Võimalused ELi liikmesriikides

Estonia

Contenido facilitado por
Estonia

Lisatud dokumendis on täpne teave selle kohta, millistel kohtutel on seadmed olemas ja millist liiki materjali kasutatakse.

Rahvusvahelise õigusalase koostöö korraldamine kuulub aga justiitsministeeriumi pädevusse. Nendes küsimustes ei või pöörduda otse kohtute poole. Õigusabitaotlused, mis on seotud isikute ärakuulamisega videokonverentsi teel, tuleb esitada järgmisel aadressil:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
e-post: central.authority@just.ee

VC equipment PDF (39 Kb) en

Viimati uuendatud: 02/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Comentarios

Utilice el siguiente formulario para compartir sus reacciones y comentarios en nuestra nueva web