Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Reglerna om förfarandekostnader anges i den konsoliderade lagen om rättegångskostnader (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Vilka avgifter gäller?

I tvistemål står varje part för kostnaderna för sina egna dokument och för de dokument som behövs för talan om parten enligt lag eller av domstolen ålagts att betala dessa (artikel 8 i den konsoliderade lagen om rättegångskostnader, presidentdekret nr 115/2002).

Följande avgifter tas ut vid en tvistemålstalan:

  • En standardavgift för att väcka talan.
  • Delgivningsavgifter.
  • Avgifter för kopior.

Hur mycket ska jag betala?

De belopp som ska betalas anges i artikel 13 och artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002 när det gäller standardavgiften respektive förskottsbetalningen av delgivningskostnaderna om domstolen begär detta.

Avgifter för kopior regleras av artikel 267 ff. i presidentdekret nr 115/2002 och förtecknas i tabellerna 6, 7 och 8, som fogats som bilaga till det dekretet.

Enligt artikel 46 i lag nr 374/1991 om inrättande av fredsdomarämbetet (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [i Italien är fredsdomare lagfarna domare] ska endast standardavgiften betalas för handlingar och domar för belopp på upp till 1 033 euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Vid utebliven betalning delger domstolen eller ett inkassoföretag (ett avtal har ingåtts med Equitalia Giustizia SpA) den betalningsskyldige en betalningsanmodan med instruktioner om hur standardavgiften ska betalas (artikel 248 i presidentdekret nr 115/2002).

Vid utebliven betalning av avgifter för kopior och det belopp som anges i artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002, får domstolen vägra att godta dokumentet (artikel 285 i presidentdekret nr 115/2002).

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Om betalningen görs i Italien via ett postkonto ska formulär F23 eller stämpelmärken som köpts från auktoriserade tobakshandlare och butiker användas.

Betalningar från utlandet bör göras i form av bankgirering.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning måste relevant kvitto uppvisas för domstolen, tillsammans med bevis på betalning.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats