Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Belgicko

Úvod

Aké sú príslušné poplatky?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Táto otázka je upravená v článku 1017 až 1022 Súdneho poriadku, v článku 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o úhradu poplatkov za svedkov, ako aj v Zákonníku o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä v článkoch 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

Aké sú príslušné poplatky?

V článku 1018 Súdneho poriadku sa stanovuje, čo predstavuje tieto výdavky:

1° rôzne súdne a registračné poplatky: Súdne poplatky zahŕňajú poplatky za naplánovanie konania, redakčné poplatky a poplatky za zaslanie (pozri články 268 a nasl. Zákonníka o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch). Poplatok za naplánovanie konania je od 30 do 100 EUR v závislosti od súdu, ktorému sa návrh predkladá. Redakčný poplatok je 35 EUR.

Registračné poplatky sú splatné pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12 500 EUR (bez súdnych trov), a sú stanovené vo výške 3% z tejto sumy. Nie sú preto splatné v rámci konania s nízkou hodnotou sporu;

2° náklady a odmeny a mzdy v súvislosti so súdnymi úkonmi;

3° náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia: v rozmedzí od 0,85 do 5,75 EUR za list;

4° výdavky na akékoľvek opatrenia na vykonanie dokazovania, najmä poplatky za svedkov a znalcov: V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá sume približne 5 EUR. K tejto sume sa pripočíta príspevok na cestovné náklady (0,0868 EUR na kilometer).

Súdny znalec v rámci súdnej expertízy slobodne stanoví svoje náklady a odmeny, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení výšky konečných súdnych poplatkov v prípade potreby znížiť (napr. ak náklady vznikli zbytočne);

5° cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak im cestu nariadil sudca, a výdavky spojené s dokladmi, ak boli vyhotovené výlučne na účely súdneho konania;

6° náhrada za trovy konania (článok 1022 Súdneho poriadku): Platí ju neúspešná strana a predstavuje paušálny príspevok na náklady a poplatky za právne zastupovanie úspešnej strany. Sumy vychádzajú z indexu spotrebiteľských cien a každá zmena o 10 kladných alebo záporných bodov vedie k zvýšeniu alebo zníženiu sumy o 10%;

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° poplatky, odmeny a výdavky mediátora vymenovaného v súlade s článkom 1734 Súdneho poriadku.

Koľko budem musieť zaplatiť?

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa výška tejto sumy stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súdne poplatky musia byť uhradené vopred, v opačnom prípade sa konanie vo veci nenaplánuje.

Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná.

Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Platba sa môže uskutočniť pomocou prevodného príkazu na úhradu alebo platobného príkazu, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom vystaveným na meno súdnej kancelárie (posledné riešenie je vyhradené pre právnych zástupcov a súdnych úradníkov).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Všetky potvrdenia o platbe je potrebné si starostlivo uchovať, aby mohli byť na požiadanie okamžite predložené.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Bulharsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Ustanovenia o úhrade súdnych poplatkov a trov v občianskom súdnom konaní sa v tomto poradí stanovujú v Občianskom súdnom poriadku a v Sadzobníku štátnych poplatkov vyberaných súdmi podľa Občianskeho súdneho poriadku (GPK).

Občiansky súdny poriadok:

„Kapitola 8 Poplatky a trovy, Oddiel I – Náklady na žalobu

Náklady na žalobu
Článok 68. Peňažnú hodnotu predmetu veci predstavujú náklady na žalobu.

Náklady na žalobu
Článok 69. (1) Výška nákladov na žalobu je:
1. v prípade žalôb týkajúcich sa peňažných pohľadávok: nárokovaná suma;

Určenie nákladov na žalobu:
Článok 70. (1) Náklady na žalobu určuje navrhovateľ. Náklady na žalobu môže napadnúť buď odporca, alebo súd konajúci z vlastného podnetu najneskôr počas prvého pojednávania na účely preskúmania veci. V prípade nezrovnalosti medzi uvedenými a skutočnými nákladmi náklady na žalobu určí súd.
(2) Rozhodnutie súdu o zvýšení nákladov na žalobu podlieha napadnutiu prostredníctvom predbežného odvolania.
(3) Keď je náročné vyčísliť náklady na žalobu v čase jej podania, súd určí približné náklady na žalobu a následne sa v závislosti od nákladov určených súdom pri vyriešení veci vyúčtuje dodatočný poplatok alebo vráti nadbytočná suma.

Oddiel II Štátne poplatky a trovy

Zodpovednosť za poplatky a trovy
Článok 71. (1) Za vybavenie veci sa vyberú štátne poplatky z nákladov na žalobu a súdnych trov. Ak sa hodnota žaloby nedá vyčísliť, výšku štátneho poplatku určí súd.

Štátne poplatky
Článok 73. (3) Štátne poplatky sa vyberajú v súlade so sadzobníkom schváleným Radou ministrov, keď sa predkladá žiadosť o ochranu alebo pomoc a keď sa vydá písomnosť, za ktorú je poplatok splatný.

Prílohy k návrhu
Článok 128. S návrhom sa predloží toto:
1. splnomocnenie, ak vyhlásenie predkladá faktický právny zástupca;
2. dokumentárny doklad o zaplatení štátnych poplatkov a trov, ak sú takéto poplatky či trovy splatné;
3. kópie návrhu a jeho príloh podľa počtu odporcov.

Overenie návrhu
Článok 129. (1) Súd overí súlad návrhu.
(2) Ak návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 127 ods. 1 a článku 128, navrhovateľovi sa nariadi, aby napravil nesúlad do jedného týždňa, a bude informovaný o možnosti využitia právnej pomoci, ak takúto pomoc potrebuje a má na ňu nárok. Ak adresa navrhovateľa nie je uvedená alebo ju súd nepozná, komunikácia bude prebiehať vyvesením oznámenia na mieste vyhradenom na tento účel na súde na jeden týždeň.
(3) Ak navrhovateľ nenapraví nesúlad, návrh a prílohy sa vrátia, a ak je adresa neznáma, návrh ostane v kancelárii súdu k dispozícii navrhovateľovi. Možno podať predbežné odvolanie proti vráteniu návrhu bez predloženia kópie na doručenie.“

Sadzobník štátnych poplatkov vyberaných súdmi podľa Občianskeho súdneho poriadku
„Oddiel I
Poplatky vyberané v súdnom konaní
Článok 1. Za návrh, protinávrh alebo návrh tretej strany s nezávislými právami sa vyberie poplatok vo výške 4% nákladov na žalobu, ale najmenej 50 BGN.“

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pri podaní žaloby sa vyberajú štátne poplatky. Navrhovateľ musí k návrhu priložiť dokumentárny doklad o zaplatení všetkých príslušných štátnych poplatkov a trov.

Koľko musím zaplatiť?

Štátny poplatok za takéto žaloby v Bulharskej republike je 4% nákladov na žalobu, ale najmenej 50 BGN.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak navrhovateľ pri podávaní k návrhu nepriloží dokumentárny doklad o zaplatení príslušných štátnych poplatkov, súd pošle navrhovateľovi výzvu, v ktorej mu nariadi, aby zaplatil štátne poplatky do jedného týždňa. Ak adresa navrhovateľa nie je uvedená alebo ju súd nepozná, komunikácia prebieha vyvesením oznámenia na mieste vyhradenom na tento účel na súde na jeden týždeň.
Ak navrhovateľ nenapraví nesúlad, návrh a prílohy sa vrátia, a ak je adresa neznáma, návrh ostáva v kancelárii súdu k dispozícii navrhovateľovi. V takýchto prípadoch sa vec zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o platbe sa musí predložiť sudcovi/senátu, ktorý vec skúma, prostredníctvom podateľne súdu. Súdny poplatok nemožno zaplatiť v hotovosti pokladníkovi súdu. Každý súd má zmluvu s bankou, ktorá mu poskytuje služby. Bankové účty možno nájsť na oficiálnom webovom sídle súdu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o platbe sa musí predložiť sudcovi/senátu, ktorý vec skúma, prostredníctvom podateľne súdu.

Posledná aktualizácia: 28/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Česká republika

Úvod

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

Aká je ich výška?

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Úvod

Súdne poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch. V prílohe zákona je sadzobník poplatkov. Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Poplatky sa platia bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Poplatky, ktoré nepresahujú 5 000 Kč, je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

V konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je potrebné zaplatiť súdne poplatky podľa všeobecnej úpravy. Uplatňujú sa tu rovnaké pravidlá ako pre iné občianskoprávne konania.

Aká je ich výška?

Sadzby poplatkov za konanie sú stanovené ako pevná suma alebo ako percento v prípade poplatku, ktorého základ je vyjadrený peňažnou sumou. Percentuálny poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku. Jednotlivé sadzby sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou k zákonu č. 549/1991 Z. z. o súdnych poplatkoch.

Z hľadiska európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je relevantné základné pravidlo založené na kritériu peňažného plnenia. Za návrh na začatie občianskoprávneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie do sumy 20 000 Kč, je poplatok stanovený na 1 000 Kč.

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ak nebol zaplatený poplatok splatný pri podaní návrhu na začatie konania, odvolania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku v lehote, ktorú mu určí v dĺžke najmenej 15 dní. Výnimočne môže súd určiť kratšiu lehotu. Po uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia poplatku súd zastaví konanie. Zaplatenie poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje.

Ak odvolací súd po tom, ako mu bola vec predložená na rozhodnutie o odvolaní, zistí, že nebol zaplatený poplatok splatný pri podaní odvolania, vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku v lehote, ktorú mu určí v dĺžke najmenej 15 dní. Výnimočne môže odvolací súd určiť kratšiu lehotu. Po uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia poplatku odvolací súd zastaví konanie. Zaplatenie poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje. Podobne sa postupuje pri konaní pred dovolacím súdom.

Ak nadobudne rozhodnutie o pozastavení konania z dôvodu nezaplatenia poplatku právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Poplatky sa platia bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Bankové údaje možno nájsť na webových sídlach jednotlivých súdov, ktoré sú dostupné na webovom portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/. Poplatky do výšky 5 000 Kč je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Vo veciach poplatkov za konanie rozhoduje súd, ktorý je vecne a miestne príslušný prejednávať a rozhodovať vo veci na prvom stupni.

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Zaslaním peňažných prostriedkov na bankový účet príslušného súdu alebo odovzdaním kolkových známok príslušnému súdu sú povinnosti poplatníka, pokiaľ ide o zaplatenie súdnych poplatkov, splnené. Nie je povinný súdu predkladať žiadne iné doklady.

Posledná aktualizácia: 21/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Nemecko

Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Súdne trovy za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú upravené v zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtskostengesetz – GKG).

Súdne trovy vyberá súd prostredníctvom vyúčtovania súdnych trov. Poplatky sú splatné pri podaní návrhu na začatie konania, hoci pokračovanie v konaní nie je podmienené zaplatením poplatkov.

Za trovy konania nesie zodpovednosť okrem navrhovateľa aj ten, komu boli súdom uložené alebo kto ich prevzal v rámci zmieru.

Aké sú poplatky?

Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o súdnych poplatkoch (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV–GKG). V bode 1210 KV-GKG je za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovená sadzba poplatku 3,0. V prípade predčasného ukončenia konania sa sadzba poplatku znižuje na sadzbu poplatku 1,0 (číslo 1211 KV-GKG).

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá je zvyčajne v rovnakej výške ako výška pohľadávky.

Koľko musím zaplatiť?

Vznikajú nasledujúce poplatky:

Hodnoty do
EUR

Poplatok 3,0
EUR

Poplatok 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Okrem poplatkov sa uhrádzajú všetky vzniknuté náklady, napr. za službu, svedkov, znalcov a tlmočníkov.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Súdne trovy vymáha v prípade nezaplatenia súd.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Platba sa môže uskutočniť bankovým prevodom na účet uvedený vo faktúre. Musí sa uviesť referenčné číslo.

a) Bankový prevod

Platba bankovým prevodom je možná.

b) Kreditná karta

Platba kreditnou kartou nie je možná.

c) Inkaso z Vášho bankového účtu

Platba inkasom (stiahnutím z účtu) nie je možná.

d) Iný druh platby (uveďte)

Neexistujú žiadne iné druhy platieb.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Priebeh konania nie je podmienený platbou.

Posledná aktualizácia: 24/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Estónsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Ak podávate návrh na súd v Estónsku v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, budete musieť zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste predkladali vnútroštátny návrh. Štátne poplatky a iné procedurálne náklady sú upravené v Občianskom súdnom poriadku a zákone o štátnych poplatkoch. Štátne poplatky a procedurálne náklady, ktoré treba zaplatiť súdu, možno uhradiť len bankovým prevodom.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Ak predkladáte návrh, budete musieť zaplatiť štátny poplatok na pokrytie trov konania.

Koľko musím zaplatiť?

Ak podávate návrh na súd v Estónsku v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, štátny poplatok, ktorý budete musieť zaplatiť, je rovnaký, ako keby ste predkladali vnútroštátny návrh. Výška štátneho poplatku závisí od peňažnej sumy, ktorú si nárokujete. Napríklad, budete musieť zaplatiť štátny poplatok 100 EUR pri uplatňovanom nároku vo výške 500 EUR, štátny poplatok 175 EUR pri nároku vo výške 1 000 EUR, štátny poplatok 200 EUR pri nároku vo výške 1 500 EUR a štátny poplatok 225 EUR pri nároku vo výške 2 000 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Štátny poplatok musíte zaplatiť vopred pri predložení návrhu. Ak ste nezaplatili štátny poplatok, súd vám poskytne možnosť uhradiť ho v lehote stanovenej súdom. Ak štátny poplatok neuhradíte v stanovenej lehote, súd váš návrh zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátne poplatky možno uhradiť len bankovým prevodom. Kreditné karty nie sú akceptované. Pri všetkých platbách určených súdom je príjemcom ministerstvo financií.

Ak hradíte štátny poplatok vopred, musíte v riadku na vysvetlenie platby čo najpresnejšie uviesť konanie, pre ktoré hradíte štátny poplatok. Ak hradíte štátny poplatok prostredníctvom portálu, napr. portálu na registráciu spoločností (Company Registration Portal) alebo verejného portálu na elektronické podania (e-File), platbe sa vždy priradí jedinečné referenčné číslo spojené s konkrétnym nárokom.

Viac informácií o účtoch na úhradu štátnych poplatkov a referenčných číslach súdov sa nachádza na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle estónskych súdov.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte súdu poskytnúť informácie potvrdzujúce úhradu štátneho poplatku, aby mohol súd overiť prijatie štátneho poplatku. Ide o tieto informácie: meno osoby hradiacej štátny poplatok, informácie o banke a účte, na ktorý bol štátny poplatok zaplatený, zaplatenú sumu a dátum platby. Súd môže overiť prijatie platby elektronicky, t. j. nemusíte predložiť platobný príkaz na potvrdenie úhrady štátneho poplatku. Súd si ho však v prípade potreby môže vyžiadať.

Posledná aktualizácia: 24/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Írsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Časť 9 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014) sa týka platby súdnych poplatkov v súvislosti s dokumentmi špecifickými pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Časť 2 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014) sa týka platby súdnych poplatkov v občianskoprávnych konaniach na okresných súdoch spoločných pre obidve oblasti.

V rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronického súdneho registra Courts Services Online sa nedávno zaviedli online služby, prostredníctvom ktorých môžete podávať žiadosti, kontrolovať ich, vykonávať v súvislosti s nimi platby a postupovať ich, a to aj pokiaľ ide o pohľadávky s nízkou hodnotou sporu pri vytváraní účtu. Systém je otvorený všetkým fyzickým a právnickým osobám.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Platba poplatkov sa vyžaduje pri predkladaní týchto dokumentov v súvislosti s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa pohľadávok s nízkou hodnotou sporu u tajomníka pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar):

 1. pri podávaní počiatočnej žiadosti,
 2. pri podávaní oznámenia o spore (Notice of Dispute) s protinávrhom,
 3. *** pri podávaní návrhu na zrušenie rozsudku (Notice of Motion to Set Aside Judgment),
 4. *** pri podávaní odvolania (Notice of Appeal) na obvodný súd,
 5. *** pri vydaní predvolania v podobe Subpoena Ad Testificandum alebo Subpoena Duces Tecum (predvolanie svedkov).

*** Tieto dokumenty nie sú uvedené v časti 9 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014), ale sú uvedené v časti 2 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014).

Koľko mám zaplatiť?

Predmet

(1)

Poplatok

(2)

Doklad, ktorý sa má opečiatkovať

(3)

Podanie žiadosti u tajomníka pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar)

25,00 €

Žiadosť alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Podanie oznámenia o spore (Notice of Dispute) s protinávrhom u tajomníka pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar)

25,00 €

Oznámenie alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Podanie návrhu na zrušenie rozsudku (Notice of Motion to Set Aside Judgment)

15,00 €

Oznámenie alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Podanie odvolania (Notice of Appeal) na obvodný súd

25,00 €

Oznámenie alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Vydanie predvolania v podobe Subpoena Ad Testificandum alebo Subpoena Duces Tecum (predvolanie svedkov)

15,00 €

Pôvodné predvolanie

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak súdny poplatok za žiadosť nie je zaplatený, dokument sa vráti navrhovateľovi a požaduje sa platba.

Ak súdny poplatok za oznámenie o spore s protinávrhom (Notice of Dispute with a Counterclaim) nie je zaplatený, dokument sa posúdi, aby sa zistilo, či má odporca platný protinávrh. Ak ÁNO, dokument sa vráti odporcovi a požaduje sa platba. Ak NIE, dokument sa vráti odporcovi s vysvetlením, prečo protinávrh nie je platný. Odporcovi sa sprístupní nové tlačivo oznámenia o spore (Notice of Dispute), ktorý vyplní a vráti tajomníkovi pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar).

Ak súdny poplatok za návrh na zrušenie rozsudku (Notice of Motion to Set Aside Judgment) nie je zaplatený v rámci povolenej časovej lehoty, táto skutočnosť sa oznámi predsedajúcemu sudcovi v deň podania žiadosti. Na upovedomenie súdneho úradníka („šerifa“) sa môže vydať dekrét, aby v praxi vykonal pôvodný rozsudok vydaný kvôli omeškaniu.

Ak súdny poplatok za odvolanie na obvodnom súde (Notice of Appeal) nie je zaplatený, spis sa nepostúpi obvodnému súdu. Na upovedomenie súdneho úradníka („šerifa“) sa môže vydať dekrét, aby v praxi vykonal pôvodný súdom vydaný dekrét.

Ak súdny poplatok za predvolanie v podobe Subpoena Ad Testificandum alebo Subpoena Duces Tecum (predvolanie svedkov) nebude zaplatený, predvolanie bude neplatné.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatky možno zaplatiť v kancelárii notára na ktoromkoľvek okresnom súde týmito spôsobmi:

v hotovosti alebo šekom, poštovou poukážkou, platobným príkazom splatným vedúcemu úradníkovi

Poplatky možno zaplatiť aj zaslaním šeku, poštovej poukážky či platobného príkazu splatného vedúcemu úradníkovi príslušnej kancelárie okresného súdu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení v kancelárii notára na ktoromkoľvek okresnom súde si ponechajte potvrdenie o zaplatení, ktoré vám dal súdny úradník, a podajte opečiatkovaný dokument (opečiatkované dokumenty) tajomníkovi pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar).

Po zaslaní platby šekom, poštovou poukážkou či platobným príkazom splatným vedúcemu úradníkovi si ponechajte fotokópiu spôsobu platby a originál potvrdenia o zaslaní. Budete to potrebovať ako dôkaz, ak súd bude vyžadovať, aby ste platbu dosvedčili.

Keď Úrad pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Office) dostane platbu za akýkoľvek dokument, úrad tento dokument opečiatkuje a uchová si potvrdenie o zaplatenom poplatku.

Posledná aktualizácia: 02/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Grécko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Cieľom európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je predovšetkým zjednodušiť a zrýchliť cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Európskej únii a znížiť náklady týchto konaní medzi členskými štátmi.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Aby bolo možné podať na súd žiadosť, ktorá bude prejednaná v súlade s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je potrebné zaplatiť súdne poplatky, ktoré zodpovedajú (malému) percentuálnemu podielu sumy požadovanej žalobcom. Poplatky musia byť uhradené pri podaní žiadosti.

Koľko mám zaplatiť?

Príslušná suma je určená súdom a je úmerná výške náhrady požadovanej žalobcom. Napríklad, ak žalobca požaduje sumu 5 000 EUR, súdne poplatky budú približne vo výške 65 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak súdne poplatky nie sú zaplatené včas, súd má diskrečnú právomoc: a) stanoviť lehotu pre žalobcu na predloženie príslušného dôkazu o zaplatení poplatkov; alebo b) zamietnuť žiadosť.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky sa zvyčajne platia v hotovosti na určenom mieste platby. Tajomníci môžu zainteresovaným stranám vysvetliť postup platby. Súdne poplatky nie je možné (zatiaľ) platiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom bankového účtu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Doklad o zaplatení súdnych poplatkov vydaný v mieste platby je priložený k spisu spolu so žiadosťou.

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Španielsko

Na európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa súdne poplatky nevzťahujú.

Posledná aktualizácia: 23/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Chorvátsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko zaplatím?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po uhradení platby?

Úvod

Súdne poplatky v Chorvátskej republike sú stanovené v zákone o súdnych poplatkoch č. 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) a dekréte o sadzobníku súdnych poplatokov (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) vydanom vládou Chorvátskej republiky.

Podľa článku 5 zákona o súdnych poplatkoch poplatky stanovené v sadzobníku sa platia bezhotovostne, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými v Chorvátskej republike alebo elektronicky.

V prípade petícií predkladaných elektronicky podľa osobitných predpisov prostredníctvom informačného systému používaného na súde sa poplatok zaplatí pri predložení. Zaplatí sa polovica z výšky poplatku stanovenej v sadzobníku.

V prípade rozhodnutí doručených súdom elektronicky podľa osobitných predpisov prostredníctvom informačného systému, ktorý sa používa v práci súdu sa platí polovica z výšky poplatku stanovenej v sadzobníku, ak sa zaplatí do troch dní od elektronického doručenia.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne poplatky sa platia vo všetkých občianskych a obchodných súdnych konaniach. Podľa článku 11 zákona o súdnych poplatkoch oslobodené sú:

 1. Chorvátska republika a vládne orgány
 2. osoby a orgány pôsobiace ako orgány verejnej moci pri výkone svojich právomocí
 3. pracovníci v sporoch a iných konaniach súvisiacich s uplatňovaním ich práv vyplývajúcich zo zamestnania
 4. zamestnanci verejnej správy a štátni zamestnanci v správnych sporoch súvisiacich s uplatňovaním ich práv vyplývajúcich zo zamestnania
 5. vojnoví veteráni z chorvátskej vojny za nezávislosť so zdravotným postihnutím na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie, ako aj osoby so zdravotným postihnutím na základe príslušných dokladov Úradu pre posudky, profesionálnu rehabilitáciu a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím
 6. manželskí partneri, deti a rodičia vojakov zabitých, nezvestných a zajatých v chorvátskej vojne za nezávislosť na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie
 7. manželskí partneri, deti a rodičia osôb zabitých, nezvestných a zajatých v chorvátskej vojne za nezávislosť na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie
 8. utečenci, vysídlené osoby a navrátilci na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie
 9. príjemcovia sociálnych dávok v hmotnej núdzi
 10. humanitárne organizácie, organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou rodín zabitých, nezvestných a zajatých pri plnení humanitárnych činností a organizácie osôb so zdravotným postihnutím
 11. deti ako strany v konaní o výživné alebo v konaní týkajúcom sa pohľadávok na základe tohto práva
 12. navrhovatelia v konaní o určenie materstva alebo otcovstva a konaní týkajúcom sa nákladov vzniknutých v dôsledku tehotenstva a pôrodu mimo manželstva
 13. strany žiadajúce obnovu právnej spôsobilosti
 14. maloleté osoby žiadajúce o povolenie na vstup do manželstva
 15. strany konania o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti a na účely praktizovania osobných vzťahov s dieťaťom
 16. navrhovatelia v konaniach o právach vyplývajúcich z povinného dôchodkového a všeobecného zdravotného poistenia, právach nezamestnaných osôb podľa zamestnaneckých predpisov a právach v oblasti sociálneho zabezpečenia
 17. navrhovatelia v konaniach o ochrane ústavne zaručených ľudských práv a slobôd proti konečným individuálnym aktom
 18. strany v spore o náhradu škody za znečistenie životného prostredia
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov vyššej úrovne v občianskych konaniach o alternatívnom súdnom schválení a v kolektívnych pracovných sporoch a zástupcovia odborov v občianskych konaniach o výkone právomocí rady zamestnancov
 20. spotrebitelia ako konkurzní dlžníci
 21. iné osoby a orgány podľa osobitných právnych predpisov.

Cudzí štát je oslobodený od platenia poplatkov, ak je to stanovené v medzinárodnej zmluve alebo na základe reciprocity.

V prípade pochybností o podmienkach reciprocity súd požiada ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie.

Výnimka z bodu 10 sa vzťahuje na tie humanitárne organizácie, pre ktoré minister zodpovedný za sociálne veci vydá príslušné rozhodnutie.

Oslobodenie od platenia súdnych poplatkov sa nevzťahuje na orgány obcí a miest okrem prípadov, keď bol v súlade s osobitným zákonom na ne delegovaný výkon verejnej moci.

V európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platia tieto poplatky:

 • za nárok – platí navrhovateľ
 • za obhajobu – platí odporca
 • za rozsudok – platí navrhovateľ
 • za odvolanie – platí odvolateľ
 • za odpoveď na sťažnosť – platí sťažovateľ (odpoveď na sťažnosť je nepovinná)

Koľko zaplatím?

I. V prípade nároku, protinároku, rozsudku a námietky voči platobnému príkazu sa musí zaplatiť súdny poplatok úmerný hodnote predmetu sporu (vypočítaný len na základe hodnoty hlavného nároku bez úrokov a trov) nasledovne:

nad

do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Poplatok vo výške 500,00 HRK sa platí pri sumách nad 15 000,00 HRK a plus 1 % z rozdielu nad15 000,00 HRK, nie však viac než 5000,00 HRK.

II. Polovica z poplatku uvedenom v bode I sa platí za podanie obhajoby a odpoveď na odvolanie.

III. V prípade odvolania sa proti rozsudku sa platí dvojnásobok súdnych poplatkov uvedených v bode I.

IV. Súdny poplatok sa neplatí, keď sa počas súdneho konania dosiahne súdny zmier.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak strana sporu nezaplatí poplatok v stanovenej lehote, alebo ak o tom neinformuje súd, súd v ďalšej 15-dňovej lehote priloží osvedčenie o vykonateľnosti k rozhodnutiu o poplatku alebo rozhodnutiu o sťažnosti a predloží ho finančnej agentúre na vynútenie platby z finančných prostriedkov strany sporu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktorými sa riadi výkon rozhodnutia o peňažných prostriedkoch.

Podľa článku 28 zákona o súdnych poplatkoch súd musí najskôr upozorniť stranu sporu na súdne konanie o povinnosti zaplatiť poplatok a keď zmluvná strana bezprostredne nekoná v súlade s upozornením, súd musí upozorniť stranu sporu, že poplatok musí zaplatiť do troch dní. Ak strana sporu nekoná v súlade s upozornením alebo nebola prítomná na súdnom konaní, za ktoré sa platí poplatok, a poplatok neuhradila, súd prijme rozhodnutie o zaplatení poplatku s príplatkom 100 HRK.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky sa platia bezhotovostne, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými v Chorvátskej republike alebo elektronicky.

Hotovostný poplatok možno uhradiť aj v učtárni súdu, v takomto prípade je súd povinný tieto peniaze zaplatiť do rozpočtových príjmov zo súdnych poplatkov do piatich dní odo dňa, keď bol tento poplatok uhradený.

Poplatky do výšky 100 HRK, možno uhradiť kolkovými známkami.

Informácie o spôsobe platby poplatkov sa uvádzajú na webovej stránke elektronického bulletinu e-Oglasna ploča, webových stránkach súdu a v kanceláriách súdu.

Súdne poplatky možno uhradiť prostredníctvom ktorejkoľvek banky alebo pošty do štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

V prípade platby súdnych poplatkov zo zahraničia musia byť uvedené tieto informácie.

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Žírový účet (CC): 1001005-1863000160

Model:HR64

Referenčné číslo: 5045-20735-PIN (alebo iné osobné identifikačné číslo platcu)

Príjemca: Ministerstvo financií Chorvátskej republiky v mene Obchodného súdu v Záhrebe

V popise platby by malo byť uvedené, že ide o poplatok za prípad _________ (číslo spisu a popis platby, napr. súdny poplatok za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu)

Čo mám urobiť po uhradení platby?

Po uhradení platby sa súdu, na ktorom sa prípad prejednáva, musí poslať potvrdenie o zaplatení poplatku vrátane odkazu na číslo tohto prípadu (ak je číslo známe), alebo ak sa podáva návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, k návrhu sa prikladá potvrdenie o bankovom prevode.

Strany sporu predkladajú dokumenty súdu spravidla poštou (doporučene alebo obyčajne) alebo elektronicky formou, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi prostredníctvom informačného systému, ktorý sa používa v rámci činností súdu.

Posledná aktualizácia: 02/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Taliansko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Pravidlá o trovách konania sú stanovené v konsolidovanom zákone o súdnych poplatkoch (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) obsiahnutom v prezidentskom dekréte č. 115 z 30. mája 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Aké poplatky musím zaplatiť?

V občianskych súdnych konaniach každá strana hradí poplatky za vlastné písomnosti a písomnosti potrebné na konanie, ak sa ich úhrada požaduje od danej strany podľa zákona alebo súdu (článok 8 konsolidovaného zákona o súdnych poplatkoch, Odkaz sa zobrazí v novom okneprezidentský dekrét č. 115/2002).

Poplatky v občianskych súdnych konaniach sú tieto:

 • štandardný poplatok za podanie návrhu na začatie konania,
 • poplatky za doručovanie písomností,
 • poplatky za vystavenie kópií.

Koľko musím zaplatiť?

Splatné sumy sú stanovené v článkoch 13 a 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002, pokiaľ ide o štandardný poplatok, resp. preddavkovú platbu na pokrytie nákladov na doručovanie na žiadosť súdu.

Poplatky za vystavenie kópií sú upravené v článku 267 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002 a sú uvedené v tabuľkách 6, 7 a 8 priložených k tomuto dekrétu.

Podľa článku 46 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 374/1991, ktorým sa zriaďuje úrad zmierovacieho sudcu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Taliansku majú zmierovací sudcovia právnickú kvalifikáciu], sa za písomnosti a rozsudky so sumou do 1 033 EUR platí len štandardný poplatok.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V prípade neuhradenia súd alebo spoločnosť na vymáhanie dlhov (dohoda uzavretá s Equitalia Giustizia SpA) doručia výzvu na vykonanie úhrady s pokynmi, ako uhradiť platbu štandardného poplatku (článok 248 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

V prípade neuhradenia poplatkov za vystavenie kópií a sumy stanovenej v článku 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002 súd môže odmietnuť prijatie písomnosti (článok 285 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Ak sa platba uhrádza v Taliansku, treba použiť poštový účet, formulár F23 alebo kolky zakúpené od autorizovaných trafikantov a maloobchodných predajcov.

Platby zo zahraničia treba uhrádzať bankovým prevodom.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po úhrade je potrebné vyhotoviť príslušné potvrdenie s cieľom poskytnúť súdu dôkaz o úhrade.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Cyprus

Procesným nariadením na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 na Cypre je procesné nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu z roku 2008, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2009.

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Lotyšsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 33 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums) súdne poplatky (tiesas izdevumi) zahŕňajú:

 • štátny poplatok (valsts nodeva),
 • správny poplatok (kancelejas nodeva),
 • výdavky, ktoré nevyhnutne vznikli pri preskúmaní veci.

Štátny poplatok sa musí zaplatiť za každý návrh podaný na súd – pôvodný návrh, protinávrh, návrh podaný treťou stranou so samostatnou pohľadávkou týkajúcou sa spornej veci v konaní, ktoré sa už začalo, návrh v osobitných formách konania alebo iný návrh stanovený v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 34 Občianskeho súdneho poriadku. V Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 43 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú osoby oslobodené od úhrady súdnych výdavkov (vrátane štátnych poplatkov).

Súd neúspešnému účastníkovi konania nariadi, aby nahradil všetky súdne výdavky, ktoré uhradil úspešný účastník konania. Ak bola pohľadávka uspokojená čiastočne, súd nariadi, aby sa súdne výdavky nahradili navrhovateľovi úmerne k uspokojenej časti pohľadávok a odporcovi úmerne k zamietnutej časti pohľadávok. Štátny poplatok sa nenahrádza pri vedľajšej žalobe (blakus sudzība) vo vzťahu k súdnemu rozhodnutiu alebo pri opätovnom otvorení súdneho konania po vynesení rozsudku pre zmeškanie.

Ak navrhovateľ stiahne návrh, musí nahradiť súdne výdavky, ktoré vznikli odporcovi. V takom prípade odporca nemusí nahradiť súdne výdavky, ktoré uhradil navrhovateľ. Ak však navrhovateľ stiahne svoj návrh alebo návrhy, pretože odporca dobrovoľne uspokojil dané pohľadávky po tom, ako boli návrhy podané, súd na žiadosť navrhovateľa nariadi odporcovi, aby nahradil súdne výdavky, ktoré uhradil navrhovateľ.

Ak súd rozhodne, že žalobu nepreskúma, na žiadosť odporcu nariadi navrhovateľovi, aby nahradil súdne výdavky, ktoré uhradil odporca.

Ak je navrhovateľ oslobodený od úhrady súdnych výdavkov, odporcovi sa nariadi, aby uhradil súdne výdavky navrhovateľa v prospech štátu úmerne k časti pohľadávky, ktorá bola uspokojená.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pri podávaní návrhu v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí zaplatiť štátny poplatok. Počas konania bude možno účastník musieť uhradiť aj iné súdne výdavky, napríklad správny poplatok (napr. za vydanie odpisu alebo duplikátu písomností týkajúcich sa konania) a výdavky spojené s preskúmaním veci (napr. výdavky, ktoré vznikli pri vyhľadaní odporcu na žiadosť navrhovateľa, výdavky na doručenie, vydanie a preklad predvolaní a ďalších súdnych písomností).

Koľko musím zaplatiť?

Pri podaní návrhu musíte zaplatiť štátny poplatok vo výške 15% sumy pohľadávky, ale najmenej 71,41 EUR.

Výška všetkých správnych poplatkov sa určuje v súlade s článkom 38 Občianskeho súdneho poriadku. Výška výdavkov spojených s preskúmaním veci môže byť rôzna v závislosti od viacerých faktorov (napríklad spôsob doručovania písomností buď poštou, alebo e-mailom).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak k návrhu nie sú pripojené doklady potvrdzujúce úhradu štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenej zákonom, súd podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 133 Občianskeho súdneho poriadku zastaví konanie v súvislosti s návrhom a stanoví navrhovateľovi lehotu na nápravu nedostatkov.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote napraví nedostatky, za dátum podania návrhu sa považuje deň, keď bol prvý raz podaný na súde.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky nenapraví, návrh sa bude pokladať za nepodaný a vráti sa navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu navrhovateľovi nebráni tomu, aby ho navrhovateľ opäť podal na súd v súlade s bežnými postupmi stanovenými zákonom.

Ak sa majú uhradiť súdne výdavky za doručenie písomností, súd písomnosti nedoručí, až kým sa príslušný poplatok neuhradí. Ak sa však výdavky na preskúmanie veci neuhradia v prospech štátu dobrovoľne, budú sa vymáhať v súlade so všeobecnými pravidlami výkonu rozsudkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 34 Občianskeho súdneho poriadku, s výnimkou odseku 6) sa má uhradiť takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb – krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb – názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Štátny poplatok za podanie exekučného príkazu alebo inej písomnosti súvisiacej s výkonom súdnych rozhodnutí možno uhradiť na účet štátnej pokladnice. Štátny poplatok za podanie exekučného príkazu alebo inej písomnosti súvisiacej s výkonom súdnych rozhodnutí (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 34 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku) sa platí takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb – krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb – názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Správny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice. Správny poplatok (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 38 Občianskeho súdneho poriadku) sa má uhradiť takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb – krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb – názov a registračné číslo. Ak sa správny poplatok uhrádza v mene inej osoby, je potrebné uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Výdavky spojené s preskúmaním veci a výdavky spojené s výkonom povinností po oznámení sa môžu uhradiť na účet súdnej správy (Tiesu administrācija). Výdavky spojené s preskúmaním veci (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 39 Občianskeho súdneho poriadku) a výdavky spojené s výkonom povinností po oznámení (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 406 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku):

Okresné (mestské) súdy a krajské súdy:

Príjemca: Tiesu administrācija

Registračné č.: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo. Ak sa výdavky spojené s preskúmaní veci uhrádzajú v mene inej osoby, je potrebné uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Pri podaní návrhu na súd musíte priložiť doklady potvrdzujúce uhradenie štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenej zákonom. Pred tým, ako sa konkrétna požadovaná služba poskytne, musíte zaplatiť aj správny poplatok. Pred preskúmaním veci musíte uhradiť všetky výdavky spojené s preskúmaním veci.

Posledná aktualizácia: 09/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Litva

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko musím uhradiť?

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Ako mám postupovať po úhrade?

Úvod

V súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vyberá súdne kolkovné vo výške uvedenej v článku 80 ods. 1 bode 1 litovského Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas).

Podľa uznesenia č. 1240 vlády Litovskej republiky z 27. októbra 2011, ktorým sa schvaľujú Pravidlá na výpočet, úhradu, vyrovnanie a splatenie súdneho kolkovného, možno tento poplatok uhradiť aj elektronicky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Súdne kolkovné je splatné vo výške uvedenej v nasledujúcom odseku.

Koľko musím uhradiť?

V závislosti od sumy nároku, 3 %, nie však menej než 50 LTL. Ak sa procesné písomnosti a prílohy k nim podávajú súdu len elektronicky, účtuje sa suma rovnajúca sa 75 % kolkovného vzťahujúceho sa na príslušnú procesnú písomnosť, nie však menej než 10 LTL.

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

K návrhu musia byť priložené písomnosti a ďalšie dôkazy slúžiace ako základ pre tvrdenia navrhovateľa, ako aj potvrdenie, že súdne kolkovné bolo uhradené.

Ak súdne kolkovné nebolo uhradené, súd vydá príkaz, v ktorom stanoví primeranú lehotu na splnenie povinnosti, s minimálnou dĺžkou sedem dní. Príkaz sa odošle najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho vydaní.

Ak účastník konania, ktorý predložil procesnú písomnosť, splnil pokyny súdu v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa považuje za predloženú v deň, keď bola pôvodne podaná na súd. V opačnom prípade sa procesná písomnosť považuje za nepredloženú a najneskôr do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na splnenie povinnosti sudca vydá príkaz na vrátenie procesnej písomnosti, vrátane všetkých sprievodných dokumentov, osobe, ktorá ju podala.

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Súdne kolkovné sa uhrádza na príjmový rozpočtový účet Štátneho daňového inšpektorátu patriaceho pod ministerstvo financií spôsobom, ktorý si dotknutá osoba vyberie (elektronické bankovníctvo, platba v hotovosti, bankový prevod atď.).

Ako mám postupovať po úhrade?

Úhrada súdneho kolkovného sa preukazuje pomocou platobného príkazu alebo iného dokladu potvrdzujúceho vykonanie platby, ktorý musí obsahovať tieto informácie:

 1. meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo platcu (v prípade právnických osôb: názov a identifikačné číslo organizácie);
 2. meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo druhej strany (odporca, dlžník atď.) (v prípade právnických osôb: názov a identifikačné číslo organizácie);
 3. dátum platby;
 4. kód platby;
 5. uhradená suma;
 6. účel platby (uvedený ako „súdne kolkovné“, a názov súdu, na ktorom sa konanie má začať).

Ak súdne kolkovné hradí zástupca účastníka konania (advokát, advokátov koncipient alebo iná osoba zastupujúca záujmy danej strany), platobný príkaz alebo iný dokument potvrdzujúci platbu by mal zahŕňať, okrem informácií uvedených vyššie, meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo (v prípade právnických osôb: názov a identifikačné číslo organizácie) zastupovanej strany.

Ak sa súdne kolkovné hradí elektronicky, nie sú potrebné nijaké doklady na potvrdenie platby.

Posledná aktualizácia: 02/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Luxembursko

Aké poplatky treba uhradiť?

Predloženie sporu občianskoprávnemu súdu (čo nazývame podanie návrhu na občianskoprávny súd) nie je spojené s inými fixnými poplatkami, ako sú poplatky za úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia. Na občianskoprávnych súdoch spravidla nevznikajú žiadne náklady. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné náklady v súvislosti s výkonom rozhodnutia a na návrh účastníka konania, ktorý spor vyhral.

Posledná aktualizácia: 28/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Maďarsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Pravidlá upravujúce súdne poplatky splatné v konaniach, ktoré sa začali v Maďarsku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa stanovujú v zákone č. XCIII z roku 1990 o poplatkoch. Pri začatí konania sa podľa uvedených pravidiel musí zaplatiť poplatok vo výške 6 % hodnoty pohľadávky buď tak, že sa na pošte zakúpi kolok, alebo tak, že sa poplatok zaplatí štátnej daňovej správe. Poplatok možno štátnej daňovej správe zaplatiť aj bankovým prevodom.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pri začatí konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musia zaplatiť súdne poplatky.

Koľko musím zaplatiť?

V prípade peňažných pohľadávok sa musí zaplatiť 6 % hodnoty pohľadávky bez dodatočných poplatkov (úrokov, nákladov), zatiaľ čo v prípade nepeňažných pohľadávok sa musí zaplatiť 6 % odhadovanej pohľadávky, pričom minimálna suma je 15 000 HUF. V prípade peňažných pohľadávok v iných menách ako vo forintoch sa poplatok platí z hodnoty pohľadávky prepočítanej priemerným výmenným kurzom centrálnej banky platným v deň podania návrhu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Navrhovateľ, ktorý pri začatí konania nezaplatí poplatok, dostane od súdu výzvu na zaplatenie. Ak ju navrhovateľ nesplní v stanovenej časovej lehote, súd návrh zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

 1. Procesné poplatky možno zaplatiť kolkom. Kolky si možno zakúpiť na pošte. Keď sa procesný poplatok uhrádza kolkom, suma sa zaokrúhli nahor alebo nadol, takže akýkoľvek rozdiel medzi požadovanou sumou a hodnotou kolku nižší ako 50 HUF sa neberie do úvahy, zatiaľ čo akýkoľvek rozdiel vyšší ako 50 HUF sa započítava ako 100 HUF.
 2. Navrhovateľ môže takisto zaplatiť procesný poplatok na základe výpočtu štátnej daňovej správy. V tomto prípade sa musí štátnej daňovej správe predložiť formulár návrhu spolu s kópiou. Vypočítaný poplatok možno uhradiť peňažnou poukážkou, ktorú poskytuje štátna daňová správa, alebo prevodom na účet uvedený štátnou daňovou správou, a ak je to možné, bankovou kartou. Na to, aby sa vypočítal procesný poplatok, sa formulár návrhu môže predložiť ktorémukoľvek okresnému (resp. budapeštianskemu) daňovému riaditeľstvu Národnej daňovej a colnej správy (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Čo mám urobiť po zaplatení?

 1. Ak sa procesný poplatok platí kolkom, kolok sa musí prilepiť na návrh a návrh sa potom musí predložiť súdu. Kolok prilepený na návrhu klient nesmie nijakým spôsobom meniť ani označovať.
 2. Keď sa uhrádza procesný poplatok na základe výpočtu, štátna daňová správa na návrhu osvedčí, že bol predložený na účely vypočítania poplatku. Potom sa návrh môže podať na súd.
Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Malta

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Za toto konanie sa musia zaplatiť tieto súdne poplatky:

Sadzba A druhého sadzobníka subsidiárneho právneho predpisu 380.01, Pravidlá tribunálu pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Článok 2 sadzby B kapitoly 12 zbierky zákonov Malty, Kódex organizačného a občianskeho súdneho poriadku.

Platbu registračných poplatkov nie je možné uskutočniť elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Formulár A – Formulár návrhu na uplatnenie pohľadávky

Formulár C – Formulár odpovede

Formulár D – Osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Koľko mám zaplatiť?

Formulár A – Formulár návrhu na uplatnenie pohľadávky: 40,00 EUR poplatok za zápis do registra a 7,20 EUR za oznámenie každému odporcovi.

Formulár C – Formulár odpovede: 25,00 EUR poplatok za zápis do registra a 7,20 EUR za oznámenie.

Formulár D – Osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu: 20,00 EUR poplatok za zápis do registra

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Formulár nie je spracovaný až do úhrady platby.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky môžete zaplatiť na účet v banke:

Meno majiteľa účtu

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (medzinárodné bankové číslo účtu)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Identifikátor národnej banky

SORT CODE 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Názov banky

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banky

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Mena účtu

EUR

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte predložiť potvrdenie z banky o vykonaní transakcie.

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Holandsko

Úvod

Aké poplatky sa platia?

Aká je výška poplatkov?

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Úvod

Pohľadávky v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu [nariadenie (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 861/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2009] sa podávajú príslušnému súdu na základe všeobecných právnych noriem týkajúcich sa príslušnosti ratione loci prostredníctvom formulára A. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je určené na zjednodušenie a urýchlenie vyriešenia cezhraničných pohľadávok nepresahujúcich 5 000 EUR. Nariadenie sa uplatňuje v rámci všetkých členských štátov EÚ okrem Dánska.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je dostupné sporným stranám ako alternatíva k existujúcim konaniam podľa právnych predpisov v členských štátoch. Rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uznáva a možno ho vykonávať v inom členskom štáte bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez možnosti namietať proti jeho uznaniu.

Štandardné formuláre boli vypracované pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu vo všetkých jazykoch EÚ. Na začatie konania treba vyplniť formulár A. K formuláru by sa mali pripojiť relevantné dokumenty, ako sú účtenky, faktúry atď.

Jediným dôvodom prípadného zamietnutia výkonu rozsudku v inom členskom štáte je, že je nezlučiteľný s iným rozsudkom v inom členskom štáte medzi tými istými stranami sporu. Výkon rozsudku sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonáva.

Aké poplatky sa platia?

Výška súdnych poplatkov závisí od hodnoty pohľadávky alebo návrhu. Pozri tiež: Aká je výška poplatkov?

Aká je výška poplatkov?

Príslušné poplatky za 2019 sú rozdelené takto:

Povaha a výška pohľadávky alebo návrhu

Súdne poplatky pre iné než fyzické osoby

Súdne poplatky pre fyzické osoby

Súdne poplatky pre osoby v hmotnej núdzi

Prípady, ktoré sa týkajú pohľadávky alebo návrhu:

– na neurčitú sumu alebo

– na sumu maximálne

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Prípady, ktoré sa týkajú pohľadávky alebo návrhu na sumu vyššiu ako:

500 EUR a maximálne 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny systém v HolandskuOdkaz sa zobrazí v novom oknePrávna pomoc v Holandsku.

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Súdne poplatky sa musia zaplatiť vopred. Ak sa platba neuskutoční po 1 mesiaci, potom prípad bude zamietnutý a nebude sa v ňom pokračovať.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Faktúru, ktorá sa zašle, možno zaplatiť prevodom (elektronicky alebo iným spôsobom).

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Po platbe je odporca informovaný a vyzvaný, aby vyplnil a vrátil formulár odpovede.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa zavádza európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Formulár A

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny systém v Holandsku

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávna pomoc v Holandsku

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Rakúsko

Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa písomnosť, ktorou sa začalo konanie, označuje ako „návrh“, ako sa stanovuje vo vnútroštátnom práve. Rakúsky zákon o súdnych poplatkoch preto neupravuje autonómne vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa konania podľa tohto nariadenia. Pre podanie návrhu a následné konanie prvého stupňa platí colná položka 1 (TP 1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), ktorá sa vzťahuje na všetky vnútroštátne občianskoprávne konania.

Aké sú poplatky?

V konaniach o návrhoch týkajúcich sa európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v prvom stupni uplatňuje podľa poznámky 1 tarifnej položky 1 zákona o súdnych poplatkoch tarifná položka 1 zákona o súdnych poplatkoch (GGG). Tento paušálny poplatok je splatný bez ohľadu na to, či bude konanie dokončené. Zníženie (na jednu štvrtinu) je možné len v prípade okamžitého vrátenia alebo zamietnutia návrhu pred doručením protistrane (poznámka 3 k tarifnej položke 1 GGG). V rakúskom systéme súdnych poplatkov podlieha povinnosti úhrady poplatku v občianskoprávnom konaní na prvom stupni v zásade len podanie, ktoré iniciuje konanie, v tomto prípade návrh na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na následné konanie v prvom stupni sa neuplatňujú žiadne dodatočné súdne poplatky.

V súlade s § 2 (1) písm. a) GGG vzniká povinnosť úhrady poplatku podaním (doručením) návrhu v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde (a v prípade následného rozšírenia návrhu doručením písomnosti resp. na pojednávaní spísaním zápisnice o rozšírení návrhu alebo zmieru, ktorý presahuje predmet návrhu). Poplatok sa musí zaplatiť k tomuto dátumu. Najneskôr do tohto dátumu musí byť podaná aj žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku prostredníctvom právnej pomoci (v Rakúsku: právna pomoc), ak sú k tomu splnené podmienky.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia je bezplatná.

Koľko musím zaplatiť?

Výpočet súdnych poplatkov sa na prvom stupni stanovuje podľa hodnoty predmetu sporu (hodnota sporu nároku uplatneného v návrhu a neskôr rozšírením návrhu) a počtu strán. Na ilustráciu kompletné znázornenie sadzby podľa tarifnej položky 1 GGG (stav od 1. októbra 2013; k aktuálnemu Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 32 GGG):

Tarifná položka 1

Hodnota predmetu sporu

Výška poplatkov


do

150 EUR


22 EURviac ako

150 EUR do

300 EUR

43 EURviac ako

300 EUR do

700 EUR

61 EURviac ako

700 EUR do

2 000 EUR

102 EURviac ako

2 000 EUR do

3 500 EUR

163 EURviac ako

3 500 EUR do

7 000 EUR

299 EURviac ako

7 000 EUR do

35 000 EUR

707 EURviac ako

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 389 EURviac ako

70 000 EUR do

140 000 EUR

2 779 EURviac ako

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 170 EURviac ako

210 000 EUR do

280 000 EUR

5 560 EURviac ako

280 000 EUR do

350 000 EUR

6 949 EURviac ako

350 000 EUR


1,2 % príslušnej hodnoty sporu plus 2 987 EUR

V prípade viac ako dvoch strán sa podľa § 19a GGG môže pripočítať pluralitná prirážka (od 10 do 50 %).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

V prípade oneskorenej platby sa podľa § 31 GGG stáva splatnou pevne stanovená dodatočná suma vo výške 21 EUR (stav k 1. októbru 2013). Oneskorené zaplatenie súdneho poplatku však nemá vplyv na vykonanie samotného občianskeho súdneho konania. Konanie súdu nezávisí od zaplatenia súdnych poplatkov a je od neho úplne nezávislé.

Vymáhanie súdnych poplatkov súdnym orgánom je stanovené v zákone o súdnom vymáhaní (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ak je v dôsledku nezaplatenia potrebné vydanie platobného príkazu (exekučný titul na získanie súdnych poplatkov) podľa § 6a GEG prostredníctvom justičného orgánu, uplatňuje sa okrem toho poplatok za vymáhanie, ktorý je v súčasnosti (stav k 1. januáru 2014) vo výške 8 EUR.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. Podľa tohto ustanovenia môžu byť poplatky platené bankovými kartami s bankomatovou funkciou alebo kreditnými kartami, formou vkladu alebo prevodu na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na tomto súde. Príslušné bankové údaje súdu sú uverejnené na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ v rubrike „Súdy“).

Okrem toho sa môžu všetky poplatky uhrádzať aj prostredníctvom odúčtovania a inkasa, ak je súd (alebo všeobecne rakúske súdnictvo) vo vzťahu k účtu, ktorý mu bol oznámený dlžnou stranou, zmocnený k inkasu súdnych poplatkov v prospech účtu súdu. Podanie (návrh v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu) musí v tomto prípade obsahovať údaj o účte, z ktorého sa majú poplatky sťahovať, a zmocnenie k inkasu poplatkov (napr. použitím akronymu „stiahnutie poplatku“ alebo „AEV!“). Je tiež možné stanoviť na žiadosť aj maximálnu sumu, ktorá má byť stiahnutá, ak má byť zmocnenie obmedzené [§§ 5 a 6 nariadenia o odúčtovaní a inkase (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)].

Ak sa návrh na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu podáva elektronickou formou, poplatky sa musia nutne uhrádzať prostredníctvom zaťaženia účtu a inkasa. Oznámenie maximálnej čiastky na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Ak je nárok federácie na súdne poplatky odôvodnený predložením návrhu, v tomto prípade návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a neexistuje zmocnenie na stiahnutie poplatkov, platba poplatkov sa musí preukázať pri podaní pripojením dokladu o platbe (prevode; § 4 GGG). O pripísaní na účet súdu pri platbe predpísaných poplatkov použitím bankových kariet, kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu a o odúčtovaní a inkase z účtu strany je súdny orgán neskôr spätne informovaný federálnou účtovnou agentúrou. Dokladom o (úplnej) platbe sa ukončí konanie o predpise súdnych poplatkov.

V prípade preplatku existuje nárok na vrátenie navyše uhradených súdnych poplatkov [(§ 6c ods. 1 (1) GEG), ktorý je možné uplatniť do piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 06/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Poľsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko musím uhradiť?

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Ako mám postupovať po úhrade?

Úvod

Poplatky v občianskom súdnom konaní sú upravené v zákone o súdnych trovách (občianske veci) z 28. júla 2005 (konsolidované znenie: zbierka zákonov z roku 2014, bod 1025). Poplatok je spravidla splatný pri každom podaní žalobného návrhu vrátane žalôb podaných ako súčasť konaní, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Podľa zákona o súdnych trovách (občianske veci) (hlava IV – Oslobodenie od súdnych trov) je možné podať žiadosť o oslobodenie od takýchto trov.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vzťahuje pevne stanovený poplatok.

Koľko musím uhradiť?

Pri žalobných návrhoch podaných ako súčasť európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje pevne stanovený poplatok 100 PLN [článok 27b zákona o súdnych trovách (občianske veci)]. Rovnaký poplatok sa účtuje pri odvolaniach (článok 18 v spojení s článkom 27b zákona).

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

Podľa článku 1262 § ods. 1 zákona zo 17. novembra 1964 – Občiansky súdny poriadok (zbierka zákonov č. 43, bod 269, v znení zmien) súdy nebudú konať v súvislosti s procesnou písomnosťou, ak nebol uhradený príslušný poplatok. Inými slovami, poplatok sa musí uhradiť, keď sa podáva procesná písomnosť (žalobný návrh) na súde s príslušnou právomocou, alebo sa musí podať žiadosť o oslobodenie od súdnych trov.

Procesné dôsledky vyplývajúce z neuhradenia poplatkov za procesnú písomnosť sa okrem iného uvádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 130Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 1302 Občianskeho súdneho poriadku.

Ak procesnú písomnosť (vrátane žalobného návrhu) nemožno spracovať v dôsledku neuhradenia poplatku, podľa článku 130 Občianskeho súdneho poriadku predsedajúci sudca vyzve príslušnú stranu, aby uhradila tento poplatok do jedného týždňa, lebo v opačnom prípade sa jej procesná písomnosť vráti. Ak bola procesná písomnosť podaná osobou žijúcou v zahraničí, ktorá nemá vymenovaného zástupcu v Poľsku, predsedajúci sudca určí lehotu na uhradenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Ak poplatok nebude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa strane vráti. Ak poplatok bude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Podľa článku 1302 Občianskeho súdneho poriadku sa procesná písomnosť podaná právnym zástupcom alebo patentovým zástupcom v prípade neuhradenia poplatku vráti bez výzvy na uhradenie, ak je poplatok pevne stanovený alebo úmerný hodnote sporu, ktorú uviedla príslušná strana. Ak sa však poplatok za procesnú písomnosť uhradí do jedného týždňa od doručenia rozhodnutia o vrátení písomnosti, písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach sa riadi Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti z 31. januára 2006, ktorým sa stanovuje postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach (zbierka zákonov č. 27, bod 199), ktorým sa vykonáva uvedený zákon o súdnych trovách (občianske veci).

Súdne poplatky v občianskych veciach možno uhradiť bezhotovostne na bežný účet príslušného súdu (číslo účtu možno získať priamo od súdu alebo z jeho webového sídla alebo z webového sídla ministerstva spravodlivosti), priamo v pokladni súdu alebo formou kolkov, ktoré si možno zakúpiť v pokladni súdu.

Ako mám postupovať po úhrade?

Po úhrade poplatku a predložení prípadných chýbajúcich písomností súd vec preskúma za zatvorenými dverami. Súd môže určiť termín pojednávania len v prípadoch stanovených v nariadení č. 861/2007.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Rumunsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Systém súdnych kolkových poplatkov sa riadi mimoriadnym nariadením č. 80/2013, ktoré nadobudlo účinnosť 26. júna 2013. Tento právny akt bol prijatý po zmene právneho rámca pre vykonávanie občianskeho súdneho konania na základe prijatia Občianskeho súdneho poriadku a zavedenia nových inštitúcií v zmysle občianskeho zákonníka.

Súdne kolkové poplatky môžu uhradiť všetky fyzické a právnické osoby a platia sa za služby poskytované súdmi, ako aj ministerstvom spravodlivosti (Ministerul Justiției) a prokuratúrou pri Najvyššom súde a kasačnom súde (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Súdne kolkové poplatky možno v Rumunsku uhrádzať online, avšak do dnešného dňa elektronický platobný systém nie je funkčný.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne kolkové poplatky sa platia na súdoch prvého stupňa a tiež za odvolania v súlade s podmienkami ustanovenými právnym predpisom.

Fyzické osoby si môžu v súvislosti s úhradou súdnych kolkových poplatkov na požiadanie nárokovať na zníženie, výnimky a splátkové platby na základe mimoriadneho nariadenia vlády č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci v občianskych veciach, schváleného so zmenami na základe zákona č. 193/2008, v znení zmien. Právnickým osobám môže byť umožnená úhrada súdnych kolkových poplatkov podľa článku 42 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013.

Koľko mám zaplatiť?

Podľa aktuálnych právnych predpisov je výška súdneho kolkového poplatku za návrh stanovená podľa článku 3 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 takto:

 1. do hodnoty 500 RON – 8%, ale nie menej než 20 RON,
 2. v hodnote od 501 RON do 5 000 RON – 40 RON + 7% z hodnoty presahujúcej 500 RON,
 3. v hodnote od 5 001 RON do 25 000 RON – 355 RON + 5% z hodnoty presahujúcej 5 000 RON.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 sa súdny kolkový poplatok platí vopred. Ak navrhovateľ nesplní povinnosť a nezaplatí poplatok v lehote stanovenej podľa právneho predpisu alebo stanovenej súdom, návrh bude zrušený na základe nezaplateného kolku alebo, kde je to vhodné, návrh sa bude riešený v rámci obmedzení legálne zaplateného súdneho kolkového poplatku. Aj v prípade zamietnutia žiadosti o poskytnutie prostriedkov na zaplatenie kolkového poplatku a keď navrhovateľ nezaplatil povinný kolkový poplatok v lehote stanovenej súdom a nezahrnul do spisu žiadny dôkaz o zaplatení, súd návrh neuzná pre chýbajúci kolok.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Súdne kolkové poplatky môže platca poplatkov zaplatiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo online na samostatný príjmový účet miestneho rozpočtu „Súdne kolkové poplatky a iné kolkové poplatky“ na základe administratívneho rozdelenia podľa toho, kde má fyzická osoba svoj domicil alebo miesto pobytu alebo, kde je to vhodné, kde má právnická osoba registrované sídlo. Náklady spojené s prevodom poplatkov znáša platca poplatkov.

Ak platca poplatkov nemá domicil, miesto pobytu alebo registrované sídlo, kde je to vhodné, v Rumunsku, súdny kolkový poplatok možno zaplatiť na účet miestneho rozpočtu na základe administratívneho rozdelenia pre súd, kde sa podáva žaloba alebo sa predkladá návrh.

Súdne kolkové poplatky možno zaplatiť na riaditeľstvách pre dane a poplatky na základe administratívneho rozdelenia podľa toho, kde má fyzická osoba svoj domicil alebo miesto pobytu alebo, kde je to vhodné, kde má právnická osoba registrované sídlo.

Súdne kolkové poplatky možno zaplatiť bankovým prevodom alebo online.

Čo mám urobiť po platbe?

Potvrdenie o zaplatení súdnych kolkových poplatkov, ktoré sa vydáva v prípade platby v hotovosti alebo platobným príkazom, sa predloží pri registrácii návrhu.

Potvrdenia alebo, kde je to vhodné, platobné príkazy na súdne kolkové poplatky nemajú štandardný formát, vydávajú sa na formulároch podľa administratívneho rozdelenia, kde je platba uhradená.

Ak sa súdny kolkový poplatok uhrádza po tom, ako ho súd oznámi navrhovateľovi, navrhovateľ musí zahrnúť doklad o zaplatení poplatku do spisu prípadu do desiatich dní od doručenia oznámenia.

Doklad o zaplatení kolkového poplatku môže byť predložený osobne na súd, alebo ho možno poslať poštou s uvedením čísla spisu (prípadu), za ktorý bola platba uhradená. Toto číslo je uvedené v oznámení zo súdu príslušnej strane sporu.

Posledná aktualizácia: 21/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Slovinsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po platbe?

Úvod

Súdne poplatky, ktoré sa musia zaplatiť v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú uvedené v slovinskom zákone o súdnych poplatkoch (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 37/08, 97/10, 63/13, Odkaz sa zobrazí v novom okne58/14-rozhodnutí ústavného súdu, Odkaz sa zobrazí v novom okne19/15-rozhodnutí ústavného súdu, 30/16 a 10/17-ZPP-E (zákona, ktorým sa mení zákon o spornom občianskom súdnom konaní), ďalej len: ZST-1), ktorý je všeobecným zákonom o súdnych poplatkoch.

Zákon ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platenie súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky a inými platnými platobnými prostriedkami, ktorý platí aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V praxi súdne poplatky môžu byť uhradené elektronicky prostredníctvom webových platobných služieb jednotlivých bánk.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa jednorazový súdny poplatok vzťahuje na celé konanie. Za zaplatenie súdneho poplatku je zodpovedný navrhovateľ a platba musí byť vykonaná v čase podania návrhu na začatie konania na súde.

Koľko mám zaplatiť?

Výška súdneho poplatku v rámci Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorú navrhovateľ musí zaplatiť pri podaní návrhu na začatie konania na súde, závisí od hodnoty pohľadávky:

 • ak hodnota pohľadávky je pod 300 EUR, poplatok je 54 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 301 do 600 EUR, poplatok je 78 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 601 do 900 EUR, poplatok je 102 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 901 do 1 200 EUR, poplatok je 126 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 1 201 do 1 500 EUR, poplatok je 150 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 1 501 do 2 000 EUR, poplatok je 165 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 2 001 do 2 500 EUR, poplatok je 180 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 2 501 do 3 000 EUR, poplatok je 195 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 3 001 do 3 500 EUR, poplatok je 210 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 3 501 do 4 000 EUR, poplatok je 225 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 4 001 do 4 500 EUR, poplatok je 240 EUR,
ak hodnota pohľadávky je od 4 501 do 5 000 EUR, poplatok je 255 EUR,

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak navrhovateľ nezaplatí súdny poplatok v stanovenej lehote, súd aj napriek tomu uskutoční konanie a súdny poplatok sa potom v prípade potreby vymáha.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Zákon ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platenie súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky a inými platnými platobnými prostriedkami, ktorý platí aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V praxi súdne poplatky možno zaplatiť elektronicky prostredníctvom webových platobných služieb jednotlivých bánk, alebo sa môžu zaplatiť priamo poskytovateľovi platobných služieb alebo v pokladni súdu (v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu).

Každá banka má svoju vlastnú webovú platobnú službu pre elektronické platby.

Zodpovedná osoba môže zaplatiť súdny poplatok vopred, t. j. po podaní návrhu na začatie konania na súde, alebo môže podať návrh na súd a čakať, kým mu súd pošle príkaz na úhradu s príslušnou sumou a všetkými ďalšími údajmi potrebnými na uskutočnenie platby.

Čo mám urobiť po platbe?

Ak sa pri zaplatení súdneho poplatku uvedie príslušné referenčné číslo (ktoré zodpovednej osobe oznámil súd na príkaze na úhradu), zodpovedná osoba nie je povinná poskytnúť súdu žiadny doklad o zaplatení. V takýchto prípadoch je súd informovaný o platbe prostredníctvom špeciálneho systému elektronického bankovníctva (UJPnet), kde správne referenčné číslo je rozhodujúce pri uznávaní jednotlivých platieb.

Ak sa pri úhrade súdneho poplatku uvedie príslušné referenčné číslo zodpovedná osoba musí súdu predložiť doklad o zaplatení. Neexistujú žiadne osobitné formálne podmienky týkajúce sa platnosti takéhoto dôkazu. Na základe týchto dôkazov, súd, v prípade potreby, skontroluje zaplatenie súdneho poplatku na platforme UJPnet (najmä vtedy, ak súdny poplatok nie je zaplatený cez pokladňu súdu).

Posledná aktualizácia: 06/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Slovensko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Súdne poplatky môžu byť platené aj platobnou kartou, alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V súlade s § 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov  ktorý tvorí prílohu predmetného zákona.

Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.

Koľko mám zaplatiť?

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej.

Z návrhu na začatie konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, je to 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 16,50 eura.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Pre nezaplatenie poplatku súd konanie nezastaví, ak

a) už začal konať vo veci samej,

b) došlo k zrušeniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci po tom, ako začal konať vo veci samotnej,

c) žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,

d) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,

e) do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17 (vo veciach obchodného registra), ktorý je možné platiť v hotovosti, aj ked prevyšuje 300 eur. Ak je súd, orgán štátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Vykonanie platby možno preukázať bežnými dokladmi o zaplatení, ktoré sa používajú v bežnom platobnom styku v závislosti od použitej formy platby, tzn. výdavkovým pokladničným dokladom, ústrižkom poštovej poukážky, výpisom z účtu a pod.

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Švédsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po platbe?

Úvod

„Poplatok za návrh sa vyberá za začatie ktoréhokoľvek z uvedených postupov v nasledovnej výške.

Kategória A …………………………………900 SEK (1) /…/ občianske žaloby podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu“ (príloha k nariadeniu (1987:452) o poplatkoch na všeobecných súdoch).

Poplatok za návrh sa platí súdu, ktorému sa predkladá nárok. V súčasnosti nie je možné zaplatiť poplatok elektronicky prostredníctvom webovej stránky.

(1) Výška tohto poplatku platí od 1. júla 2014.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Za konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí len jeden poplatok, ktorí sa uhrádza pri podaní žiadosti na súd. Za konanie alebo procesné opatrenia sa nevyberajú sa žiadne iné poplatky.

Koľko mám zaplatiť?

Poplatok za návrh je 900 SEK, ktorý sa uplatňuje od 1. júla 2014, predstavuje celkovú sumu za konanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Keď nezaplatíte poplatok za návrh po výzve na dokončenie návrhu uhradením platby, prípad bude zamietnutý a súd nebude skúmať váš nárok. Po zamietnutí môžete predložiť nový nárok v súvislosti s tou istou záležitosťou.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Poplatok za návrh môžete zaplatiť buď v hotovosti, alebo platobnou kartou platba na recepcii súdu alebo cez PlusGiro účet súdu. Kontaktné informácie súdu a číslo účtu sa uvádza Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo mám urobiť po platbe?

Po zaplatení platby, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky a spravidla nemusíte predložiť doklad o zaplatení. Súd priradí platby nárokom, ktoré boli podané na súd. Na uľahčenie priradenia vašej pohľadávky k vašej platbe sa uistite, či ste pri úhrade uviedli svoje úplné meno a úplné meno protistrany. Vždy si uschovajte potvrdenie o zaplatení, ktoré možno v prípade potreby použiť na vysledovanie platby.

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Anglicko a Wales

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Navrhovateľ môže voči odporcovi v cezhraničnom spore uplatniť nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu až do výšky 2 000 EUR (bez všetkých úrokov, výdavkov a nákladov). Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu, na ktorom sa žaloba podala. Tento postup sa môže použiť v prípade peňažných aj nepeňažných pohľadávok v občianskych aj obchodných veciach. V Anglicku a vo Walese možno konanie začať na okresnom súde, ale nie na najvyššom súde.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdny poplatok za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je rovnaký ako poplatok za vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Na podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je potrebné zaplatiť súdny poplatok. Ak chcete platiť debetnou/kreditnou kartou, v dodatku „Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, tlačivo A“ by ste mali uviesť príslušné podrobnosti týkajúce sa karty.

V prípadoch, pri ktorých je na vyriešenie sporu potrebné vypočutie, sa bude účtovať aj poplatok za vypočutie.

Ak bude potrebné pohľadávky vymáhať, bude treba zaplatiť ďalší súdny poplatok. Viac podrobností o jednotlivých dostupných typoch konaní nájdete na stránkach, ktoré sa venujú presadzovaniu práva v Anglicku a vo Walese.

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a vo Walese nájdete v letáku Odkaz sa zobrazí v novom okneEX50 – Poplatky na súdoch pre občiansko-právne a rodinné záležitosti

Pre ľahšiu orientáciu sú poplatky za konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu uvedené v tabuľke nižšie platné k 17. novembru 2016. Súdne poplatky sa môžu meniť. Na súde, u právneho zástupcu alebo akejkoľvek inej kompetentnej osoby alebo organizácie si preto vždy skontrolujte, či je daná výška poplatku ešte stále aktuálna. Tieto poplatky sú uvedené v librách šterlingov (GBP). Ak chcete vypočítať ekvivalent uvedenej sumy v eurách, prepočítanie sa musí uskutočniť v deň, keď chcete podať návrh.

1.1. Pri začatí konania (vrátane konaní začatých po tom, ako bol udelený súhlas s ich začatím, a okrem prípadov vznesených používateľmi internetu prostredníctvom portálov County Court Business Centre alebo Money Claim OnLine) s cieľom vymôcť sumu peňazí, ak požadovaná suma:

Poplatky (£)

a) nepresahuje £300

£35

b) prevyšuje £300, ale nepresahuje £500

£50

c) prevyšuje £500, ale nepresahuje £1 000

£70

d) prevyšuje £1 000, ale nepresahuje £1 500

£80

e) prevyšuje £1 500, ale nepresahuje £3 000

£115

Pri predvedení na vypočutie sa platí ďalší poplatok.

Poplatok za vypočutie prípadu vo veci s nízkou hodnotou sporu, ak požadovaná suma:

i) neprevyšuje £300

£25

ii) prevyšuje £300, ale nepresahuje £500

£55

ii) prevyšuje £500, ale nepresahuje £1 000

£80

iii) prevyšuje £1 000, ale nepresahuje £1 500

£115

iv) prevyšuje £1 500, ale nepresahuje £3 000

£170

Ak chcete vymôcť pohľadávku, treba zaplatiť ďalší poplatok.

Ak chcete podať návrh na súd, musíte zaplatiť súdny poplatok a ďalšie súdne poplatky v rôznych štádiách súdneho sporu. V závislosti od vašej osobnej situácie vám môžu byť poplatky „odpustené“, čo znamená, že ich nebudete musieť zaplatiť alebo zaplatíte iba časť z nich. O odpustenie jednotlivých poplatkov v rámci súdneho konania však musíte požiadať osobitne pre každý poplatok. Ak napríklad požiadate o odpustenie poplatku za podanie prvého návrhu, odpustí sa vám len tento prvý poplatok za začatie konania. Dôvodom je skutočnosť, že počas súdneho konania sa môže vaša osobná situácia zmeniť a neskôr už nemusíte mať nárok na odpustenie poplatku. Alebo by ste naopak mohli získať nárok na odpustenie poplatkov počas konania.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak navrhovateľ nesprávne vyplní príslušné údaje o kreditnej karte alebo ak platba z nejakého dôvodu zlyhá, súd, ktorý sa vecou zaoberá, zašle navrhovateľovi tlačivo B (Request by the court or tribunal to complete and/or rectify the claim form) a požiada ho, aby poskytol podrobnosti o platnej kreditnej karte a zaplatil súdne poplatky. Ak nebude prijatá správna platba, na návrh sa už nebude ďalej prihliadať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba súdneho poplatku sa uskutočňuje vďaka poskytnutiu správnych platobných údajov súdu. Spočiatku by k tomu malo dôjsť prostredníctvom poskytnutia príslušných podrobností v tlačive s označením European Small Claims Procedure, Appendix to Form A (Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, dodatok k tlačivu A).

Platba sa zvyčajne vykonáva debetnou/kreditnou kartou. Na súde, na ktorom sa podáva daný návrh, nemusia byť možné všetky spôsoby platby uvedené v tlačive A. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť si, aký spôsob platby možno použiť.

Možno pôjde platiť aj kreditnou kartou cez telefón. Mnoho súdov má možnosť prijímať platby kartou týmto spôsobom, ale najprv by ste mali kontaktovať príslušný súd, aby ste si potvrdili, či je skutočne možné uskutočniť platbu týmto spôsobom.

Elektronickú platbu je možné uskutočniť iba voči niekomu, kto má adresu v Spojenom kráľovstve.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bol návrh podaný správne, súd doručí odporcovi tlačivo žiadosti (spolu so sprievodnými dokumentmi) spoločne s tlačivom na odpoveď týkajúci sa európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (European Small Claims Procedure Answer Form, tlačivo C). Navrhovateľovi sa zároveň pošle oznámenie o začatí konania spolu s potvrdením o prijatí platobnej transakcie.

Potvrdenie bude mať obyčajne rozmery 8 × 12 cm, navrchu bude názov súdu s jeho poštovou adresou a naspodku zaplatená suma spolu s dátumom a časom platby.

Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke venovanej cezhraničným pohľadávkam v Európskej únii.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Severné Írsko

Na európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa súdne poplatky nevzťahujú.

Posledná aktualizácia: 24/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Škótsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku sú súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu regulované:

 • uznesením o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótsky vykonávací predpis č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien,
 • pozmeňujúcim uznesením o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Amendment Order) z roku 2018, škótsky vykonávací predpis č. 2018/194 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/194).

Zoznam 2, časť II, čísla 16 a 38 sa vzťahujú na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2019.

Zoznam 3, časť II, čísla 16 a 38 sa vzťahujú na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2020.

Úhrada poplatkov elektronicky nie je možná.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súd prostredníctvom tlačiva A, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 861/2007, vyžaduje zaplatenie jedného poplatku, ktorý pokrýva všetky postupy súdu v rámci konania.

V poplatku sú zahrnuté náklady na doručovanie písomností poštou, ale môže sa účtovať dodatočný poplatok, ak sa vyžaduje doručenie obhajcovi súdnym úradníkom grófstva.

Za podanie odpovede na návrh v tlačive C sa neplatí žiadny poplatok.

Zastúpenie právnym zástupcom (solicitor) sa zvyčajne nevyžaduje a poplatok nezahŕňa žiadne poplatky s ním súvisiace.

Koľko mám zaplatiť?

Aktuálny poplatok za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde:

 • v prípade sumy vo výške £300 alebo 250 EUR alebo v menšej výške sa vyžaduje zaplatenie poplatku £19,
 • vo všetkých ostatných prípadoch európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí poplatok vo výške £104.

Za doručovanie písomností obhajcovi súdnym úradníkom grófstva sa platí dodatočný správny poplatok £13 plus náklady za doručenie súdnym úradníkom grófstva.

Podľa článku 8 uznesenia o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótskeho vykonávacieho predpisu č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien, môže mať strana nárok na oslobodenie od poplatkov, napríklad ak má nárok na určitú podporu od štátu na právnu pomoc v občianskych veciach.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak poplatok nebol zaplatený, z hľadiska odseku 3 uznesenia o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótskeho vykonávacieho predpisu č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien súd neprijme návrh a nie je povinný vykonať žiadne kroky.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky možno zaplatiť:

 • šekmi splatnými Škótskej súdnej službe (The Scottish Courts and Tribunals Service),
 • debetnou a kreditnou kartou – skontrolujte si, ktoré typy kariet na príslušnom súde prijímajú a či je možné platbu uskutočniť cez telefón,
 • poštovou poukážkou splatnou Škótskej súdnej službe (The Scottish Courts and Tribunals Service),
 • v hotovosti – ak platíte poštou, neodporúča sa uskutočňovať platby v hotovosti.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd po zaplatení prijme podanú dokumentáciu k návrhu v tlačive A, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 861/2007. Dokumenty a platby by sa mali súdu predložiť alebo zaslať súčasne. Súčasťou ďalšieho postupu v rámci konania je, že súd potom vydá alebo zašle tlačivo B alebo tlačivo 1, alebo doručí obhajcovi tlačivo A. Nevyžadujú sa žiadne doklady o platbe.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.