Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Austria

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń pismo wszczynające postępowanie określa się mianem pozwu (Klage), podobnie jak w przepisach krajowych. W związku z tym austriackie prawo w zakresie opłat sądowych nie zawiera odrębnego przepisu krajowego dotyczącego pozwów wnoszonych na podstawie tego rozporządzenia. Pozew i późniejsze postępowanie przed sądem pierwszej instancji podlegają taryfie 1 (Tarifpost 1) austriackiej ustawy o opłatach sądowych (Gerichtsgebührengesetz), która ma zastosowanie do wszystkich krajowych postępowań cywilnych.

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu dotyczącym roszczeń dochodzonych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń przed sądem pierwszej instancji stosuje się taryfę 1 przewidzianą w ustawie o opłatach sądowych zgodnie z notą 1 (Anmerkung 1) do taryfy 1. Ta opłata stała ma zastosowanie niezależnie od tego, czy postępowanie zostanie zakończone. Obniżenie wysokości opłaty (do jednej czwartej kwoty) ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy pozew zostanie bezzwłocznie cofnięty lub odrzucony przed doręczeniem go stronie przeciwnej (nota 3 do taryfy 1 określonej w ustawie o opłatach sądowych). Zgodnie z austriackim systemem opłat sądowych w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji opłatę pobiera się wyłącznie od pisma wszczynającego postępowanie (w tym przypadku pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń). Na dalszych etapach postępowania w pierwszej instancji strony nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów sądowych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a) ustawy o opłatach sądowych obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą wniesienia do sądu pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń. W przypadku późniejszego rozszerzenia powództwa obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą wniesienia odpowiedniego pisma procesowego. W przypadku rozprawy obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia do protokołu rozszerzenia powództwa lub w przypadku ugody wykraczającej poza przedmiot roszczenia. Opłatę należy uiścić niezwłocznie tego samego dnia. Wniosek o zwolnienie z opłat sądowych w ramach pomocy prawnej (Verfahrenshilfe) należy również złożyć tego samego dnia, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie przesłanki.

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia, nie podlega opłacie.

Ile wynoszą opłaty?

Wyliczenie opłaty sądowej w przypadku postępowania przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sporu (kwota roszczenia oznaczona w pozwie lub w piśmie rozszerzającym powództwo) oraz liczby stron. Poniżej przedstawiono dla przykładu pełną tabelę stawek zawartą w taryfie 1 przewidzianej w ustawie o opłatach sądowych (stawki na dzień 1 października 2013 r.; obowiązujące brzmienie § 32 ustawy o opłatach sądowych):

Taryfa 1

Wartość przedmiotu sporu

Należna opłata


do

150 EUR


22 EURponad

150 EUR, ale nie więcej niż

300 EUR

43 EURponad

300 EUR, ale nie więcej niż

700 EUR

61 EURponad

700 EUR, ale nie więcej niż

2 000 EUR

102 EURponad

2 000 EUR, ale nie więcej niż

3 500 EUR

163 EURponad

3 500 EUR, ale nie więcej niż

7 000 EUR

299 EURponad

7 000 EUR, ale nie więcej niż

35 000 EUR

707 EURponad

35 000 EUR, ale nie więcej niż

70 000 EUR

1 389 EURponad

70 000 EUR, ale nie więcej niż

140 000 EUR

2 779 EURponad

140 000 EUR, ale nie więcej niż

210 000 EUR

4 170 EURponad

210 000 EUR, ale nie więcej niż

280 000 EUR

5 560 EURponad

280 000 EUR, ale nie więcej niż

350 000 EUR

6 949 EURponad

350 000 EUR


1,2% wartości przedmiotu sporu powiększone o kwotę 2 987 EUR

Jeżeli w sprawie występują więcej niż dwie strony, przewidziano możliwość zastosowania dopłaty w wysokości 10–50% z tytułu mnogości stron postępowania zgodnie z 19a ustawy o opłatach sądowych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku opóźnienia w płatności nalicza się stałą karę pieniężną w wysokości 21 euro (zgodnie ze stawką na dzień 1 października 2013 r.) na podstawie § 31 ustawy o opłatach sądowych. Opóźnienie w uiszczeniu opłaty sądowej pozostaje jednak bez wpływu na przebieg postępowania cywilnego jako takiego. Sąd prowadzi postępowanie sądowe zupełnie niezależnie od uiszczenia opłat sądowych.

Kwestie związane z egzekucją opłat sądowych przez organy wymiaru sprawiedliwości reguluje austriacka ustawa o egzekucji opłat sądowych (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Jeżeli wskutek braku płatności zaistniała konieczność wydania nakazu zapłaty (tytułu egzekucyjnego na potrzeby egzekucji opłat sądowych) przez organ wymiaru sprawiedliwości na podstawie § 6a ustawy o egzekucji opłat sądowych, nalicza się dodatkową opłatę w wysokości 8 euro (według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.).

Jak wnieść opłatę sądową?

Metody wnoszenia opłat określono w § 4 ustawy o opłatach sądowych. Zgodnie z § 4 opłaty można wnosić za pomocą karty płatniczej posiadającej funkcję umożliwiającą wypłatę gotówki z bankomatu lub karty kredytowej, za pomocą wpłaty lub przelewu bankowego na rachunek właściwego sądu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w tym sądzie. Dane bankowe sądów można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justiz.gv.at/, zakładka „Sądy” (Gerichte)).

Ponadto wszystkie opłaty można uiścić za pomocą polecenia zapłaty, jeżeli sąd (lub – bardziej ogólnie – austriacki system sądowy) został upoważniony do poboru opłat sądowych z rachunku wskazanego przez osobę dokonującą płatności i do deponowania ich na rachunku sądu. W związku z powyższym pozew (pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń) musi zawierać numer rachunku, z którego ma zostać pobrana opłata, oraz zgodę na jej pobranie, na przykład adnotację o treści „Gebühreneinzug!” lub „AEV!”. W przypadku ograniczonej zgody w pozwie należy również oznaczyć maksymalną możliwą do pobrania kwotę (§ 5 i 6 rozporządzenia w sprawie polecenia zapłaty (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Przy wnoszeniu pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń za pośrednictwem austriackiego systemu elektronicznego zwanego Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) opłatę należy uiścić za pomocą polecenia zapłaty. W takim przypadku nie można określić maksymalnej możliwej do pobrania kwoty.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Jeżeli władze federalne są uprawnione do naliczania opłat sądowych od wniesienia pozwu (pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń) i jeżeli nie udzielono zgody na pobranie opłaty z rachunku, do pozwu należy dołączyć dowód płatności (potwierdzenie przelewu) (§ 4 ustawy o opłatach sądowych). W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej, wpłaty lub przelewu bankowego na rachunek właściwego sądu lub za pomocą polecenia zapłaty z rachunku strony austriacka Federalna Agencja Księgowa (Buchhaltungsagentur des Bundes) informuje organ sądowy o zaksięgowaniu płatności dokonanych na rachunek sądu dopiero na późniejszym etapie. Postępowanie w sprawie nałożenia opłat sądowych zostaje zakończone po przedstawieniu dowodu (pełnej) zapłaty.

W przypadku nadpłaty w ciągu pięciu lat można dochodzić zwrotu nadpłaconych opłat sądowych (§ 6c ust. 1 pkt 1 ustawy o egzekucji opłat sądowych).

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony