Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Как да заведете дело в съда?

Холандия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Не, не е необходимо винаги да се обръщате към съда за разрешаване на вашия спор. В някои случаи е напълно възможно да използвате алтернативни методи за разрешаване на спорове.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Да, обикновено има, но сроковете за завеждане на дело са различни за различните дела и не е възможно да се даде общ отговор. Ако имате въпроси, е по‑добре да се обърнете към адвокат или към Бюрото за правна помощ (Juridisch loket) (http://www.juridischloket.nl/)

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Като основно правило, ответникът се призовава от съда на държавата членка по местоживеене.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Освен ако в закона не е предвидено друго, делото трябва да бъде заведено пред окръжния съд по постоянния адрес на ответника. Ако ответникът няма известен постоянен адрес в Нидерландия, компетентен е съдът по настоящия му адрес. Поради това трябва да установите на какъв адрес и в коя община в Нидерландия живее ответникът. След като узнаете това, можете да проверите в Закона за съдебната класификация (Wet op de rechterlijke indeling), към кой съдебен район спада мястото на постоянния или настоящия адрес. Въз основа на това е възможно да се определи окръжният съд, пред който трябва да се заведе делото.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

За отговор на този въпрос, моля, вижте предишния въпрос. За допълнителна информация за определянето на съда, пред който трябва да заведете делото, вж. rechtspraak.nl.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Правният принцип в Нидерландия е, че по граждански и търговски въпроси страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. В това отношение няма значение дали става дума за производство, образувано чрез призоваване, производство, образувано въз основа на молба или бързо производство, производство за налагане на временни мерки или, например, производство в отсъствие на една от страните поради неявяване.

Изключение се прави само за искове с цена до 25 000 евро или за искове с неопределена цена, при които има ясна индикация, че цената им не надвишава 25 000 евро. В тези случаи компетентен е окръжният съд и страните могат да се представляват сами в производството. Страните могат да получат помощ и от лице, различно от адвокат, например юрисконсулт или съдебен изпълнител.

Ако случаят е свързан с трудов договор, колективен трудов договор, разпоредба на колективен трудов договор, обявена за общообвързваща, споразумение за ранно пенсиониране, както е посочено в Закона за рамковото договаряне на ранно пенсиониране на държавни служители (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), споразумение за посредничество, договор за наем или договор за наем с опция за закупуване, също е възможно да се действа без адвокат. Следователно в тези случаи паричната цена на иска е без значение.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Писмените документи, с които може да се образува производство, трябва да са адресирани до деловодството на компетентния съд. Тук трябва да се има предвид разликата между производствата, образувани чрез призоваване, и производствата, образувани с молба. При производствата, образувани чрез призоваване, призовката първо се връчва на ответника и след това се регистрира в деловодството. И двете действия трябва да бъдат извършени от съдебен изпълнител. След това делото се разглежда според списъка на делата (списък на делата, разглеждани по време на съдебното заседание). При производства, образувани с молба, молбата се внася директно в съдебното деловодство и останалата част от производството се провежда също чрез деловодството на компетентния съд. Вж. също раздел „Връчване на документи“.

Описаната по‑горе процедура ще се промени през следващите години, когато влезе в сила законодателството за (задължителното) електронно производство. Това законодателство ще бъде въведено постепенно от 2017 г. до 2021 г. В крайна сметка, електронното производство трябва да стане задължително за всички дела, при които се изисква задължително процесуално представителство. Тогава тези дела ще започват винаги с внасянето на документ за образуване на производство (procesinleiding) чрез уеб портала на съдебната служба (Rechtsspraak) или чрез системна връзка между съдебната служба и адвоката. Вижте също информацията относно „Автоматизираната обработка“.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

В Нидерландия официалният език на съдебното производство е нидерландски език. Това означава, че призовката или (писмената) молба за образуване на производство трябва да е изготвена на нидерландски език. По изключение процесуалните документи по дело, образувано пред съд в провинция Фризия, могат да бъдат съставени на фризийски език.

Документите могат да се внасят в деловодството на окръжния съд и по факс. Изпратени по факс документи, получени от деловодството преди 24:00 часа на последния ден, се считат за внесени в срок. От това правило има изключение: молби по семейни дела не се приемат, ако са изпратени по факс. Документи не могат да се изпращат по електронна поща. Между 2017 г. и 2021 г. поетапно трябва да бъде въведено електронно производство по всички въпроси от областта на гражданското и административното право. Ако за съответния тип дело е въведено електронно производство, делото може да бъде заведено пред съда по електронен път чрез уеб портала на съдебната служба.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Законът определя специфични изисквания към съдържанието на молбата за призоваване или (писмената) молба за образуване на производство. Според новото законодателство, въвеждащо електронното производство, остава само един начин за образуване на производство. Това законодателство трябва да бъде прието от септември 2017 г. до 2021 г. За допълнителна информация вж. Националния процедурен правилник за призоваване по граждански дела пред съдилищата (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (рубрики Rechtbanken (Окръжни съдилища) и Handel (Търговия) и Процедурния правилник за производства, образувани с молба, в областта на търговското гражданско право/съдилища при бързи производства (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Производства, образувани чрез призоваване

При производствата, образувани чрез призоваване, съдебният изпълнител първо връчва призовката на ответника и след това я регистрира в деловодството на съда. Призовката трябва да съдържа: името/наименованието на ищеца, предмета на иска, името/наименованието на ответника, основанията за иска и доказателствените документи, представени от ищеца в подкрепа на иска. В призовката се посочват и датата на заседанието и съдът, в който ще бъде разгледано делото.

Досието трябва да съдържа следните документи:

 1. оригиналната призовка;
 2. ако призовкатае трябвало да бъде връчена в чужбина, оригиналните документи, които показват, че това е било направено правилно;
 3. доказателство за правна помощ, финансирана с публични средства, или справка за доходите, или копие от молбата за такава правна помощ или справката за доходите;
 4. доказателство за избора на местожителство на ответника;
 5. доказателства (документи), които ще бъдат използвани в производството;
 6. уведомление за това дали преди производството е проведена медиация, като в посочените по‑долу случаи се представят и копия от следните документи:
 7. ако е предявен иск за възстановяване на разходи, свързани с налагане на запор, копие от документите за запор;
 8. в случаите на препращане, решението за препращане и документите, включени в досието до момента напрепращането;
 9. ако призовката трябва да бъде публикувана или преведена на чужд език, документи, показващи, че това е станало.

Производства, образувани с молба

При производства, образувани с молба, молбата се внася директно в деловодството и останалата част от производството се изпълнява също от деловодството на компетентния съд.

Досието трябва да съдържа следните документи:

 1. собственото име, фамилното име и местопребиваването или, ако няма местопребиваване в Нидерландия, местоживеенето на ищеца, както и
 2. собственото име, фамилното име, местопребиваването или, ако няма местопребиваване в Нидерландия, местоживеенето на всеки ответник, доколкото са известни на ищеца, както и
 3. ясно описание на искането и основанията за него, включително основанията за местната компетентност на съда, както и
 4. името и телефонния номер на адвоката, назначен по делото.

Всяка страна, която се позовава на какъвто и да е документ в призовка, писмено становище или справка, трябва да приложи копие от този документ.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Съдебните такси се плащат в момента на завеждане на делото. Размерът им зависи от естеството на спора и цената на иска. На практика адвокатът често плаща авансово тази сума и после я начислява на клиента си. Ако в хода на производството е необходимо да се призове експерт (например одитор, медицински експерт или технически експерт), съдът в крайна сметка ще присъди заплащането на разходите на загубилата страна, освен ако не реши друго (например при семейни дела разходите обикновено се поемат от страната, която ги е направила). Същото се прилага и по отношение на разходите за свидетели и събирането на други видове доказателства.

Адвокатите начисляват за своята работа възнаграждение, което се основава на часова ставка (със или без ДДС), освен ако няма право на публично финансирана правна помощ (вж. също въпрос 11). Възнагражденията на адвокатите в Нидерландия по принцип не са фиксирани. Препоръчително е да получите своевременно информация от адвоката, който ви представлява, или от холандската адвокатска колегия (Nederlandse orde van Advocaten). Повечето адвокати искат аванс, а след това в хода на производството декларират извършената работа, като накрая издават фактура.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

В Нидерландия съществува възможност за публично финансирана правна помощ. Всеки, който се нуждае от правна помощ, но не може да си я позволи, може да поиска съдействие за правни разноски. В такъв случай Съветът за правна помощ (Raad voor rechtsbijstand) плаща част от разходите за адвокат, но трябва да има и личен принос от лицето. Този принос зависи от конкретното му финансово състояние. Молбата се внася от адвоката до Съвета за правна помощ. Условията за допустимост могат да бъдат намерени на уебсайта на Съвета за правна помощ (http://www.rvr.org/).

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

При производства, образувани чрез призоваване, съдебното дело се завежда от датата на призовката. Актът на съдия-изпълнителя за връчване на призовката се подава от ищеца до деловодството на съда не по‑късно от последния работен ден на деловодството преди датата на делото, посочена в призовката (насрочената дата на заседанието). Съдебният служител вписва делото в описа на отделение, в което делата се разглеждат от едноличен съдия.

Производството престава да е висящо, ако актът на съдия изпълнителя не бъде внесен в канцеларията на съда в определения срок, освен ако в срок от две седмици от датата на делото, посочена в призовката, не бъде издаден коригиращ валиден акт.

При производства, образувани с молба, делото се завежда в момента на внасяне на молбата в деловодството на съда.

По принцип не се изпраща потвърждение че делото е действително заведено. При дела, образувани чрез призоваване, в някои случаи на ищеца се предоставя възможност за отстраняване на недостатъци в исковата молба. Същото се отнася и за дела, образувани с молба. Деловодството на съда обаче не е длъжно да предложи тази възможност.

При производства, които трябва да се провеждат електронно, електронната система генерира потвърждение за получаване, което се включва в електронното досие. След това документът може да се разглежда по всяко време от страните.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Деловодството на съда не може да предостави незабавно точна информация за графика, по който ще протече съдебното производство или относно завеждането на делото. Разбира се, ще бъдете уведомени за това кога ще се проведе разглеждането на делото ви. По принцип адвокатът или деловодството на съда ще може да посочи приблизително кога ще бъде разгледано делото, но тази информация няма обвързваща сила.

Последна актуализация: 02/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.