Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Het is soms beter een geschil op te lossen via procedures voor alternatieve geschillenbeslechting. Via alternatieve wijzen van geschillenbeslechting kunnen geschillen na een inhoudelijke afweging worden opgelost zonder de tussenkomst van een rechter of op zijn minst zonder een rechterlijke beslissing. De belangrijkste soorten alternatieve geschillenbeslechting in Slovenië zijn onder meer arbitrage, bemiddeling en rechterlijk optreden in een ruimere zin dat erop gericht is een gerechtelijke minnelijke schikking aan te moedigen. De wet betreffende alternatieve wijzen voor geschillenbeslechting (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) verplicht rechtbanken van eerste en tweede aanleg om partijen in handels-, arbeids-, familie- en andere burgerlijke geschillen de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op methoden voor alternatieve geschillenbeslechting en zodoende een programma voor alternatieve geschillenbeslechting toe te passen en uit te voeren. In het kader van een dergelijk programma zijn rechtbanken verplicht om partijen de gelegenheid te bieden om bemiddeling en mogelijk ook andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken.

Bemiddeling is de beslechting van een geschil met de hulp van een neutrale derde partij, die geen bindende beslissing kan nemen. Partijen kunnen een overeenkomst betreffende geschillenbeslechting sluiten in de vorm van een direct bindende notariële akte, een schikking voor de rechtbank of een op een schikking gebaseerde arbitrage-uitspraak.

Tijdens een burgerlijke procedure mogen de partijen steeds een schikking treffen over het geschil (gerechtelijke schikking). Een overeenkomst inzake het sluiten van een gerechtelijke schikking is een executoriale titel.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting'.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De termijnen om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een advocaat of een dienst voor rechtshulp. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Procestermijnen'.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

In Slovenië kunnen partijen zelf een zaak aanhangig maken bij een rechtbank, behalve in procedures betreffende buitengewone rechtsmiddelen, waarvoor de tussenkomst van een advocaat is vereist tenzij de partij of de wettelijk vertegenwoordiger zelf het staatsexamen voor juristen heeft afgelegd. Als een partij zich door een raadsman wil laten vertegenwoordigen, mag de desbetreffende vertegenwoordiger bij procedures voor een plaatselijke rechtbank een willekeurige persoon met volledige juridische bevoegdheid zijn, terwijl voor een arrondissementsrechtbank, hogere rechter of het hooggerechtshof, alleen een advocaat of een andere bevoegde persoon die het staatsexamen voor juristen heeft afgelegd, als raadsman mag optreden.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Een vordering kan per post worden toegezonden aan de bevoegde rechtbank of kan rechtstreeks bij de ontvangstbalie van de bevoegde rechtbank worden ingediend. Zie ook antwoord 8.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

In Slovenië is de rechtstaal het Sloveens. In gebieden waar er een Hongaarse of Italiaanse etnische minderheid leeft, kan naast het Sloveens echter ook het Hongaars of het Italiaans als officiële taal worden gebruikt. De vordering moet in het Sloveens zijn gesteld en door de eiser zelf zijn ondertekend. Met de originele handtekening van de verzoeker wordt naast een handgeschreven handtekening ook een beveiligde elektronische handtekening bedoeld die is geverifieerd met behulp van een gekwalificeerd certificaat.

Een verzoekschrift, maar ook een vordering, moet derhalve schriftelijk worden ingediend. Een schriftelijk verzoekschrift is een verzoekschrift dat met de hand is geschreven of dat is afgedrukt en met de hand is ondertekend (verzoekschrift in fysieke vorm). Een schriftelijk verzoekschrift wordt ingediend per post, wordt direct afgegeven bij het desbetreffende orgaan of wordt afgegeven door een persoon die zich beroepshalve bezighoudt met het indienen van verzoekschriften (zakelijke leverancier/poslovni ponudnik). Een vordering kan eveneens per fax worden ingediend.

De wet staat ook elektronische verzoekschriften toe, dat wil zeggen verzoekschriften in elektronische vorm voorzien van een elektronische handtekening die is geverifieerd met behulp van een gekwalificeerd certificaat. Elektronische verzoekschriften worden op elektronische wijze aangeleverd via het informatiesysteem. Het informatiesysteem bevestigt automatisch aan de verzoeker dat het verzoekschrift is ontvangen. De wet staat ook toe dat een geschreven verzoekschrift wordt ingediend in elektronische vorm of met behulp van communicatietechnologie.

Niettegenstaande de bestaande wettelijke bepalingen (wetten en uitvoeringsbepalingen) met betrekking tot alle burgerlijke en handelsprocedures mogen op dit moment alleen procedures die zijn opgenomen op de website van e-Justice (e‑Sodstvo) via internet of in elektronische vorm worden geïnitieerd: bepaalde soorten uitvoeringsprocedures, het indienen van verzoekschriften en het uitvaardigen van uitspraken in faillissementsprocedures en het indienen van kadastervoorstellen.

Dit is het doel van de e-Justice-website in Slovenië; bovendien kunnen via de website handgeschreven materialen in elektronische vorm worden ingediend: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

In Slovenië hoeft een vordering niet noodzakelijkerwijs te worden ingediend met gebruikmaking van een standaardformulier. De vordering dient echter wel een aantal wettelijk gedefinieerde gegevens te bevatten: de vermelding van de bevoegde rechtbank, de namen van de partijen alsook hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, de namen van de wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden, een specifiek verzoek met het voorwerp en de middelen van de zaak, de aan de vordering ten grondslag liggende feiten van de eiser, het bewijsmateriaal tot staving van deze feiten, het betwiste bedrag en de handtekening van de eiser. Verzoekschriften die aan de verweerder moeten worden verstrekt, moeten worden ingediend bij de rechtbank in het voor de rechtbank en de verweerder benodigde aantal exemplaren. Bovendien moeten de verzoekschriften zodanig worden aangeleverd dat de rechtbank deze kan indienen. Dit geldt eveneens voor bijlagen.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Voor de volgende handelingen zijn gerechtskosten verschuldigd: het instellen van een vordering, het instellen van een tegenvordering, een verzoek tot minnelijke ontbinding, een vordering met een verzoek tot het uitvaardigen van een betalingsbevel, een herzieningsverzoek, een verzoek voor het zeker stellen van bewijsmateriaal voorafgaand aan civiele procedures, een schikkingsvoorstel, een verzoekschrift waarin een beroep wordt aangekondigd, een beroepsprocedure, een voorstel tot het toestaan van een herziening, en een herziening. De gerechtskosten moeten zijn voldaan vóór de vervaldatum die door de rechtbank is vastgesteld in het betalingsbevel inzake de gerechtskosten. De rechtbank mag de partij in het bevel wijzen op de gevolgen van het niet betalen van de gerechtskosten. Er zijn eveneens gerechtskosten verschuldigd voor gerechtelijke uitspraken die zijn uitgevaardigd door gerechten in elke aanleg.

Als de gerechtskosten voor een verzoekschrift niet zijn betaald vóór de gestelde vervaldatum en er geen sprake is van omstandigheden die vrijstelling of uitstel van de desbetreffende betaling of betaling in termijnen rechtvaardigen, wordt ervan uitgegaan dat het verzoekschrift is ingetrokken. De kosten van de gerechtelijke procedures worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij in de zaak. Aan intermediairs die als advocaat optreden, worden de noodzakelijke onkosten en vergoedingen in gerechtelijke procedures toegewezen volgens de wet betreffende tarieven voor advocaten (Zakon o odvetniški tarifi). De kosten van de diensten van advocaten zijn het totaal van de vergoedingen waar zij recht op hebben voor de verrichte diensten en gemaakte onkosten. De kosten van de diensten van een advocaat moeten worden voldaan op het moment dat hij/zij heeft voldaan aan alle verplichtingen die zijn opgenomen in de mandaatovereenkomst tussen hem/haar en de partij of de persoon die om de diensten heeft verzocht. De kosten van de diensten die een advocaat tijdens gerechtelijke procedures heeft verricht, moeten worden betaald zodra er een uitspraak is gedaan over de kosten van de procedure. Een advocaat mag een partij verzoeken om een redelijk voorschot voorafgaand aan het einde van de procedure voor de reeds verschuldigde vergoeding en voor eventuele onkosten die reeds zijn gemaakt of die gemaakt zullen worden. Aan de partij moet een reçu worden verstrekt waarop wordt bevestigd dat het voorschot in goede orde is ontvangen. Een advocaat mag de betaling van vergoedingen en onkosten alleen in rekening brengen via een gespecificeerde factuur die wordt verstrekt aan de partij.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Partijen mogen een verzoek indienen voor rechtsbijstand. Zij ontvangen deze bijstand alleen als wordt voldaan aan de voorwaarden uit de wet betreffende gratis juridische bijstand (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Rechtsbijstand'.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Een vordering wordt geacht te zijn ingesteld wanneer de bevoegde rechtbank deze heeft ontvangen. Wanneer de vordering wordt toegezonden per aangetekende brief of telegram, wordt de postdatum geacht de datum te zijn waarop de rechtbank de brief/het telegram heeft ontvangen. De verzoeker krijgt niet automatisch een bevestiging dat de zaak aanhangig is gemaakt. Als het verzoekschrift wordt aangeleverd via de postbus van de rechtbank, wordt het tijdstip waarop het in de postbus van de rechtbank is gedeponeerd aangemerkt als het moment waarop het verzoekschrift is aangeleverd bij de rechtbank die in de adressering is vermeld.

In de wet betreffende elektronische indiening (Zakon za vloge v elektronski obliki) is vastgelegd dat elektronische verzoekschriften op elektronische wijze worden ingediend via het informatiesysteem. In dit geval wordt het tijdstip waarop het verzoekschrift is ontvangen in het informatiesysteem, aangemerkt als het moment van aanlevering bij de rechtbank die in de adressering is vermeld. Het informatiesysteem bevestigt automatisch aan de verzoeker dat het verzoekschrift is ontvangen.

Er zij op gewezen dat het op dit moment, ondanks de van kracht zijnde wettelijke voorzieningen, niet mogelijk is om in civiele en handelszaken een vordering elektronisch in te dienen, met uitzondering van procedures met betrekking tot het kadaster, faillissement en rechtshandhaving.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

Wanneer er dwingende termijnen gelden, stelt de rechtbank de betrokken partij daarvan schriftelijk in kennis en voegt zij een nota bij waarin de gevolgen van het niet in acht nemen van de instructies van de rechtbank worden uiteengezet.

Links

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Laatste update: 16/11/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website