Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Podľa článku 33 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums) súdne poplatky (tiesas izdevumi) zahŕňajú:

  • štátny poplatok (valsts nodeva),
  • správny poplatok (kancelejas nodeva),
  • výdavky, ktoré nevyhnutne vznikli pri preskúmaní veci.

Štátny poplatok sa musí zaplatiť za každý návrh podaný na súd – pôvodný návrh, protinávrh, návrh podaný treťou stranou so samostatnou pohľadávkou týkajúcou sa spornej veci v konaní, ktoré sa už začalo, návrh v osobitných formách konania alebo iný návrh stanovený v článku 34 Občianskeho súdneho poriadku. V článku 43 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú osoby oslobodené od úhrady súdnych výdavkov (vrátane štátnych poplatkov).

Súd neúspešnému účastníkovi konania nariadi, aby nahradil všetky súdne výdavky, ktoré uhradil úspešný účastník konania. Ak bola pohľadávka uspokojená čiastočne, súd nariadi, aby sa súdne výdavky nahradili navrhovateľovi úmerne k uspokojenej časti pohľadávok a odporcovi úmerne k zamietnutej časti pohľadávok. Štátny poplatok sa nenahrádza pri vedľajšej žalobe (blakus sudzība) vo vzťahu k súdnemu rozhodnutiu alebo pri opätovnom otvorení súdneho konania po vynesení rozsudku pre zmeškanie.

Ak navrhovateľ stiahne návrh, musí nahradiť súdne výdavky, ktoré vznikli odporcovi. V takom prípade odporca nemusí nahradiť súdne výdavky, ktoré uhradil navrhovateľ. Ak však navrhovateľ stiahne svoj návrh alebo návrhy, pretože odporca dobrovoľne uspokojil dané pohľadávky po tom, ako boli návrhy podané, súd na žiadosť navrhovateľa nariadi odporcovi, aby nahradil súdne výdavky, ktoré uhradil navrhovateľ.

Ak súd rozhodne, že žalobu nepreskúma, na žiadosť odporcu nariadi navrhovateľovi, aby nahradil súdne výdavky, ktoré uhradil odporca.

Ak je navrhovateľ oslobodený od úhrady súdnych výdavkov, odporcovi sa nariadi, aby uhradil súdne výdavky navrhovateľa v prospech štátu úmerne k časti pohľadávky, ktorá bola uspokojená.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pri podávaní návrhu v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí zaplatiť štátny poplatok. Počas konania bude možno účastník musieť uhradiť aj iné súdne výdavky, napríklad správny poplatok (napr. za vydanie odpisu alebo duplikátu písomností týkajúcich sa konania) a výdavky spojené s preskúmaním veci (napr. výdavky, ktoré vznikli pri vyhľadaní odporcu na žiadosť navrhovateľa, výdavky na doručenie, vydanie a preklad predvolaní a ďalších súdnych písomností).

Koľko musím zaplatiť?

Pri podaní návrhu musíte zaplatiť štátny poplatok vo výške 15% sumy pohľadávky, ale najmenej 71,41 EUR.

Výška všetkých správnych poplatkov sa určuje v súlade s článkom 38 Občianskeho súdneho poriadku. Výška výdavkov spojených s preskúmaním veci môže byť rôzna v závislosti od viacerých faktorov (napríklad spôsob doručovania písomností buď poštou, alebo e-mailom).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak k návrhu nie sú pripojené doklady potvrdzujúce úhradu štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenej zákonom, súd podľa článku 133 Občianskeho súdneho poriadku zastaví konanie v súvislosti s návrhom a stanoví navrhovateľovi lehotu na nápravu nedostatkov.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote napraví nedostatky, za dátum podania návrhu sa považuje deň, keď bol prvý raz podaný na súde.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky nenapraví, návrh sa bude pokladať za nepodaný a vráti sa navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu navrhovateľovi nebráni tomu, aby ho navrhovateľ opäť podal na súd v súlade s bežnými postupmi stanovenými zákonom.

Ak sa majú uhradiť súdne výdavky za doručenie písomností, súd písomnosti nedoručí, až kým sa príslušný poplatok neuhradí. Ak sa však výdavky na preskúmanie veci neuhradia v prospech štátu dobrovoľne, budú sa vymáhať v súlade so všeobecnými pravidlami výkonu rozsudkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok (článok 34 Občianskeho súdneho poriadku, s výnimkou odseku 6) sa má uhradiť takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb – krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb – názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Štátny poplatok za podanie exekučného príkazu alebo inej písomnosti súvisiacej s výkonom súdnych rozhodnutí možno uhradiť na účet štátnej pokladnice. Štátny poplatok za podanie exekučného príkazu alebo inej písomnosti súvisiacej s výkonom súdnych rozhodnutí (článok 34 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku) sa platí takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb – krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb – názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Správny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice. Správny poplatok (článok 38 Občianskeho súdneho poriadku) sa má uhradiť takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb – krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb – názov a registračné číslo. Ak sa správny poplatok uhrádza v mene inej osoby, je potrebné uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Výdavky spojené s preskúmaním veci a výdavky spojené s výkonom povinností po oznámení sa môžu uhradiť na účet súdnej správy (Tiesu administrācija). Výdavky spojené s preskúmaním veci (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku) a výdavky spojené s výkonom povinností po oznámení (článok 406 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku):

Okresné (mestské) súdy a krajské súdy:

Príjemca: Tiesu administrācija

Registračné č.: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo. Ak sa výdavky spojené s preskúmaní veci uhrádzajú v mene inej osoby, je potrebné uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Pri podaní návrhu na súd musíte priložiť doklady potvrdzujúce uhradenie štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenej zákonom. Pred tým, ako sa konkrétna požadovaná služba poskytne, musíte zaplatiť aj správny poplatok. Pred preskúmaním veci musíte uhradiť všetky výdavky spojené s preskúmaním veci.

Posledná aktualizácia: 09/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.