Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Procedurförordning gällande genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 är 2008 års procedurförordning om det europeiska småmålsförfarandet, som trädde i kraft i Cypern den 1 januari 2009.

Senaste uppdatering: 08/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats