Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Kaip kreiptis į teismą?

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turiu kreiptis į teismą, ar yra alternatyvų?

Prieš kreipiantis į teismą gali būti geriau pasinaudoti vienu iš alternatyvių ginčų sprendimų būdų.

2 Ar nustatytas ieškinio senaties terminas?

Ieškinio senaties terminai kiekvienu atveju skiriasi. Dėl terminų turėtumėte pasikonsultuoti su teisininku.

3 Ar turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Žr. faktų suvestinę „Teismų jurisdikcija. Austrija“.

4 Jei taip, į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – pagal savo arba atsakovo gyvenamąją vietą ar pagal kitus bylos teismingumo kriterijus?

Žr. faktų suvestinę „Teismų jurisdikcija. Austrija“.

5 Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. faktų suvestinę „Teismų jurisdikcija. Austrija“.

6 Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar turiu kreiptis į tarpininką – advokatą?

Civilinių ir komercinių bylų, kurias planuojama nagrinėti teisme, ieškinius, pareiškiamus apygardų teismuose (vok. Bezirksgerichte), kurių jurisdikcijai paprastai priklauso ne didesnės kaip 15 000 EUR vertės ginčai, turi pasirašyti advokatas, jeigu ginčo suma viršija 5 000 EUR. Ši pareiga naudotis advokato paslaugomis netaikoma byloms, kurias privalu pradėti apygardų teismuose neatsižvelgiant į ginčytiną sumą (t. y. net jeigu ji viršija 15 000 EUR). Tai pirmiausia taikoma ginčams dėl vaiko kilmės, įstatymu nustatytų išlaikymo įmokų ir santuokos nutraukimo, sutuoktinių tarpusavio arba tėvų ir vaikų tarpusavio ginčams, ginčams dėl žemės ribų, susijusio būsto ir pensijoje esančių ūkininkų aprūpinimo, ginčams dėl trukdymo laikyti daiktą, ginčams dėl gyvenamųjų ir verslo patalpų, įskaitant transporto priemonių stovėjimo vietas ir garažus, nuomos sutarčių ar licencijų ir ginčams dėl turto ar turto turinčių įmonių nuomos, taip pat ginčams dėl jūrininkų, vežėjų ir viešbučių savininkų sutarčių su savo darbuotojais, keleiviais ar svečiais.

Pareiga naudotis advokato paslaugomis taip pat netaikoma ieškiniams, pareikštiems ne ginčo tvarka.

Kai teisinis atstovavimas apygardų teismuose neprivalomas, bet kas gali pareikšti rašytinius ieškinius arba prašymą pradėti procesą teisme.

Civilinių ir komercinių bylų, kurias planuojama nagrinėti teisme, ieškinius, pareiškiamus žemių teismuose (vok. Landesgerichte), paprastai visada turi pasirašyti advokatas. Žemių teismų jurisdikcijai priklauso visi ieškiniai, nepriklausantys apygardų teismų jurisdikcijai, neatsižvelgiant į ginčo sumą, pvz., ginčai dėl pramoninės nuosavybės teisės, nesąžiningos konkurencijos ir vartotojų apsaugos organizacijų pareiškiami ieškiniai dėl teismo draudimų.

Advokato parašas nebūtinas žemių teismams pareiškiamiems darbo ar socialinės apsaugos teise grindžiamiems ieškiniams (procesai pagal Darbo ir socialinės apsaugos teismų įstatymą – ASGG). Tai pirmiausia taikytina ieškiniams, kuriuos darbuotojai pagal darbo sutartį pareiškia darbdaviams.

7 Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo priimamąjį, teismo sekretoriatą ar kitą administracinį padalinį?

Rašytiniai ieškiniai turi būti siunčiami teismo korespondencijos adresu.

Tačiau proceso šalis, kuriai neatstovauja advokatas, gali teismo atvirų durų dieną (vok. Amtstag, paprastai kartą per savaitę) žodžiu užregistruoti ieškinį jurisdikciją tam ieškiniui turinčio apygardos teismo arba apygardos teismo, kurio apygardoje proceso šalis tuo metu gyvena, atitinkamame skyriuje (abiem atvejais prižiūrint teisėjui). Atitinkamas teismo skyrius nustatomas pagal tai, kaip teismas paskirsto bylas, jį galima sužinoti telefonu arba asmeniškai teisme darbo valandomis. Apygardos teismų atvirų durų dienos (bent pusę dienos per savaitę) išvardytos Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainės rubrikoje „Gerichte“ arba jas galima sužinoti paskambinus teismui telefonu, bent jau darbo valandomis (paprastai 8.00–16.00 val. pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus valstybines šventes).

8 Kuria kalba galiu pareikšti ieškinį? Ar galiu ieškinį pareikšti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu siųsti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu?

