Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa písomnosť, ktorou sa začalo konanie, označuje ako „návrh“, ako sa stanovuje vo vnútroštátnom práve. Rakúsky zákon o súdnych poplatkoch preto neupravuje autonómne vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa konania podľa tohto nariadenia. Pre podanie návrhu a následné konanie prvého stupňa platí colná položka 1 (TP 1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), ktorá sa vzťahuje na všetky vnútroštátne občianskoprávne konania.

Aké sú poplatky?

V konaniach o návrhoch týkajúcich sa európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v prvom stupni uplatňuje podľa poznámky 1 tarifnej položky 1 zákona o súdnych poplatkoch tarifná položka 1 zákona o súdnych poplatkoch (GGG). Tento paušálny poplatok je splatný bez ohľadu na to, či bude konanie dokončené. Zníženie (na jednu štvrtinu) je možné len v prípade okamžitého vrátenia alebo zamietnutia návrhu pred doručením protistrane (poznámka 3 k tarifnej položke 1 GGG). V rakúskom systéme súdnych poplatkov podlieha povinnosti úhrady poplatku v občianskoprávnom konaní na prvom stupni v zásade len podanie, ktoré iniciuje konanie, v tomto prípade návrh na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na následné konanie v prvom stupni sa neuplatňujú žiadne dodatočné súdne poplatky.

V súlade s § 2 (1) písm. a) GGG vzniká povinnosť úhrady poplatku podaním (doručením) návrhu v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde (a v prípade následného rozšírenia návrhu doručením písomnosti resp. na pojednávaní spísaním zápisnice o rozšírení návrhu alebo zmieru, ktorý presahuje predmet návrhu). Poplatok sa musí zaplatiť k tomuto dátumu. Najneskôr do tohto dátumu musí byť podaná aj žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku prostredníctvom právnej pomoci (v Rakúsku: právna pomoc), ak sú k tomu splnené podmienky.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia je bezplatná.

Koľko musím zaplatiť?

Výpočet súdnych poplatkov sa na prvom stupni stanovuje podľa hodnoty predmetu sporu (hodnota sporu nároku uplatneného v návrhu a neskôr rozšírením návrhu) a počtu strán. Na ilustráciu kompletné znázornenie sadzby podľa tarifnej položky 1 GGG (stav od 1. októbra 2013; k aktuálnemu § 32 GGG):

Tarifná položka 1

Hodnota predmetu sporu

Výška poplatkov


do

150 EUR


22 EURviac ako

150 EUR do

300 EUR

43 EURviac ako

300 EUR do

700 EUR

61 EURviac ako

700 EUR do

2 000 EUR

102 EURviac ako

2 000 EUR do

3 500 EUR

163 EURviac ako

3 500 EUR do

7 000 EUR

299 EURviac ako

7 000 EUR do

35 000 EUR

707 EURviac ako

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 389 EURviac ako

70 000 EUR do

140 000 EUR

2 779 EURviac ako

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 170 EURviac ako

210 000 EUR do

280 000 EUR

5 560 EURviac ako

280 000 EUR do

350 000 EUR

6 949 EURviac ako

350 000 EUR


1,2 % príslušnej hodnoty sporu plus 2 987 EUR

V prípade viac ako dvoch strán sa podľa § 19a GGG môže pripočítať pluralitná prirážka (od 10 do 50 %).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

V prípade oneskorenej platby sa podľa § 31 GGG stáva splatnou pevne stanovená dodatočná suma vo výške 21 EUR (stav k 1. októbru 2013). Oneskorené zaplatenie súdneho poplatku však nemá vplyv na vykonanie samotného občianskeho súdneho konania. Konanie súdu nezávisí od zaplatenia súdnych poplatkov a je od neho úplne nezávislé.

Vymáhanie súdnych poplatkov súdnym orgánom je stanovené v zákone o súdnom vymáhaní (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ak je v dôsledku nezaplatenia potrebné vydanie platobného príkazu (exekučný titul na získanie súdnych poplatkov) podľa § 6a GEG prostredníctvom justičného orgánu, uplatňuje sa okrem toho poplatok za vymáhanie, ktorý je v súčasnosti (stav k 1. januáru 2014) vo výške 8 EUR.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. Podľa tohto ustanovenia môžu byť poplatky platené bankovými kartami s bankomatovou funkciou alebo kreditnými kartami, formou vkladu alebo prevodu na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na tomto súde. Príslušné bankové údaje súdu sú uverejnené na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/ v rubrike „Súdy“).

Okrem toho sa môžu všetky poplatky uhrádzať aj prostredníctvom odúčtovania a inkasa, ak je súd (alebo všeobecne rakúske súdnictvo) vo vzťahu k účtu, ktorý mu bol oznámený dlžnou stranou, zmocnený k inkasu súdnych poplatkov v prospech účtu súdu. Podanie (návrh v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu) musí v tomto prípade obsahovať údaj o účte, z ktorého sa majú poplatky sťahovať, a zmocnenie k inkasu poplatkov (napr. použitím akronymu „stiahnutie poplatku“ alebo „AEV!“). Je tiež možné stanoviť na žiadosť aj maximálnu sumu, ktorá má byť stiahnutá, ak má byť zmocnenie obmedzené [§§ 5 a 6 nariadenia o odúčtovaní a inkase (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)].

Ak sa návrh na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu podáva elektronickou formou, poplatky sa musia nutne uhrádzať prostredníctvom zaťaženia účtu a inkasa. Oznámenie maximálnej čiastky na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Ak je nárok federácie na súdne poplatky odôvodnený predložením návrhu, v tomto prípade návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a neexistuje zmocnenie na stiahnutie poplatkov, platba poplatkov sa musí preukázať pri podaní pripojením dokladu o platbe (prevode; § 4 GGG). O pripísaní na účet súdu pri platbe predpísaných poplatkov použitím bankových kariet, kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu a o odúčtovaní a inkase z účtu strany je súdny orgán neskôr spätne informovaný federálnou účtovnou agentúrou. Dokladom o (úplnej) platbe sa ukončí konanie o predpise súdnych poplatkov.

V prípade preplatku existuje nárok na vrátenie navyše uhradených súdnych poplatkov [(§ 6c ods. 1 (1) GEG), ktorý je možné uplatniť do piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 06/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom