Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku sú súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu regulované:

  • uznesením o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótsky vykonávací predpis č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien,
  • pozmeňujúcim uznesením o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Amendment Order) z roku 2018, škótsky vykonávací predpis č. 2018/194 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/194).

Zoznam 2, časť II, čísla 16 a 38 sa vzťahujú na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2019.

Zoznam 3, časť II, čísla 16 a 38 sa vzťahujú na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2020.

Úhrada poplatkov elektronicky nie je možná.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súd prostredníctvom tlačiva A, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 861/2007, vyžaduje zaplatenie jedného poplatku, ktorý pokrýva všetky postupy súdu v rámci konania.

V poplatku sú zahrnuté náklady na doručovanie písomností poštou, ale môže sa účtovať dodatočný poplatok, ak sa vyžaduje doručenie obhajcovi súdnym úradníkom grófstva.

Za podanie odpovede na návrh v tlačive C sa neplatí žiadny poplatok.

Zastúpenie právnym zástupcom (solicitor) sa zvyčajne nevyžaduje a poplatok nezahŕňa žiadne poplatky s ním súvisiace.

Koľko mám zaplatiť?

Aktuálny poplatok za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde:

  • v prípade sumy vo výške £300 alebo 250 EUR alebo v menšej výške sa vyžaduje zaplatenie poplatku £19,
  • vo všetkých ostatných prípadoch európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí poplatok vo výške £104.

Za doručovanie písomností obhajcovi súdnym úradníkom grófstva sa platí dodatočný správny poplatok £13 plus náklady za doručenie súdnym úradníkom grófstva.

Podľa článku 8 uznesenia o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótskeho vykonávacieho predpisu č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien, môže mať strana nárok na oslobodenie od poplatkov, napríklad ak má nárok na určitú podporu od štátu na právnu pomoc v občianskych veciach.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak poplatok nebol zaplatený, z hľadiska odseku 3 uznesenia o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótskeho vykonávacieho predpisu č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien súd neprijme návrh a nie je povinný vykonať žiadne kroky.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky možno zaplatiť:

  • šekmi splatnými Škótskej súdnej službe (The Scottish Courts and Tribunals Service),
  • debetnou a kreditnou kartou – skontrolujte si, ktoré typy kariet na príslušnom súde prijímajú a či je možné platbu uskutočniť cez telefón,
  • poštovou poukážkou splatnou Škótskej súdnej službe (The Scottish Courts and Tribunals Service),
  • v hotovosti – ak platíte poštou, neodporúča sa uskutočňovať platby v hotovosti.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd po zaplatení prijme podanú dokumentáciu k návrhu v tlačive A, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 861/2007. Dokumenty a platby by sa mali súdu predložiť alebo zaslať súčasne. Súčasťou ďalšieho postupu v rámci konania je, že súd potom vydá alebo zašle tlačivo B alebo tlačivo 1, alebo doručí obhajcovi tlačivo A. Nevyžadujú sa žiadne doklady o platbe.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom