NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Da, trebuie să vă adresați unei instanțe pentru a iniția o acțiune în justiție în Malta. Un avocat sau un procuror adresează instanței o cerere și plătește taxa aferentă. În cazul în care trebuie sesizată o instanță superioară, persoana care intentează procesul trebuie să facă o declarație sub jurământ.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Nu, o acțiune poate fi introdusă în instanță în orice moment. Cu toate acestea, persoana chemată în judecată are dreptul de a invoca prescrierea în orice etapă a procedurilor în instanță.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Persoana care inițiază acțiunea în justiție trebuie să fie prezentă fizic în sala de judecată în timpul ședințelor. În absența sa, avocatul sau procurorul acționează ca reprezentantul său. Dacă o parte nu este prezentă în Malta, un reprezentant special este desemnat în Malta pentru a continua procedurile judiciare în absența părții.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Deși Malta are o singură clădire a instanței, aceasta este împărțită în mai multe instanțe diferite, în funcție de obiectul cauzei, de valoarea cererii solicitantului și de reședința solicitantului. Diferitele instanțe din Malta sunt prezentate în cele ce urmează:

(a) Curtea Civilă (secția „Familie”) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] - examinează orice cerere legată de familie, precum procedurile de separare, divorțul, problemele legate de întreținere, filiație și anulare;

(b) Curtea Magistraților (Secția „Familie” Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – ca și la litera (a) de mai sus, dar persoanele introduc în fața acestei instanțe acțiuni împotriva persoanelor care locuiesc în Gozo sau care își au reședința în Insula Gozo;

(c) Prima Cameră a Curții Civile (competență constituțională) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] - cauze de natură constituțională;

(d) Curtea Magistraților (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – soluționează cauze de natură pur civilă privind toate cererile cu o valoare de până la 11 646,87 EUR împotriva persoanelor care locuiesc sau își au reședința în Insula Malta și orice altă cerere formulată în temeiul legislației malteze;

(e) Curtea Magistraților (jurisdicție inferioară Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – ca și la litera (d) de mai sus, însă această instanță este sesizată de persoanele care doresc să inițieze acțiuni împotriva unei persoane care locuiește în Gozo sau își are reședința în Insula Gozo. Aceasta are, de asemenea, puterile atribuite Curții Civile secția „Jurisdicție voluntară”.

(f) Prima Cameră a Curții Civile [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] - soluționează cauze de natură pur civilă privind toate cererile cu o valoare mai mare de 11 646,87 EUR, precum și orice alte cauze (indiferent de valoarea cererii) în care există cereri privind imobile sau în legătură cu servituți, obligații sau drepturi aferente imobilului, inclusiv orice cerere de evicțiune sau evacuare din imobil, fie acesta urban sau rural, dat spre închiriere sau ocupat de persoane care locuiesc sau își au reședința obișnuită în circumscripția unei astfel de instanțe.

(g) Curtea Magistraților (Gozo – jurisdicție superioară) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali)] - ca și la litera (g) de mai sus; această instanță este însă sesizată de persoanele care doresc să inițieze o acțiune împotriva unei persoane care locuiește în Gozo sau își are reședința în Insula Gozo;

(h) Prima Cameră a Curții Civile, jurisdicție voluntară [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] - Această instanță soluționează aspectele necontencioase, precum deschiderea testamentelor secrete, dreptul de tutelă și adopțiile. Mai mult, această instanță autorizează sau permite încheierea de contracte. Această instanță autorizează, de asemenea, adoptarea unor dispoziții pe care legea nu le permite decât cu condiția acordării unei autorizări prealabile.

În afară de aceste instanțe, există, de asemenea, mai multe tribunale. Tribunalul pentru Cereri cu Valoare Redusă (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (care examinează și pronunță hotărâri cu privire la toate cererile pecuniare care nu depășesc 3 494,06 EUR), Tribunalul de Control Administrativ (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) și Tribunalul pentru Relații Industriale (Tribunal Industrijali). În Malta există, de asemenea, un Centru de Arbitraj (Ċentru tal-Arbitraġġ) care furnizează servicii referitoare la arbitraj. Legislația malteză prevede că în anumite circumstanțe părțile sunt nevoite să recurgă la arbitraj (arbitraj obligatoriu). Litigiile privind proprietățile deținute în comun și circulația autovehiculelor fac obiectul arbitrajului obligatoriu.

Toate instanțele menționate mai sus sunt instanțe de fond și toate sunt de drept comun. Căile de atac împotriva hotărârilor acestor instanțe pot, prin urmare, să fie introduse la Curtea de Apel (Qorti tal-Appell). Căile de atac împotriva Tribunalelor pentru Cereri cu Valoare Redusă, a Centrului de Arbitraj sau a Curții Magistraților trebuie depuse la Curtea de Apel în jurisdicția sa inferioară (cu un complet format dintr-un judecător). Căile de atac împotriva Primei Camere a Curții Civile trebuie depuse la Curtea de Apel în jurisdicția sa superioară (cu un complet format din trei judecători). Căile de atac împotriva Primei Camere a Curții Magistraților (competență constituțională) trebuie depuse la Curtea Constituțională (Qorti Kostituzzjonali), iar căile de atac împotriva unei decizii a Curții Magistraților (Gozo), atât în jurisdicția sa inferioară, cât și în cea superioară trebuie depuse întotdeauna la Curtea de Apel din Malta.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea răspunsul la întrebarea 4.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Un avocat sau un procuror este necesar pentru a introduce acțiunea la instanțele de jurisdicție inferioară. Dacă acțiunea este introdusă la instanțele de jurisdicție superioară, sunt necesari atât un avocat, cât și un procuror.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

La grefa instanței.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Cererea trebuie formulată în limba malteză. Trebuie completată în scris iar avocatul sau procurorul trebuie să o depună personal.

Se poate introduce, de asemenea, o cerere pentru desfășurarea procedurilor în limba engleză dacă una dintre părți este cetățean străin.

În Malta nu există posibilitatea de depunere a unei cereri prin e-mail sau fax.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Există formulare care trebuie completate pentru introducerea unei acțiuni la un Centru de Arbitraj sau Tribunal pentru Cereri cu Valoare Redusă. Cu toate acestea, nu există formulare pentru intentarea unui proces la Curtea Magistraților sau la Prima Cameră a Curții Civile. Atunci când acțiunea este introdusă la Prima Cameră a Curții Civile, este esențial ca cererea să conțină:

(a) o declarație care prezintă într-un mod clar și explicit obiectul cauzei în paragrafe numerotate separat, pentru a evidenția pretenția și, de asemenea, pentru a declara care sunt faptele pe care solicitantul le cunoaște în mod direct;

(b) motivul pretenției;

(c) pretenția sau pretențiile, numerotate; și

(d) în fiecare cerere depusă sub jurământ, se introduce următoarea mențiune cu litere clare și lizibile imediat sub antetul instanței:

Orice persoană care primește această cerere depusă sub jurământ care îi este adresată trebuie să transmită un răspuns sub jurământ în termen de douăzeci (20) de zile de la data comunicării, care este data primirii. În cazul în care nu se transmite niciun răspuns sub jurământ în temeiul legii în termenul prestabilit, instanța se va pronunța cu privire la cauză conform legii.

Din acest motiv este în interesul oricărei persoane care primește această cerere sub jurământ să consulte un avocat fără întârziere, pentru a putea fi audiat în cadrul acțiunii.”

(e) documentele care pot fi necesare în sprijinul cererii vor fi prezentate împreună cu cererea sub jurământ;

(f) cererea sub jurământ va fi confirmată sub jurământ în fața grefierului sau procurorului desemnat ca persoană abilitată pentru luarea declarațiilor în temeiul Ordonanței privind persoanele abilitate pentru luarea declarațiilor (Capitolul 79);

(g) împreună cu declarația, reclamantul va furniza, de asemenea, numele martorilor pe care intenționează să îi citeze, menționând cu privire la fiecare dintre aceștia faptele și dovezile pe care intenționează să le stabilească prin mărturia lor;

(h) cererea va fi transmisă pârâtului.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Da, când cererea este depusă, trebuie plătită taxa corespunzătoare. Valoarea taxei variază în funcție de tipul cauzei și/sau valoarea pretenției.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Da, o persoană fără venituri poate solicita asistență judiciară. Cererile de asistență judiciară se depun la Prima Cameră a Curții Civile. Cererile pot fi făcute, de asemenea, verbal unui avocat însărcinat cu furnizarea de asistență judiciară. Pentru a se acorda asistență judiciară trebuie îndeplinite anumite criterii, și anume, solicitantul trebuie să depună un jurământ în fața grefierului, iar atunci când cererea se face verbal să depună un jurământ în fața unui avocat însărcinat cu furnizarea de asistență judiciară:

(a) că el consideră că are motive rezonabile pentru a iniția sau a se apăra, a continua sau a fi parte în cadrul procedurii;

(b) că, excluzând obiectul procedurilor, nu posedă proprietăți de niciun fel a căror valoare netă este egală cu 6 988,12 EUR, fără a include articolele electrocasnice considerate în mod rezonabil necesare utilizării de către solicitant și familia sa, și că venitul său anual nu depășește salariul minim anual stabilit pentru persoanele cu o vârstă de minimum 18 ani.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Atunci când se depune o cerere, instanța stabilește data audierii. Instanța informează solicitantul și pârâtul cu privire la data primei audieri (notificarea audierii). O persoană poate verifica, de asemenea, dacă a fost stabilită audierea pentru o anumită cauză, prin intermediul sistemului electronic al instanței denumit Lecam sau pe site-ul internet al curților de justiție. Părțile nu primesc nicio confirmare cu privire la corectitudinea depunerii cererii; cu toate acestea, se menționează că grefa nu va primi nicio cerere sub jurământ care nu îndeplinește elementele indicate la întrebarea numărul 9.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Solicitantului i se transmite notificarea audierii. Data următoarei audieri este stabilită în decursul audierii în cauză. Anumite informații privind cauza pot fi obținute de pe site-ul internet al curților de justiție.

Ultima actualizare: 22/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.