc. Apoi, procedurile se desfășoară prin intermediul listei de dosare aflate pe rol (lista cauzelor audiate pe durata unei sesiuni). În cazul procedurilor inițiate prin cerere, o cerere este depusă direct la grefă, iar celelalte proceduri ulterioare se desfășoară, de asemenea, prin intermediul grefei instanței competente. Consultați, de asemenea, rubrica „Notificarea actelor”.

Procedura descrisă mai sus se va modifica în următorii ani, când va intra în vigoare legislația privind procedurile electronice (obligatorii). Această legislație urmează să fie introdusă treptat în perioada 2017-2021. În cele din urmă, procedurile electronice vor deveni obligatorii în toate cauzele cu reprezentare juridică obligatorie. Atunci, toate aceste cauze vor începe cu depunerea unui document inițial (procesinleiding) prin intermediul portalului web al serviciului judiciar (Rechtsspraak) sau prin intermediul unei interfețe între serviciul judiciar și avocat. Se face referire și la informațiile cu privire la „Prelucrarea automatizată”.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

În Țările de Jos, limba neerlandeză este limba oficială a procedurilor judiciare. Aceasta înseamnă că citația sau cererea (scrisă) de sesizare a instanței trebuie să fie redactată în limba neerlandeză. Ca excepție, actele de procedură dintr-o cauză aflată pe rolul unei instanțe stabilite în provincia Frizia pot fi redactate în limba frizonă.

Documentele pot fi depuse și prin fax la grefa unei instanțe districtuale. Documentele transmise prin fax și primite de grefa instanței până la ora 24:00 a ultimei zile a termenului fixat se consideră a fi depuse în termenul-limită. Există o excepție în această privință: cererile în cauzele în materie de dreptul familiei nu sunt acceptate dacă au fost transmise prin fax. Documentele nu pot fi transmise prin e-mail. În perioada 2017-2021, procedurile electronice urmează să fie introduse treptat pentru toate cauzele de drept civil și de drept administrativ. Dacă procedurile electronice au intrat în vigoare pentru tipul de cauză vizat, o acțiune poate fi introdusă în instanță pe cale electronică prin portalul web al serviciului judiciar.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Cerințele specifice sunt stabilite prin lege în ceea ce privește conținutul unei citații sau al unei cereri (scrise) de sesizare a instanței. În temeiul noii legislații care permite recurgerea la procedurile electronice, nu mai există decât o singură metodă de inițiere a procedurilor. Legislația respectivă urmează să fie introdusă treptat între septembrie 2017 și 2021. Pentru informații suplimentare, se face referire la Normele naționale de procedură pentru citațiile civile în instanță (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) [la secțiunea Rechtbanken (Tribunale districtuale), Handel (Comerț)] și Normele de procedură pentru acțiunile inițiate prin cerere în instanță în sectorul de drept civil comercial/ de instanță în procedurile sumare (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Proceduri inițiate prin citație

În cazul procedurilor inițiate prin citație, executorul judecătoresc notifică, mai întâi, citația pârâtului, apoi o înregistrează la grefa curții. Citația trebuie să includă următoarele informații: numele reclamantului, la ce se referă plângerea acestuia, numele pârâtului, motivele plângerii și documentele doveditoare depuse de reclamant în sprijinul plângerii. Citația precizează, de asemenea, data audierii și instanța unde va fi audiată cauza.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. citația în original;
 2. dacă citația trebuie notificată sau comunicată peste hotare, documentele originale care atestă că această procedură a fost efectuată corect;
 3. dovada acordării unei asistențe juridice subvenționate sau o declarație de venit ori o copie a cererii de asistență juridică subvenționată sau a declarației de venit;
 4. dovada domiciliului ales de către pârât;
 5. probele (documentele) care vor fi invocate în cadrul procedurii;
 6. notificarea prin care să se ateste dacă a avut loc o mediere înaintea procedurii și, în cazurile menționate mai jos, trebuie depuse și copii ale următoarelor documente:
 7. dacă este înaintată o plângere pentru rambursarea costurilor de sechestru, o copie a documentelor de sechestru;
 8. în cazul trimiterii către o instanță superioară, decizia de trimitere și documentele incluse până la momentul deciziei de trimitere;
 9. dacă citația trebuie să fie publicată sau tradusă într-o limbă străină, documentele care atestă publicarea sau traducerea.

Proceduri inițiate prin cerere

În cazul procedurilor inițiate prin cerere, o cerere este depusă direct la grefă, iar restul procedurii se desfășoară, de asemenea, prin intermediul grefei instanței competente.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. numele, prenumele și locul de reședință sau, în lipsa unei reședințe în Țările de Jos, adresa la care locuiește efectiv reclamantul, precum și
 2. numele, adresa, locul de reședință sau, în absența unei reședințe în Țările de Jos, adresa la care locuiește fiecare pârât și fiecare parte interesată, după cunoștința reclamantului, precum și
 3. o descriere clară a cererii și a temeiurilor acesteia, inclusiv a temeiurilor competenței locale a instanței, precum și
 4. numele și numărul de telefon ale avocatului desemnat pentru cauza respectivă.

O parte care invocă un document în citație, într-o declarație scrisă sau în orice act trebuie să atașeze o copie a acelui document.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Taxele judiciare trebuie achitate la introducerea acțiunii în instanță. Valoarea acestora depinde de natura litigiului și de suma implicată în litigiu. În practică, deseori, avocatul dumneavoastră va plăti în avans această taxă și o va percepe ulterior din partea dumneavoastră. În cazul în care, în timpul procedurii, este necesar să se facă apel la un expert (de exemplu, un auditor, un expert din domeniul medical sau tehnic), în final, instanța va percepe taxele de la partea care pierde, cu excepția cazului când decide altceva (de exemplu, în cauzele în materie de dreptul familiei, în care costurile sunt suportate de obicei de partea care a inițiat acțiunea). Același lucru se aplică și în cazul costurilor legate de martori sau de alte forme de dovadă.

Avocații percep un tarif pe oră pentru activitățile lor (cu sau fără TVA), cu excepția cazului când există dreptul la asistență juridică finanțată din fonduri publice (consultați și întrebarea 11). În principiu, tarifele avocaților din Țările de Jos nu sunt fixe. Se recomandă să obțineți din timp informații privind acest subiect, din partea avocatului care vă reprezintă sau din partea Asociației Barourilor din Țările de Jos (Nederlandse orde van Advocaten). Majoritatea avocaților solicită un avans și își declară ulterior activitatea, pe parcursul procedurilor, trimițând apoi o factură finală.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

În Țările de Jos, există posibilitatea de a obține asistență juridică finanțată din fonduri publice. Orice persoană care are nevoie de asistență juridică, dar nu și-o permite, poate solicita o contribuție pentru cheltuielile de judecată. Apoi, Consiliul de asistență juridică (Raad voor rechtsbijstand) plătește o parte din onorariile avocatului, însă trebuie plătită și o contribuție proprie. Această contribuție depinde de situația financiară. Cererea este înaintată de avocat către Consiliul de asistență juridică. Condițiile de eligibilitate pot fi găsite pe site-ul web al Consiliului de asistență juridică (http://www.rvr.org/).

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

În cazul procedurilor inițiate prin citație, procesul intră pe rol de la data citației. Citația este depusă de reclamant la grefa instanței cel târziu în ultima zi de lucru a grefei anterioară datei intrării pe rol a dosarului care este stipulată pe citație (data programată pentru audiere). Grefierul introduce cauza pe rolul unei instanțe prezidate de un singur judecător.

Perioada de așteptare a procedurilor expiră dacă citația nu a fost depusă la grefa instanței înainte de termenul menționat, cu excepția cazului în care o citație validă de recuperare a fost emisă în termen de două săptămâni de la data intrării pe rol a dosarului, stipulată în citație.

În cadrul procedurilor inițiate prin cerere, procesul intră pe rol când cererea este transmisă grefei instanței.

În general, nu se trimite o confirmare a faptului că un caz a fost prezentat în mod valid. În cazurile inițiate prin citație, dacă această citație prezintă lacune, uneori, reclamantului i se acordă oportunitatea de a remedia deficiențele. Același lucru este valabil și în cazul procedurilor inițiate prin cerere. Cu toate acestea, grefa instanței nu este obligată să ofere această oportunitate.

În cadrul procedurilor care trebuie desfășurate pe cale electronică, sistemul electronic generează o confirmare de primire care este inclusă în dosarul electronic. Documentele pot fi oricând consultate pe cale electronică de părțile implicate.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Grefa instanței nu poate oferi imediat informații precise privind calendarul procedurilor, nici privind momentul în care este inițiată acțiunea. În mod normal, veți primi o notificare atunci când cauza dumneavoastră urmează să fie audiată. În general, avocatul sau grefa instanței va putea spune cu aproximație când va fi audiată o cauză, dar aceste notificări nu sunt obligatorii.

Ultima actualizare: 02/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.