Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Είναι ίσως προτιμότερη η χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι χρονικές προθεσμίες διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει να λάβετε νομικές συμβουλές σχετικά με τις προθεσμίες.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλ. σελίδα σχετικά με τη «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Αυστρία».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλ. σελίδα σχετικά με τη «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Αυστρία».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλ. σελίδα σχετικά με τη «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Αυστρία».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις οι οποίες διευθετούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, οι προσφυγές που ασκούνται ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων (Bezirksgerichte), τα οποία είναι κατά γενικό κανόνα αρμόδια για τις διαφορές που δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, πρέπει να υπογράφονται από δικηγόρο εάν η διαφορά είναι ανώτερη των 5.000 ευρώ. Η εν λόγω υποχρέωση δικηγόρου δεν ισχύει για τις προσφυγές που πρέπει να ασκηθούν ενώπιον περιφερειακών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το ποσό της διαφοράς (δηλαδή, ακόμα κι αν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ). Ισχύει για συγκεκριμένες διαφορές που αφορούν καταγωγή, νομική υποχρέωση διατροφής και διαζύγιο, διαφορές μεταξύ συζύγων ή μεταξύ γονέων και τέκνων, διαφορές που αφορούν τον καθορισμό ορίων οικοπέδων, υπηρεσιακή κατοικία και παροχές για συνταξιούχους αγρότες, διαφορές λόγω διαταράξεως της νομής, διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης ή εκμετάλλευσης κτιρίων και εμπορικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων και των χώρων στάθμευσης, διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις ιδιοκτησίας και επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητα καθώς και διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις μεταξύ ναυτικών, μεταφορέων ή ξενοδόχων και των εργοδοτών, επιβατών ή πελατών τους.

Η υποχρέωση δικηγόρου δεν ισχύει για αξιώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασιών εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών (της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας).

Εφόσον η νομική εκπροσώπηση ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων δεν είναι υποχρεωτική, οποιοσδήποτε μπορεί να συντάξει γραπτή αξίωση ή αίτηση για την εκκίνηση δικαστικής διαδικασίας.

Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που πρέπει να παραπεμφθούν ενώπιον του δικαστηρίου, οι αιτήσεις που υποβάλλονται ενώπιον των πρωτοδικείων (Landesgerichte) πρέπει, κατά κανόνα, να είναι πάντα υπογεγραμμένες από δικηγόρο. Τα πρωτοδικεία έχουν αρμοδιότητα για όλες τις προσφυγές που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από την αξία της διαφοράς πρόκειται για διαφορές που αφορούν τον νόμο περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και αγωγές παραλείψεως που υποβάλλουν οι ενώσεις προστασίας των καταναλωτών.

Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή αγωγών που ασκούνται στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου ή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (διαδικασία βάσει του νόμου σχετικά με τα δικαστήρια εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης - ASGG) προκειμένου να εκδικαστούν από τα πρωτοδικεία. Αυτό ισχύει ιδίως για προσφυγές εργαζομένων κατά των εργοδοτών τους, οι οποίες προκύπτουν από τη μεταξύ τους σύμβαση εργασίας.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι γραπτές αγωγές πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση του δικαστηρίου.

Ωστόσο, ο διάδικος που δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο μπορεί να υποβάλει προφορικά μια αγωγή οποιαδήποτε ημέρα έχει ορίσει το δικαστήριο για υποδοχή του κοινού («Amtstag», κατά κανόνα μία φορά εβδομαδιαίως) στο τμήμα του περιφερειακού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης ή του περιφερειακού δικαστηρίου στην περιοχή του οποίου ο εν λόγω διάδικος έχει την κατοικία του (και στις δύο περιπτώσεις υπό τον έλεγχο του δικαστή). Το αρμόδιο τμήμα του δικαστηρίου καθορίζεται εκ των προτέρων στο πλαίσιο της κατανομής των υποθέσεων στο δικαστήριο, και μπορούν να κοινοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού. Για τις ώρες υποδοχής του κοινού σε κάθε περιφερειακό δικαστήριο (τουλάχιστον μισή ημέρα ανά εβδομάδα) μπορεί να ανατρέξει κανείς στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην ενότητα «Gerichte» ή -τουλάχιστον στις ώρες γραφείου (συνήθως από τις 08:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών) ή να απευθυνθεί στον αριθμό τηλεφώνου του δικαστηρίου.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλα τα δικαστήρια είναι η γερμανική. Επίσης, σε ορισμένα δικαστήρια επιτρέπεται η χρήση της κροατικής που ομιλείται στην Burgenland, της ουγγρικής ή της σλοβενικής ως επίσημων γλωσσών για τις γλωσσικές μειονότητες.

Οι προσφυγές ή οι αιτήσεις για εκκίνηση της δικαστικής διαδικασίας πρέπει να κατατίθενται εγγράφως. Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση υπογραφής από δικηγόρο, μπορούν επίσης να γίνουν προφορικά ενώπιον του αρμοδίου περιφερειακού δικαστηρίου, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 7 ανωτέρω. Σε περίπτωση αποστολής των προσφυγών με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει οδηγίες για τη διόρθωσή τους. Οι προσφυγές μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του κλειστού συστήματος της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), για την οποία είναι απαραίτητη η δήλωση εγγραφής (κάτι τέτοιο είναι οικονομικά συμφέρον μόνο για όσους καταθέτουν μεγάλο αριθμό προσφυγών στα αυστριακά δικαστήρια).

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Τα μόνα διαθέσιμα υποχρεωτικά έντυπα αφορούν αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής υπό όρους (Mahnklagen). Όλες οι αγωγές πληρωμής μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται ως αιτήσεις με σκοπό να εκδοθεί διαταγή πληρωμής βάσει της εν λόγω διαδικασίας (Mahnverfahren). Τα κατάλληλα έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στο δικαστήριο ή να εκτυπωθούν από τον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at/).

Υπάρχουν έντυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για να ζητηθεί η καταγγελία σύμβασης μίσθωσης κατοικίας ή σύμβασης μίσθωσης ενός ή περισσοτέρων εμπορικών χώρων.

Κατά κανόνα, κάθε προσφυγή μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν έγγραφα (τεκμήρια) τα οποία τεκμηριώνουν την προσφυγή (πρέπει να κατατεθούν σε αντίστοιχο αριθμό αντιγράφων με την προσφυγή καθαυτή (βλέπε ερώτηση 12). Οι γραπτές συμφωνίες που αφορούν τη δικαιοδοσία ή την εγχώρια δωσιδικία (συμφωνίες περί δικαιοδοσίας) επισυνάπτονται στην αίτηση. Το ίδιο ισχύει για τις γραπτές συμφωνίες που αφορούν τον τόπο εκτέλεσης μιας σύμβασης, εάν ο ενάγων επιθυμεί να βασιστεί στην εν λόγω δικαιοδοσία, καθώς και για άλλα ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν την αρμοδιότητα ή ειδικές διαδικασίες (για παράδειγμα, η διαδικασία εκτέλεσης πληρωμής συναλλαγματικής).

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται κατά την υποβολή της πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο αποσκοπούν να καλύψουν το συνολικό κόστος της πρωτοβάθμιας εκδίκασης της αγωγής και, κατά κανόνα, δεν εξαρτώνται από τη μετέπειτα έκβαση της προσφυγής. Το ύψος τους συνήθως εξαρτάται από την αξία της διαφοράς. Πρέπει να καταβληθούν κατά την υποβολή της προσφυγής (αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, εις χρήμα ή με πιστωτική κάρτα ή κάρτα πληρωμών, ή αν πρόκειται για εξ αποστάσεως πληρωμή, αυτή πραγματοποιείται συνήθως με έμβασμα στο λογαριασμό του δικαστηρίου με τη μνεία «δικαστικά έξοδα», μαζί με τα ονόματα των διαδίκων).

Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου εξαρτάται από επιμέρους συμφωνία το ίδιο ισχύει για το ποσό των τελών (εκτός εάν η αμοιβή καθορίζεται από το νόμο που διέπει τις αμοιβές των δικηγόρων (Rechtsanwaltstarifgesetz) ή από τις γενικές οδηγίες περί αμοιβών (Allgemeine Honorar-Kriterien). Δεν μπορεί συνήθως να απαιτηθεί αποζημίωση από τον αντίδικο παρά μόνο εφόσον η διαδικασία κατέληξε σε οριστική απόφαση και στο μέτρο που εκδόθηκε ευνοϊκή απόφαση.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Η νομική συνδρομή παρέχεται σε άτομα που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν το κόστος της δικαστικής διαδικασίας χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαβίωσή τους. Η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή γραπτά στο δικαστήριο που εκδικάζεται ή πρόκειται να εκδικαστεί η προσφυγή. Εάν η έδρα του δικαστηρίου είναι εκτός της περιοχής του περιφερειακού δικαστηρίου στην οποία το άτομο διαμένει μόνιμα ή προσωρινά, η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί προφορικά στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου διαμονής του.

Εάν πληρούνται οι οικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η νομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί πριν από την κατάθεση της προσφυγής, προκειμένου να κατατεθεί η προσφυγή και/ή όλες οι παρεπόμενες διαδικασίες.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη νομική συνδρομή διατίθενται στην ενότητα «Bürgerservice» στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης http://www.justiz.gv.at/). Έντυπα αιτήσεων που περιέχουν επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές είναι επίσης διαθέσιμα προς μεταφόρτωση από τον δικτυακό τόπο.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αγωγή θεωρείται ότι εκκρεμεί από τη στιγμή που έχει κατατεθεί ορθά κατά την παραλαβή της από το αρμόδιο (θεωρητικά, τουλάχιστον) δικαστήριο. Η προσφυγή θεωρείται ότι έχει υποβληθεί νομοτύπως όταν δεν οδηγεί σε άμεση απόρριψή της ή σε διαδικασία διόρθωσης από το δικαστήριο (με άλλα λόγια, εάν φαίνεται πως πρόκειται για αγωγή που μπορεί να εξεταστεί σύμφωνα με τον κανονισμό). Οι γραπτές αγωγές πρέπει να υποβάλλονται σε τόσα αντίτυπα όσα και οι διάδικοι (ένα αντίγραφο για το δικαστήριο, ένα αντίγραφο για κάθε έναν από τους διαδίκους). Εάν η αγωγή περιέχει τυπικά σφάλματα και/ή σφάλματα περιεχομένου, το δικαστήριο είναι πιθανόν να εκδώσει οδηγίες για τη διόρθωσή της. Οι εν λόγω οδηγίες θα επισημαίνουν τις συνέπειες της αδυναμίας διόρθωσης εντός της απαιτούμενης προθεσμίας. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της αγωγής συνήθως παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήσεως, εκτός εάν έχει υποβληθεί μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, στην οποία περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση γίνεται αυτόματα.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Στις διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren), το έντυπο της προσφυγής περιλαμβάνει μόνο αίτηση για αντίγραφο της διαταγής πληρωμής με ισχύ δεδικασμένου. Κατά συνέπεια, κοινοποιείται αυτομάτως στον ενάγοντα είτε αντίγραφο της εντολής πληρωμής με ισχύ δεδικασμένου (εκτελεστός τίτλος - Exekutionstitel) είτε αντίγραφο της κοινοποίησης της εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής εκ μέρους του αντιδίκου, η οποία συνήθως συνοδεύεται από κλήτευσή του σε προφορική διαδικασία (έναρξη της τακτικής διαδικασίας). Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ελάχιστη προθεσμία κλήτευσης ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων ωστόσο, στις διαδικασίες ενώπιον των πρωτοδικείων, η εν λόγω προθεσμία ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Στις διαδικασίες που αφορούν την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης που αφορά κατοικία ή εμπορικούς χώρους, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για αντίγραφο της καταγγελίας σύμβασης με ισχύ δεδικασμένου. Αν το άτομο του οποίου η σύμβαση καταγγέλλεται εγείρει αντιρρήσεις εγκαίρως (εντός τεσσάρων εβδομάδων), ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται αυτομάτως (συνήθως λαμβάνει κλήτευση σε προφορική διαδικασία).

Εξαιρουμένων ορισμένων ειδικών διαδικασιών (όπως οι διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής οφειλής, συναλλαγματικής ή καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης), στις διαδικασίες ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου, το δικαστήριο, μετά την παραλαβή της αίτησης (και την ολοκλήρωση ενδεχόμενης διαδικασίας διόρθωσής της), συνήθως κοινοποιεί αυτομάτως την αίτηση στον εναγόμενο, καλώντας τον να εμφανιστεί κατά την προφορική διαδικασία, ενώ η κλήτευση απευθύνεται ταυτόχρονα και στον ενάγοντα. Στις υποθέσεις ενώπιον του πρωτοδικείου, ζητείται αυτομάτως από τον εναγόμενο, κατά την κοινοποίηση της αναφοράς, να υποβάλει γραπτώς απαντήσεις αναφορικά με την αξίωση (και του υπενθυμίζεται ότι αυτή πρέπει να φέρει την υπογραφή δικηγόρου). Αν ο εναγόμενος δεν απαντήσει εντός της ορισθείσας προθεσμίας, μπορεί να εκδοθεί, κατ' αίτηση του ενάγοντος, απόφαση ερήμην διαφορετικά, η διαδικασία αναστέλλεται. Αν ο εναγόμενος απαντήσει εμπρόθεσμα στην αίτηση, ο αιτών λαμβάνει αντίγραφο αυτής, το οποίο συνοδεύεται συχνά από κλήτευση σε προφορική διαδικασία.

Οι διάδικοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την ακριβή χρονική εξέλιξη των σταδίων της διαδικασίας που έχει ήδη ορισθεί από το δικαστήριο ή για την πορεία προόδου της διαδικασίας άμεσα (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας), επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα του δικαστηρίου (γραμματεία = Kanzlei) κατά τις ώρες γραφείου, αναφέροντας τον αριθμό του φακέλου.

Κατά την προπαρασκευαστική συνεδρίαση (πρώτη συνεδρίαση στο πλαίσιο προφορικής διαδικασίας), συζητείται με τους διάδικους, των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική εκτός εάν ο εκπρόσωπος τους είναι επαρκώς ενήμερος για τα γεγονότα, η μεταγενέστερη εξέλιξη και χρονική σειρά της διαδικασίας και καθορίζεται κατόπιν από το δικαστήριο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνεται στα πρακτικά με τη μορφή προγράμματος της υπόθεσης και αποστέλλεται στους αντιδίκους (ή στους εκπροσώπους τους) αντίγραφο των πρακτικών. Οι τροποποιήσεις αυτού του προγράμματος πρέπει να ανακοινωθούν στους διαδίκους και, κατά περίπτωση, να συζητηθούν μαζί τους εν ευθέτω χρόνω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο