Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Τα μέρη μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους ενώπιον δικαστηρίου, ωστόσο διατίθενται και εξωδικαστικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών. Στην Κροατία, οι εν λόγω μέθοδοι περιλαμβάνουν τη διαιτησία, τη διαμεσολάβηση και τις δικαστικές πράξεις με ευρύτερη έννοια, που αποσκοπούν στην επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού.

Η διαμεσολάβηση σε διαφορές αστικής, εμπορικής, εργατικής φύσης και σε άλλες διαφορές αναφορικά με τα δικαιώματα που τα μέρη μπορούν να ασκούν ελεύθερα διέπεται από τον νόμο περί διαμεσολάβησης (Zakon o mirenju) (Narodne Novine (ΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 18/11). Ως διαμεσολάβηση (λατινικά mediare = διαμεσολάβηση) νοείται κάθε διαδικασία, ανεξαρτήτως του πώς αποκαλείται (mirenje, medijacija, posredovanje, koncilijacija), με την οποία τα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με αμοιβαία συμφωνία, δηλαδή με την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας που να συνάδει με τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους, με τη συνδρομή ενός τρίτου ουδέτερου μέρους —ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών (posrednik, medijator, koncilijator)—, που παρέχει συνδρομή στα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού, χωρίς να έχει εξουσία επιβολής δεσμευτικής λύσης. Η διαμεσολάβηση διεξάγεται με τον τρόπο που συμφωνούν τα μέρη η διαδικασία είναι προαιρετική, οικειοθελής και συναινετική, άτυπη και εμπιστευτική και χαρακτηρίζεται από την αυτονομία και την ισότητα των μερών κατά τη διάρκεια αυτής.

Από την άλλη, η διαιτησία (arbitraža or izbrano suđenje) είναι η δίκη που διεξάγεται ενώπιον ενός δικαστηρίου διαιτησίας, ανεξαρτήτως του αν το έργο του παρέχεται από νομικό πρόσωπο ή το όργανο του νομικού προσώπου που οργανώνει και διεξάγει το έργο των δικαστηρίων διαιτησίας. Η διαιτησία είναι μια οικειοθελής, ταχεία, αποδοτική, μη δημόσια μέθοδος επίλυσης διαφορών κατά την οποία τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν για το πρόσωπο που θα ενεργήσει ως δικαστής σε περίπτωση που προκύψει διαφορά, τον τόπο της διαιτησίας, το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής της, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου της διαιτησίας για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχει την ισχύ οριστικής δικαστικής απόφασης.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (ΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 και 89/14 στο εξής: ZPP) ορίζει ότι το δικαστήριο μπορεί να προτείνει στους διαδίκους, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια μιας αστικής διαδικασίας, να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης είτε στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας είτε εξωδικαστικά. Περαιτέρω, στην προδικαστική ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο προτείνει στους διαδίκους να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη διαδικασία διαμεσολάβησης, δηλαδή γνωστοποιεί στους διαδίκους τη δυνατότητα δικαστικού συμβιβασμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας), το πρόσωπο που προτίθεται να καταθέσει την εν λόγω αγωγή οφείλει, πριν από την κατάθεσή της, να επικοινωνήσει με το γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο θα κατατεθεί η αγωγή κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας και να ζητήσει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ειδικοί κανονισμοί τάσσουν προθεσμία για την κατάθεση της αγωγής. Το αίτημα φιλικής διευθέτησης της διαφοράς πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να περιέχει μια συνήθης αίτηση ενώπιον δικαστηρίου.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η προθεσμία άσκησης της αγωγής εξαρτάται από το είδος και τον νομικό χαρακτήρα της αγωγής. Επί παραδείγματι, για τη δικαστική προστασία των εργατικών δικαιωμάτων η προθεσμία είναι δεκαπέντε ημέρες. Στο εν λόγω διάστημα, ο εργαζόμενος πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την προστασία του δικαιώματος που έχει παραβιαστεί, αφού έχει υποβάλει αίτημα στον εργοδότη του για την προστασία των δικαιωμάτων του, εκτός από την περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης ή άλλης χρηματικής αξίωσης που απορρέει από τις σχέσεις απασχόλησης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Ναι. Στην Κροατία, τα δικαστήρια αποφασίζουν στις αστικές διαδικασίες εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία, και η δικαστική εξουσία ασκείται από τα τακτικά και τα ειδικά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Τακτικά δικαστήρια είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και τα περιφερειακά δικαστήρια (županijski sud). Ειδικά δικαστήρια είναι τα εμποροδικεία (trgovački sudovi), τα διοικητικά δικαστήρια (upravni sudovi), τα ποινικά δικαστήρια (prekršajni sudovi), το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) και το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske).

Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Κροατίας είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Ο νόμος μπορεί να θεσπίζει και άλλα τακτικά και ειδικά δικαστήρια σύμφωνα με την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους ή σύμφωνα με συγκεκριμένους τομείς του δικαίου.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της γενικής κατά τόπον αρμοδιότητας του εναγομένου, δηλαδή το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία ο εναγόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Εάν ο εναγόμενος δεν έχει μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία της Κροατίας, το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή όπου ο εναγόμενος έχει την προσωρινή του διαμονή.

Εάν ο εναγόμενος εκτός από μόνιμη κατοικία, έχει και προσωρινή διαμονή σε άλλον τόπο, και από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι θα διαμείνει εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα.

Για δίκες σε διαφορές που στρέφονται κατά πολίτη της Κροατίας που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, όπου μετατέθηκε για να εργαστεί για μια εθνική αρχή ή ένα νομικό πρόσωπο, γενική κατά τόπον αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο του τελευταίου γνωστού τόπου μόνιμης κατοικίας του στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Σε διαφορές με διεθνή στοιχεία, αρμόδιο για τη διεξαγωγή της δίκης είναι δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μόνο όταν τούτο ρητά ορίζεται από τον νόμο ή από διεθνή σύμβαση. Εάν ο νόμος ή η διεθνής σύμβαση δεν ορίζει ρητά ότι το δικαστήριο της Κροατίας είναι αρμόδιο για συγκεκριμένο είδος διαφοράς, τότε ένα δικαστήριο της Κροατίας είναι αρμόδιο να δικάσει μόνο όταν τούτο απορρέει από τις νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κροατίας.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Τα ανωτέρω εξαρτώνται από το είδος της διαφοράς και τις διατάξεις του ZPP που ρυθμίζουν τα ζητήματα της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας.

Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν συνιστά αυτοτελές κριτήριο που επηρεάζει τον καθορισμό της κατά τόπον και της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Κροατίας.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη διάρθρωση της κατ’ αντιδικία διαδικασίας, όπως ορίζεται από τον ZPP, κάθε διάδικος —φυσικό ή νομικό πρόσωπο— μπορεί να επιλέγει ελεύθερα το κατά πόσον θα παρασταθεί αυτοπροσώπως στη διαδικασία ή θα εκπροσωπηθεί από μεσολαβητή, συνήθως δικηγόρο, εκτός αν άλλως ορίζει ο ZPP.

Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 91 (ZPP) περιορίζουν σημαντικά το δικαίωμα των διαδίκων στην αυτοπρόσωπη παράσταση: σε διαφορές που περιλαμβάνουν περιουσιακές αξιώσεις και το επίδικο ποσό υπερβαίνει τα 50 000 HRK, τα νομικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπούνται μόνο από πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 91 ZPP ορίζουν ότι οι διάδικοι μπορούν να ζητούν επανεξέταση μέσω του εκπροσώπου τους, δηλαδή δικηγόρου, ή κατ’ εξαίρεση, μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως μόνο αν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, ή ότι, αν η αίτηση επανεξέτασης υποβληθεί για λογαριασμό των διαδίκων από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον ZPP ή κάθε άλλον νόμο, μπορεί το εν λόγω πρόσωπο να τους εκπροσωπεί, παρότι δεν είναι δικηγόρος, αρκεί να έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι αστικές διαδικασίες κινούνται με την κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, απευθείας στη γραμματεία του δικαστηρίου, ταχυδρομικά ή με τηλεγράφημα.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι αστικές διαδικασίες διεξάγονται στην κροατική γλώσσα με χρήση της λατινικής γραφής, εκτός αν έχει εισαχθεί άλλη γλώσσα ή γραφή στα εκάστοτε δικαστήρια.

Οι διάδικοι και τα άλλα μέρη της διαδικασίας καταθέτουν τις αγωγές, τις προσφυγές και τις άλλες αιτήσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου στην κροατική γλώσσα και με χρήση της λατινικής γραφής.

Η αγωγή μπορεί να κατατεθεί απευθείας στη γραμματεία του δικαστηρίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηελγράφημα, παρότι συνηθέστερο είναι να κατατίθεται απευθείας στη γραμματεία ή ταχυδρομικά.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των εγγράφων που αφορούν διαφορές ενώπιον των εμποροδικείων. Τα έγγραφα που κατατίθενται ηλεκτρονικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα με χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Επειδή εκκρεμεί η υλοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφορικής, οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Τα έντυπα χρησιμοποιούνται μόνον για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά διατίθενται στο φυλλάδιο με τίτλο «Μικροδιαφορές-Δημοκρατία της Κροατίας».

O κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: τη συγκεκριμένη αξίωση επί της ουσίας και τις παρεπόμενες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αιτών βασίζει την αξίωση, τα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των εν λόγω πραγματικών περιστατικών και άλλες πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν κάθε έγγραφο που κατατίθεται (άρθρο 106 ZPP).

Κάθε έγγραφο που κατατίθεται, περιλαμβανομένου του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: τον τίτλο του δικαστηρίου, το ονοματεπώνυμο, την απασχόληση και τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία των διαδίκων, τους νόμιμους εκπροσώπους και αντιπροσώπους τους, εφόσον υπάρχουν, τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης του καταθέτοντος διαδίκου, το αντικείμενο της διαφοράς και την υπογραφή του καταθέτοντος διαδίκου.

Ο διάδικος ή ο εκπρόσωπός του υπογράφει με το ονοματεπώνυμό του στο τέλος του εγγράφου που κατατίθεται.

Εάν η αντίκρουση περιέχει αξίωση, ο διάδικος πρέπει να παραθέτει στην αντίκρουση τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζει την αξίωσή του και τα αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι αναγκαίο.

Το δικαστήριο προχωρά στην εξέταση της αίτησης ακόμη και αν ο αιτών δεν έχει παραθέσει τη νόμιμη βάση της αίτησης όμως, ακόμη και αν ο αιτών έχει παραθέσει τη νόμιμη βάση, τούτο δεν δεσμεύει το δικαστήριο.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Οι διάδικοι πρέπει να καταβάλουν τα δικαστικά τέλη που ορίζονται από τον νόμο περί δικαστικών τελών (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne Novine (ΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13, 110/15 στο εξής: ZSP).

Τα δικαστικά τέλη που ορίζει ο ZSP ισχύουν μόνο για πρόσωπα για τα οποία διενεργούνται συγκεκριμένες πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο, κατόπιν αιτήματός τους ή προς όφελός τους.

Δικαστικά τέλη, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον ZSP, καταβάλλονται:

• για την κατάθεση αιτήσεων (δικόγραφα, ένδικα μέσα, αιτήσεις εκτέλεσης κ.ο.κ): κατά τον χρόνο της κατάθεσης και για αιτήσεις που καταχωρίζονται στα πρακτικά: με το κλείσιμο των πρακτικών,

• για την κατάθεση αντικρούσεων: μετά το αμετάκλητο πέρας της διαδικασίας για κάθε διάδικο, ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας του στην υπόθεση.

• για πρακτικά της δίκης: όταν ζητούνται,

• για δικαστικές αποφάσεις: όταν επιδίδεται στον διάδικο ή τον εκπρόσωπό του αντίγραφο της απόφασης,

• για κληρονομητήρια: όταν καθίστανται αμετάκλητα,

• σε αναγκαστικές διαδικασίες συμβιβασμού, πτώχευσης και εκκαθάρισης: με την έκδοση της απόφασης επί της κύριας διανομής ή την έκδοση απόφασης που εγκρίνει τον αναγκαστικό συμβιβασμό,

• για λοιπές αγωγές: κατόπιν αιτήματος ή όταν επιλαμβάνεται το δικαστήριο.

Ο γενικός κανόνας που διέπει την καταβολή των εξόδων της κατ’ αντιδικία δίκης είναι ότι ο εξ ολοκλήρου ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου και του παρεμβαίνοντος αυτού.

Τα έξοδα εκπροσώπησης από δικηγόρο, η δικηγορική αμοιβή και η αποζημίωση των εξόδων ρυθμίζεται από τον νόμο περί του δικηγορικού επαγγέλματος (Zakon o odvjetništvu) [Narodne Novine (ΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 9/94, 117/08 μετάφραση, 50/09, 75/09 και 18/11 στο εξής ZO].

Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για τις νομικές υπηρεσίες και αποζημίωση για κάθε τυχόν έξοδό του στο πλαίσιο του έργου που έχει τελέσει, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που έχει θεσπίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος και έχει εγκρίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και οι δικηγόροι εκδίδουν τιμολόγιο στον πελάτη τους με την παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου, ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου.

Σε υποθέσεις περιουσιακού δικαίου οι δικηγόροι μπορεί να συμφωνούν αμοιβή για το έργο τους με τον διάδικο που εκπροσωπούν ανάλογη με την επιτυχία τους στη διαδικασία, δηλαδή στις νομικές πράξεις που διενεργούν για λογαριασμό του διαδίκου, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα αμοιβών. Η εν λόγω σύμβαση είναι έγκυρη μόνο αν έχει συναφθεί γραπτώς.

Ως εκ τούτου, σε υποθέσεις περιουσιακού δικαίου, οι διάδικοι μπορούν να ρυθμίζουν τη σχέση τους με τον δικηγόρο τους με γραπτή σύμβαση.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Εάν ο διάδικος έχει ανάγκη επαγγελματική νομική συνδρομή, μπορεί να απευθυνθεί για νομικές συμβουλές σε δικηγόρους, που είναι εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 3 ZO, στην Κροατία να παρέχουν κάθε μορφή νομικής συνδρομής, ιδίως να παρέχουν νομικές συμβουλές, να εκπονούν αγωγές, καταγγελίες, εισηγήσεις, αιτήματα, αιτήσεις, έκτακτα ένδικα μέσα και άλλα διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και να εκπροσωπούν τους διαδίκους.

Περαιτέρω, οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της δωρεάν νομικής συνδρομής. Με άλλα λόγια, ο νόμος περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (ΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 143/2013] παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης δωρεάν νομικής συνδρομής σε πολίτες που δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη νομική συνδρομή, αλλά έχουν ανάγκη αυτής. Για να αποκτήσει το δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής, ο διάδικος πρέπει συνεπώς να επικοινωνήσει με το αρμόδιο επαρχιακό διοικητικό γραφείο του κράτους και να υποβάλει αίτημα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Μια αστική διαδικασία κινείται με την κατάθεση αγωγής που έχει ασκηθεί με την επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο.

Μετά την παραλαβή της αγωγής, γίνεται η προπαρασκευή της δίκης.

Η εν λόγω προπαρασκευαστική διαδικασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προδικαστική εξέταση της αγωγής και το δικαστήριο, αν η αγωγή είναι ακατάληπτη ή δεν περιέχει τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να ενεργήσει επ’ αυτής, διατάσσει τον καταθέτοντα διάδικο να τη διορθώσει, δηλαδή να την τροποποιήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις που του παρέχει, και του την επιστρέφει προς συμπλήρωση ή τροποποίηση.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Οι διάδικοι, οι δικηγόροι τους και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για την πρόοδο της υπόθεσης από τον υπάλληλο της γραμματείας βάσει των πληροφοριών του μητρώου και του φακέλου.

Η πληροφόρηση περιέχει μόνον τα δεδομένα που αφορούν το στάδιο της διαδικασίας και τους δικαστές, τους προέδρους του τμήματος, τα μέλη του συμβουλίου και τους εισηγητές που εκδικάζουν την υπόθεση.

Κατά την παροχή της πληροφόρησης, απαγορεύονται οι δηλώσεις για την ορθότητα των εκάστοτε πράξεων του δικαστηρίου, καθώς και για την πιθανή έκβαση της διαδικασίας.

Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτώς.

Οι διάδικοι μπορούν, μέσω διαδικτύου, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την πρόοδο της διαδικασίας και τους δικαστές, τους προέδρους του τμήματος, τα μέλη του συμβουλίου και τους εισηγητές που εκδικάζουν την υπόθεση, αν χρησιμοποιείται στην προκειμένη υπόθεση η υπηρεσία «δημόσια πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για δικαστικές υποθέσεις» (Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima - usluga e-Predmet).

Οι προθεσμίες για την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και οι λοιπές πράξεις στις οποίες προβαίνουν οι διάδικοι ή το δικαστήριο ορίζονται στον ZPP.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις προθεσμίες και το είδος των προθεσμιών διατίθενται στην ενότητα πληροφοριών με τίτλο «Δικονομικές προθεσμίες-Δημοκρατία της Κροατίας».

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/08/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.