Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Kaip kreiptis į teismą?

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turiu kreiptis į teismą, ar yra alternatyvų?

Ne, ginčą spręsti ne visada būtina teisme. Kai kuriais atvejais visiškai įmanoma naudotis alternatyviomis ginčo sprendimo formomis.

2 Ar nustatytas ieškinio senaties terminas?

Taip, toks terminas paprastai būna nustatytas, tačiau terminai ieškiniui pateikti skirtingais atvejais gali būti nevienodi ir neįmanoma pateikti bendro atsakymo. Kilus klausimų, geriausia kreiptis į advokatą arba Teisinės pagalbos tarnybą (nyd. Juridisch loket) (http://www.juridischloket.nl/)

3 Ar turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Paprastai atsakovą šaukia jo gyvenamosios vietos valstybės narės teismas.

4 Jei taip, į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – pagal savo arba atsakovo gyvenamąją vietą ar pagal kitus bylos teismingumo kriterijus?

Jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip, ieškinys turi būti teikiamas atsakovo gyvenamosios vietos apylinkės teisme. Jeigu atsakovo gyvenamoji vieta Nyderlanduose nėra žinoma, jurisdikciją taip pat turi vietos, kurioje šis asmuo faktiškai yra, teismas. Todėl teks išsiaiškinti, kokiu adresu ir kokioje Nyderlandų savivaldybėje atsakovas gyvena. Jeigu tai nėra žinoma, Teismų klasifikacijos įstatyme (nyd. Wet op de rechterlijke indeling) galima pasitikrinti, kurioje jurisdikcijos teritorijoje yra gyvenamoji arba buvimo vieta. Remiantis šia informacija, galima nustatyti apylinkės teismą, kuriam turi būti pateiktas ieškinys.

5 Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Atsakymą į šį klausimą žr. ankstesniame klausime. Daugiau informacijos, kaip nustatyti, kuriame teisme pateikti ieškinį, galima rasti adresu rechtspraak.nl.

6 Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar turiu kreiptis į tarpininką – advokatą?

Nyderlanduose taikomas teisinis principas, kad šalims civilinėse ir komercinėse bylose turi atstovauti advokatas. Šiuo atžvilgiu nėra skirtumo, ar procesas pradedamas teismo šaukimu, ar pareiškimu, ar tai yra pagreitintas procesas, kreipimasis dėl laikinosios apsaugos priemonės, ar, pavyzdžiui, procesas už akių dėl neatvykimo į teismo posėdį.

Išimtis taikoma tik ieškiniams, kurių vertė neviršija 25 000 EUR, arba neapibrėžtos vertės ieškiniams, kai aišku, kad jų vertė neviršija 25 000 EUR. Šiais atvejais jurisdikciją turi apylinkės teismas ir šalis procese gali veikti savo vardu. Šalys taip pat gali gauti asmenų, kurie nėra advokatai, pvz., teisinio konsultanto arba teismo antstolio, pagalbą.

Jeigu byla yra susijusi su darbo sutartimi, kolektyvine sutartimi, kolektyvinės sutarties nuostata, kuri yra pripažinta bendrai privaloma, ankstyvo išėjimo į pensiją sutartimi, kaip nurodyta Įstatyme dėl Pagrindų susitarimo dėl valdžios pareigūnų ankstyvo išėjimo į pensiją (nyd. Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), atstovavimo sutartimi, nuomos sutartimi arba nuomos su galimybe įsigyti sutartimi, advokato turėti nebūtina. Todėl šiose bylose piniginio reikalavimo suma yra neaktuali.

7 Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo priimamąjį, teismo sekretoriatą ar kitą administracinį padalinį?

Rašytiniai dokumentai, kuriais galima pradėti procesą, turi būti adresuojami kompetentingo teismo kanceliarijai. Šiuo klausimu reikia nepamiršti, kad teismo šaukimu pradedamas procesas skiriasi nuo pareiškimu pradedamo proceso. Kai procesas pradedamas teismo šaukimu, teismo šaukimas pirmiausia įteikiamas atsakovui, o tada užregistruojamas teismo kanceliarijoje. Abu veiksmus turi atlikti teismo antstolis. Tada procesas vykdomas pagal bylų sąrašą (posėdyje nagrinėjamų bylų sąrašą). Kai procesas pradedamas pareiškimu, pareiškimas pateikiamas tiesiogiai teismo kanceliarijai ir likusi proceso dalis taip pat vykdoma per kompetentingo teismo kanceliariją. Taip pat žr. „Dokumentų įteikimas“.

Aprašytoji procedūra per ateinančius keletą metų pasikeis, kai įsigalios teisės aktai dėl (privalomo) elektroninio proceso. Šie teisės aktai bus laipsniškai pradedami taikyti nuo 2017 m. iki 2021 m. Planuojama, kad galiausiai elektroninis procesas taps privalomas visose bylose, kuriose privalomas teisinis atstovavimas. Tada bylos visada bus pradedamos pateikiant pradinį dokumentą (nyd. procesinleiding) per teismų tarnybos (Rechtsspraak) interneto portalą arba per teismų tarnybos ir advokato sistemų sąsają. Taip pat žr. informaciją „Automatinis apdorojimas“.

