Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Kā iesniegt lietu tiesā

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Pirms vēršanās tiesā ir vērts izmēģināt alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Dažādās lietās termiņi ir atšķirīgi. Iesakām par termiņiem konsultēties ar juristu.

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Skatiet faktu lapu “Lietu piekritība tiesām — Austrija”.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatiet faktu lapu “Lietu piekritība tiesām — Austrija”.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatiet faktu lapu “Lietu piekritība tiesām — Austrija”.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Civillietās un komerclietās prasības, kas izšķiramas tiesā un kas tiek iesniegtas rajonu tiesās (Bezirksgericht), kurām pēc likuma ir jurisdikcija lietās, kuru strīdus summa nepārsniedz EUR 15 000, ir jāparaksta advokātam, ja strīdus summa pārsniedz EUR 5000. Pienākums izmantot advokāta pakalpojumus neattiecas uz lietām, kas ir iesniedzamas rajonu tiesās neatkarīgi no prasības summas (t. i., pat ja tā pārsniedz EUR 15 000). Tas sevišķi attiecas uz strīdiem par izcelšanos, likumā noteiktajiem uzturlīdzekļu maksājumiem un laulības šķiršanu, strīdiem starp laulātajiem vai starp vecākiem un bērniem, strīdiem par īpašumu robežām, par pensionēto lauksaimnieku mājokli un nodrošinājumu, par iejaukšanos valdījumā, strīdiem saistībā ar īres līgumiem vai dzīvojamo un komercdarbības telpu, tostarp autostāvvietu un garāžu, lietošanas atļaujām, un saistībā ar īpašumu nomas līgumiem un komersantiem, kuriem pieder īpašums, un strīdiem saistībā ar līgumiem starp kuģu īpašniekiem, pārvadātājiem un viesnīcniekiem un viņu darba devējiem, pasažieriem vai viesiem.

Pienākums izmantot advokāta pakalpojumus neattiecas arī uz prasībām, kas celtas bezstrīdus kārtībā.

Ciktāl juridiskā pārstāvība rajona tiesā nav obligāta, ikviens var iesniegt rakstisku prasību vai pieteikumu, ierosinot tiesas procesu.

Tiesā izšķiramās civillietās un komerclietās prasības, kas iesniegtas reģionālajās tiesās (Landesgericht), parasti vienmēr ir jāparaksta advokātam. Reģionālajām tiesām ir jurisdikcija visās lietās, kas nav rajonu tiesu jurisdikcijā, neatkarīgi no prasības summas, piemēram, lietās saistībā industriālā īpašuma tiesībām, negodīgu konkurenci un prasībām par aizliegumu, kuras iesniegušas patērētāju tiesību aizsardzības asociācijas.

Advokātam nav jāparaksta reģionālajās tiesās iesniedzamās prasības saistībā ar darba un sociālā nodrošinājuma tiesībām (tiesas procesos, ko reglamentē Darba un sociālo tiesu likums — ASGG). Tas jo sevišķi attiecas uz tādām darbinieku prasībām pret darba devējiem, kuras izriet no darba līguma.

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Rakstiskie prasības pieteikumi ir jānosūta uz tiesas pasta adresi.

Puse, kuru nepārstāv advokāts, prasību var reģistrēt tiesā arī mutiski jebkurā tiesas pieņemšanas dienā (“Amtstag”, parasti reizi nedēļā) tās rajona tiesas attiecīgajā departamentā, kurai ir jurisdikcija konkrētajā lietā, vai rajona tiesā pēc puses pašreizējās dzīvesvietas (abos gadījumos — tiesneša uzraudzībā). Attiecīgais departaments tiek noteikts iepriekš saskaņā ar lietu piešķiršanas kārtību tiesā, un to var noskaidrot telefoniski vai personiski, ierodoties tiesā darba laikā. Rajona tiesas pieņemšanas laiks (vismaz puse dienas nedēļā) ir norādīts Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļā “Gerichtsdatenbank” (“Tiesas datubāze”), vai to var noskaidrot — vismaz darba laikā (parasti katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8.00 līdz 16.00, izņemot valsts svētku dienas) — piezvanot uz tiesu.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Visās tiesās oficiālā valoda ir vācu valoda. Dažas tiesas ļauj mazākumtautību grupām kā oficiālo valodu lietot arī Burgenlandes horvātu, ungāru vai slovēņu valodu.

Prasības vai pieteikumi, ar kuriem tiek ierosināta tiesvedība, ir jāiesniedz rakstiski. Ja tie nav jāparaksta advokātam, tos var reģistrēt arī mutiski piekritīgajā rajona tiesā, kā norādīts iepriekš atbildē uz 7. jautājumu. Ja prasības tiek nosūtītas tiesai pa faksu vai e-pastā, tiesa var sniegt norādījumus, lai minētās prasības koriģētu. Prasības var iesniegt tiešsaistē, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma (ERV) platformas slēgto sistēmu, kuras izmantošanai nepieciešams reģistrēties (tas ir finansiāli lietderīgi tikai tiem, kuri Austrijas tiesās iesniedz lielu skaitu prasību).

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Obligāti aizpildāmas veidlapas ir pieejamas tikai prasījumiem par parāda piedziņu (Mahnklagen), lai tiesa izsniegtu maksājuma rīkojumu. Visi maksājumu prasījumi par summu līdz EUR 75 000 ir jāiesniedz kā pieteikumi maksājuma rīkojuma saņemšanai saskaņā ar šo procedūru (Mahnverfahren). Atbilstīgās veidlapas var saņemt tiesā vai izdrukāt no Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes (http://www.justiz.gv.at/).

Ir pieejamas veidlapas, kuras var izmantot pēc izvēles, lai saņemtu tiesas rīkojumu par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu vai vienas vai vairāku komercdarbības telpu nomas līguma izbeigšanu.

Katrai prasībai var pievienot jebkādus dokumentus (lietiskos pierādījumus), ar kuriem prasība tiek pamatota (tie jāiesniedz tikpat daudz eksemplāros kā pati prasība, skatiet atbildi uz 12. jautājumu). Prasībai var pievienot jebkādus rakstiskus līgumus par jurisdikcijas vietu vai vietējo forumu (jurisdikcijas līgumi). Tas pats attiecas uz rakstiskiem līgumiem par līgumsaistību izpildes vietu, ja prasītājs vēlas, lai lieta tiktu izskatīta tiesā, kurai ir jurisdikcija minētajā vietā, un uz citiem īpašiem faktiem saistībā ar jurisdikciju vai īpašu kārtību (piem., kārtību, kādā izpildāms vekseļa maksājums).

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Tiesas nodevas ir maksājamas līdz ar civilprasības iesniegšanu tiesā; ar tām ir paredzēts segt vispārējos tiesas izdevumus pirmajā instancē, un parasti tās nav saistītas ar prasības iznākumu. Nodevu apmērs parasti tiek noteikts atkarībā no strīda summas. Tās ir jāsamaksā līdz ar prasības iesniegšanu (uz vietas tiesā skaidrā naudā vai ar kredītkarti/debetkarti, vai attālināti ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu, norādot atsauci “tiesas nodevas”, kā arī dalībnieku vārdus).

Par to, kāda ir maksāšanas kārtība par advokāta pakalpojumiem, ir jāvienojas individuālā līgumā; tas pats attiecas uz atlīdzības summu (ja vien par maksājumu nav noslēgts līgums saskaņā ar Advokātu likmju likumu (Rechtsanwaltstarifgesetz) vai Vispārējām vadlīnijām par likmēm (Allgemeine Honorar-Kriterien)). To, lai pretējā puse atlīdzinātu izmaksas, parasti var pieprasīt tikai pēc tam, kad ir pieņemts galīgais spriedums lietā, un atkarībā no tā, cik lielā mērā prasījums ir apmierināts.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskā palīdzība tiek piešķirta personām, kuras nevar nomaksāt tiesas procesa izdevumus, neapdraudot savu iztiku. Pieteikumu par juridiskās palīdzības saņemšanu var iesniegt mutiski vai rakstiski tiesā, kurā tiek vai tiks īstenots tiesas process. Ja šī tiesa atrodas ārpus tās teritorijas, kurā jurisdikcija ir rajona tiesai pēc personas pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas, pieteikumu var reģistrēt arī mutiski rajona tiesā pēc pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas.

Ja finansiālie un materiālie nosacījumi ir izpildīti, pieteikumu par juridiskās palīdzības saņemšanu persona var iesniegt jau pirms prasības celšanas, lai varētu izmantot minēto palīdzību, ceļot prasību un/vai īstenojot visu turpmāko procesu.

Papildu informācija par juridisko palīdzību ir pieejama sadaļā “Bürgerservice” (“Pilsoņiem pieejamie pakalpojumi”) Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē http://www.justiz.gv.at/). No minētās tīmekļa vietnes var lejupielādēt arī pieteikuma veidlapas, kurās norādīta papildu informācija un doti padomi.

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Prasība ir uzskatāma par iesniegtu, kad piekritīgā (vismaz teorētiski) tiesa to ir saņēmusi. Prasība ir uzskatāma par pienācīgi iesniegtu, ja tiesai nav pamata to nekavējoties noraidīt vai labot (citiem vārdiem sakot, ja šķiet, ka prasība ir tāda, ko var izskatīt saskaņā ar tiesas procesa noteikumiem). Rakstiskās prasības ir jāiesniedz tik daudz eksemplāros, cik dalībnieku ir tiesvedībā (viens eksemplārs katrai pretējai pusei un viens eksemplārs tiesai). Ja prasībā ir formas un/vai satura kļūdas, tiesa droši vien norādīs, ka tā ir jālabo. Tiesas norādījumos būs dota informācija par sekām, kādas sagaidāmas, ja labojumi netiks iesniegti noteiktajā termiņā. Apstiprinājumu par prasības saņemšanu parasti izsniedz tikai pēc pieprasījuma, ja vien prasība nav iesniegta, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, kas apstiprinājumu izsniedz automātiski.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Maksājumu piedziņas procesos (Mahnverfahren) prasības veidlapā jau ir ietverts pieteikums maksājuma rīkojuma izpildraksta saņemšanai. Tāpēc prasītājs automātiski saņem vai nu maksājuma rīkojuma izpildrakstu (Exekutionstitel), vai jebkāda otras puses laicīgi iesniegta iebilduma vai paziņojuma kopiju, parasti kopā ar tiesas pavēsti ar uzaicinājumu uz mutisku lietas izskatīšanu (ar ko tiek ierosināts parastais tiesas process). Rajona tiesās līdz šim nav noteikts tiesas pavēstes izsniegšanas termiņš; taču reģionālo tiesu īstenotajos tiesas procesos šis termiņš ir vismaz trīs nedēļas.

Tiesas procesā, kurā tiesai tiek lūgts pārtraukt dzīvojamo telpu īres līgumu vai komercdarbības telpu nomu, īpašniekam ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums, lai saņemtu izbeigšanas rīkojuma izpildāmu kopiju. Ja persona, kurai izsniegts paziņojums, laicīgi (četrās nedēļās) iesniedz iebildumus, telpu īpašnieks par to tiek informēts automātiski (parasti kopā ar tiesas pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi).

Izņemot īpašas procedūras (piem., procedūras, lai saņemtu maksājuma rīkojumu saistībā ar parādu vai vekseli, vai lai paziņotu, ka īpašnieks izbeidz līgumu), lietās, kurās piekritīgā tiesa ir rajona tiesa, tad, kad pieteikums par prasības celšanu ir saņemts (un ir veikti nepieciešamie labojumi), tiesa parasti automātiski izsniedz prasību atbildētājam kopā ar pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi, tai pašā laikā nosūtot šādu pavēsti arī prasītājam. Gadījumos, kad lietas izskata reģionālās tiesas, līdz ar prasības nodošanu atbildētājam tiek automātiski lūgts saistībā ar prasību iesniegt aizstāvības rakstu (un tiek atgādināts, ka tam ir jābūt advokāta parakstītam). Ja atbildētājs neiesniedz aizstāvības rakstu laikā, pēc prasītāja pieprasījuma tiek pieņemts aizmugurisks spriedums; citādi tiesas process tiek apturēts. Ja aizstāvības raksts tiek saņemts laikā, tā eksemplārs tiek nosūtīts prasītājam, bieži kopā ar tiesas pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi.

Puses var saņemt precīzu informāciju par tiesas nozīmēto tiesas procesa norisi vai par pašreizējo tiesas procesa stadiju (jebkurā tiesas procesa posmā), piezvanot darba laikā uz attiecīgo tiesas departamentu (kanceleju = Kanzlei) un nosaucot savas lietas numuru.

Sagatavošanās sēdē (mutiskas uzklausīšanas pirmā sēde) ar pusēm, kurām parasti ir jāierodas personīgi, ja vien viņu pārstāvji nav pienācīgi informēti par faktiem, tiek apspriests turpmākais tiesas procesa grafiks un norise, un tad tiesa to apstiprina. Šis grafiks tiek fiksēts tiesas sēdes protokolā, un pusēm (vai to pārstāvjiem) tiek nosūtīta protokola kopija. Par izmaiņām procesa grafikā ir jāinformē abas puses, un, ja nepieciešams, tās ar pusēm ir jāapspriež.

Lapa atjaunināta: 13/11/2015

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu