Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi člena 33(2) zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums) sodni stroški (tiesas izdevumi) vključujejo:

 • državno takso (valsts nodeva);
 • upravno takso (kancelejas nodeva) in
 • stroške, ki nujno nastanejo pri obravnavi zadeve.

Državno takso je treba plačati za vsako vlogo, vloženo pri sodišču – za prvotno tožbo, nasprotno tožbo, vlogo tretje osebe z ločenim zahtevkom v zvezi s predmetom spora v postopku, ki se je že začel, vlogo v posebnem postopku ali drugo vlogo, določeno v členu 34 zakona o civilnem postopku. Člen 43 zakona o civilnem postopku določa osebe, ki so oproščene plačila sodnih stroškov (vključno z državno takso).

Sodišče stranki, ki v postopku ni uspela, naloži povračilo vseh sodnih stroškov, ki jih je utrpela stranka, ki je v postopku uspela. Če je bilo tožbi delno ugodeno, sodišče odredi, da se sodni stroški tožniku povrnejo sorazmerno z delom, v katerem je bilo tožbi ugodeno, tožencu pa sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba zavrnjena. Državna taksa za stransko pritožbo (blakus sudzība) v zvezi s sodno odločbo se ne povrne, prav tako se ne povrne državna taksa za obnovo sodnega postopka po izdaji zamudne sodbe.

Če tožnik odstopi od tožbe, mora povrniti sodne stroške, ki jih je utrpel toženec. V takem primeru tožencu ni treba povrniti sodnih stroškov tožnika. Če pa tožnik odstopi od tožbe, ker je toženec zahtevke prostovoljno izpolnil po vložitvi tožbe, sodišče na zahtevo tožnika tožencu naloži povrnitev sodnih stroškov, ki jih je plačal tožnik.

Če sodišče odloči, da zadeve ne bo obravnavalo, na zahtevo toženca tožniku naloži povračilo sodnih stroškov, ki jih je plačal toženec.

Če je tožnik oproščen plačila sodnih stroškov, se tožencu naloži plačilo tožnikovih sodnih stroškov v državni proračun sorazmerno z delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ob vložitvi vloge za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je treba plačati državno takso. Stranka bo morala v postopku morda plačati tudi druge sodne stroške, kot so upravna taksa (npr. za izdajo prepisov ali kopij listin v zvezi s postopkom) in stroški, povezani z obravnavo zadeve (npr. stroški, ki nastanejo zaradi iskanja toženca na zahtevo tožnika, ali stroški vročitve, izdaje in prevoda vabil in drugih sodnih pisanj).

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge je treba plačati državno takso v višini 15 % zneska zahtevka, vendar ne manj kot 71,41 EUR.

Znesek upravne takse se določi v skladu s členom 38 zakona o civilnem postopku. Znesek stroškov zaradi obravnave zadeve je odvisen od več dejavnikov (npr. od načina vročanja pisanj, tj. po pošti ali elektronski pošti).

  Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

  Če vlogi ni priloženo potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom in v znesku, kot ju določa zakon, sodišče v skladu s členom 133 zakona o civilnem postopku vloge ne obravnava dalje in določi rok, v katerem mora tožnik odpraviti pomanjkljivosti.

  Če tožnik pomanjkljivosti odpravi v navedenem roku, se šteje, da je bila vloga vložena na dan, ko je bila prvič vložena pri sodišču.

  Če tožnik pomanjkljivosti ne odpravi v navedenem roku, se šteje, da vloga ni bila vložena, in se vrne tožniku.

  Vrnitev vloge tožniku temu ne preprečuje njene ponovne vložitve v skladu z rednimi postopki, določenimi v zakonu.

  Če je treba za vročitev pisanj plačati sodne stroške, sodišče pisanja ne vroči, dokler zadevna taksa ni plačana. Če pa stroški za obravnavo zadeve niso prostovoljno plačani v državni proračun, se izterjajo v skladu s splošnimi pravili za izvrševanje sodb.

  Kako lahko plačam sodne takse?

  Državna taksa se lahko plača na račun državne blagajne (Valsts kase). Državna taksa (člen 34 zakona o civilnem postopku, razen šestega odstavka) se plača na naslednji način:

  Prejemnik: Valsts kase

  Identifikacijska številka: 90000050138

  Št. računa: LV55TREL1060190911200

  Banka prejemnika: Valsts kase

  Koda BIC: TRELLV22

  Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

  Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova se lahko plača na račun državne blagajne. Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova (šesti odstavek člena 34 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

  Prejemnik: Valsts kase

  Identifikacijska številka: 90000050138

  Št. računa: LV71TREL1060190911300

  Banka prejemnika: Valsts kase

  Koda BIC: TRELLV22

  Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

  Upravna taksa se lahko plača na račun državne blagajne. Upravna taksa (člen 38 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

  Prejemnik: Valsts kase

  Identifikacijska številka: 90000050138

  Št. računa: LV39TREL1060190911100

  Banka prejemnika: Valsts kase

  Koda BIC: TRELLV22

  Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se upravna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

  Stroški v zvezi z obravnavo zadeve in stroški v zvezi z izvrševanjem obveznosti na podlagi obvestila se lahko plačajo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija). Stroški v zvezi z obravnavo zadeve (člen 39 zakona o civilnem postopku) in stroški v zvezi z izvrševanjem obveznosti na podlagi obvestila (člen 4063 zakona o civilnem postopku):

  Okrožna (mestna) sodišča in regionalna sodišča:

  Prejemnik: Tiesu administrācija

  Identifikacijska številka: 90001672316

  Št. računa: LV51TREL2190458019000

  Banka prejemnika: Valsts kase

  Koda BIC: TRELLV22

  Namen plačila: navesti je treba „21499“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

  Kaj je treba storiti po plačilu?

  Ob vložitvi vloge pri sodišču je treba priložiti potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom ter v znesku, kot ju določa zakon. Upravno takso je treba plačati, preden se opravi posamezna storitev. Vse stroške v zvezi z obravnavo zadeve je treba plačati pred obravnavo zadeve.

  Zadnja posodobitev: 09/04/2020

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.