Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Jak wnieść sprawę do sądu?

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Tak, aby skierować sprawę do sądu na Malcie, należy zwrócić się do sądu. Adwokat lub reprezentant prawny (legal procurator) składa pozew do sądu i uiszcza stosowną opłatę. Jeżeli sprawa ma zostać wniesiona do sądu wyższego rzędu, strona wytaczająca powództwo musi złożyć przysięgę.

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Nie, sprawę można wnieść do sądu w dowolnym momencie. Pozwany ma jednak prawo podnieść zarzut przedawnienia na dowolnym etapie postępowania w sądzie.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Osoba wnosząca sprawę do sądu musi być fizycznie obecna na sali sądowej podczas rozpraw. W przypadku jej nieobecności adwokat lub reprezentant prawny występuje jako jej pełnomocnik. Jeżeli strona przebywa poza granicami Malty, wyznacza się specjalnego pełnomocnika w celu kontynuowania postępowania sądowego pod nieobecność strony.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Mimo że Malta posiada tylko jeden budynek sądu, mieści się w nim kilka różnych sądów rozpatrujących różne sprawy w zależności od przedmiotu sporu, wartości roszczenia i miejsca zamieszkania powoda. Różne rodzaje sądów na Malcie przedstawiono poniżej:

a) Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] – rozpoznaje wszelkie wnioski związane z kwestiami rodzinnymi, takimi jak separacja, rozwód, kwestie alimentacyjne, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

b) Sąd Pokoju (Wydział Rodzinny dla Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – podobnie jak w lit. a) powyżej, z tą różnicą, że do tego sądu wnosi się sprawy przeciwko osobom zamieszkałym na Gozo lub osobom, które mają zwykłe miejsce pobytu na Gozo;

c) Pierwsza Izba Sądu Cywilnego (Sąd Konstytucyjny) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] – sprawy o charakterze konstytucyjnym;

d) Sąd Pokoju (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – rozpoznaje i rozstrzyga sprawy wyłącznie o charakterze cywilnym, które dotyczą wszelkich roszczeń, których wartość nie przekracza kwoty 11 646,87 EUR przeciwko osobom, które zamieszkują na Malcie lub które mają miejsce zwykłego pobytu na jednej z części wyspy Malta, oraz wszelkich innych roszczeń określonych na podstawie prawa maltańskiego;

e) Sąd Pokoju (Niższa Izba dla Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – podobnie jak w lit. d) powyżej, z tą różnicą, że z tego sądu korzystają osoby, które chcą wnieść sprawę przeciwko osobie, która ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na wyspie Gozo. Sąd ten posiada także uprawnienia nadane Wydziałowi Nieprocesowemu Sądu Cywilnego;

f) Pierwsza Izba Sądu Cywilnego [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] – rozpoznaje i rozstrzyga sprawy o charakterze czysto cywilnym, które dotyczą wszelkich roszczeń, których wartość nie przekracza kwoty 11 646,87 EUR, jak również sprawy (niezależnie od wartości przedmiotu sporu), w których roszczenia dotyczą nieruchomości lub służebności, obciążeń lub praw związanych z nieruchomościami, w tym wszelkich roszczeń dotyczących eksmisji lub wykwaterowania z nieruchomości, zarówno miejskiej, jak i wiejskiej, wynajmowanej lub zajmowanej przez osoby posiadające miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w granicach jurysdykcji tego sądu;

g) Sąd Pokoju (Wyższa Izba dla Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali)] - podobnie jak w lit. g), z tą różnicą, że z tego sądu korzystają osoby, które chcą wnieść sprawę do sądu przeciwko osobie zamieszkałej na Gozo lub która ma miejsce zwykłego pobytu na Gozo;

h) Pierwsza Izba Sądu Cywilnego Wydział Nieprocesowy [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] - sąd ten rozpoznaje sprawy nieprocesowe, takie jak otwarcie testamentów tajemnych, kuratela i przysposobienie. Ponadto sąd ten zezwala lub udziela zgody na zawieranie umów. Sąd ten zezwala także na zawarcie postanowień umownych, których prawo nie dopuszcza, chyba że udzielono wcześniejszego zezwolenia lub zgody.

Oprócz wymienionych sądów istnieją także liczne trybunały. Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (który rozpoznaje i rozstrzyga wszystkie sprawy dotyczące roszczeń pieniężnych, których wartość nie przekracza kwoty 3 494,06 EUR), Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) i Sąd Pracy (Tribunal Industrijali). Na Malcie istnieje także Centrum Arbitrażowe (Ċentru tal-Arbitraġġ) świadczące usługi związane z arbitrażem. Zgodnie z prawem maltańskim w określonych okolicznościach strony mają obowiązek skorzystać z arbitrażu (obowiązkowy arbitraż). Spory dotyczące współwłasności i ruchu drogowego podlegają obowiązkowemu arbitrażowi.

Wszystkie opisane sądy są sądami pierwszej instancji i wszystkie są sądami powszechnymi. Od orzeczeń tych sądów można się zatem odwoływać do Sądu Apelacyjnego (Qorti tal-Appell). Odwołania od orzeczeń Trybunału ds. Drobnych Roszczeń, Centrum Arbitrażowego lub Sądów Pokoju należy wnosić do Niższej Izby Sądu Apelacyjnego (w składzie jednego sędziego). Odwołania od orzeczeń Pierwszej Izby Sądu Cywilnego należy wnosić do Wyższej Izby Sądu Apelacyjnego (w składzie trzech sędziów). Odwołania od orzeczeń Pierwszej Izby Sądu Cywilnego (Sąd Konstytucyjny) należy wnosić do Trybunału Konstytucyjnego (Qorti Kostituzzjonali), zaś odwołania od orzeczeń Niższej Izby i Wyższej Izby Sądu Pokoju (dla Gozo) należy zawsze wnosić do Sądu Apelacyjnego na Malcie.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Zob. odpowiedź na pytanie 4.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

Zastępstwo procesowe zapewniane przez adwokata lub reprezentanta prawnego jest konieczne w celu wytoczenia powództwa w niższych izbach sądów. W przypadku powództwa wniesionego do wyższych izb sądów wymagane jest zastępstwo procesowe zapewnione zarówno przez adwokata, jak i reprezentanta prawnego.

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Do sekretariatu sądu.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

Pozew należy sporządzić w języku maltańskim. Należy go złożyć w formie pisemnej, zaś adwokat lub reprezentant prawny musi złożyć go osobiście.

Można także złożyć wniosek o prowadzenie postępowania w języku angielskim, jeżeli jedna ze stron jest cudzoziemcem.

Na Malcie nie ma możliwości złożenia wniosku za pomocą poczty elektronicznej ani faksem.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

Aby wnieść sprawę do Centrum Arbitrażowego lub Trybunału ds. Drobnych Roszczeń, należy wypełnić określone formularze. Formularze nie są jednak wymagane w przypadku wnoszenia sprawy do Sądów Pokoju lub Pierwszej Izby Sądu Cywilnego. Jeżeli powództwo wnosi się do Pierwszej Izby Sądu Cywilnego, pozew musi zawierać:

a) oświadczenie, które w jasny i wyraźny sposób przedstawia przedmiot sprawy w oddzielnych ponumerowanych punktach w celu podkreślenia roszczenia, a także wskazania okoliczności faktycznych znanych osobiście powodowi;

b) przyczynę wniesienia roszczenia;

c) żądanie lub żądania pozwu, które należy ponumerować; oraz

d) w każdym pozwie sporządzonym pod przysięgą tuż pod nagłówkiem z oznaczeniem sądu należy umieścić następującą adnotację wydrukowaną w sposób wyraźny i czytelny:

„Każdy, kto otrzymał niniejszy pozew sporządzony pod przysięgą jego dotyczący, musi udzielić odpowiedzi sporządzonej pod przysięgą w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty doręczenia niniejszego pozwu, która jest datą jego otrzymania. Jeżeli w wyznaczonym terminie zgodnie z prawem nie zostanie udzielona pisemna odpowiedź sporządzona pod przysięgą, sąd przystępuje do rozpoznania sprawy zgodnie z prawem.

Dlatego też w interesie osoby, która otrzymała niniejszy pozew sporządzony pod przysięgą, jest niezwłoczne skonsultowanie się z adwokatem, aby mieć możliwość złożenia oświadczeń na rozprawie sądowej.”;

e) dokumenty, które mogą być konieczne na poparcie roszczenia, należy przedstawić wraz z pozwem sporządzonym pod przysięgą;

f) pozew sporządzony pod przysięgą należy potwierdzić pod przysięgą złożoną przed sekretarzem lub reprezentantem prawnym pełniącym funkcję urzędnika upoważnionego do przyjmowania oświadczeń pod przysięgą (Commissioner for Oaths, Kummissarju tal-Ġuramenti) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie urzędników upoważnionych do przyjmowania oświadczeń pod przysięgą (rozdział 79);

g) powód wraz z oświadczeniem podaje także imiona i nazwiska świadków, których zamierza powołać, podając w odniesieniu do każdego z nich okoliczności faktyczne, jakie zamierza ustalić, i dowody, jakie zamierza przeprowadzić na podstawie ich zeznań;

h) pozew doręcza się pozwanemu.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Tak, w momencie wniesienia pozwu należy uiścić odpowiednią opłatę. Wysokość opłaty jest różna w zależności od rodzaju sprawy lub wartości przedmiotu sporu.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Tak, osoba, która nie dysponuje wystarczającymi środkami, może zwrócić się o pomoc prawną. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej składa się w formie pisma do Pierwszej Izby Sądu Cywilnego. Wnioski można także zgłaszać w formie ustnej u adwokata udzielającego pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest spełnienie określonych kryteriów, mianowicie powód musi złożyć oświadczenie pod przysięgą przed sekretarzem, a w przypadku zgłoszenia wniosku w formie ustnej – przed adwokatem udzielającym pomocy, że:

a) uważa, iż ma uzasadnione powody, aby wszcząć postępowanie lub wdać się w spór, kontynuować postępowanie lub występować jako strona w postępowaniu;

b) z wyłączeniem przedmiotu postępowania nie posiada żadnego majątku jakiegokolwiek rodzaju, którego wartość netto wynosi 6 988,12 EUR, nie uwzględniając wyposażenia gospodarstwa domowego codziennego użytku, który słusznie uważa się za niezbędne dla powoda i jego rodziny, a także że jego dochód roczny nie przekracza minimalnego wynagrodzenia krajowego ustanowionego dla osób w wieku 18 lat lub powyżej.

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

Gdy pozew zostanie złożony, sąd wyznacza termin rozprawy. Sąd zawiadamia powoda i pozwanego o dacie pierwszej rozprawy (zawiadomienie o terminie rozprawy). W elektronicznym systemie zarządzania sprawami sądowymi Lecam lub na stronach internetowych sądów można również sprawdzić, czy termin rozprawy został wyznaczony. Strony nie otrzymują żadnego potwierdzenia, że sprawę wniesiono prawidłowo; należy jednak zaznaczyć, że sekretarz sądu nie przyjmie żadnego pozwu sporządzonego pod przysięgą, który nie zawiera elementów wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 9.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

Powód otrzymuje zawiadomienie o terminie rozprawy. Datę kolejnej rozprawy ustala się na rozprawie. Niektóre informacje na temat sprawy można znaleźć na stronach internetowych sądów.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony