Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Bestämmelser om betalning av domstolsavgifter och kostnader i civilrättsliga förfaranden anges i civilprocesslagen och i den tabell över statliga avgifter som tas ut av domstolarna enligt civilprocesslagen.

Civilprocesslagen:

”Kapitel åtta. Avgifter och kostnader, Avsnitt I – Kostnad för talan

Kostnad för talan
Artikel 68. Kostnaden för talan utgörs av tvisteföremålets värde.

Kostnad för talan
Artikel 69. 1) Kostnaden för talan är
1. vid penningfordringar: den summa som fordran avser.

Fastställande av kostnaden för talan
Artikel 70. 1) Käranden ska specificera kostnaden. Kostnaden kan bestridas av svaranden eller av domstolen, på eget initiativ. Detta ska ske senast vid den första förhandlingen i målet. Om den kostnad som uppgetts och den faktiska kostnaden skiljer sig åt ska domstolen fastställa kostnaden för talan.
2) Domstolens beslut att öka kostnaden för talan kan överklagas.
3) Om kostnaden för en talan är svår att beräkna när talan väcks ska domstolen göra en uppskattning av kostnaden. Domstolen tar senare ut en kompletterande avgift eller betalar tillbaka det överskjutande beloppet, beroende på om den faktiska kostnaden är högre eller lägre än den uppskattade kostnaden.

Avsnitt II. Statliga avgifter och kostnader

Betalningsansvar för avgifter och kostnader
Artikel 71. 1) Statliga avgifter för att väcka talan och domstolskostnader ska tas ut för handläggning av målet. Om tvistebeloppet inte kan uppskattas ska domstolen fastställa storleken på den statliga avgiften.

Statliga avgifter
Artikel 73. 3) Statliga avgifter ska tas ut när en ansökan om skyddsåtgärder eller lättnader inges och när en avgiftsbelagd handling utfärdas. Avgifterna beräknas enligt en tabell som ministerrådet antagit.

Bilagor till ansökan
Artikel 128. Följande ska inges tillsammans med en ansökan:
1. En fullmakt, om käromålet inges av en fullmaktshavare.
2. Skriftliga bevis på att statliga avgifter och kostnader som ska betalas verkligen har betalats.
3. Lika många kopior av ansökan och dess bilagor som antalet svarande.

Kontroll av ansökan
Artikel 129. 1) Domstolen ska kontrollera att ansökan uppfyller de föreskrivna villkoren.
2) Om ansökan inte uppfyller villkoren i artikel 127.1 och artikel 128 ska käranden uppmanas att åtgärda bristerna inom en vecka. Käranden ska också underrättas om möjligheten till rättshjälp, om käranden behöver och har rätt till sådan hjälp. Om kärandens adress inte har angetts, och domstolen inte känner till adressen, ska informationen lämnas i ett meddelande som under en vecka anslås på en särskild plats i domstolens lokaler.
3) Om käranden underlåter att åtgärda bristerna i ansökan ska ansökan och dess bilagor returneras till käranden. Om kärandens adress är okänd ska ansökan förvaras på domstolens kansli, där käranden ska ha tillgång till den. Ett beslut om att returnera en ansökan utan att behålla en kopia kan överklagas.”

Tabell över statliga avgifter som domstolarna tar ut enligt civilprocesslagen
”Avsnitt I
Avgifter som tas ut under domstolsprocesser
Artikel 1. En avgift på 4% av kostnaden för talan, dock lägst 50 bulgariska lev (BGN), ska tas ut för en stämningsansökan, ett genkäromål eller en stämningsansökan från en tredje man med självständiga rättigheter.”

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto.

Vilka avgifter gäller?

Statliga avgifter tas ut när talan väcks. Käranden ska till ansökan bifoga skriftliga bevis på att alla statliga avgifter och kostnader som ska betalas verkligen har betalats.

Hur mycket ska jag betala?

Den statliga avgiften i Bulgarien för en sådan talan är 4% av kostnaden för talan, dock lägst 50 BGN.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om käranden inte till sin ansökan bifogar skriftliga bevis på betalning av de statliga avgifter som ska betalas för att väcka talan skickar domstolen ut en betalningsanmodan och uppmanar käranden att betala de statliga avgifterna inom en vecka. Om kärandens adress inte har angetts och domstolen inte känner till adressen ska ett meddelande anslås under en vecka på en särskild plats i domstolens lokaler.
Om käranden inte har betalat domstolsavgifterna när fristen på en vecka har löpt ut returneras ansökan och dess bilagor. Om adressen är okänd förvaras ansökan på domstolens kansli, där käranden ska kunna få tillgång till den. I så fall avskrivs målet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto, och betalningsdokumentet måste inges via domstolens kansli till den domare/domstolsavdelning som prövar målet. Domstolsavgiften kan inte betalas i kontanter till domstolens kassa. Varje domstol har ingått ett avtal med en bank som tillhandahåller tjänster till domstolen. Uppgifter om bankkontona finns på domstolens officiella webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto, och betalningsdokumentet måste inges via domstolens kansli till den domare/domstolsavdelning som prövar målet.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats