Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Igen, Máltán bírósághoz kell fordulnia a perindításhoz. Az ügyvéd vagy segédügyvéd nyújtja be a bíróságon a keresetet, és befizeti a szükséges illetéket. Ha a pert felsőbíróságnál indítják, a pert indító személynek esküt kell tennie.

2 Van határideje a perindításnak?

Nem, a perindításnak nincs határideje. Az alperes azonban a bírósági eljárás bármely szakaszában hivatkozhat az elévülésre.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

A bírósági tárgyalások során a pert indító félnek személyesen jelen kell lennie a bírósági tárgyalóteremben. Távollétében ügyvéd vagy segédügyvéd látja el a képviseletét. Ha valamely fél nem tartózkodik Máltán, külön megbízott kerül kinevezésre Máltán avégett, hogy a bírósági eljárást az érintett fél távollétében folytatni lehessen.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Bár Máltán egyetlen bírósági épület van, abban különböző bíróságok székhelye található, az ügy tárgyától, a keresetet benyújtó személy követelésének összegétől és a keresetet benyújtó személy tartózkodási helyétől függően. Máltán az alábbi bíróságok léteznek:

a. Polgári bíróság (családjogi szekció) (Qorti Ċivili [Sezzjoni tal-Familja]) - jár el az összes családjogi ügyben, így például a különválás, házasság felbontása, tartás, leszármazás és a házasság érvénytelenítésének kérdésében.

b. Törvényszék (gozói családjogi szekció) (Qorti tal-Maġistrati [Għawdex Sezzjoni Familja]) – mint az a. pontban, de ez a bíróság olyan ügyekben jár el, amelyeket gozói lakosok vagy Gozo szigetén állandó tartózkodási hellyel rendelkezők ellen indítottak;

c. A polgári bíróság első kollégiuma (alkotmányjogi joghatóság) (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili [sede Kostituzzjonali]) - alkotmányjogi ügyekkel foglalkozik;

d. Törvényszék (Málta) (Qorti tal-Maġistrati [Malta]) – a legfeljebb 11 646,87 EUR összegű követelésekre vonatkozó, Málta szigetének valamely részén lakó vagy ott állandó tartózkodási hellyel rendelkezők ellen indított, pusztán polgári jogi ügyekben jár el, valamint a máltai jog szerint megállapított bármely más követelés esetében;

e. Törvényszék (gozói alsóbb szintű joghatóság) (Qorti tal-Maġistrati [Għawdex Inferjuri]) – mint a d. pontban, ezt a bíróságot azonban azok veszik igénybe, akik gozói lakos vagy Gozo szigetén állandó tartózkodási hellyel rendelkező személy ellen kívánnak eljárást indítani. A polgári bíróság önkéntes illetékességi szekciójának hatáskörével azonos hatáskörrel is rendelkezik.

f. A polgári bíróság első kollégiuma (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili)- a 11 646,87 EUR összeget meghaladó követelésekre vonatkozó, pusztán polgári jogi ügyekben jár el, valamint (a követelés értékétől függetlenül) bármely ingatlannal kapcsolatos vagy az arra vonatkozó szolgalmi joggal, az ingatlant sújtó terhekkel vagy az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogokkal kapcsolatos ügyekben, az ingatlanból történő kilakoltatást vagy birtokfosztást is ideértve, függetlenül attól, hogy az ingatlan városi vagy vidéki, bérlők vagy ott állandó tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezők lakják, az adott bíróság joghatóságának határain belül.

g. Törvényszék (gozói felsőbb szintű joghatóság) (Qorti tal-Maġistrati [Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali]) - mint a g. pontban, ezt a bíróságot azonban azok veszik igénybe, akik gozói lakos vagy Gozo szigetén állandó tartózkodási hellyel rendelkező személy ellen kívánnak eljárást indítani;

h. A polgári bíróság első kollégiumának önkéntes illetékességi szekciója (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja) - Ez a bíróság peren kívüli ügyekben jár el, mint például a titkos végrendeletek felnyitása, gyámság alá helyezés és örökbefogadás. Továbbá e bíróság engedélyezi vagy hagyja jóvá a szerződések megkötését. E bíróság engedélyezi továbbá azon rendelkezések elfogadását, amelyeket a törvény csak előzetes engedély vagy jóváhagyás esetén engedélyez.

E bíróságok mellett számos egyéb bíróság is működik. A kis értékű követelések bírósága (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (a legfeljebb 3 494,06 EUR értékű pénzbeli követelésekkel kapcsolatos ügyekben jár el), a közigazgatási felülvizsgálati törvényszék (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) és az ipari törvényszék (Tribunal Industrijali). Máltán ezen kívül Döntőbírósági Központ (Ċentru tal-Arbitraġġ) is létezik, amely döntőbíráskodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. A máltai jog előírja, hogy bizonyos körülmények esetén a felek kötelesek döntőbírósághoz fordulni (kötelező döntőbírói eljárás). A társasházi tulajdonnal és gépjármű-forgalommal kapcsolatos jogvitáknál kötelező a döntőbírói eljárás.

Mindezen bíróságok elsőfokú bíróságok és rendes bíróságok. Az e bíróságok határozatai elleni fellebbezéseket ezért a fellebbviteli bírósághoz (Qorti tal-Appell) lehet benyújtani. A kis értékű követelések bíróságának, a Döntőbírósági Központ vagy a törvényszékek határozatai ellen az alsóbírósági hatáskörben (egyesbíró elnökletével) eljáró fellebbviteli bíróságnál kell fellebbezni. A polgári bíróság első kollégiumának határozatai ellen a felsőbírósági hatáskörben (három bíróval) eljáró fellebbviteli bíróságnál kell fellebbezni. A polgári bíróság első kollégiumának határozatai ellen (alkotmányjogi joghatóság) az Alkotmánybíróságon (Qorti Kostituzzjonali) lehet fellebbezni, a Gozói Törvényszék alsó- és felsőbírósági hatáskörben hozott határozatai ellen mindig a máltai fellebbviteli bírósághoz kell fellebbezést benyújtani.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Lásd a 4. kérdésre adott választ.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

A kereset alsóbíróságnál történő indításához ügyvédet vagy segédügyvédet kell igénybe venni. Ha a kereset indítása felsőbíróságnál történik, ügyvédet és segédügyvédet is igénybe kell venni.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A bíróság hivatalához.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A keresetet máltai nyelven kell benyújtani. A keresetet az ügyvédnek vagy segédügyvédnek írásban, személyesen kell benyújtania.

Ha a peres felek valamelyike külföldi, kérvényezheti, hogy az eljárást angol nyelven folytassák le.

Máltán nincs lehetőség a kereset e-mailben vagy faxon történő benyújtására.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

A Döntőbírósági Központnál vagy a kis értékű követelések bíróságánál történő perindításhoz formanyomtatványt kell kitölteni. A törvényszéknél vagy a polgári bíróság első kollégiumánál történő perindításhoz azonban nem kell formanyomtatványokat kitölteni. A polgári bíróság első kollégiumánál történő perindításhoz alapvető fontosságú, hogy a kereset tartalmazza az alábbiakat:

a) nyilatkozat, amely világos és egyértelmű módon, különálló, számozott bekezdésekbe rendezve tartalmazza az ügy tárgyát, így hangsúlyozva a követelés lényegét, valamint azt, hogy a kereset benyújtójának személy szerint milyen tényekről volt tudomása;

b) a követelés alapja;

c) a követelés vagy követelések, amelyeket számozva kell felsorolni; valamint

d) minden hivatalos keresetben az alábbi értesítést kell világos és olvasható módon közvetlenül a bíróság fejléce alá elhelyezni:

„E hivatalos kereset címzettje e jogcímen a kereset kézbesítésének napjától – amely egyben a kézhez vétel napja – számított húsz (20) napon belül köteles hivatalos választ benyújtani. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik be a törvény rendelkezéseinek megfelelő hivatalos válasz, a Bíróság a törvény szerint jár el az ügyben.

Ezért e hivatalos kereset címzettjének érdekét szolgálja, hogy haladéktalanul forduljon ügyvédhez, hogy az ügy tárgyalása során beadvánnyal élhessen.”

e) A kereset alátámasztását szolgáló dokumentumokat a hivatalos keresettel együtt kell benyújtani.

f) A hivatalos keresetet eskü alatt kell megerősíteni az esketőbiztosként kinevezett hivatalvezető vagy segédügyvéd jelenlétében, az esketőbiztosokról szóló rendelet (79. fejezet) értelmében.

g) A felperes nyilatkozatával együtt megnevezi azokat a tanúkat, akiket a bizonyításfelvétel során meghallgatásra javasol, valamint felsorolja, hogy tanúvallomásukkal mely tényállást kívánja bizonyítani.

h) A keresetet kézbesíteni kell az alperesnek.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Igen, a kereset benyújtásakor ki kell fizetni a megfelelő összegű illetéket. Az illeték összege függ az ügy típusától és/vagy a követelés összegétől.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Igen, ha valaki nem tudja fedezni az eljárás költségeit, igényelhet költségmentességet. A költségmentesség igénylését a polgári bíróság első kollégiumához kell benyújtani. Az igényt szóban, a jogsegélyt nyújtó ügyvédnél is be lehet jelenteni. A költségmentesség megadásához bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, azaz az igénylőnek esküt kell tennie a hivatalvezető előtt, és ha az igényt szóban jelenti be, a jogsegélyt nyújtó ügyvédnél kell esküt tennie a következőkről:

a) hogy úgy véli, jól megalapozott oka van arra, hogy eljárást kezdeményezzen, abban védelmet kérjen, eljárást folytasson vagy eljárásban félként részt vegyen;

b) az eljárás tárgyától eltekintve – amelynek nettó értéke 6 988,12 EUR – nem rendelkezik semmiféle vagyonnal, kivéve azokat a használati tárgyakat, amelyek használata az igénylő és családja számára ésszerűen szükségesnek tekinthető, és hogy éves jövedelme nem haladja meg a tizennyolcadik életévet betöltött személyekre megállapított nemzeti minimálbért.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset benyújtását követően a bíróság kitűzi a tárgyalás napját. A bíróság értesíti a kereset benyújtóját és az alperest az első tárgyalás időpontjáról (tárgyalásról szóló értesítés). Az érintett személy a bíróságok elektronikus rendszerén (Lecam) keresztül vagy a bíróságok weboldalán is ellenőrizheti, hogy kitűzték-e már a tárgyalás napját. A felek nem kapnak visszaigazolást arról, hogy a kereset megfelelően került-e előterjesztésre; azt azonban ki kell emelni, hogy a bíróság hivatalvezetőjéhez nem jutnak el azok a hivatalos keresetek, amelyek a 9. számú kérdésnél felsorolt elemeknek nem felelnek meg.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A keresetet benyújtó személy részére kézbesítik a tárgyalásról szóló értesítést. A következő tárgyalás időpontját a folyamatban lévő tárgyalás során tűzik ki. A bíróságok weboldalán található némi információ az adott üggyel kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 22/03/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.