8 Kuria kalba galiu pareikšti ieškinį? Ar galiu ieškinį pareikšti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu siųsti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu?

Nyderlanduose oficiali teismo proceso kalba yra nyderlandų kalba. Tai reiškia, kad teismo šaukimas arba (rašytinis) pareiškimas pradėti procesą turi būti parengtas nyderlandų kalba. Išimties tvarka procesiniai dokumentai byloje, kurią nagrinėja Fryzijos provincijoje esantis teismas, gali būti parengti fryzų kalba.

Dokumentai apylinkės teismo kanceliarijai taip pat gali būti pateikti faksu. Faksu atsiųsti dokumentai, kuriuos teismo kanceliarija gauna iki paskutinės dienos 24.00 val., laikomi pateiktais iki termino pabaigos. Galioja išimtis: faksu atsiųsti pareiškimai šeimos bylose nepriimami. Dokumentų negalima pateikti el. paštu. 2017–2021 m. visoms civilinėms ir administracinėms byloms bus laipsniškai pradėtas taikyti elektroninis procesas. Jeigu atitinkamos rūšies bylai įsigaliojo elektroninis procesas, ieškinį teismui galima pateikti elektroniniu būdu per teismų tarnybos interneto portalą.

9 Ar yra nustatytos specialios ieškinio pareiškimo formos, o jeigu jų nėra, kaip turiu išdėstyti ieškinį? Koks turi būti ieškinio turinys?

Teisės aktais nustatyti konkretūs reikalavimai dėl teismo šaukimo arba (rašytinio) pareiškimo, kuriais pradedamas procesas, turinio. Pagal naujuosius teisės aktus, kuriais sudaromos sąlygos vykdyti elektroninį procesą, lieka vienintelis būdas procesui pradėti. Šie teisės aktai bus laipsniškai pradedami taikyti nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. Daugiau informacijos žr. Nacionalinėse procesinėse taisyklėse dėl teismo šaukimų civilinėse bylose (nyd. Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (rubrikose Rechtbanken (Apylinkių teismai), Handel (Komercinių bylų teismai)) ir Procesinėse taisyklėse, taikomose, kai pareiškimu pradedamas pagreitintas procesas komercinės civilinės teisės sektoriuje / teisme (nyd. Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Teismo šaukimu pradedamas procesas

Kai procesas pradedamas teismo šaukimu, teismo antstolis teismo šaukimą pirmiausia įteikia atsakovui, o tada jį užregistruoja teismo kanceliarijoje. Teismo šaukime turi būti nurodyta: ieškovo vardas ir pavardė, reikalavimas, atsakovo vardas ir pavardė, reikalavimo pagrindai ir ieškovo pateikti dokumentai reikalavimui pagrįsti. Teismo šaukime taip pat nurodoma teismo posėdžio data ir teismas, kuriame bus nagrinėjama byla.

Bylos dokumentacijoje turi būti šie dokumentai:

 1. pradinis teismo šaukimas;
 2. jeigu teismo šaukimas turi būti įteiktas užsienyje – pradiniai dokumentai, kuriais įrodoma, kad tai buvo tinkamai atlikta;
 3. valstybės finansuojamos teisinės pagalbos įrodymas ar pajamų deklaracija arba prašymo suteikti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą ar pajamų deklaracijos kopija;
 4. pasirinktos atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos įrodymas;
 5. įrodymai (dokumentai), kuriais planuojama remtis procese;
 6. pateikiamas pranešimas, ar iki proceso pradžios pirmiausia įvyko tarpininkavimas, o toliau nurodytais atvejais taip pat pateikiamos toliau nurodytų dokumentų kopijos:
 7. jeigu pareiškiamas reikalavimas arešto išlaidoms atlyginti, pateikiama arešto dokumentų kopija;
 8. perdavimo atvejais pateikiama nutartis dėl perdavimo ir iki jo į bylą įtraukti dokumentai;
 9. jeigu teismo šaukimas turi būti skelbiamas užsienio kalba arba į ją verčiamas, pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma, kad tai buvo padaryta.

Pareiškimu pradedamas procesas

Kai procesas pradedamas pareiškimu, pareiškimas pateikiamas tiesiogiai teismo kanceliarijai ir likusi proceso dalis taip pat vykdoma per kompetentingo teismo kanceliariją.

Bylos dokumentacijoje turi būti ši informacija:

 1. ieškovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, o jeigu Nyderlanduose gyvenamosios vietos nėra – ieškovo faktinė buvimo vieta, taip pat
 2. atsakovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, o jeigu Nyderlanduose gyvenamosios vietos nėra – atsakovo ir bet kurios suinteresuotosios šalies faktinė buvimo vieta, jeigu ieškovas ją žino, taip pat
 3. aiškus ieškinio ir jo pagrindų aprašymas, įskaitant teismo vietos jurisdikcijos pagrindų aprašymą, taip pat
 4. bylai paskirto advokato vardas, pavardė ir telefono numeris.

Bet kuri šalis, kuri teismo šaukime, rašytiniame pareiškime arba pranešime remiasi kokiu nors dokumentu, privalo pridėti to dokumento kopiją.

10 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pareiškimo?

Teismo mokesčiai turi būti sumokami pateikiant ieškinį teisme. Jų suma priklauso nuo ginčo pobūdžio ir vertės. Praktiškai advokatas dažnai šią sumą sumoka avansu ir vėliau ją įtraukia į sąskaitą. Jeigu proceso eigoje prireikia iškviesti ekspertą (pavyzdžiui, auditorių, medicinos ekspertą ar techninį ekspertą), teismas padengti išlaidas galiausiai nurodo bylą pralaimėjusiai šaliai, jeigu nenusprendžia kitaip (pavyzdžiui, šeimos bylose išlaidas paprastai padengia jas patyrusi šalis). Ta pati nuostata galioja liudytojų ar kitų formų įrodymų pateikimo išlaidoms.

Advokatai už savo veiklą ima užmokestį, kuris grindžiamas valandiniu įkainiu (su / be PVM), nebent šalis turi teisę gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą (taip pat žr. klausimą Nr. 11). Užmokestis advokatui Nyderlanduose iš esmės nėra pastovaus dydžio. Patartina informaciją šia tema laiku gauti iš jums atstovaujančio advokato arba Nyderlandų advokatūros (nyd. Nederlandse orde van Advocaten). Dauguma advokatų prašo avanso ir vėliau proceso eigoje deklaruoja savo darbą, o tada išrašo galutinę sąskaitą.

11 Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Nyderlanduose yra galimybė gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą. Bet kuris asmuo, kuriam reikia teisinės pagalbos, tačiau jis negali už ją susimokėti, gali prašyti išmokos teisinėms išlaidoms padengti. Tada dalį advokato darbo sąnaudų sumoka Teisinės pagalbos valdyba (nyd. Raad voor rechtsbijstand), tačiau reikia įmokėti ir nuosavą įnašą. Šis įnašas priklauso nuo finansinės padėties. Advokatas pateikia prašymą Teisinės pagalbos valdybai. Su tinkamumo sąlygomis galima susipažinti Teisinės pagalbos valdybos svetainėje (http://www.rvr.org/).

12 Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucijos praneš, ar mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Kai procesas pradedamas teismo šaukimu, ieškinys laikomas nagrinėjamu nuo teismo šaukimo datos. Ieškovas teismo šaukimą pateikia teismo kanceliarijai ne vėliau kaip paskutinę teismo kanceliarijos darbo dieną iki teismo šaukime nurodytos bylų sąrašo nagrinėjimo datos (nustatytos teismo posėdžio datos). Teismo tarnautojas bylą įtraukia į vieno teisėjo nagrinėjamų bylų padalinio bylų sąrašą.

Procesas nutrūksta, jeigu iki minėto termino teismo šaukimas nepateikiamas teismo kanceliarijai, nebent per dvi savaites nuo teismo šaukime nurodytos bylų sąrašo nagrinėjimo datos išduodamas galiojantis išieškojimo dokumentas.

Jeigu procesas pradedamas pareiškimu, ieškinys laikomas nagrinėjamu, kai pareiškimas pateikiamas teismo kanceliarijai.

Apskritai patvirtinimas, kad ieškinys yra tinkamai pateiktas, nesiunčiamas. Teismo šaukimu pradėtose bylose, jeigu šis teismo šaukimas turi trūkumų, kai kuriais atvejais ieškovui suteikiama galimybė tuos trūkumus pašalinti. Ta pati nuostata galioja, kai procesas pradedamas pareiškimu. Vis dėlto teismo kanceliarija nėra įpareigota suteikti šios galimybės.

Jeigu procesas turi būti vykdomas elektroniniu būdu, elektroninė sistema sugeneruoja gavimo patvirtinimą, kuris įtraukiamas į elektroninę bylą. Šalys bet kuriuo metu gali elektroniniu būdu susipažinti su dokumentais.

13 Ar gausiu išsamią informaciją apie bylos tvarkaraštį (pvz., kada atvykti į bylos svarstymą)?

Teismo kanceliarija negali nedelsdama suteikti tikslios informacijos apie proceso tvarkaraštį ar apie tai, kada buvo pateiktas ieškinys. Žinoma, jums bus pranešta apie tai, kada galiausiai bus svarstoma jūsų byla. Apskritai advokatas arba teismo kanceliarija gali apytikriai įvertinti, kada bus nagrinėjama byla, tačiau teisės gauti tokius pranešimus nėra.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma