Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Kako pokrenuti sudski postupak?

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Prije pokretanja postupka pred sudom preporučuje se posegnuti za „alternativnim rješavanjem sporova”.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Rokovi zastare razlikuju se od slučaja do slučaja. To bi pitanje trebao pojasniti pravni savjetnik.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Vidjeti odjeljak „Sudska nadležnost”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Vidjeti odjeljak „Sudska nadležnost – Austrija”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti odjeljak „Sudska nadležnost – Austrija”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

U građanskim i trgovačkim predmetima, koji se moraju rješavati sudskim putem, tužbe uloženu na okružnim sudovima (koji su u pravilu nadležni za sporove vrijednosti do 15 000 EUR) mora potpisati odvjetnik ako vrijednost predmeta spora premašuje 5 000 EUR. Iz te obveze zastupanja izuzete su sve tužbe koje je bez obzira na vrijednost spora (uključujući, dakle, i sporove čija vrijednost premašuje 15 000 EUR) potrebno uložiti na okružnim sudovima (posebno u slučaju sporova radi utvrđivanja očinstva, uzdržavanja koje se plaća u skladu sa zakonom i razvoda te sporova koji proizlaze iz međusobnog odnosa supružnika ili između roditelja i djece, sporova o određivanju i ispravljanju granica zemljišta, o služnosti stana i pridržaju dijela imanja za starost (Ausgedinge), sporova zbog smetanja posjeda te sporova koji proizlaze iz ugovora o najmu i korištenju stanova i poslovnih prostora, uključujući parkirališta i garaže, ugovora o zakupu nekretnina i o poduzećima s nekretninama te sporova iz ugovornih odnosa među brodarima, vozačima, stanodavcima i njihovim naručiteljima, putnicima i gostima).

Iz obveze zastupanja izuzeti su i svi zahtjevi koji se rješavaju u izvansudskom postupku (izvanparničnom postupku).

Ako ne postoji obveza zastupanja pred okružnim sudovima, svaka osoba može sama pred sudom u pisanom obliku uložiti tužbu i zahtjeve za pokretanje postupka.

U građanskim i trgovačkim predmetima, koji se moraju rješavati u okviru postupka, u pravilu tužbu pred pokrajinskim sudom uvijek mora potpisati odvjetnik. Na pokrajinskim sudovima ulažu se sve tužbe za koje nisu nadležni okružni sudovi te posebno, neovisno o vrijednosti spora, sporovi koji proizlaze iz zaštite industrijskog vlasništva, nepoštenog tržišnog natjecanja te tužbe radi zabrane koje ulažu udruge za zaštitu potrošača.

Iz obveze zastupanja izuzeti su svi zahtjevi koji se rješavaju u radnopravnim i socijalnopravnim postupcima (postupci prema Zakonu o radnim i socijalnim sudovima (ASGG)) pred pokrajinskim sudovima, a posebno i svi zahtjevi zaposlenika protiv poslodavaca koji proizlaze iz radnog odnosa.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Pisanu tužbu potrebno je poslati na poštansku adresu suda.

Međutim, stranka koju ne zastupa odvjetnik može usmeno izjaviti tužbu u zapisnik (uvijek pod nadzorom nadležnog suca) u uredovno vrijeme nadležnog odjela okružnog suda koji je nadležan za postupak, odnosno odgovarajućeg austrijskog suda u čijem području nadležnosti stranka ima boravište. Nadležni odjel suda rasporedom poslova na sudu unaprijed je određen za predmet i stranka mu se uvijek može obratiti telefonom ili osobno tijekom uredovnog vremena. Uredovno vrijeme određenog okružnog suda (svaki tjedan najmanje pola dana) može se naći na web-mjestu Saveznog ministarstva pravosuđa u odjeljku „Gerichte” ili doznati pozivom na telefonski broj suda tijekom uredovnog vremena (obično, osim praznika, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati).

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Njemački jezik službeni je jezik na svim sudovima. Na nekim sudovima dopušteni su još i gradišćanskohrvatski, mađarski odnosno slovenski kao službeni jezici jezičnih manjina.

Tužbu ili zahtjev za pokretanje postupka potrebno je dostaviti u pisanom obliku. Ako ne postoji obveza zastupanja, oni se mogu i usmeno, kako je već razrađeno u pitanju 7., izjaviti u zapisnik nadležnog okružnog suda. U slučaju tužbi koje se sudu šalju telefaksom ili e-poštom, sud može poslati zahtjev za doradu podnesaka. Tužbe se mogu uložiti elektroničkim putem u zatvorenom sustavu elektroničke pravosudne platforme (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) za koji je potrebna prijava (koja je zbog troškova isplativa samo ako se podnosi veliki broj tužbi pred austrijskim sudovima).

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Obrasci postoje samo za tužbu za izdavanje platnog naloga kojom se traži izdavanje uvjetnog platnog naloga (Mahnklage). Tužbe radi naplate potraživanja u iznosu do 75 000 EUR  obvezno se pokreću u obliku tužbe za izdavanje platnog naloga (Mahnverfahren). Odgovarajući važeći obrasci mogu se dobiti na sudu ili ispisivanjem s web-mjesta Saveznog ministarstva pravosuđa (http://www.justiz.gv.at/).

Dostupni su obrasci za sudski raskid ugovora o najmu stana ili jednog odnosno više poslovnih prostora koji se mogu slobodno upotrijebiti .

Svakoj tužbi mogu se u načelu priložiti sve isprave koje mogu poslužiti kao dokaz (= podnesci moraju biti u jednakom broju primjeraka kao i sama tužba; u pogledu toga vidjeti pitanje 12.). Sporazumi o sudskoj nadležnosti ili nadležnosti domaćih sudova mogu se priložiti tužbi u pisanom obliku. To vrijedi i za pisane sporazume o mjestu izvršenja ugovora ako se tužitelj želi osloniti na tu sudsku nadležnost kao i za druga posebna činjenična stanja u pogledu sudske nadležnosti odnosno posebne vrste postupaka (npr. postupak za naplatu mjenice).

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Za ulaganje bilo koje tužbe na sudu koja se rješava u okviru parničnog postupka odmah se plaćaju sudske pristojbe koje su paušalno određene za pokretanje prvostupanjskog postupka i načelno ne ovise o daljnjem tijeku tužbe. Njihov iznos obično se određuje prema vrijednosti spora. Plaćaju se pri ulaganju tužbe (na samom sudu gotovinom ili kreditnim ili debitnim karticama, na daljinu obično uplatom na račun suda uz naznaku svrhe „sudske pristojbe” te navođenje stranaka koje sudjeluju u postupku).

Načini plaćanja honorara odvjetnika ovise o pojedinačnom dogovoru; to vrijedi i za njihov iznos (ako nije dogovorena naknada u skladu sa Zakonom o odvjetničkim tarifama ili „Općim kriterijima za određivanje honorara”). Naknada od suprotne strane može se obično zatražiti tek nakon pravomoćnog dovršetka postupka ovisno o rezultatu postupka.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Pomoć u postupku osigurava se osobama kojima bi vođenje konkretnog postupka ugrozilo potrebne prihode. Zahtjev za pomoć u postupku može se dostaviti usmeno ili u pisanom obliku sudu pred kojim će se postupak voditi ili bi se trebao voditi. Ako se sjedište tog suda nalazi izvan područja nadležnosti okružnog suda s obzirom na mjesto stanovanja ili boravka, tada se zahtjev može izjaviti u zapisnik okružnog suda s obzirom na mjesto boravka.

U slučaju financijskih ili sadržajnih okolnosti pomoć u postupku može se zatražiti već prije ulaganja tužbe, i to za ulaganje tužbe i/ili cijeli daljnji postupak.

Dodatne informacije o pomoći u postupku nalaze se na web-mjestu Saveznog ministarstva pravosuđa http://www.justiz.gv.at/) u odjeljku „Bürgerservice” („Usluge za građane”). Ondje se nalazi i obrazac zahtjeva koji se može preuzeti i koji sadržava dodatne važne informacije i upute.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Ulaganjem tužbe (barem teoretski nadležnom) sudu tužba se smatra pokrenutom. Propisno je podnesena ako ne postoje razlozi da je sud odmah vrati ili zatraži ispravljanje podneska (dakle, ako se čini da se s njom može dalje postupati u skladu s poslovnikom). Pisanu tužbu treba dostaviti u onoliko otpravaka (primjeraka, preslika) koliko ima stranaka u postupku (jedan primjerak za sud i jedan za svaku suprotnu stranu). Ako se pokaže nedostatak u smislu oblika i/ili sadržaja, može se očekivati zahtjev suda za ispravljanje podneska u kojem se upućuje i na posljedice izostanka pravovremenog ispravljanja. Potvrda primitka izdaje se samo na zahtjev, a u sustavu ERV automatski.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

U postupku za platni nalog sam obrazac već sadrži zahtjev za pravomoćno izdavanje naloga za plaćanje. Tužitelj stoga automatski dobiva pravomoćni otpravak naloga za plaćanje (ovršnu ispravu) ili presliku odnosno obavijest o pravovremenom prigovoru suprotne strane, uglavnom povezanu s pozivom na usmenu raspravu (pokretanje redovnog postupka). Za rok za pozivanje stranaka u postupku pred okružnim sudom ne postoji donja granica, dok u sudskim postupcima pred pokrajinskim sudom ona iznosi najmanje tri tjedna.

U postupku o sudskom raskidu ugovora o najmu stana ili poslovnih prostora uručenje pravomoćnog otpravka raskida potrebno je posebno zatražiti. Ako osoba kojoj je pravovremeno otkazan ugovor (u roku od četiri tjedna) uloži prigovor, tada se osobu koja otkazuje ugovor o tome obavješćuje po službenoj dužnosti (uglavnom je povezano s pozivom na usmenu raspravu).

Osim posebnih vrsta postupaka (kao što su postupak za platni nalog, postupak naplate mjenice i postupak za raskid ugovora) u postupku pred nadležnim okružnim sudom nakon ulaganja tužbe (i mogućeg ispravljanja podneska) obično sud po službenoj dužnosti tuženiku dostavlja tužbu zajedno s pozivom na usmenu raspravu te se istovremeno i tužitelja poziva na usmenu raspravu. Pokrajinski sud uz tužbu po službenoj dužnosti tuženiku dostavlja i zahtjev za pisanim odgovorom na tužbu (uz naznaku obveze zastupanja). Ako tuženik ne dostavi na vrijeme odgovor na tužbu, na zahtjev tužitelja donosi se presuda zbog izostanka, u suprotnom se postupak obustavlja. U slučaju pravovremenog odgovora na tužbu tužitelj dobiva presliku tog podneska, često povezanu s pozivom na usmenu raspravu.

Točan vremenski slijed koraka u postupku koji je sud već utvrdio, odnosno odgovarajuće stanje postupka (u svakoj fazi postupka) stranke mogu saznati telefonski tijekom uredovnog vremena neposredno od nadležnog odjela suda (ureda) ako navedu broj spisa.

Na pripremnom ročištu (prvi termin usmene rasprave) strankama se pojašnjava daljnji slijed postupka, posebice vremenski aspekt, koji sud na kraju utvrđuje. Stranke su načelno obvezne biti osobno nazočne ako pravni zastupnik stranaka nije u dovoljnoj mjeri informiran o predmet. Slijed postupka unosi se u zapisnik u obliku rasporeda postupka. Strankama (odnosno njihovim zastupnicima) dostavlja se preslika tog zapisnika. Stranke je potrebno obavijestiti o izmjenama rasporeda postupka i po potrebi s njima raspraviti te izmjene.

Posljednji put ažurirano: 13/11/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.