Oficiali visų teismų kalba yra vokiečių kalba. Kai kurie teismai taip pat leidžia vartoti Burgenlando kroatų, vengrų ir slovėnų kalbas kaip oficialias kalbinių mažumų grupių kalbas.

Ieškiniai arba prašymai pradėti procesą turi būti pareikšti raštu. Jeigu nebūtina, kad juos pasirašytų advokatas, juos taip pat galima užregistruoti žodžiu apygardos teisme, kurio jurisdikcijai jie priklauso, kaip paaiškinta pirmiau išdėstytame 7 klausime. Kai ieškiniai teismui nusiunčiami faksu arba e. paštu, teismas gali nurodyti ištaisyti jų trūkumus. Ieškinius galima pareikšti internetu per uždarą Austrijos e. teisingumo (ERV) platformą, kurioje reikia užsiregistruoti (tai finansiškai apsimoka tik Austrijos teismuose pareiškiantiesiems daug ieškinių).

9 Ar yra nustatytos specialios ieškinio pareiškimo formos, o jeigu jų nėra, kaip turiu išdėstyti ieškinį? Koks turi būti ieškinio turinys?

Privalomos formos yra parengtos tik prašymams išduoti sąlyginį mokėjimo įsakymą (vok. Mahnklagen). Visi ieškiniai, kuriais reikalaujama sumokėti iki 75 000 EUR, pagal šią mokėjimo įsakymo procedūrą (vok. Mahnverfahren) turi būti pateikti kaip prašymas išduoti mokėjimo įsakymą. Atitinkamas formas galima gauti teisme arba išsispausdinti iš Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainės (http://www.justiz.gv.at/).

Esama neprivalomų prašymo dėl teismo nurodymo nutraukti gyvenamosios nuomos sutartį arba vienos ar daugiau verslo patalpų nuomą formų.

Paprastai prie kiekvieno ieškinio reikia pridėti dokumentus (daiktinius įrodymus), kuriais jis pagrindžiamas (pateikiama tiek pat kopijų kaip ir paties ieškinio, žr. 12 klausimą). Prie ieškinio gali būti pridedami bet kokie rašytiniai susitarimai dėl jurisdikcijos arba šalies vidaus teismo (susitarimai dėl jurisdikcijos). Tas pats taikytina rašytiniams susitarimams dėl sutarties vykdymo vietos, jeigu ieškovas pageidauja remtis ta jurisdikcija, ir kitų konkrečių faktų, susijusių su jurisdikcija ar specialiomis procedūromis (pavyzdžiui, procedūra dėl vekselio apmokėjimo užtikrinimo).

10 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pareiškimo?

Teismo mokesčiai mokami iš karto, kai teismui pareiškiamas civilinis ieškinys; šiais fiksuotais mokesčiais siekiama padengti bendras pirmosios instancijos proceso išlaidas ir jie paprastai nepriklauso nuo to, koks sprendimas bus priimtas išnagrinėjus ieškinį. Mokesčių dydis paprastai nustatomas pagal ginčo sumą. Jie turi būti sumokami pareiškiant ieškinį (asmeniškai teisme grynaisiais, kredito ar debeto kortele arba nuotoliniu būdu banko pavedimu į teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „teismo mokesčiai“, kartu su proceso šalių pavardėmis.

Tai, kaip sumokami advokato mokesčiai, yra individualaus susitarimo dalykas; tas pats taikytina mokėtinai advokato mokesčių sumai (išskyrus atvejus, kai dėl mokėjimo susitariama pagal Advokatų užmokesčio tarifų įstatymą (vok. Rechtsanwaltstarifgesetz) arba Bendrųjų advokatų užmokesčio kriterijų įstatymą (vok. Allgemeine Honorar-Kriterien). Paprastai reikalauti, kad išlaidas kompensuotų priešinga proceso šalis, galima tik tada, kai priimamas galutinis sprendimas, ir ši kompensacija priklauso nuo to, koks sėkmingas buvo procesas.

11 Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Teisinė pagalba teikiama asmenims, negalintiems susimokėti proceso išlaidų nekeliant pavojaus savo pragyvenimui. Teisinės pagalbos prašymą galima pateikti žodžiu arba raštu teisme, kuriame vykdomas arba bus vykdomas procesas. Jeigu to teismo būstinė nėra apygardos teismo apygardoje, kurioje asmuo nuolat ar laikinai gyvena, prašymą galima žodžiu užregistruoti to asmens gyvenamosios vietos apygardos teisme.

Jeigu tenkinamos finansinės ir materialinės sąlygos, teisinės pagalbos galima prašyti prieš pareiškiant ieškinį, kad būtų galima jį pareikšti ir (arba) dalyvauti visame tolesniame procese.

Papildoma informacija apie teisinę pagalbą pateikta Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainės rubrikoje „Bürgerservicehttp://www.justiz.gv.at/). Iš interneto svetainės taip pat galima atsisiųsti prašymų formas, kuriose esama papildomos informacijos ir patarimų.

12 Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucijos praneš, ar mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Ieškinys laikomas pareikštu, kai jį gauna (bent jau teorinę) jurisdikciją turintis teismas. Ieškinys laikomas tinkamai pareikštu, jeigu juo teismui nesuteikiama pagrindų iš karto jį atmesti ar taisyti (kitaip tariant, jeigu nustatoma, kad šį ieškinį galima išnagrinėti pagal proceso taisykles). Turi būti pateikiama tiek rašytinio ieškinio kopijų, kiek yra proceso šalių (po vieną kopiją kiekvienai priešingai šaliai ir viena kopija teismui). Jeigu ieškinyje yra formos ir (arba) turinio klaidų, teismas tikriausiai nurodys ištaisyti jo trūkumus. Tuose nurodymuose bus išdėstyti trūkumų neištaisymo iki reikalaujamos datos padariniai. Ieškinio gavimo patvirtinimas paprastai išduodamas tik pateikus prašymą, išskyrus atvejus, kai ieškinys pareiškiamas per Austrijos e. teisingumo platformą, – tada gavimas patvirtinamas automatiškai.

13 Ar gausiu išsamią informaciją apie bylos tvarkaraštį (pvz., kada atvykti į bylos svarstymą)?

Per mokėjimo įsakymo procedūrą (vok. Mahnverfahren) ieškinio formoje jau yra prašymas išduoti mokėjimo įsakymo kopiją, skirtą vykdymui užtikrinti. Todėl ieškovas automatiškai gauna arba mokėjimo įsakymo kopiją, skirtą vykdymui užtikrinti (vykdomąjį raštą, vok. Exekutionstitel), arba kitos proceso šalies laiku pateikto prieštaravimo kopiją ar pranešimą apie jį, paprastai kartu su šaukimu į žodinį posėdį (kuriuo pradedamas įprastas procesas). Kol kas nėra trumpiausio laikotarpio šaukimui į procesą apygardų teismuose; tačiau procesui žemių teismuose šis laikotarpis yra bent trys savaitės.

Procese dėl teismo nurodymo, kuriuo nutraukiama gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis arba komercinė nuoma, nuomotojas turi atskirai prašyti nurodymo nutraukti nuomą kopijos, skirtos vykdymui užtikrinti. Jeigu, gavęs pranešimą, asmuo laiku (per keturias savaites) pateikia prieštaravimą, nuomotojas informuojamas automatiškai (paprastai kartu su šaukimu į posėdį).

Išskyrus atvejus, kai taikomas specialus procesas (pvz., procesas dėl nurodymo sumokėti skolą, vekselį arba dėl nuomotojo pranešimo apie nuomos nutraukimą), jurisdikciją turintis apygardos teismas, gavęs ieškinį (ir esant užbaigtai ieškinio trūkumų pašalinimo procedūrai), paprastai automatiškai įteikia atsakovui ieškinį kartu su šaukimu į posėdį ir tuo pačiu metu šaukimą į posėdį nusiunčia ieškovui. Žemės teismuose nagrinėjamose bylose, kai įteikiamas ieškinys, atsakovo automatiškai paprašoma pateikti rašytinį atsiliepimą į ieškinį (ir primenama, kad atsiliepimą turi pasirašyti advokatas). Jeigu atsakovas laiku nepateikia atsiliepimo į ieškinį, ieškovo prašymu paskelbiamas sprendimas už akių; priešingu atveju procesas sustabdomas. Jeigu atsiliepimas gaunamas laiku, ieškovui nusiunčiama jo kopija, dažnai kartu su šaukimu į posėdį.

Informaciją apie tikslią teismo jau nustatytą proceso etapų eigą arba apie einamąją proceso padėtį proceso šalys gali tiesiogiai (bet kuriuo proceso etapu) gauti darbo valandomis telefonu susisiekusios su atitinkamu teismo skyriumi (kanceliarija = vok. Kanzlei) ir nurodžiusios bylos numerį.

Parengiamajame posėdyje (pirmajame žodinio proceso posėdyje) su proceso šalimis, kurios paprastai turi dalyvauti asmeniškai, nebent jų atstovas būtų pakankamai informuotas apie faktus, aptariamas tolesnis tvarkaraštis ir proceso tvarka, o tada teismas dėl jų nusprendžia. Šis tvarkaraštis įtraukiamas į protokolą kaip bylos tvarkaraštis, o proceso šalims (arba jų atstovams) nusiunčiama protokolo kopija. Apie bylos tvarkaraščio pakeitimus proceso šalims turi būti pranešama, ir, kai tinkama, šie pakeitimai dėl patogumo turi būti su jomis aptariami.

Paskutinis naujinimas: 13/11/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma