Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Θα ήταν ίσως ενδεδειγμένο να επιλυθεί η διαφορά μέσω εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Οι μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) επιτρέπουν την επίλυση μιας διαφοράς χωρίς την παρέμβαση δικαστηρίου, ή τουλάχιστον χωρίς δικαστική απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης. Στα κύρια είδη ΕΕΔ που χρησιμοποιούνται στη Σλοβενία περιλαμβάνεται η διαιτησία, η διαμεσολάβηση και η προσφυγή στο δικαστήριο κατά μια ευρύτερη έννοια που αποσκοπεί στην προώθηση του δικαστικού συμβιβασμού. Ο νόμος περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) υποχρεώνει τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια να παρέχουν τη δυνατότητα στους διαδίκους που εμπλέκονται σε διαφορές απορρέουσες από εμπορικές, εργασιακές, οικογενειακές και λοιπές σχέσεις αστικού δικαίου να χρησιμοποιούν τεχνικές ΕΕΔ, στο πλαίσιο της θέσπισης και εφαρμογής ενός προγράμματος ΕΕΔ. Βάσει ενός τέτοιου προγράμματος, τα δικαστήρια υποχρεούνται να επιτρέπουν στους διαδίκους τη χρήση της διαμεσολάβησης, και πιθανώς και άλλων μορφών ΕΕΔ.

Διαμεσολάβηση είναι η διευθέτηση μιας διαφοράς με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου μέρους, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει δεσμευτική απόφαση. Οι διάδικοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία επίλυσης της διαφοράς με τη μορφή άμεσα εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης, δικαστικού συμβιβασμού ή συμβιβαστικής απόφασης διαιτησίας.

Οι διάδικοι μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σε αστικό δικαστήριο, να συνάψουν συμβιβασμό επί του αντικειμένου της διαφοράς (δικαστικός συμβιβασμός). Η συμφωνία σύναψης δικαστικού συμβιβασμού αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «Εναλλακτική επίλυση διαφορών».

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι προθεσμίες για την άσκηση αγωγής εξαρτώνται από τη φύση της υπόθεσης. Ο νομικός σύμβουλος ή η υπηρεσία νομικής συνδρομής μπορούν να διευκρινίσουν τυχόν απορίες σχετικά με τις προθεσμίες, εν γένει, και, ειδικότερα, τις προθεσμίες παραγραφής δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «Δικονομικές προθεσμίες».

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στη ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στη ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στη ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Στη Σλοβενία, οι διάδικοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου, με εξαίρεση τις διαδικασίες που αφορούν έκτακτα ένδικα μέσα, όπου οι διάδικοι μπορούν να κινήσουν νομικές διαδικασίες μόνο μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, ή εάν ο ίδιος ο διάδικος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος. Εάν ένας διάδικος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, αυτός ο πληρεξούσιος μπορεί να είναι, σε διαδικασίες ενώπιον τοπικού δικαστηρίου, οποιοδήποτε πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου, ανώτερου δικαστηρίου ή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ως συνήγορος μπορεί να παραστεί μόνο δικηγόρος ή άλλο πρόσωπο που έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Η αγωγή μπορεί να αποσταλεί στο δικαστήριο ταχυδρομικώς ή να κατατεθεί απευθείας στη γραμματεία του. Βλέπε επίσης απάντηση στην ερώτηση 8.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η επίσημη γλώσσα των δικαστηρίων στη Σλοβενία είναι η σλοβενική. Ωστόσο, σε περιοχές όπου υπάρχει ουγγρική ή ιταλική εθνική μειονότητα, χρησιμοποιείται η ουγγρική ή η ιταλική ως επίσημη γλώσσα παράλληλα με τη σλοβενική. Η αγωγή συντάσσεται στη σλοβενική γλώσσα και υπογράφεται από τον ίδιο τον ενάγοντα. Ως πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος νοείται η ιδιόχειρη υπογραφή καθώς και η ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή που έχει επαληθευθεί μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

Επομένως, οι αιτήσεις, όπως και οι αγωγές, πρέπει να υποβάλλονται σε γραπτή μορφή. Γραπτή αίτηση είναι μια αίτηση χειρόγραφη ή εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ιδιοχείρως (αίτηση σε φυσική μορφή). Οι γραπτές αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, κατατίθενται απευθείας στο δικαστήριο ή παραδίδονται από κάποιο πρόσωπο που αναλαμβάνει επαγγελματικά την υποβολή αιτήσεων (poslovni ponudnik). Αγωγή μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

Ο νόμος προβλέπει επίσης ηλεκτρονικές αιτήσεις, δηλαδή αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή υπογεγραμμένες με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή επαληθευμένη μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στο σύστημα πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Το σύστημα πληροφοριών επιβεβαιώνει αυτόματα στον αιτούντα ότι η αίτηση παρελήφθη. Ο νόμος επιτρέπει επίσης την υποβολή γραπτών αιτήσεων ηλεκτρονικά ή με χρήση της τεχνολογίας των επικοινωνιών.

Ανεξαρτήτως των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων (πράξεις και εκτελεστικοί κανονισμοί) που αφορούν όλες τις αστικές και εμπορικές διαδικασίες, επί του παρόντος μόνο οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο e-Justice (e‑Sodstvo) μπορούν να κινηθούν μέσω του διαδικτύου ή ηλεκτρονικά: ορισμένα είδη διαδικασιών εκτέλεσης, η υποβολή αιτήσεων και η έκδοση αποφάσεων σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, και η υποβολή προτάσεων που αφορούν το κτηματολόγιο.

Ο δικτυακός τόπος e-Justice υπάρχει στη Σλοβενία για αυτόν τον σκοπό και επιτρέπει την υποβολή έγγραφου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Στη Σλοβενία, μια αγωγή δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο ωστόσο, πρέπει να περιέχει ορισμένα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος: το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, τα ονόματα και τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας των διαδίκων, τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων ή εντολοδόχων, μια ειδική αίτηση που εκθέτει το κύριο αντικείμενο της υπόθεσης και τις δευτερεύουσες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν το αίτημα του ενάγοντα, τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά, το επίδικο ποσό και την υπογραφή του ενάγοντα. Οι αιτήσεις που πρέπει να επιδοθούν στον αντίδικο πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο σε όσα αντίγραφα απαιτείται από το δικαστήριο και τον αντίδικο και σε μορφή που επιτρέπει στο δικαστήριο να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τα συνημμένα έγγραφα.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται όταν ασκείται αγωγή και όταν υποβάλλεται ανταγωγή, πρόταση συναινετικής ακύρωσης, αγωγή που περιλαμβάνει πρόταση έκδοσης διαταγής πληρωμής, αίτηση επανεκδίκασης, αίτημα διασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων πριν από μια αστική διαδικασία, πρόταση συμβιβασμού, αναγγελία έφεσης, έφεση, αίτηση χορήγησης αδείας να ασκηθεί αναίρεση και αναίρεση. Τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο στη διαταγή πληρωμής των δικαστικών τελών. Στη διαταγή πληρωμής το δικαστήριο μπορεί να εφιστά την προσοχή του διαδίκου στις συνέπειες της μη καταβολής των δικαστικών τελών. Δικαστικά τέλη πρέπει επίσης να καταβάλλονται για κάθε δικαστική απόφαση που εκδίδεται από τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων.

Εάν δεν καταβληθεί δικαστικό τέλος για μια αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας και δεν συντρέχουν προϋποθέσεις απαλλαγής ή αναβολής της εν λόγω πληρωμής, ούτε προβλέπεται τμηματική εξόφληση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας καλύπτονται από τον ηττηθέντα διάδικο της υπόθεσης. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι λαμβάνουν την απαραίτητη αποζημίωση εξόδων και αμοιβή στις δικαστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον νόμο περί δικηγορικών αμοιβών (Zakon o odvetniški tarifi).  Το κόστος των δικηγορικών υπηρεσιών αντιστοιχεί στο σύνολο των αμοιβών που δικαιούνται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα έξοδά τους. Το κόστος των υπηρεσιών ενός δικηγόρου πρέπει να εξοφλείται όταν ο δικηγόρος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη σύμβαση εντολής μεταξύ του ιδίου και του διαδίκου ή του προσώπου που του αναθέτει τη διαχείριση μιας υπόθεσης. Όταν ένας δικηγόρος παρέχει υπηρεσίες σε δικαστικές διαδικασίες, το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών πρέπει να εξοφλείται όταν εκδοθεί απόφαση για το κόστος της διαδικασίας. Ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από τον διάδικο να του καταβάλει, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εύλογο ποσό έναντι της αμοιβής που είναι ήδη απαιτητή και των εξόδων που έχουν προκύψει και που θα προκύψουν στη συνέχεια. Ο διάδικος πρέπει να λάβει απόδειξη στην οποία δηλώνεται ότι εισπράχθηκε προκαταβολή. Ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από τον διάδικο την καταβολή αμοιβής και εξόδων μόνο με την έκδοση αναλυτικού τιμολογίου.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Οι διάδικοι δύνανται να ζητούν νομική συνδρομή, η οποία τους χορηγείται εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).  Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «Νομική συνδρομή».

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Μια αγωγή θεωρείται ασκηθείσα από τη στιγμή που θα παραληφθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Όταν η αγωγή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα, η ημερομηνία ταχυδρόμησης λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία παράδοσης στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται. Ο αιτών δεν λαμβάνει αυτόματη επιβεβαίωση για την άσκηση της αγωγής. Όταν η αίτηση παραδίδεται στην ταχυδρομική θυρίδα του δικαστηρίου, ο χρόνος παραλαβής στην ταχυδρομική θυρίδα του δικαστηρίου λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος παράδοσης στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Ο νόμος περί ηλεκτρονικών αιτήσεων (Zakon za vloge v elektronski obliki) προβλέπει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο σύστημα πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος παραλαβής της αίτησης από το σύστημα πληροφοριών θεωρείται ως χρόνος παράδοσης στο δικαστήριο όπου απευθύνεται. Το σύστημα πληροφοριών επιβεβαιώνει αυτόματα στον αιτούντα ότι η αίτηση παρελήφθη.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να κατατεθεί αγωγή με ηλεκτρονικά μέσα σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με εξαίρεση τις διαδικασίες που αφορούν το κτηματολόγιο και διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκτέλεσης.

13 Από το χρονικό σημείο της καταχώρησής της Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Όταν τα γεγονότα συνδέονται με αποκλειστικές προθεσμίες, το δικαστήριο προειδοποιεί τον διάδικο εγγράφως και επισυνάπτει νομική σημείωση που εξηγεί τις συνέπειες εάν ο διάδικος δεν τηρήσει τις οδηγίες του δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/11/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο