Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Jak předložit věc soudu?

Nizozemí
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Ne, při snaze o řešení sporu nemusíte vždy k soudu. V některých případech je vhodné využít alternativní způsoby řešení sporů.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Ano, obvykle ano, ale časová omezení pro podání žaloby u soudu se mohou lišit v jednotlivých případech, takže nelze odpovědět v obecné rovině. Dotazy nejlépe zodpoví advokát nebo právní asistenční služba (Juridisch loket) (http://www.juridischloket.nl/)

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Základním pravidlem je, že žalovaného předvolá soud členského státu, ve kterém má bydliště.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Pokud zákon nestanoví jinak, musíte svou věc předložit okresnímu soudu v místě bydliště žalovaného. Pokud není známo místo bydliště žalovaného na území Nizozemska, je místně příslušný soud v místě, kde se tato osoba skutečně zdržuje. Musíte tedy zjistit, na které adrese a ve které nizozemské obci žalovaný žije. Pokud je tato informace známa, můžete využít zákon o organizaci soudů (Wet op de rechterlijke indeling), v němž najdete, ve kterém soudním okresu se místo bydliště nebo místo, kde se zdržuje, nachází. Díky tomu můžete určit okresní soud, kterému je nutno věc předložit.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Odpověď na tuto otázku je uvedená u předchozí otázky. Další informace o tom, kterému soudu má být vaše věc předložena, získáte na stránce rechtspraak.nl.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

V Nizozemsku platí právní zásada, že účastníci řízení musí být v občanskoprávních a obchodních věcech zastoupeni advokátem. Z tohoto hlediska nezáleží na tom, zda se věc týká řízení zahájeného soudním předvoláním, řízení zahájeného na základě žaloby (návrhu) nebo zkráceným řízením, řízení pro vydání předběžného opatření nebo například řízení v nepřítomnosti z důvodu nedostavení se.

Výjimka platí pouze v případě nároků do výšky 25 000 EUR nebo nároků neurčené hodnoty, kde však je jasně patrné, že hodnota, již představují, nepřekračuje 25 000 EUR. V těchto případech je věcně příslušným soudem okresní soud a účastníci řízení mohou v řízení jednat vlastním jménem. Účastníci mohou rovněž získat pomoc od jiných osob než advokátů, například od právního poradce nebo od soudního úředníka.

Pokud se věc týká pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy, obecně závazného ustanovení kolektivní smlouvy, dohody o předčasném odchodu do důchodu uvedené v zákoně o rámcové dohodě pro předčasný odchod do důchodu vládních úředníků (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), dohody o obchodním zastoupení, dohody o nájmu nebo dohody o leasingu, je možné jednat i bez advokáta. V těchto případech je tedy výška nároku vyjadřená v penězích nepodstatná.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Písemnosti, na základě kterých lze řízení zahájit, se musí zaslat kanceláři příslušného soudu. Je nutné mít na paměti, že je rozdíl mezi řízením zahájeným na základě soudního předvolání a řízením zahájeným na základě žaloby (návrhu). V řízeních zahájených na základě soudního předvolání se soudní předvolání nejprve doručí žalovanému a potom se zaregistruje v kanceláři soudu. Oba úkony musí vykonat soudní úředník. Řízení potom probíhá podle rozvrhu projednávání (seznamu případů projednávaných během zasedání). V řízeních zahájených na základě žaloby se žaloba podává přímo kanceláři soudu a zbytek řízení rovněž probíhá prostřednictvím kanceláře příslušného soudu. Viz také „Doručování písemností“.

Výše uvedený postup se v příštích letech změní, až nabydou účinnosti právní předpisy o (povinném) elektronickém řízení. Tyto právní předpisy se začnou uplatňovat postupně od roku 2017 do roku 2021. Elektronická řízení pak budou povinná ve všech případech s povinným právním zastoupením. Tato řízení se poté budou zahajovat předložením výchozí písemnosti (procesinleiding) prostřednictvím internetového portálu soudní služby (Rechtsspraak) nebo prostřednictvím systémového spojení mezi soudní službou a advokátem. Viz také informace týkající se „Automatizovaného zpracovávání“.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

V Nizozemsku je pro soudní řízení úředním jazykem nizozemština. To znamená, že soudní předvolání nebo (písemný) návrh soudu, kterým se zahajuje řízení, musí být vyhotoveny v nizozemštině. Výjimkou jsou procesní písemnosti v případě projednávaném soudem v provincii Frísko, které lze vyhotovit ve fríštině.

Písemnosti lze také doručovat do kanceláře okresního soudu faxem. Písemnosti zaslané faxem a doručené do kanceláře soudu do 24:00 posledního dne lhůty se považují za podané ve lhůtě. Výjimka: návrhy v rodinných věcech nebudou přijaty, pokud byly zaslány faxem. Písemnosti nelze podávat elektronickou poštou. V období let 2017 až 2021 je plánováno zavádění elektronických řízení pro všechny věci občanského a správního práva. Až vstoupí elektronická řízení v platnost pro příslušný druh věci, bude možno podat žalobu soudu elektronicky prostřednictvím internetového portálu soudní služby.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Zákon stanoví zvláštní požadavky na obsah soudního předvolání nebo (písemného) návrhu soudu, kterými se zahajují řízení. Podle nových předpisů, které umožňují elektronická řízení, existuje již jen jeden způsob, jak lze řízení zahájit. Tyto právní předpisy se začnou uplatňovat od září 2017 do roku 2021. Další informace lze získat v Vnitrostátní procesní pravidla pro občanskoprávní předvolání (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (v oddíle Rechtbanken (okresní soudy), Handel (obchod)) a v Procesní pravidla pro řízení zahájená na základě návrhu v obchodním občanském právu/před obchodním občanským soudem ve zkrácených řízeních (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Řízení zahájená na základě soudního předvolání

V řízení zahájeném na základě soudního předvolání soudní úředník nejprve doručí předvolání žalovanému a potom ho zaregistruje v kanceláři soudu. Soudní předvolání musí obsahovat: jméno žalobce, předmět nároku, jméno žalovaného, odůvodnění nároku a nezbytné písemnosti předložené žalobcem na podporu nároku. Soudní předvolání také musí obsahovat datum jednání a soud, který bude případ projednávat.

Spis musí obsahovat následující písemnosti:

 1. originál soudního předvolání;
 2. pokud je nutno soudní předvolání doručit do zahraničí, originální písemnosti prokazující řádné doručení;
 3. důkazy právní pomoci z veřejných zdrojů nebo potvrzení o příjmu nebo kopii žádosti o právní pomoc poskytnutou z veřejných zdrojů nebo potvrzení o příjmu;
 4. důkazy o výběru bydliště žalovaného;
 5. důkazy (písemnosti), na které se v řízení odvolává;
 6. oznámení o tom, zda se před řízením nejprve uskutečnila mediace, a v níže uvedených případech se předkládají i kopie těchto písemností:
 7. pokud se nárok vztahuje na úhradu nákladů na exekuci, kopii písemností o exekuci;
 8. v případech postoupení rozhodnutí o postoupení a písemnosti zahrnuté do postoupení;
 9. pokud se má soudní předvolání zveřejnit nebo přeložit do cizího jazyka, písemnosti prokazující, že k tomu došlo.

Řízení zahájená na základě žaloby (návrhu)

V řízení zahájeném na základě návrhu se návrh podává přímo kanceláři soudu a zbytek řízení probíhá taktéž prostřednictvím kanceláře příslušného soudu.

Spis musí obsahovat tyto písemnosti:

 1. jména, příjmení a místo bydliště nebo, v případě, že není k dispozici místo bydliště na území Nizozemska, místo, kde se žalobce skutečně zdržuje, dále pak
 2. jméno, adresu, místo bydliště nebo, v případě, že není k dispozici místo bydliště na území Nizozemska, místo, kde se každý žalovaný a každá zainteresovaná strana skutečně zdržuje, pokud je to žalobci známo, dále pak
 3. jasný popis návrhu a důvody, z nichž vychází, včetně důvodů pro určení místní příslušnosti soudu, dále pak
 4. jméno a telefonní číslo advokáta přiděleného k věci.

Každý účastník, který se v soudním předvoláním nebo písemném prohlášení či odpovědi odvolává na jakoukoli písemnost, musí připojit kopii této písemnosti.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Soudní poplatky se musí zaplatit na začátku soudního řízení. Výše poplatků se odvíjí od povahy věci a hodnoty předmětného sporu. V praxi často váš advokát uhradí tuto sumu předem a následně vám ji vyúčtuje. Je-li nutné v průběhu řízení přizvat znalce (například auditora, znalce z oblasti lékařství nebo technického znalce), soud následně vyúčtuje náklady neúspěšné straně, pokud nerozhodne jinak (například v rodinných věcech, kde náklady obvykle nese ta strana, která je vyvolala). Totéž platí i pro náklady na svědky nebo jiné způsoby dokazování.

Právníci si za své služby účtují odměnu, která je založena na hodinové sazbě (včetně DPH/bez DPH), pokud neexistuje nárok na právní pomoc financovanou z veřejných zdrojů (viz také otázka č. 11). Odměny advokátů nejsou v Nizozemsku v zásadě pevně stanovené. Doporučujeme vyžádat si včas informace o odměně od advokáta, který vás bude zastupovat, nebo od Nizozemské advokátní komory (Nederlandse orde van Advocaten). Většina právníků požaduje zálohu a následně vykazuje své služby během řízení a potom následuje konečná faktura.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

V Nizozemsku existuje možnost získat právní pomoc financovanou z veřejných zdrojů. Každý, kdo potřebuje právní pomoc, ale nemůže si ji dovolit, může požádat o příspěvek na náklady právního zastoupení. Rada právní pomoci (Raad voor rechtsbijstand) pak uhradí část nákladů na advokáta, ale je nutné se na úhradě podílet i z vlastních zdrojů. Konkrétní příspěvek závisí na finanční situaci. Žádost o právní pomoc předkládá advokát Radě právní pomoci. Podmínky způsobilosti najdete na internetové stránce Rady právní pomoci (http://www.rvr.org/).

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

V rámci řízení zahájeného na základě soudního předvolání probíhá řízení od data předvolání. Soudní předvolání podává žalující strana v kanceláři soudu nejpozději poslední den pracovní doby kanceláře soudu před datem v rozvrhu projednávání uvedeným v předvolání (plánované datum projednávání). Soudní úředník zaznamená případ do rozvrhu projednávání samosoudci.

Probíhající řízení se skončí, pokud předvolání nebylo doručeno kanceláři soudu do výše uvedené lhůty, pokud se do dvou týdnů od data v rozvrhu projednávání stanoveného v předvolání nevydá řádné opravné předvolání.

V rámci řízení zahájeného na základě návrhu řízení probíhá od doručení návrhu kanceláři soudu.

Obvykle se nezasílá žádné potvrzení o tom, že věc byla řádně podána. Pokud se v řízeních zahájených na základě soudního předvolání vyskytují v předvolání nedostatky, má v některých případech žalobce možnost tyto nedostatky odstranit. Totéž platí pro řízení zahájená na základě návrhu. Kancelář soudu však není povinna nabídnout tuto možnost.

V řízeních, která musí probíhat elektronicky, vygeneruje elektronický systém potvrzení o doručení, které je součástí elektronického spisu. Účastníci řízení mohou kdykoli nahlížet do písemností elektronickou cestou.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Přesné informace týkající se časového rozvrhu řízení nemůže poskytovat kancelář soudu okamžitě nebo při zahájení řízení. Budete samozřejmě informováni o tom, kdy se bude vaší věcí soud zaobírat. Advokát nebo kancelář soudu budou obvykle schopni přibližně sdělit přibližný čas projednávání, na tyto informace však neexistuje žádný nárok.

Poslední aktualizace: 02/01/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.