NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Părțile pot soluționa un litigiu în instanță, dar există și metode alternative de soluționare a litigiilor. În Croația, astfel de metode includ arbitrajul, medierea și acțiunile judiciare în sens mai larg, menite să obțină o tranzacție judiciară.

Medierea în cazul litigiilor care derivă din probleme de drept civil, comercial, dreptul muncii și alte tipuri de litigii cu privire la drepturi exercitate în mod liber de către părți, este guvernată de Legea privind medierea (Zakon o mirenju) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 18/11)]. Medierea (latină mediare = mediere) reprezintă orice procedură, indiferent de denumirea acesteia (mirenje, medijacija, posredovanje, koncilijacija) în care părțile se străduiesc să își soluționeze litigiul prin încheierea unui acord comun, mai exact, prin obținerea unui acord acceptabil pentru ambele părți, care le satisface nevoile și interesele, cu ajutorul unei terțe părți neutre – unul sau mai mulți mediatori (posrednik, medijator, koncilijator), care ajută părțile să ajungă la un acord, fără a avea puterea de a impune o soluție obligatorie. Medierea se desfășoară într-o manieră convenită de părți; procedura este caracterizată de faptul că este opțională, de autonomia părților la procedură, de faptul că este voluntară și consensuală, informală și confidențială, și de egalitatea părților la procedură.

Pe de altă parte, arbitrajul (arbitraža sau izbrano suđenje) este un proces susținut în fața unei instanței de arbitraj, indiferent dacă activitatea acesteia este asigurată de o persoană juridică sau de organismul unei persoane juridice care organizează și coordonează activitatea instanțelor de arbitraj. Arbitrajul este o manieră privată, voluntară, rapidă şi eficientă de soluționare a litigiilor, în care părțile pot stabili cine va avea rolul de judecător dacă va apărea un litigiu, locul arbitrajului, legislația substanțială și procedurală aplicabilă, limba (limbile) în care se va desfășura arbitrajul, iar decizia unei instanțe de arbitraj cu privire la faptele cauzei are aceeași valoare ca o hotărâre definitivă a unui tribunal.

Legea privind procedura civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 și 89/14; denumită în continuare: ZPP] prevede faptul că o instanță poate propune părților, în orice moment pe parcursul acțiunii civile, soluționarea litigiului printr-o procedură de mediere, fie în cadrul instanței, fie ca procedură alternativă. În plus, în cadrul audierii preliminare, instanța propune părților soluționarea litigiului printr-o procedură de mediere, mai exact, le înștiințează cu privire la posibilitatea unei tranzacții judiciare.

În anumite cazuri (introducerea unei acțiuni împotriva Republicii Croația), persoana care intenționează să intentezeo astfel de acțiune este obligată să contacteze, în prealabil, biroul procuraturii care are jurisdicție teritorială și competență pentru a asigura reprezentarea în fața instanței la care urmează să fie introdusă o acțiune împotriva Republicii Croația, și să solicite soluționarea amiabilă a litigiului, cu excepția cazurilor când anumite reglementări determină un termen-limită pentru introducerea unei acțiuni. Solicitarea soluționării amiabile a unui litigiu trebuie să conțină toate informațiile necesare unei cereri standard către instanță.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenul-limită pentru introducerea unei acțiuni în justiție depinde de tipul și natura juridică a acesteia. De exemplu, pentru protecția judiciară a drepturilor legate de muncă, există un termen-limită de 15 zile în care angajatul trebuie să depună o cerere către instanța competentă, prin care solicită protejarea dreptului încălcat, după înaintarea unei cereri de protejare a drepturilor către angajatorul său, cu excepția cazului unei acțiuni în despăgubire sau al unei alte creanțe pecuniare derivate din relațiile de angajare.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Da. În Croația, în cadrul procedurilor civile, instanțele emit o hotărâre în limita competenței acestora, definită în lege, iar autoritatea judiciară este exercitată de instanțele ordinare și specializate și de către Curtea Supremă a Republicii Croația.

Instanțele ordinare sunt cele municipale și cele regionale. Instanțele specializate sunt cele comerciale (trgovački sudovi), administrative (upravni sudovi), penale (prekršajni sudovi), Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) și Înaltul Tribunal Corecțional al Republicii Croația (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske).

Cea mai înaltă instanță din Croația este Curtea Supremă a Republicii Croația (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Legea poate stabili ale instanțe ordinare și specializate, în funcție de competența acestora sau de alte aspecte juridice.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Regula generală precizează că instanța competentă este cea care deține jurisdicția teritorială în regiunea pârâtului, mai exact, instanța responsabilă pentru regiunea unde pârâtul își are reședința permanentă. Dacă pârâtul nu are o reședință permanentă în Republica Croația, instanța cu jurisdicție teritorială generală este cea responsabilă pentru regiunea unde acesta își are reședința temporară.

În cazul în care, pe lângă reședința permanentă, pârâtul deține și o reședință temporară în alt loc și, conform circumstanțelor, se poate deduce că acesta va locui acolo o perioadă mai îndelungată, instanța din regiunea unde este situată reședința temporară este cea care deține jurisdicția teritorială generală.

Pentru procesele din cadrul litigiilor înaintate împotriva unui cetățean croat cu domiciliul permanent în străinătate, în țara în care acesta a fost detașat pentru a lucra pentru o autoritate națională sau o entitate juridică, jurisdicția teritorială generală aparține instanței din regiunea unde acesta a avut ultima reședință permanentă cunoscută din Republica Croația.

În cadrul litigiilor care implică elemente internaționale, o instanță din Republica Croația este competentă să judece acțiunea atunci când acest lucru este definit în mod explicit în lege sau în cadrul unui tratat internațional. Dacă legea sau tratatul internațional nu precizează în mod explicit faptul că o instanță croată este competentă pentru un anumit tip de litigiu, atunci o instanță croată este competentă să judece un proces atunci când acesta derivă din prevederile legale cu privire la jurisdicția teritorială a instanțelor din Croația.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Afirmația de mai sus depinde de tipul de litigiu și de prevederile ZPP care reglementează problemele privind jurisdicția teritorială și competența.

Valoarea obiectului litigiului nu constituie un criteriu distinct care să afecteze jurisdicția teritorială și competența instanțelor din Croația.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Conform structurii actuale a procesului de litigiu, stabilite de ZPP, oricare parte – persoană fizică sau juridică – poate alege liber dacă se va reprezenta singură în cadrul procedurii sau printr-un intermediar, de obicei un avocat, cu excepția cazului când ZPP prevede altceva.

Cu toate acestea, prevederile articolului 91 (ZPP) limitează în mod semnificativ dreptul părților de a se reprezenta singure: în cazul în care, în litigiile ce implică proprietăți, suma în cauză depășește 50 000 HRK, reprezentanții persoanelor juridice pot fi doar persoane care au trecut examenul de intrare în barou.

Mai mult, prevederile articolului 91 din ZPP specifică faptul că părțile pot aplica pentru o examinare prin reprezentantul lor, mai exact, prin avocatul acestora sau, în cazuri excepționale, părțile se pot reprezenta singure dacă au trecut examenul de intrare în barou sau dacă solicitarea de examinare poate fi înaintată în numele acestora de o persoană autorizată conform ZPP sau oricărei alte legislații să o reprezinte în această calitate, chiar dacă nu este avocat, dar care a trecut examenul de barou.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Procedurile civile sunt inițiate prin introducerea unei acțiuni într-o instanță competentă, direct la grefa instanței, prin poștă sau prin telegaf.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Procedurile civile se desfășoară în limba croată, utilizând alfabetul latin, cu excepția cazului când este introdusă utilizarea unei alte limbi sau a unui alt alfabet în instanțele individuale.

Părțile și ceilalți participanți la proceduri vor depune acțiunile, plângerile și alte documente în instanță în limba croată și în alfabetul latin.

O acțiune poate fi depusă direct la grefa instanței, prin poștă sau telegraf (telegrafski), deși cel mai frecvent se depune direct la grefă sau prin poștă.

Legea privind procedura civilă oferă posibilitatea de depunere electronică a documentelor pentru un litigiu înaintea instanțelor comerciale. Documentele depuse prin mijloace electronice trebuie semnate utilizând semnătura electronică avansată, conform reglementărilor speciale. Din moment ce un sistem IT unificat încă nu a fost implementat, aceste prevederi încă nu sunt aplicate în practică.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Formularele sunt utilizate doar pentru procedurile europene pentru cereri cu valoare redusă. Mai multe detalii cu privire la acestea sunt disponibile în broșura „Cereri cu valoare redusă – Republica Croația“.

Legea privind procedura civilă precizează informațiile pe care trebuie să le cuprindă cererea, după cum urmează: o plângere specifică privind fondul cauzei și plângerile secundare, faptele pe care reclamantul își fundamentează plângerea, dovezi care să ateste aceste fapte și orice alte informații care trebuie incluse la fiecare depunere (articolul 106 din ZPP).

Fiecare depunere, inclusiv cererile, trebuie să conțină următoarele informații: numele instanței, numele, ocupația și reședința permanentă sau temporară a părților, reprezentanții legali și agenții acestora, dacă este cazul, codul numeric personal al părții reclamante, obiectul litigiului și semnătura părții reclamante.

Partea respectivă sau reprezentantul acesteia își semnează numele la finalul cererii.

Dacă declarația include o plângere, partea în cauză trebuie să precizeze, în documentul depus, faptele pe care își fundamentează plângerea și dovezile, dacă este cazul.

Instanța procesează cererea, chiar dacă reclamantul nu a precizat motivele legale ale acesteia; chiar dacă reclamantul a precizat motivele legale, instanța nu este ținută de acest lucru.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Părțile implicate trebuie să plătească taxele judiciare reglementate prin Legea privind taxele judiciare (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13, 110/15; denumită în continuare: ZSP).

Taxele judiciare prevăzute de ZSP se aplică persoanelor care depun cererea sau în al căror interes sunt desfășurate anumite acțiuni prevăzute prin lege.

Cu excepția cazului când ZSP prevede altceva, există taxe judiciare pentru:

• documente depuse (cereri, căi de atac, cereri de executare etc.): la momentul depunerii; și pentru includerea în dosar a documentelor depuse - când dosarul este completat,

• pentru documentele depuse în scopul apărării: după finalizarea procedurilor pentru fiecare parte, proporțional cu succesul avut în cauza respectivă.

• pentru transcrierile instanței: când sunt solicitate,

• pentru hotărâri judecătorești: când partea implicată sau reprezentantul acesteia primește o copie a deciziei,

• pentru certificatele de succesiune: la finalizarea acestora,

• în proceduri de lichidare, faliment și soluționare forțată: în cazul emiterii unei hotărâri cu privire la divizarea principală sau al emiterii unei hotărâri de aprobare a soluționării forțate,

• pentru alte acțiuni: când acestea sunt solicitate sau când instanța este sesizată.

Regula generală pentru plata costurilor procedurilor de litigiu este că partea care pierde procesul în integralitate trebuie să acopere cheltuielile părții adverse și a intervenientului acesteia.

Costurile reprezentării de către avocați, remunerația avocaților și rambursarea costurilor sunt reglementate de Legea privind profesiile juridice (Zakon o odvjetništvu) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 9/94, 117/08 traducere, 50/09, 75/09 și 18/11; denumită în continuare ZO).

Un avocat are dreptul la un tarif pentru serviciile juridice și la rambursarea oricăror costuri suportate în legătură cu activitatea prestată, conform tarifului stabilit de Asociația Barourilor și aprobat de ministrul justiției, iar avocații emit o factură către client după prestarea serviciului. În cazul anulării sau revocării unei împuterniciri, avocatul emite o factură în termen de 30 de zile de la data anulării sau revocării împuternicirii.

În cauzele cu privire la dreptul de proprietate, avocații pot stabili remunerația pentru activitatea acestora împreună cu partea pe care o reprezintă, proporțional cu succesul lor în cadrul procedurii, mai exact acțiunile legale pe care le efectuează în numele părții, conform tarifului lor oficial. Un astfel de contract este valid doar dacă a fost întocmit în formă scrisă.

Prin urmare, în cauzele cu privire la dreptul de proprietate, părțile implicate pot reglementa relația lor cu avocatul printr-un contract scris.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Dacă o parte implicată necesită asistență juridică profesionistă, aceasta poate apela la avocați pentru consultanță juridică; în conformitate cu articolul 3 din ZO, avocații respectivi trebuie să fie autorizați în Croația pentru oferirea tuturor tipurilor de asistență juridică, în special în ceea ce privește oferirea de consultanță juridică, pentru întocmirea acțiunilor, plângerilor, moțiunilor, solicitărilor, cererilor, căilor de atac extraordinare și a oricăror alte pledoarii, precum și pentru reprezentarea părților.

În plus, părțile au posibilitatea de a beneficia de asistență juridică gratuită. Mai exact, Legea privind asistența juridică gratuită (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 143/2013) ofertă posibilitatea de acordare a asistenței juridice gratuite cetățenilor care nu pot obține asistență juridică prin mijloace proprii, dar care au nevoie de aceasta. Prin urmare, pentru a beneficia de dreptul la asistență juridică gratuită, este necesar ca partea să contacteze biroul administrativ național competent și să depună o cerere de acordare a asistenței juridice gratuite.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O procedură civilă este instituită prin înaintarea unei acțiuni și este introdusă prin transmiterea acestei acțiuni către pârât.

După primirea acțiunii, se desfășoară pregătirile pentru proces.

Aceste pregătiri includ, inter alia, examinarea preliminară a acțiunii, iar instanța, dacă acțiunea nu este inteligibilă sau dacă nu conține toate elementele necesare pentru demararea sa, îi ordonă părții reclamante să corecteze documentele depuse, mai exact, să le modifice conform instrucțiunilor oferite, și i le va înapoia acesteia în scopul corectării sau modificării.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Părțile implicate, avocații și reprezentanții acestora sunt informați cu privire la progresul cauzei de către funcționarul grefei, în baza informațiilor înregistrate și din dosar.

Informațiile se limitează la date privind etapa procedurilor și judecătorii unici, președinții de cameră, membrii consiliului și referenții juridici care audiază cauza.

Când sunt furnizate informații, este interzisă emiterea de declarații privind corectitudinea acțiunilor instanței individuale, precum și cu privire la posibilul rezultat al procedurilor.

Informațiile pot fi transmise prin telefon, e-mail și în formă scrisă.

Părțile pot obține acces, prin intermediul internetului, la progresul procedurilor și la judecătorii unici, președinții de cameră, membrii consiliului și referenții juridici care audiază cauza, dacă serviciul e-Proces/Accesul public la informații de bază privind procesele judiciare (Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima - usluga e-Predmet) este utilizat pentru cauza respectivă.

Termenele-limită pentru înfățișarea în instanță și alți pași urmați de părțile implicate sau de instanță sunt prevăzuți în ZPP.

Informații suplimentare privind termenele-limită și tipurile acestora sunt disponibile în pachetul de informații intitulat „Termene procedurale – Republica Croația“.

Ultima actualizare: 23/08/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site