Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - België

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Deze materie wordt geregeld door de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk wetboek (hierna Ger. W.), door art. 953 Ger. W. voor wat betreft de betaling van het getuigengeld, door de wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten voor wat betreft de registratierechten, meer bepaald de artikelen 142 en volgende en 268 en volgende.

Wat zijn de geldende tarieven?

Art. 1018 Ger. W. bepaalt om welke kosten het gaat:

1° de diverse griffie- en registratierechten. De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de uitgifterechten (zie art. 268 e.v. wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten). Het rolrecht bedraagt tussen de 30 en 100 €, afhankelijk van de gevatte rechtbank. Het opstelrecht bedraagt 35 €.

De registratierechten zijn verschuldigd op beslissingen betreffende een hoofdsom van meer dan 12500 € (exclusief gerechtskosten) en bedragen 3% van die hoofdsom. Deze zijn dus niet verschuldigd in het kader van de geringe vorderingen.

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten;

3° de prijs van uitgifte van het vonnis: tussen 0,85 en 5,75 € per blad;

4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld. Het Koninklijk Besluit van 27/07/1972 bepaalt het bedrag op 200 fr. per getuige, wat op vandaag ongeveer overeenkomt met 5 €. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding voor de reiskosten (0,0868 euro per kilometer).

In het kader van het deskundigenonderzoek kan de deskundige vrij zijn ereloon bepalen en zijn kosten aantonen, zij het dat de berekeningswijze duidelijk moet zijn en het bedrag desgevallend (bijvoorbeeld bij onnodig gemaakte kosten) door de rechter kan worden gematigd bij de uiteindelijke begroting van de totale gerechtskosten.

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn;

6° de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger. W.); deze wordt betaald door de verliezende partij en is een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnaar. De bedragen zijn gekoppeld aan de index voor consumptieprijzen en worden met 10% verhoogd of verlaagd telkens de index met 10 punten stijgt resp. daalt.

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Van 250,01 tot 750,00

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00

480,00 €

240,00 €

1.200,00 €

Arbeidsrechtbank (afwijkend)

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Tot 620,00

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Tot 2500,00

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig artikel 1734 Ger. W.

Hoeveel moet ik betalen?

Gelet op het bovenstaande, is dit volledig afhankelijk van geval tot geval: of u winnaar bent of verliezer, of er deskundigen en/of getuigen zijn gevraagd, of de magistratuur zich naar het buitenland heeft moeten begeven, of er al dan niet een bemiddelaar is aangeduid,…

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De griffierechten moeten voorafgaandelijk worden betaald, zoniet wordt de zaak niet op de rol opgenomen.

Een deskundige vraagt steeds een voorschot, zoniet voert hij zijn taak niet uit.

Om een getuige te kunnen oproepen moet men voorafgaandelijk het bedrag in consignatie geven aan de griffier. Als men de storting niet uitvoert, wordt verondersteld dat men afziet van het getuigenverhoor.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Met overschrijvings- of stortingsbulletin, via online overschrijving, via contante betaling of via cheque aan order van de griffie (deze laatste mogelijkheid geldt enkel voor advocaten en gerechtsdeurwaarders).

Wat moet ik na de betaling doen?

Alle betalingsbewijzen dienen strikt te worden bijgehouden, zodat ze bij vraag ernaar onmiddellijk kunnen worden voorgelegd.

Laatste update: 20/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Bulgarije

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De bepalingen omtrent de betaling van gerechtskosten en kosten in civiele procedures zijn neergelegd in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering respectievelijk de regeling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake de inning van leges door de rechtbanken (GPK).

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

“Hoofdstuk acht. Leges en kosten, afdeling I - De kosten van een rechtsvordering

Kosten van een rechtsvordering
Artikel 68. De kosten van de rechtsvordering zijn gelijk aan de monetaire waarde van de inhoud van de zaak.

Kosten van een rechtsvordering
Artikel 69. 1) De kosten van een rechtsvordering zijn gelijk aan:
1. in monetaire vorderingen: het gevorderde bedrag;

Vaststelling van de kosten van een rechtsvordering
Artikel 70. 1) De kosten van de rechtsvordering worden door de eiser gespecificeerd. De kosten van de rechtsvordering kunnen worden betwist door zowel de verweerder als ambtshalve door de rechtbank, uiterlijk tijdens de eerste hoorzitting waarin de zaak wordt behandeld. In geval van discrepantie tussen de opgegeven kosten en de feitelijke kosten worden de kosten van de rechtsvordering door de rechter bepaald.
(2) Tegen een beslissing van de rechter waarin de kosten van de rechtsvordering worden verhoogd, kan incidenteel beroep worden ingesteld.
(3) Wanneer de kosten van de vordering niet eenvoudig kunnen worden vastgesteld op het moment waarop de vordering wordt ingesteld, stelt de rechter de kosten bij benadering vast en worden op een later tijdstip aanvullende leges in rekening gebracht dan wel de te veel betaalde leges terugbetaald, afhankelijk van het door de rechter vastgestelde bedrag ten tijde van het beslechten van de zaak.

Afdeling II - Leges en kosten

Verschuldigdheid tot betaling van leges en kosten
Artikel 71. 1) Voor de behandeling van een zaak zijn leges over de kosten van de rechtsvordering en gerechtskosten verschuldigd. Wanneer voor de vordering geen waarde kan worden bepaald, wordt het bedrag van de leges vastgesteld door de rechter.

Leges
Artikel 73. 3) Overeenkomstig een door de Ministerraad aangenomen regeling zijn leges verschuldigd wanneer een verzoek om vervolging of bijstand wordt ingediend en bij uitgifte van documenten waarvoor leges verschuldigd zijn.

Aanhangsels bij het verzoek
Artikel 128. Een verzoek moet vergezeld gaan van het volgende:
1. de volmacht, wanneer de eis wordt ingediend door een volmachthouder;
2. schriftelijk bewijs van betaling van eventueel verschuldigde leges en kosten;
3. voor elke verweerder een afschrift van het verzoek en van de bijlagen daarbij.

Verificatie van het verzoek
Artikel 129. 1) De rechter controleert of het verzoek aan de eisen voldoet.
2) Voldoet het verzoek niet aan de in artikel 127, lid 1, en artikel 128 vastgestelde vereisten, dan wordt de eiser opgedragen om binnen één week alsnog aan die vereisten te voldoen en gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van rechtshulp indien hij die nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt. Wanneer het adres van de eiser niet wordt vermeld en ook niet bij de rechter bekend is, vindt de communicatie plaats door middel van een kennisgeving gedurende één week op een voor dat doel aangewezen locatie in de rechtbank.
(3) Als de eiser na afloop van de termijn niet alsnog aan de vereisten voldoet, worden het verzoek en de bijlagen geretourneerd; is het adres niet bekend, dan blijft het verzoek in de rechtbank, waar het ter beschikking van de eiser staat. Incidenteel beroep kan worden ingesteld wanneer het verzoek zonder afschrift voor betekening wordt geretourneerd.”

Regeling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake de inning van leges door de rechtbanken
”Afdeling I
Leges die in een gerechtelijke procedure worden geïnd
Artikel 1. Voor een vordering, een tegenvordering of een vordering door een zelfstandig bevoegde derde worden leges ten belope van 4 % van de kosten van de vordering in rekening gebracht, met een minimum van 50 BGN.”

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank.

Wat zijn de geldende tarieven?

De leges zijn verschuldigd wanneer de vordering wordt ingesteld. De eiser moet het verzoek vergezeld doen gaan van schriftelijk bewijs van betaling van eventueel verschuldigde leges en kosten.

Hoeveel moet ik betalen?

De verschuldigde leges in de Republiek Bulgarije voor dergelijke rechtsvorderingen bedragen 4 % van de kosten van de rechtsvordering met een minimum van 50 BGN.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser het verzoek niet vergezeld laat gaan van het schriftelijk bewijs van betaling van de verschuldigde leges als de vordering wordt ingesteld, zal de rechtbank hem of haar een kennisgeving sturen met de opdracht de leges binnen een week te betalen. Wanneer het adres van de eiser niet wordt vermeld en ook niet bij de rechter bekend is, vindt de communicatie plaats door middel van een kennisgeving gedurende één week op een voor dat doel aangewezen locatie in de rechtbank.
Als de eiser na afloop van de termijn niet alsnog aan de vereisten voldoet, worden het verzoek en de bijlagen geretourneerd; is het adres niet bekend, dan blijft het verzoek in de rechtbank, waar het ter beschikking van de eiser staat. In een dergelijk geval wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank. Daarbij moet het betalingsdocument via de griffie worden ingediend bij de rechter/kamer die de zaak in behandeling heeft. Het is niet mogelijk de gerechtskosten in contanten te betalen bij de kas van de rechtbank. Elke rechtbank heeft een contract met een bank die diensten aan die rechtbank verleent. De rekeningnummers zijn te vinden op de website van de betreffende rechtbank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank. Daarbij moet het betalingsdocument via de griffie worden ingediend bij de rechter/kamer die de zaak in behandeling heeft.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Tsjechië

Inleiding

Hoeveel moet ik betalen?

Om hoeveel gaat het?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Gerechtskosten zijn geregeld in Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten. De bijlage bij de Wet bevat een regeling inzake de inning van leges. De leges vormen inkomsten op de staatsbegroting.

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van het bevoegde gerecht. Gerechtskosten voor een bedrag tot 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden voldaan.

Hoeveel moet ik betalen?

Bij de procedure voor geringe vorderingen moeten gerechtskosten volgens de algemene regels worden betaald. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere burgerrechtelijke procedures.

Om hoeveel gaat het?

De tarieven voor procedures zijn vastgesteld in de vorm van een vast bedrag of een percentage in het geval van kosten waarvan de grondslag in een financieel bedrag is uitgedrukt. In het geval van een percentage wordt de grondslag vermenigvuldigd met het tarief. Individuele tarieven worden vermeld in de regeling inzake de inning van leges, die als bijlage aan Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten is gehecht.

De basisregel gebaseerd op het betalingscriterium is relevant met betrekking tot de Europese procedure voor geringe vorderingen. De leges voor een verzoek tot opening van een burgerrechtelijke procedure inzake een vordering tot 20 000 CZK zijn vastgesteld op 1 000 CZK.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten voor de procedure die bij het verzoek om opening van de procedure, het beroep, het beroep in derde aanleg of het cassatieberoep hadden moeten worden voldaan, niet zijn betaald, zal de rechter de betaler vragen de kosten binnen een door de rechter vastgestelde termijn van niet minder dan 15 dagen alsnog te voldoen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter een kortere termijn vaststellen. Als deze periode is verstreken zonder dat de betaler de kosten heeft voldaan, zal het gerecht de procedure beëindigen. Een betaling van gerechtskosten die na het verstrijken van de termijn wordt verricht, wordt niet in aanmerking genomen.

Als het hof van beroep, nadat de zaak aan het hof is voorgelegd voor een beslissing over het beroep, ontdekt dat de verschuldigde leges bij indiening van het verzoek niet zijn betaald, zal het de betaler vragen de kosten alsnog te voldoen binnen een periode van niet minder dan 15 dagen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter een kortere termijn vaststellen. Als deze termijn is verstreken en de betaler heeft de leges niet voldaan, dan zal het gerecht de procedure beëindigen. Een betaling van gerechtskosten die na het verstrijken van de termijn wordt verricht, wordt niet in aanmerking genomen. De procedure voor het hof van beroep is mutatis mutandis van toepassing.

Als het besluit om de procedure te beëindigen wegens het in gebreke blijven van betaling definitief is, vervalt de betalingsverplichting.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van het bevoegde gerecht. De bankgegevens staan vermeld op de website van het betreffende gerecht, die te vinden is op de internetportal De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/. Gerechtskosten tot een bedrag van 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden voldaan.

Gevallen betreffende procedurekosten worden behandeld door het bevoegde gerecht, dat daarover in eerste aanleg beslist.

Wat moet ik na de betaling doen?

Door de gerechtskosten over te schrijven naar de rekening van het bevoegde gerecht of door middel van legeszegels te voldoen, heeft de betaler voldaan aan zijn of haar verplichting. U bent niet verplicht andere documenten aan het gerecht te overleggen.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Duitsland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn vastgesteld in de Wet inzake gerechtskosten (Gerichtskostengesetz).

De rechtbank stuurt een betalingsverzoek in de vorm van een factuur. De kosten moeten worden betaald als het verzoek tot inleiding van de procedure wordt ingediend. De voortgang van de procedure hangt echter niet af van de betaling van de gerechtskosten.

Behalve de verzoeker is iedereen aan wie een dergelijke aansprakelijkheid is opgelegd door de rechtbank, of iedereen die aansprakelijkheid draagt in het kader van een schikking, ook aansprakelijk voor de gerechtskosten.

Wat zijn de geldende tarieven?

De specifieke kosten zijn opgenomen in een bijlage (kostenindex - Kostenverzeichnis) bij de Wet inzake gerechtskosten. Punt 1210 van de kostenindex vermeldt een kostentarief van 3,0 voor de Europese procedure voor geringe vorderingen. Indien de procedure vroegtijdig wordt beëindigd, wordt het tarief verlaagd naar 1,0 (punt 1211 van de kostenindex).

De hoogte van het tarief wordt bepaald door de waarde van het geschil, die meestal gelijk is aan de hoogte van de vordering.

Hoeveel moet ik betalen?

Te betalen kosten:

Waarden tot
EUR

3,0 tarief
EUR

1,0 tarief
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Behalve deze vergoedingen moeten er ook andere kosten worden betaald, zoals die van betekening, getuigen, deskundigen en tolken.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Niet betaalde juridische kosten worden met invorderingsprocedures door de kas van het gerecht (Gerichtskasse) geïnd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening die op de factuur wordt vermeld. Op de overschrijving moet het referentienummer staan.

a) Bankoverschrijving

Betaling via een bancaire overschrijving is mogelijk.

b) Creditcard

Betaling met een creditcard is niet mogelijk.

c) Automatische incasso

Betaling via automatische incasso is niet mogelijk.

d) Andere betalingsmethoden (specificeer)

Er zijn geen andere betalingsmethoden.

Wat moet ik na de betaling doen?

De voortgang van de procedure hangt niet af van de betaling.

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Estland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient betreffende een Europese procedure voor geringe vorderingen, betaalt u daarvoor dezelfde leges die u zou betalen als wanneer u een nationaal verzoek had ingediend. Leges en andere procedurekosten worden geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op vergoedingen aan de overheid. Leges en procedurekosten die aan de rechtbank moeten worden betaald, kunnen alleen via een bancaire overschrijving worden voldaan.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van uw verzoek moet u leges betalen ter dekking van de kosten van de procedure.

Hoeveel moet ik betalen?

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient betreffende een Europese procedure voor geringe vorderingen, betaalt u daarvoor dezelfde leges die u zou betalen als wanneer u een nationaal verzoek had ingediend. De hoogte van de leges die u voor een vordering betaalt, hangt af van het bedrag dat u vordert. U betaalt bijvoorbeeld 100 EUR aan leges voor vorderingen tot 500 EUR, 175 EUR aan leges voor een vordering van 1 000 EUR, 200 EUR aan leges voor vorderingen van 1 500 EUR en 225 EUR aan leges voor een vordering van 2 000 EUR.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij het indienen van een verzoek moet u de leges vooraf betalen. Hebt u de leges niet betaald, dan geeft de rechtbank u de gelegenheid dat alsnog binnen een door de rechtbank vastgestelde termijn te doen. Als u de leges bij het verstrijken van die termijn nog steeds niet hebt betaald, zal de rechtbank uw vordering niet-ontvankelijk verklaren.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Leges kunnen uitsluitend per bancaire overschrijving worden voldaan. U kunt niet met een creditcard betalen. Voor alle betalingen aan een rechtbank geldt het ministerie van Financiën als de begunstigde.

Als u de leges vooraf betaalt, moet u in het toelichtingsveld zo precies mogelijk beschrijven voor welke procedure u dit doet. Als u de leges via een portal betaalt, bijvoorbeeld via de Portal voor bedrijfsregistratie of via het openbare e-File, krijgt de betaling altijd een uniek referentienummer dat is gekoppeld aan de specifieke vordering.

Meer informatie over bankrekeningnummers voor het betalen van leges en de desbetreffende referentienummers is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Estse rechtbanken.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet de rechtbank gegevens over de betaling van de leges verstrekken op basis waarvan zij die betaling kan controleren. Het gaat om: de naam van de persoon die de leges betaalt, gegevens over de bank en de rekening waarnaar het bedrag is overgemaakt, het betaalde bedrag en de datum waarop de betaling is verricht. De rechtbank kan de ontvangst van de betaling elektronisch verifiëren. U hoeft dus niet de betalingsopdracht in te dienen om aan te tonen dat u de leges hebt betaald. De rechtbank kan daar echter wel om vragen.

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Ierland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In deel 9 van S.I. nr. 22 (2014) wordt verwezen naar de betaling van gerechtskosten voor documenten die specifiek deel uitmaken van de procedure voor geringe vorderingen. In deel 2 van S.I. nr. 22 (2014) wordt verwezen naar de betaling van gerechtskosten in civiele procedures voor de arrondissementsrechtbank (District Court) die voor beide terreinen gelden.

Sinds kort kunt u via De link wordt in een nieuw venster geopend.Courts Services Online een account aanmaken om vorderingen (waaronder geringe vorderingen) online op te stellen, te wijzigen, te betalen en in te dienen. Alle burgers en rechtspersonen kunnen van dit systeem gebruikmaken.

Wat zijn de geldende tarieven?

Als u via de griffie voor geringe vorderingen de volgende stukken wilt indienen in verband met de procedure voor geringe vorderingen, moet u daarvoor kosten betalen:

 1. bij het indienen van het initiële verzoek;
 2. bij het indienen van een kennisgeving van geschil met een tegenvordering;
 3. *** bij het indienen van een verzoek tot vernietiging van een vonnis;
 4. *** bij het indienen van een beroepschrift bij het Circuit Court;
 5. *** bij de afgifte van een dagvaarding ("subpoena ad testificandum" of "duces tecum" (dagvaarding van getuige)).

*** Deze stukken worden niet genoemd in deel 9 van S.I. nr. 22 (2014), maar wel in deel 2 van S.I. nr. 22 (2014).

Hoeveel moet ik betalen?

Document

1)

Rechten

2)

Document met stempel

3)

Bij het indienen van een verzoek bij de griffie voor geringe vorderingen

25 EUR

Het verzoek of de Court Fee Card

Bij het indienen van een kennisgeving van geschil met tegenvordering bij de griffie voor geringe vorderingen

25 EUR

De kennisgeving of de Court Fee Card

Bij het indienen van een verzoek tot vernietiging van een vonnis

15 EUR

De kennisgeving of de Court Fee Card

Bij het indienen van een beroepschrift bij het Circuit Court

25 EUR

De kennisgeving of de Court Fee Card

Bij afgifte van een dagvaarding ("subpoena ad testificandum" of "duces tecum" (dagvaarding van getuige))

15 EUR

De oorspronkelijke dagvaarding

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet bij de indiening van het verzoek zijn voldaan, ontvangt de eiser het stuk retour samen met een betalingsverzoek.

Als de gerechtskosten voor de kennisgeving van geschil met een tegenvordering niet zijn voldaan, wordt het stuk beoordeeld om vast te stellen of de verweerder een geldige tegenvordering heeft. Indien JA, dan wordt het stuk aan de verweerder geretourneerd samen met een betalingsverzoek. Indien NEE, dan wordt het stuk aan de verweerder geretourneerd met een toelichting waarom de tegenvordering niet geldig is. De verweerder ontvangt vervolgens een nieuw formulier voor kennisgeving van geschil, dat hij moet invullen en naar de griffie voor geringe vorderingen moet sturen.

Als de gerechtskosten voor het verzoek tot vernietiging van een vonnis niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn voldaan, wordt de voorzitter van de rechtbank daarover ingelicht op de datum van het verzoek. In een besluit kan de Sheriff worden verzocht de oorspronkelijke bij verstek gegeven beslissing ten uitvoer te leggen.

Als de gerechtskosten voor het beroepschrift bij het Circuit Court niet zijn voldaan, wordt het stuk niet naar het Circuit Court doorgestuurd. In een besluit kan de Sheriff worden verzocht de oorspronkelijke beslissing van de rechtbank ten uitvoer te leggen.

Als de gerechtskosten voor de dagvaarding ("subpoena ad testificandum" of "duces tecum" (dagvaarding van getuige)) niet zijn voldaan, is de dagvaarding ongeldig.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Rechten kunnen ter griffie van elke arrondissementsrechtbank op de volgende wijzen worden betaald:

in contanten of per cheque/postwissel/bankoverschrijving ten name van de Chief Clerk

U kunt de rechten ook voldoen door een cheque/postwissel/bankoverschrijving ten name van de Chief Clerk te verzenden naar de desbetreffende arrondissementsrechtbank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Wanneer u een betaling verricht ter griffie van de arrondissementsrechtbank, moet u het betalingsbewijs dat u van de rechtbankmedewerker ontvangt, bewaren en de gestempelde stukken indienen bij de griffie voor geringe vorderingen.

Verricht u de betaling per cheque, postwissel of bankoverschrijving ten name van de Chief Clerk, dan moet u een afschrift van de betaalwijze en het originele bewijs van terpostbestelling bewaren. U heeft deze documenten nodig indien de rechter om een bewijs van betaling vraagt.

Zodra het kantoor voor geringe vorderingen de rechten voor een document ontvangt, wordt dat stuk voorzien van een stempel en wordt het betalingsbewijs in het dossier bewaard.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Griekenland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese procedure voor geringe vorderingen is er vooral op gericht de grensoverschrijdende procesvoering over geringe vorderingen in de Europese Unie te vereenvoudigen en te bespoedigen, en de kosten van deze procedure tussen de lidstaten te verminderen.

Wat zijn de geldende tarieven?

Om bij het gerecht een vordering in te stellen die conform de Europese procedure voor geringe vorderingen zal worden behandeld, moeten de gerechtskosten worden betaald, die overeenkomen met een (klein) percentage van het door de eiser gevorderde bedrag. De gerechtskosten moeten bij het instellen van de vordering worden betaald.

Hoeveel moet ik betalen?

Het desbetreffende bedrag wordt vastgesteld door het gerecht en staat in verhouding tot het door de eiser gevorderde bedrag. Als de eiser bijvoorbeeld een bedrag van 5 000 EUR vordert, zullen de gerechtskosten ongeveer 65 EUR bedragen.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet op tijd worden betaald, heeft het gerecht de vrijheid om (a) een termijn te bepalen waarbinnen de eiser het desbetreffende bewijs van betaling van de gerechtskosten moet verstrekken, dan wel om (b) de vordering af te wijzen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten worden gewoonlijk contant betaald op een aangewezen plaats van betaling. De griffiers kunnen belanghebbenden toelichting geven bij de betalingsprocedure. Het is (vooralsnog) niet mogelijk om de gerechtskosten per creditcard of via een bankrekening te betalen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Het op de plaats van betaling verstrekte bewijs van betaling van de gerechtskosten wordt samen met de vordering bij het zaakdossier gevoegd.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Spanje

Voor de Europese procedure voor geringe vorderingen hoeven geen gerechtskosten te worden betaald.

Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Kroatië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten in de Republiek Kroatië worden beheerst door de Wet op de gerechtskosten nr. 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) en het Besluit inzake het tarief van de gerechtskosten (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) vastgesteld door de regering van de Republiek Kroatië.

Krachtens artikel 5 van de Wet op de gerechtskosten kunnen deze kosten giraal, in contanten, door middel van legeszegels van de Republiek Kroatië of elektronisch worden betaald.

Voor verzoekschriften die volgens speciale voorschriften elektronisch worden ingediend via het bij rechtszaken gebruikte informatiesysteem, is bij indiening een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt de helft van het tarief.

Bij beslissingen die door de rechtbank volgens speciale voorschriften via het bij rechtszaken gebruikte informatiesysteem worden betekend, bedraagt de vergoeding de helft van het tarief als deze binnen drie dagen vanaf de dag van elektronische betekening wordt betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor alle civiele en handelsrechtelijke procedures worden gerechtskosten in rekening gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de gerechtskosten zijn de volgende personen en instanties vrijgesteld:

 1. de Republiek Kroatië en haar bestuursorganen;
 2. personen en instanties die openbaar gezag uitoefenen in procedures die voortvloeien uit de uitoefening van hun bevoegdheden;
 3. werknemers in arbeidsgeschillen en andere procedures die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun dienstbetrekking;
 4. ambtenaren en werknemers in administratieve geschillen die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun dienstbetrekking;
 5. veteranen die ten gevolge van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog invalide zijn en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen, alsmede andere gehandicapten op grond van relevante documenten verstrekt door het ministerie voor Expertise, Herintreding en Werkgelegenheid van Personen met een Handicap;
 6. echtgenoten, kinderen en ouders van soldaten die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen, mits zij schriftelijk bewijs van hun status kunnen overleggen;
 7. echtgenoten, kinderen en ouders van personen die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen, mits zij schriftelijk bewijs van hun status kunnen overleggen;
 8. vluchtelingen, ontheemden en repatrianten die van hun status schriftelijk bewijs kunnen overleggen;
 9. bijstandsgerechtigden die een uitkering ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien;
 10. humanitaire organisaties, organisaties die zich inzetten voor familieleden van personen die bij het uitvoeren van humanitaire activiteiten zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen en gehandicaptenorganisaties;
 11. kinderen als partij in een alimentatieprocedure, of een procedure omtrent op dat recht gebaseerde vorderingen;
 12. partijen die een procedure instellen voor het vaststellen van moeder- of vaderschap en voor vergoeding van de kosten van zwangerschap en bevalling buiten het huwelijk;
 13. partijen die om herstel van hun handelingsbekwaamheid verzoeken;
 14. minderjarigen die om toestemming verzoeken om in het huwelijk te treden;
 15. partijen in een procedure tot het overdragen van een kind en voor het onderhouden van een persoonlijke relatie met een kind;
 16. partijen in procedures over rechten uit een verplichte pensioen- of algemene ziektekostenverzekering, over rechten van werklozen op grond van het arbeidsrecht en over bijstandsrechten;
 17. partijen in een procedure voor de bescherming van in de grondwet vastgelegde mensenrechten en vrijheden tegen individuele besluiten;
 18. partijen in een geschil over de vergoeding van schade door milieuverontreiniging;
 19. vakbonden en vakverenigingen op hoger niveau in civiele procedures voor de gerechtelijke goedkeuring van vervanging en in collectieve arbeidsgeschillen, en vakbondsvertegenwoordigers in civiele procedures in het kader van de uitoefening van het lidmaatschap van de ondernemingsraad;
 20. consumenten die schuldenaar zijn in een faillissement;
 21. andere personen of instanties volgens enige bijzondere wet.

Een buitenlandse staat is vrijgesteld van gerechtskosten wanneer zulks in een internationaal verdrag is vastgesteld of op basis van wederkerigheid.

Bij twijfel over de voorwaarden voor wederkerigheid zal de rechtbank het ministerie van Justitie om een toelichting vragen.

De vrijstelling onder punt 10 geldt alleen voor humanitaire organisaties waarvoor de minister van Sociale Zaken een desbetreffend besluit heeft uitgevaardigd.

De vrijstelling van gerechtskosten geldt niet voor bestuursorganen op gemeentelijk niveau, behalve wanneer aan die bestuursorganen bij bijzondere wet bevoegdheden van openbaar gezag zijn toegekend.

Bij Europese procedures voor geringe vorderingen zijn de volgende gerechtskosten verschuldigd:

 • voor een vordering - de eiser partij betaalt
 • voor indiening van een verweerschrift - de verweerder partij betaalt
 • voor een uitspraak – de eiser betaalt;
 • voor een beroep – de appellant betaalt;
 • voor een verweerschrift tegen een beroep – de verweerder betaalt (verweer is facultatief);

Hoeveel moet ik betalen?

I. Voor een vordering, een tegenvordering, een uitspraak of een bezwaar tegen een betalingsbevel zijn gerechtskosten verschuldigd die evenredig zijn met het bedrag van de hoofdsom van de vordering (dus exclusief rente en kosten):

vanaf ... HRK

tot en met ... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Voor vorderingen van meer dan 15 000 HRK is 500 HRK aan gerechtskosten verschuldigd plus 1 % van het bedrag boven 15 000 HRK, met een maximum van 5 000 HRK.

II. Voor de indiening van een verweerschrift en voor een verweerschrift tegen een beroep is de helft van de vergoeding onder punt I verschuldigd.

III. Voor een beroep is het dubbele van de onder I genoemde gerechtskosten verschuldigd.

IV. Wanneer de partijen tijdens de gerechtelijke procedure een gerechtelijke schikking treffen, zijn geen gerechtskosten verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer een partij de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt of verzuimt de rechtbank daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zal de rechtbank binnen een termijn van nog eens 15 dagen een certificaat van uitvoerbaarheid hechten aan de beslissing inzake de gerechtskosten of de beslissing inzake het verweer en dit certificaat, met het oog op inning met dwang uit de middelen van die partij overeenkomstig de wetgeving inzake tenuitvoerlegging van beslissingen over monetaire activa, voorleggen aan het financieel agentschap.

Overeenkomstig artikel 28 van de Wet op de gerechtskosten moet de rechtbank de partij bij het geding eerst waarschuwen dat zij verplicht is de gerechtskosten te betalen en, indien die partij niet onmiddellijk aan die waarschuwing gevolg geeft, haar waarschuwen dat zij de gerechtskosten binnen drie dagen moet betalen. Indien de partij aan de waarschuwing geen gevolg geeft of de rechtszitting waarvoor de gerechtskosten verschuldigd waren, niet heeft bijgewoond en die rechten niet heeft betaald, neemt de rechtbank een beslissing over die kosten, waarvoor een aanvullend bedrag van 100 HRK in rekening wordt gebracht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten moeten giraal, in contanten, door middel van legeszegels van de Republiek Kroatië of elektronisch worden betaald.

Contante betaling is ook mogelijk bij de centrale balie van de rechtbank, in welk geval de rechtbank dat bedrag binnen vijf dagen na ontvangst in de staatskas moet storten.

Gerechtskosten van minder dan 100 HKR kunnen door middel van legeszegels worden betaald.

Informatie over de wijze waarop de kosten kunnen worden voldaan moet op het elektronische prikbord, de website van de rechtbank en in het gerechtsgebouw beschikbaar worden gesteld.

Gerechtskosten kunnen via iedere bank en ieder postkantoor worden overgemaakt op de rekening van de staatskas van de Republiek Kroatië.

Bij overmakingen vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens worden vermeld:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Girorekening (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Referentienummer: 5045-20735-PIN (of ander persoonlijk identificatienummer voor de betaler)

Begunstigde: ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, voor de handelsrechtbank te Zagreb

Uit de omschrijving van de transactie moet blijken dat het gaat om de betaling van de gerechtskosten voor zaak _______________ (zaaknummer vermelden en een omschrijving van de betaling, bv. gerechtskosten voor voorstel voor een Europees betalingsbevel).

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling is verricht, moet aan de rechtbank die de zaak behandelt en ten behoeve waarvan de gerechtskosten zijn betaald, een bewijs van betaling worden gestuurd, met vermelding van het zaaknummer (als dat bekend is). Een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moet vergezeld gaan van een bewijs dat de bankoverschrijving heeft plaatsgevonden.

Stukken moeten via aangetekende of gewone pakketpost bij de rechtbank worden bezorgd, dan wel elektronisch worden ingediend, conform speciale voorschriften via het informatiesysteem dat bij de rechtbank in gebruik is.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Italië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De kosten van gerechtelijke procedures zijn geregeld in de geconsolideerde Wet op de gerechtskosten (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), zoals neergelegd in De link wordt in een nieuw venster geopend.Presidentieel Besluit nr. 115 van 30 mei 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Wat zijn de geldende tarieven?

In een civiele procedure betaalt elke partij de kosten van haar eigen stukken en de kosten van de voor de procedure vereiste stukken, indien de wet dat van de desbetreffende partij vereist (artikel 8 van de geconsolideerde Wet op de gerechtskosten, Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

De rechten in een civiele vordering zijn als volgt:

 • standaardvergoeding voor het instellen van de vordering
 • kosten van betekening
 • kosten van afschriften.

Hoeveel moet ik betalen?

De verschuldigde bedragen staan vermeld in de artikelen 13 en 30 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 met betrekking tot respectievelijk de standaardvergoeding en het voorschot ter dekking van de kosten voor betekening op verzoek van de rechtbank.

De kosten van afschriften worden geregeld in de artikelen 267 en volgende van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 en staan vermeld in de aan dat besluit gehechte tabellen 6, 7 en 8.

Overeenkomstig artikel 46 van De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 374/1991 tot oprichting van de vredegerechten (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) is voor stukken en beslissingen waarmee bedragen tot 1 033 EUR zijn gemoeid, alleen de standaardvergoeding verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij niet-betaling van de gerechtskosten zal de rechtbank of een incassobureau (conform de met Equitalia Giustizia SpA gesloten overeenkomst) een betalingsherinnering laten betekenen, met instructies hoe u de standaardvergoeding moet voldoen (artikel 248 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

Bij niet-betaling van de vergoeding voor afschriften en van het conform artikel 30 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 vereiste bedrag, kan de rechtbank besluiten om het stuk niet in ontvangst te nemen (artikel 285 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Verricht u de betaling in Italië via een girorekening, dan moet u formulier F23 gebruiken of zegels die bij een geaccrediteerde tabakshandelaar of detaillist zijn gekocht.

Betalingen vanuit het buitenland kunnen plaatsvinden door overboeking via de bank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling moet u het desbetreffende ontvangstbewijs overleggen aan de rechtbank ten bewijze van de betaling.

Laatste update: 13/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Cyprus

In Cyprus wordt Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 ten uitvoer gelegd door de procedureverordening van 2008 betreffende de Europese procedure voor geringe vorderingen. Deze procedureverordening is sinds 1 januari 2009 van kracht.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Letland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 33, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums) vallen onder gerechtskosten (tiesas izdevumi):

 • een vergoeding aan de overheid (valsts nodeva);
 • kantoorkosten (kancelejas nodeva);
 • de noodzakelijke kosten voor het onderzoeken van een zaak.

Er is een vergoeding aan de overheid verschuldigd voor elke vordering die bij het gerecht wordt ingediend - een oorspronkelijke vordering, een tegenvordering, een verzoek van een derde met een afzonderlijke vordering ten aanzien van het onderwerp van het geschil in een reeds aangevangen procedure, een verzoek in een bijzondere procedure of enig ander verzoek conform De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 34 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De link wordt in een nieuw venster geopend.Artikel 43 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geeft ook een overzicht van de personen die zijn vrijgesteld van gerechtskosten (waaronder vergoedingen aan de overheid).

De rechtbank zal de in het ongelijk gestelde partij gelasten alle gerechtskosten van de andere partij te vergoeden. Als een vordering deels is toegewezen, gelast de rechtbank dat de eiser voor zijn gerechtskosten wordt gecompenseerd in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen, en de verweerder in verhouding tot het deel van de vordering dat is afgewezen. De vergoeding aan de overheid voor een accessoire klacht (blakus sudzība) ten aanzien van een gerechtelijke beslissing of voor heropening van een gerechtelijke procedure nadat een beslissing bij verstek is gegeven, wordt niet gecompenseerd.

Als een eiser zijn vordering intrekt, moet hij de gerechtskosten van de verweerder vergoeden. In dat geval hoeft de verweerder de door de eiser gemaakte kosten niet te vergoeden. Trekt de eiser zijn vorderingen evenwel in omdat de verweerder die vorderingen vrijwillig heeft voldaan nadat ze waren ingediend, dan zal de rechtbank de verweerder, op verzoek van de eiser, alsnog gelasten de door de eiser betaalde gerechtskosten te vergoeden.

Als de rechter een vordering niet-ontvankelijk verklaart, zal hij op verzoek van de verweerder de eiser veroordelen in de gerechtskosten van de verweerder.

Als de eiser is vrijgesteld van gerechtskosten, betaalt de verweerder de gerechtskosten van de eiser aan de staat in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen.

Wat zijn de geldende tarieven?

Er is een vergoeding verschuldigd bij het indienen van een verzoek in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen. Tijdens de procedure moet de partij mogelijk ook andere gerechtskosten betalen, zoals kantoorkosten (bijvoorbeeld voor een afschrift of duplicaat van procedurele stukken) en onderzoekskosten (bijvoorbeeld de kosten van het traceren van de verweerder op verzoek van de eiser, of de kosten voor de betekening, afgifte en vertaling van dagvaardingen en andere gerechtelijke stukken).

Hoeveel moet ik betalen?

Voor een verzoek om een Europees betalingsbevel betaalt u een vergoeding aan de overheid die gelijk is aan 15% van de totale schuld, met een minimum van 71,41 EUR.

De hoogte van eventuele kantoorkosten wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Het bedrag van de onderzoekskosten in een zaak is afhankelijk van verschillende factoren (bijvoorbeeld de wijze van bezorging van de stukken, per post of e-mail).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien een vordering niet vergezeld gaat van documentair bewijs van betaling van de vergoeding aan de overheid en andere gerechtskosten overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag, zal de rechtbank overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 133 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering de vordering niet verder in behandeling nemen en een termijn vaststellen waarbinnen de eiser de gebreken moet hebben verholpen.

Indien de eiser de gebreken binnen die termijn verhelpt, wordt de vordering geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij de rechtbank.

Indien de eiser de gebreken niet binnen die termijn verhelpt, wordt de vordering geacht niet te zijn ingediend en aan de eiser geretourneerd.

Dit kan de eiser evenwel niet beletten zijn vordering opnieuw bij de rechtbank in te dienen, volgens de gewone wettelijke procedure.

Indien er voor de betekening van stukken gerechtskosten moeten worden betaald, worden die stukken pas betekend als die kosten zijn voldaan. Als echter de kosten voor het onderzoek in de zaak niet voorafgaand aan dat onderzoek vrijwillig aan het ministerie van Financiën zijn betaald, worden ze verhaald overeenkomstig de algemene voorschriften voor de tenuitvoerlegging van beslissingen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De vergoeding aan de overheid kan worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van het ministerie van Financiën (Valsts kase). De vergoeding aan de overheid (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 34 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met uitzondering van punt 6) moet als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TREL1060190911200

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, dan moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De vergoeding aan de overheid voor een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument kan worden betaald per overschrijving naar de rekening van het ministerie van Financiën. De vergoeding aan de overheid voor het indienen van een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 34 van het wetboek van burgerlijke strafvordering, punt 6) moet als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV71TREL1060190911300

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, dan moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De kantoorkosten kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van het ministerie van Financiën. De kantoorkosten (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) moeten als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV39TREL1060190911100

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De kosten van het onderzoek in de zaak en van de tenuitvoerlegging van verplichtingen na een aanzegging kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van de rechtbankadministratie (Tiesu administrācija). De kosten van het onderzoek in de zaak (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 39 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en de kosten van de tenuitvoerlegging van verplichtingen na aanzegging (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 4063 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering):

Arrondissementsrechtbanken (gemeentelijk) en provinciale rechtbanken:

Begunstigde: Tiesu administrācija

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TREL2190458019000

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: ‘21499’, en vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij het indienen van een vordering bij de rechtbank moet u stukken bijvoegen waaruit blijkt dat de vergoeding aan de overheid en andere gerechtskosten zijn voldaan overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag. Kantoorkosten moeten zijn voldaan voordat de gewenste dienst wordt verricht. Eventuele kosten in verband met het onderzoek in de zaak moeten voorafgaand aan dat onderzoek worden voldaan.

Laatste update: 09/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Litouwen

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Met betrekking tot Europese geringe vorderingen is het in artikel 80, lid 1, onder 1), van het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilinio proceso kodeksas) vermelde bedrag aan zegelrecht verschuldigd.

Ingevolge Resolutie nr. 1240 van de Regering van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van de regels voor de berekening, betaling, verrekening en terugbetaling van zegelrecht, kan dit recht ook langs elektronische weg worden voldaan.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor het zegelrecht gelden de direct hieronder genoemde bedragen.

Hoeveel moet ik betalen?

Afhankelijk van de hoogte van de vordering 3%, maar minimaal 50 LTL. Als processtukken en bijlagen daarvan alleen elektronisch bij de rechtbank worden ingediend, wordt een bedrag in rekening gebracht gelijk aan 75% van het zegelrecht dat van toepassing is op het processtuk in kwestie, maar minimaal 10 LTL.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het verzoek moet vergezeld gaan van stukken en ander bewijs ter onderbouwing van de vorderingen van de verzoeker, naast bewijs dat het zegelrecht is betaald.

Wanneer het zegelrecht niet is betaald, vaardigt de rechtbank een bevel uit waarin een gepaste nalevingstermijn van minimaal zeven dagen wordt gesteld. Het bevel wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag na afgifte ervan verzonden.

Als de procespartij die het procedurele document indient, de instructies van de rechtbank inzake de gestelde termijn heeft opgevolgd, wordt het procedurele document beschouwd als ingediend op de datum waarop het in eerste instantie bij de rechtbank was ingediend. Zo niet, dan wordt het procedurele document als niet ingediend beschouwd en vaardigt de rechter uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de nalevingstermijn een bevel uit om het procedurele document samen met eventuele bijbehorende documenten terug te sturen naar degene die het heeft ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Het zegelrecht wordt op de door de betreffende persoon gekozen wijze (elektronisch bankieren, contante betaling, bankoverschrijving enz.) betaald op de rekening van begrotingsontvangsten van de Staatsbelastinginspectie.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bewijs van betaling van het zegelrecht wordt geleverd in de vorm van het betalingsbevel of een ander document dat de betaling bevestigt. Dit document moet de volgende gegevens bevatten:

 1. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de betaler (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
 2. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de andere partij (verweerder, schuldenaar enz.) (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
 3. de datum van de betaling;
 4. de betalingscode;
 5. het betaalde bedrag;
 6. het doel van de betaling (aangeduid als “zegelrecht”, met de naam van de rechtbank waar de procedure wordt ingesteld).

Wanneer het zegelrecht wordt betaald door een vertegenwoordiger van de procespartij (advocaat, een assistent van de advocaat of een andere persoon die de belangen van de partij behartigt), moeten in de betaalopdracht of een ander document waaruit de betaling blijkt, naast bovengenoemde gegevens ook de voor- en achternaam en het persoonlijke ID-nummer (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID) van de vertegenwoordigde partij worden vermeld.

Bij elektronische betaling van het zegelrecht is geen betalingsbewijs nodig.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Luxemburg

Wat zijn de geldende tarieven?

Het aanhangig maken van een geschil bij de civiele rechter (‘saisine du juge civil’) brengt geen andere vaste kosten met zich dan de kosten van de gerechtsdeurwaarder en de advocaat. In beginsel zijn er geen kosten verbonden aan het inschakelen van de civiele rechter. Nadat het vonnis is gegeven, kunnen er echter wel kosten ontstaan in verband met de tenuitvoerlegging van de beslissing en op verzoek van de in het gelijk gestelde partij.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Hongarije

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De regels inzake gerechtskosten die verschuldigd zijn bij in Hongarije ingeleide procedures in het kader van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, zijn vervat in Wet nr. XCIII van 1990 inzake heffingen. Overeenkomstig deze regels moet bij de inleiding van de procedure een vergoeding van 6 % van de waarde van de vordering worden betaald met een legeszegel die bij het postkantoor kan worden gekocht, of door het betalen van de vergoeding aan de belastingdienst van de staat. De vergoeding kan ook worden betaald via een bancaire overschrijving aan de belastingdienst van de staat.

Wat zijn de geldende tarieven?

De gerechtskosten moeten worden betaald als de procedure voor geringe vorderingen wordt ingeleid.

Hoeveel moet ik betalen?

Bij geldelijke vorderingen is 6% van de waarde van de vordering verschuldigd, exclusief aanvullende kosten (rente, kosten). Bij niet-geldelijke vorderingen moet 6% van de geschatte vordering worden betaald, met een minimum van 15 000 HUF. Bij geldelijke vorderingen in andere munteenheden dan de forint is de vergoeding verschuldigd over de waarde van de vordering tegen de gemiddelde wisselkoers van de centrale bank op de datum van indiening van de vordering.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Eisers die de vergoeding niet betalen bij de inleiding van de procedure ontvangen een betalingsverzoek van de rechtbank. Als de eiser het bedrag niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn, wijst de rechtbank de vordering af.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

 1. De procedurekosten kunnen worden voldaan met een legeszegel die verkrijgbaar is op het postkantoor. Als de procedurekosten worden betaald met een legeszegel wordt het bedrag naar beneden of naar boven afgerond, zodat eventuele restbedragen onder 50 HUF buiten beschouwing worden gelaten, terwijl restbedragen van 50 HUF of meer worden gerekend als 100 HUF.
 2. Bij de betaling van de procedurekosten kan de eiser zich ook baseren op een berekening van de belastingdienst van de staat. In dit geval moet het vorderingsformulier samen met een afschrift bij de belastingdienst van de staat worden ingediend. De berekende vergoeding kan worden betaald via een postgiro van de belastingdienst van de staat, via een overschrijving naar de rekening die de belastingautoriteit heeft opgegeven of, indien mogelijk, per bankkaart. Voor de berekening van de procedurekosten kan het vorderingsformulier worden ingediend bij elk districtsdirectoraat van de nationale belasting- en douaneadministratie (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Wat moet ik na de betaling doen?

 1. Een legeszegel die voor de betaling van de procedurekosten wordt gebruikt, moet aan het verzoek worden gehecht waarna het verzoek bij de rechtbank kan worden ingediend. Op een aan het verzoek gehechte legeszegel mag door de verzoeker niets worden aangebracht of gewijzigd.
 2. Als de procedurekosten op basis van een berekening zijn betaald, brengt de belastingdienst van de staat op het verzoek een verklaring aan dat de vordering is overgelegd ter berekening van de vergoeding, waarna de vordering bij de rechtbank kan worden ingediend.
Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Malta

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Op deze procedure zijn de volgende gerechtskosten van toepassing:

Tarief A van de tweede bijlage bij afgeleide wetgeving 380.01, regels inzake de gerechtelijke instantie voor geringe vorderingen

Art. 2 van tarief B van hoofdstuk 12 van de Wetten van Malta, wetboek van rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering (Code of Organization and Civil Procedure)

Griffierechten kunnen niet elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Formulier A - formulier voor het instellen van een vordering

Formulier C - antwoordformulier

Formulier D - afschrift van een uitspraak in de Europese procedure voor geringe vorderingen

Hoeveel moet ik betalen?

Formulier A - formulier voor het instellen van een vordering: 40,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor kennisgeving aan elke verweerder

Formulier C - antwoordformulier: 25,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor kennisgeving

Formulier D - afschrift van een uitspraak in de Europese procedure voor geringe vorderingen: 20,00 EURO griffierechten

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het formulier wordt pas na betaling verwerkt.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Het bedrag kan worden overgemaakt op de volgende bankrekening:

Naam rekeninghouder

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (Internationaal bankrekeningnummer)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationale bankcode

SORT CODE 01100

Rekeningnummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/Swift-code

MALTMTMT

Naam van de bank

CENTRAL BANK OF MALTA (Centrale Bank van Malta)

Adres bank

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Munteenheid van de rekening

EUR

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het ontvangstbewijs van de bank waar de transactie is uitgevoerd, overleggen.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Nederland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Vorderingen in het kader van de procedure voor grensoverschrijdende geringe vorderingen (verordening (EG) De link wordt in een nieuw venster geopend.nr. 861/2007, in werking getreden op 1 januari 2009) worden middels formulier A ingediend bij het gerecht dat volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid bevoegd is. De Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om grensoverschrijdende geschillen met een waarde van niet meer dan € 5000 eenvoudiger en sneller te regelen. De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Europese procedure voor geringe vorderingen is voor de partijen beschikbaar als alternatief voor de bestaande procedures waarin de wetgevingen van de lidstaten voorzien. In een Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing wordt in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder dat de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat.

Voor de procedure voor geringe vorderingen zijn standaardformulieren beschikbaar in alle EU-talen. Om de procedure te starten, moet formulier A worden ingevuld. Alle relevante stukken, zoals ontvangstbewijzen en facturen, moeten bij het formulier worden gevoegd.

De tenuitvoerlegging in een andere lidstaat kan uitsluitend worden geweigerd wanneer de beslissing onverenigbaar is met een andere beslissing in de andere lidstaat met betrekking tot dezelfde partijen. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de nationale regels en procedures van de lidstaat waar de beslissing ten uitvoer wordt gelegd.

Wat zijn de geldende tarieven?

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering of het verzoek. Zie ook: Hoeveel moet ik betalen?

Hoeveel moet ik betalen?

De geldende tarieven voor 2019 zijn als volgt onderverdeeld:

Aard van de hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

- Met een beloop van niet meer dan

€ 500

€ 121

€ 81

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan

€ 500 en niet meer dan € 12.500

€ 486

€ 231

€ 81

Voor nadere informatie wordt u verwezen naar De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl en De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor Rechtsbijstand.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De gerechtskosten moeten vooraf betaald worden. Blijft betaling na 1 maand uit, dan zal er ontslag van instantie worden verleend en wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Een toegezonden rekening kan via een overboeking (al dan niet elektronisch) worden betaald.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling wordt de verwerende partij bericht en verzocht het antwoordformulier in vullen en te retourneren.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen

Formulier A

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor Rechtsbijstand

Laatste update: 12/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Oostenrijk

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen wordt het document tot instelling van een procedure een “Klage” (vordering) genoemd. Dat is ook zo in het nationale recht. De Oostenrijkse wetgeving inzake gerechtskosten bevat dus geen afzonderlijke nationale regeling voor vorderingen uit hoofde van deze verordening. De vordering en daaropvolgende procedures in eerste aanleg vallen onder tariefpost 1 van de Oostenrijkse Wet op de gerechtskosten (Gerichtsgebührengesetz), die van toepassing is op alle nationale civielrechtelijke procedures.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij procedures in verband met vorderingen krachtens de Europese procedure voor geringe vorderingen in eerste aanleg is tariefpost 1 van de Wet op de gerechtskosten overeenkomstig noot 1 bij die tariefpost van toepassing. Het gaat daarbij om een vast tarief dat moet worden betaald ongeacht of de procedure al dan niet wordt voltooid. Een reductie (tot een vierde) is alleen van toepassing indien de vordering onmiddellijk wordt ingetrokken of afgewezen voordat deze aan de wederpartij is betekend (noot 3 bij tariefpost 1 van de Wet op de gerechtskosten). Krachtens het Oostenrijkse gerechtskostensysteem hoeven bij een civielrechtelijke procedure in eerste aanleg alleen gerechtskosten te worden betaald bij het verzoek tot instelling van de procedure (in dit geval de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen). Voor verdere procedures in eerste aanleg worden geen extra gerechtskosten aangerekend.

Krachtens artikel 2, lid 1, onder a), van de Wet op de gerechtskosten ontstaat de verplichting tot betaling van gerechtskosten op het moment waarop de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen bij de rechtbank wordt ingediend. Wordt de procedure in een later stadium uitgebreid, dan ontstaat de verplichting tot betaling van gerechtskosten op het moment waarop schriftelijke pleidooien worden ingediend. Bij onderhandelingen ontstaat de verplichting tot betaling van gerechtskosten op het moment waarop de vorderingsuitbreiding, of een schikking die het bestek van de vordering te buiten gaat, wordt geregistreerd). De kosten moeten op bovengenoemde momenten worden voldaan. Mits aan de voorwaarden is voldaan, kan in het kader van de rechtsbijstand (Verfahrenshilfe) uiterlijk op deze momenten een verzoek tot vrijstelling van betaling van de gerechtskosten worden ingediend.

Verzoeken om heroverweging op grond van artikel 18 van de verordening kunnen kosteloos worden ingediend.

Hoeveel moet ik betalen?

De berekening van de gerechtskosten voor procedures in eerste aanleg hangt af van de waarde van het voorwerp van de vordering (het betwiste bedrag zoals aangegeven in de vordering of later in de uitgebreide vordering) en het aantal partijen. Hieronder vindt u een volledige tabel met de vergoedingen onder tariefpost 1 van de Wet op de gerechtskosten (per 1 oktober 2013; klik hier voor de actuele tekst van De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 32 van de Wet op de gerechtskosten):

Tariefpost 1

Waarde van het voorwerp van de vordering

Verschuldigde vergoeding


is niet hoger dan

150 EUR


22 EURis hoger dan

150 EUR maar niet hoger dan

300 EUR

43 EURis hoger dan

300 EUR maar niet hoger dan

700 EUR

61 EURis hoger dan

700 EUR maar niet hoger dan

2 000 EUR

102 EURis hoger dan

2 000 EUR maar niet hoger dan

3 500 EUR

163 EURis hoger dan

3500 EUR maar niet hoger dan

7 000 EUR

299 EURis hoger dan

7 000 EUR maar niet hoger dan

35 000 EUR

707 EURis hoger dan

35 000 EUR maar niet hoger dan

70 000 EUR

1 389 EURis hoger dan

70 000 EUR maar niet hoger dan

140 000 EUR

2 779 EURis hoger dan

140 000 EUR maar niet hoger dan

210 000 EUR

4 170 EURis hoger dan

210 000 EUR maar niet hoger dan

280 000 EUR

5 560 EURis hoger dan

280 000 EUR maar niet hoger dan

350 000 EUR

6 949 EURis hoger dan

350 000 EUR


1,2 % van het betwiste bedrag plus 2 987 EUR

Bij meer dan twee partijen kan er krachtens artikel 19a van de Wet op de gerechtskosten een meerpartijentoeslag van 10 tot 50 % worden aangerekend.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij te late betaling wordt krachtens artikel 31 van de Wet op de gerechtskosten (sinds 1 oktober 2013) een boetebedrag van 21 EUR in rekening gebracht. Te late betaling is echter niet van invloed op de uitvoering van de civielrechtelijke procedure zelf. Gerechtelijke procedures staan volledig los van de betaling van gerechtskosten – ze worden geheel onafhankelijk daarvan gevoerd.

De inning van de gerechtskosten door de gerechtelijke autoriteit wordt beheerst door de Oostenrijkse Wet op gerechtelijke betalingen (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Indien de gerechtelijke autoriteit als gevolg van wanbetaling een betalingsbevel (een uitvoerbare titel ter invordering van gerechtskosten) moet uitvaardigen krachtens artikel 6a van de Wet op gerechtelijke betalingen, wordt (sinds 1 januari 2014) een aanvullend bedrag van 8 EUR aangerekend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaalwijze is geregeld in artikel 4 van de Wet op de gerechtskosten. Op grond van artikel 4 mogen de kosten worden betaald met een betaalpas met pincode of met een creditcard, door storting of overmaking op de rekening van de bevoegde rechtbank, of door contante betaling bij dezelfde rechtbank. De bankgegevens van de rechtbank zijn te vinden op de website van het bondsministerie van Justitie (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiz.gv.at/, onder het tabblad “Gerichte” (rechtbanken).

De kosten kunnen ook worden betaald door middel van automatische incasso als de rechtbank (of, in algemene zin, het gerechtelijk systeem van Oostenrijk) gemachtigd is om het verschuldigde bedrag te innen van een rekening die is aangewezen door de partij die de gerechtskosten moet betalen, en het bedrag te storten op een bankrekening van de rechtbank. Hiervoor moet in het verzoek (de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen) het rekeningnummer worden aangegeven van waaraf het bedrag moet worden afgeschreven en de machtiging tot automatische incasso van het bedrag, bijvoorbeeld door opname van de verwijzing “Gebühreneinzug!” of “AEV!”. Voor een beperkte machtiging kan in het verzoek ook het maximaal over te schrijven bedrag worden aangegeven (artikelen 5 en 6 van de Verordening inzake automatische incasso (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Bij het indienen van een vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen waarbij het Oostenrijkse e-Justice-systeem wordt toegepast (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), moet de betaling van de gerechtskosten plaatsvinden via automatische incasso. Er kan dan geen maximum worden gesteld aan het af te schrijven bedrag.

Wat moet ik na de betaling doen?

Indien bij de indiening van een verzoek (de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen) de federale autoriteiten gerechtskosten mogen innen en er ontbreekt een machtiging tot automatische incasso, moet aan het verzoek een bewijs van betaling van de kosten (bewijs van overmaking) worden gehecht (artikel 4 van de Wet op de gerechtskosten). Bij betaling door middel van een betaalpas, creditcard, storting of overmaking op de rekening van de bevoegde rechtbank of automatische incasso van de rekening van de betrokken partij, kan de Oostenrijkse BHAG (Buchhaltungsagentur des Bundes) de gerechtelijke autoriteit alleen in een later stadium inlichten over de boeking van betalingsbedragen op het rekeningnummer van de rechtbank. De procedure voor kennisgeving van gerechtskosten eindigt wanneer bewijs wordt overgelegd dat de kosten (volledig) zijn betaald.

Indien het betaalde bedrag hoger is dan het verschuldigde bedrag, kan het te veel betaalde bedrag binnen vijf jaar worden teruggevorderd (artikel 6c, lid 1, punt 1, van de Wet op gerechtelijke betalingen).

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Polen

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten bij civielrechtelijke procedures worden beheerst door de Wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken) van 28 juli 2005 (geconsolideerde tekst: Pools Publicatieblad van 2014, pos. 1025). In de regel zijn gerechtskosten verschuldigd bij indiening van een rechtsvordering, waaronder vorderingen in het kader van procedures die worden beheerst door Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe.

Op grond van titel IV van de Wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken) kan een verzoek tot vrijstelling van gerechtskosten worden ingediend.

Wat zijn de geldende tarieven?

Op de procedure voor geringe vorderingen is een vast tarief van toepassing.

Hoeveel moet ik betalen?

Er wordt een vast bedrag van 100 PLN aangerekend voor de indiening van rechtsvorderingen in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen (artikel 27b van de Wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken)). Hetzelfde tarief wordt in rekening gebracht voor beroepsprocedures (artikel 18 in samenhang met artikel 27b van de Wet).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Krachtens artikel 1262 §, lid 1, van de Wet van 17 november 1964 – Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Pools Publicatieblad nr. 43, pos. 269, zoals gewijzigd), nemen de rechtbanken pas na betaling de processtukken in behandeling. De kosten moeten dus worden betaald bij indiening van een processtuk (rechtsvordering) bij de bevoegde rechtbank of er moet een verzoek om vrijstelling van gerechtskosten worden ingediend.

In onder andere de De link wordt in een nieuw venster geopend.artikelen 130 en De link wordt in een nieuw venster geopend.1302 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt uiteengezet wat de procedurele gevolgen zijn als de kosten voor een processtuk niet worden betaald.

Overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de president van de rechtbank, wanneer het processtuk (waaronder een vordering) niet in behandeling kan worden genomen wegens niet-betaling van de gerechtskosten, de betreffende partij gelasten om die kosten alsnog binnen één week te betalen, bij gebreke waarvan het processtuk wordt geretourneerd. Indien het processtuk is ingediend door een persoon die in het buitenland woont en geen aangewezen vertegenwoordiger heeft in Polen, stelt de president van de rechtbank een termijn vast voor de betaling van de gerechtskosten van ten minste een maand. Indien de gerechtskosten niet binnen deze termijn zijn betaald, wordt het processtuk aan de partij teruggestuurd. Heeft de betaling van de gerechtskosten binnen de gestelde termijn plaatsgevonden, dan zijn met ingang van de datum waarop het processtuk is ingediend, rechtsgevolgen aan dit stuk verbonden.

Op grond van artikel 1302 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een processtuk dat door een advocaat of octrooigemachtigde wordt ingediend zonder dat de gerechtskosten worden betaald, zonder verzoek om betaling worden teruggestuurd, indien het gaat om een vast tarief of een tarief dat afhankelijk is van het door de partij opgegeven bedrag waarover het geschil gaat. Worden de gerechtskosten voor het processtuk echter betaald binnen een week na betekening van de beslissing tot terugzending van het stuk, dan zijn met ingang van de datum waarop het processtuk is ingediend, rechtsgevolgen aan dit stuk verbonden.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De regelingen voor de betaling van de gerechtskosten in civielrechtelijke zaken worden beheerst door en uiteengezet in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Beschikking van het ministerie van Justitie van 31 januari 2006 (Pools Publicatieblad nr. 27, pos. 199) tot uitvoering van bovengenoemde wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken).

Gerechtskosten in civielrechtelijke zaken kunnen worden betaald door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de bevoegde rechtbank (rekeninggegevens kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij de rechtbank maar zijn ook te vinden op de website van de rechtbank of op de website van het ministerie van Justitie). De kosten kunnen ook contant worden betaald, rechtstreeks bij de kassa van de rechtbank of in de vorm van gerechtskostenzegels, die bij de kassa van de rechtbank kunnen worden gekocht.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de kosten zijn betaald en eventueel ontbrekende stukken zijn ingediend, onderzoekt de rechtbank de zaak achter gesloten deuren. De rechtbank mag alleen een hoorzitting beleggen in zaken als bedoeld in Verordening 861/2007.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Roemenië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese procedure voor geringe vorderingen is geregeld in Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Het zegelrechtsysteem is geregeld in Noodverordening nr. 80/2013, die sinds 26 juni 2013 van kracht is. Deze wetgevingshandeling werd vastgesteld na de wijziging van het wettelijk kader voor het voeren van civiele procedures middels de vaststelling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de invoering van de nieuwe instellingen die in het burgerlijk wetboek zijn aangenomen.

Alle natuurlijke en rechtspersonen zijn zegelrechten verschuldigd voor de diensten die worden verleend door de rechtbanken, het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției) en het aan het Hof van Cassatie verbonden parket-generaal (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Hoewel online betaling van zegelrechten in principe mogelijk is in Roemenië, is het elektronisch betalingssysteem voorlopig nog niet operationeel.

Wat zijn de geldende tarieven?

Zegelrechten zijn zowel in eerste aanleg als bij hoger beroep verschuldigd onder de in de wet vastgestelde voorwaarden.

Op verzoek hebben natuurlijke personen mogelijk recht op kortingen, vrijstellingen en betaling in termijnen krachtens Noodverordening nr. 51/2008 betreffende door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in civiele zaken, in gewijzigde vorm goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd. Op grond van artikel 42, lid 2, van Noodverordening nr. 80/2013 kunnen rechtspersonen een betalingsregeling krijgen voor de betaling van zegelrechten.

Hoeveel moet ik betalen?

Volgens de huidige wetgeving wordt het zegelrecht voor het indienen van een vordering als volgt vastgesteld op basis van artikel 3, lid 1, van Noodverordening nr. 80/2013:

 1. tot en met 500 RON – 8 %, maar minimaal 20 RON;
 2. van 501 RON tot en met 5 000 RON – 40 RON, plus 7 % van het bedrag boven 500 RON;
 3. van 5 001 RON tot en met 25 000 RON – 355 RON, plus 5 % van het bedrag boven 5 000 RON.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig Noodverordening nr. 80/2013 moet het zegelrecht vooraf worden betaald. Indien de eiser niet betaalt binnen de door de wet of de rechtbank gestelde termijn, wordt het verzoek wegens het niet voldoen van het zegelrecht nietig verklaard of, indien van toepassing, behandeld binnen de grenzen van het wettig betaalde zegelrecht. Als het verzoek om een betalingsregeling voor het zegelrecht is afgewezen en de eiser het verschuldigde recht niet heeft betaald binnen de door de rechtbank gestelde termijn en bij het indienen van zijn vordering geen enkel bewijs van betaling heeft overgelegd, verklaart de rechtbank het verzoek eveneens nietig wegens het niet voldoen van het zegelrecht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Degene die de zegelrechten moet betalen, kan dit contant doen, via bankoverschrijving of online naar een aparte lokale rekening voor begrotingsontvangsten, d.w.z. “zegelrechten en andere bijbehorende vergoedingen”, van het bestuurlijke district waar de natuurlijke persoon zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. De kosten van deze betaling komen voor rekening van degene die de rechten verschuldigd is.

Als deze persoon geen woon- of verblijfplaats of, in voorkomend geval, statutaire zetel in Roemenië heeft, moet het zegelrecht worden betaald aan de plaatselijke begrotingsrekening in het bestuurlijke district van de rechtbank waar de vordering wordt ingesteld of het verzoek wordt ingediend.

De zegelrechten kunnen contant worden betaald bij de belastingkantoren (directies belastingen en rechten) van de bestuurlijke districten waar de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft.

Deze rechten kunnen ook via een bankoverschrijving of online worden voldaan.

Wat moet ik na de betaling doen?

Het ontvangstbewijs voor de betaling van de zegelrechten, dat wordt afgegeven voor contante betalingen of betalingen via een betaalopdracht, wordt ingediend bij de registratie van het verzoek.

De ontvangstbewijzen of, waar van toepassing, de betaalopdrachten voor de zegelrechten kennen geen standaardformaat, maar worden afgegeven in een vorm die wordt aanvaard door het bestuurlijke district waar de betaling wordt verricht.

Wanneer het zegelrecht pas wordt betaald nadat de rechtbank de eiser een hiertoe strekkend bericht heeft doen toekomen, moet de eiser het bewijs van betaling van het recht binnen tien dagen na ontvangst van dat bericht aan het zaakdossier toevoegen.

Het betalingsbewijs kan persoonlijk worden afgegeven bij de rechtbank of per post worden verzonden, onder vermelding van het dossiernummer (zaaknummer) waarvoor de betaling is verricht. Dit nummer wordt vermeld in de kennisgeving van de rechtbank aan de betrokken partij.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Slovenië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten voor de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn vastgesteld in de Sloveense Wet op de gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Staatsblad van de Republiek Slovenië) nr. 37/08, 97/10, 63/13, De link wordt in een nieuw venster geopend.58/14 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), De link wordt in een nieuw venster geopend.19/15 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), 30/16 en 10/17–ZPP-E (Wet tot wijziging van de wet op de contentieuze burgerlijke rechtsvordering), hierna de “ZST-1” genoemd); dit is de algemene wet op de gerechtskosten.

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betaalmiddelen, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen. In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken.

Wat zijn de geldende tarieven?

In het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen gelden er eenmalige gerechtskosten voor de gehele procedure. De gerechtskosten komen voor rekening van de eiser en moeten worden betaald op het moment dat het verzoek tot instelling van een procedure bij de rechtbank wordt ingediend.

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de gerechtskosten die de eiser in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen moet betalen, wanneer hij of zij bij de rechtbank een verzoek tot instelling van een procedure indient, hangt af van de waarde van de vordering:

 • als de waarde van de vordering lager is dan 300 EUR, bedragen de kosten 54 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 301 EUR en 600 EUR ligt, bedragen de kosten 78 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 601 EUR en 900 EUR ligt, bedragen de kosten 102 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 901 EUR en 1 200 EUR ligt, bedragen de kosten 126 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 1 201 EUR en 1 500 EUR ligt, bedragen de kosten 150 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 1 501 EUR en 2 000 EUR ligt, bedragen de kosten 165 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 2 001 EUR en 2 500 EUR ligt, bedragen de kosten 180 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 2 501 EUR en 3 000 EUR ligt, bedragen de kosten 195 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 3 001 EUR en 3 500 EUR ligt, bedragen de kosten 210 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 3 501 EUR en 4 000 EUR ligt, bedragen de kosten 225 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 4 001 EUR en 4 500 EUR ligt, bedragen de kosten 240 EUR,
als de waarde van de vordering tussen 4 501 EUR en 5 000 EUR ligt, bedragen de kosten 255 EUR.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser de gerechtskosten niet op tijd betaalt, voert de rechtbank de procedure alsnog uit en wordt betaling van de gerechtskosten zo nodig afgedwongen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betaalmiddelen, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen.

In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken, of rechtstreeks via de aanbieder van betaaldiensten of aan de kassa van de rechtbank (contant of via een POS-terminal).

Elke bank heeft een eigen onlinebetaaldienst voor elektronische betalingen.

Degene die de gerechtskosten moet betalen, kan dit vooraf doen, d.w.z. op het moment dat hij of zij het verzoek om inleiding van de procedure indient bij de rechtbank, maar kan er ook voor kiezen het verzoek bij de rechtbank in te dienen en vervolgens te wachten totdat de rechtbank hem of haar een betaalverzoek stuurt met daarin het betreffende bedrag en alle andere gegevens die nodig zijn om de betaling te voldoen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de gerechtskosten worden betaald onder vermelding van het betreffende referentienummer (dat door de rechtbank op het betaalverzoek wordt meegedeeld aan degene die de kosten moet betalen), hoeft degene die de kosten moet betalen, geen betalingsbewijs aan de rechtbank te verstrekken. In dergelijke gevallen wordt de rechtbank via een speciaal elektronisch banksysteem (UJPnet) in kennis gesteld van de betaling, waarbij het juiste referentienummer cruciaal is voor de identificatie van afzonderlijke betalingen.

Worden de gerechtskosten echter betaald zonder het betreffende referentienummer te vermelden, dan moet degene die de kosten moet betalen, de rechtbank een betalingsbewijs verstrekken. Er zijn geen speciale formele voorwaarden betreffende de geldigheid van dat bewijs. Op basis van dit bewijs controleert de rechtbank zo nodig de betaling van de gerechtskosten op het UJPnet‑platform (met name wanneer de gerechtskosten niet aan de kassa van de rechtbank zijn betaald).

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Zweden

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Bij het instellen van elk van de ondergenoemde procedures worden de volgende gerechtskosten aangerekend.

Categorie A ………………………………… 900 SEK (1) /…/ burgerrechtelijke procedures overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (bijlage bij de verordening (1987:452) betreffende tarieven bij gewone rechtbanken).

De gerechtskosten worden betaald aan de rechtbank waar de vordering wordt ingesteld. Het is vooralsnog niet mogelijk de kosten elektronisch via een website te betalen.

(1) Dit bedrag is sinds 1 juli 2014 van toepassing.

Wat zijn de geldende tarieven?

Op de procedure voor geringe vorderingen is slechts één tarief van toepassing, dat wordt betaald als de aanvraag bij de rechtbank wordt ingediend. Voor de procedure of procedurele maatregelen worden geen andere kosten aangerekend.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten bedragen sinds 1 juli 2014 900 SEK. Dit is het totale bedrag dat voor de procedure moet worden betaald.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als u de gerechtskosten niet betaalt nadat u bent verzocht de aanvraag te voltooien door voldoening van het verschuldigde bedrag, neemt de rechtbank uw vordering niet in behandeling en wordt de zaak geseponeerd. Nadat een zaak is geseponeerd is het mogelijk een nieuwe vordering in te dienen met betrekking tot dezelfde aangelegenheid.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten bij de receptie van de rechtbank contant of met een betaalpas betalen. U kunt het geld ook overmaken op de PlusGiro-rekening van de rechtbank. Informatie over de rechtbank en de rekeninggegevens vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Wat moet ik na de betaling doen?

Nadat de betaling is verricht, hoeft u verder niets te doen. Doorgaans hoeft u ook geen betalingsbewijs over te leggen. De rechtbank koppelt de verrichte betalingen aan de vorderingen die bij haar zijn ingediend. Om de koppeling tussen uw vordering en uw betaling te vergemakkelijken, is het raadzaam om bij betaling uw volledige naam en die van de wederpartij te vermelden. Bewaar altijd de betalingsbevestiging. Deze kan namelijk worden gebruikt om, indien nodig, een betaling te controleren.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Engeland en Wales

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Een eiser kan gebruikmaken van de Europese verordening inzake een procedure voor geringe vorderingen als hij een vordering wil instellen tegen een verweerder in een grensoverschrijdende zaak voor een bedrag tot 2 000 EUR (exclusief alle rente, kosten en uitbetalingen). Grensoverschrijdend zijn zaken waarin ten minste één van de partijen haar gewone verblijfplaats of vestigingsplaats heeft in een andere lidstaat dan die van de rechtbank waar de vordering is ingesteld. De procedure is beschikbaar voor zowel geldelijke als niet-geldelijke vorderingen, in burgerlijke en handelszaken. In Engeland en Wales kan de procedure worden ingesteld bij een kantongerecht (County Court), maar niet bij de hoogste rechterlijke instantie (High Court).

Wat zijn de geldende tarieven?

De gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn hetzelfde als die voor binnenlandse geringe vorderingen.

Voor het indienen van een verzoek tot instelling van een Europese geringe vordering zijn gerechtskosten verschuldigd. Wilt u die per debetkaart of creditcard betalen, dan moet u de kaartgegevens invullen in de bijlage bij de “Europese procedure voor geringe vorderingen, formulier A”.

Moet het geschil worden beslecht in een hoorzitting, dan is ook een zittingsvergoeding verschuldigd.

Voor het ten uitvoer leggen van de vordering, indien nodig, worden aanvullende gerechtskosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de verschillende beschikbare procedures wordt verwezen naar de pagina's met informatie over tenuitvoerlegging in Engeland en Wales.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten die gelden in Engeland en Wales zijn te vinden in een speciale brochure, De link wordt in een nieuw venster geopend.EX50 - Civil and Family Court Fees.

Voor het overzicht worden in de onderstaande tabel de kosten van de procedure voor geringe vorderingen getoond zoals die gelden sinds 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. Daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties navragen of een bedrag nog steeds geldt. Dit zijn bedragen in pond sterling (GBP). U kunt ze omrekenen in euro's op de dag waarop u uw verzoek wilt indienen.

1.1 Bij het inleiden van een procedure (met inbegrip van procedures die worden ingeleid nadat toestemming is verleend, behalve CCBC-zaken die door gebruikers van dit centrum worden ingesteld of zaken die door gebruikers van Money Claim OnLine worden ingesteld) tot vordering van een bedrag:

Gerechtskosten

a) tot en met 300 GBP

35 GBP

b) hoger dan 300 GBP maar niet hoger dan 500 GBP

50 GBP

c) hoger dan 500 GBP maar niet hoger dan 1 000 GBP

70 GBP

d) hoger dan 1 000 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP

80 GBP

e) hoger dan 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP

115 GBP

Voor een hoorzitting zijn aanvullende kosten verschuldigd.

Kosten van een hoorzitting over een zaak betreffende een geringe vordering:

i) tot en met 300 GBP

25 GBP

ii) hoger dan 300 GBP maar niet hoger dan 500 GBP

55 GBP

iii) hoger dan 500 GBP maar niet hoger dan 1 000 GBP

80 GBP

iv) hoger dan 1 000 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP

115 GBP

v) hoger dan 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP

170 GBP

Voor tenuitvoerlegging van uw vordering wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht.

U moet gerechtskosten betalen wanneer u een verzoek indient bij de rechtbank en ook in de latere fasen van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u geen of slechts een deel van de gerechtskosten hoeft te betalen. Voor elke fase in de procedure moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Als u dus kwijtschelding aanvraagt bij het indienen van uw verzoek, geldt de kwijtschelding alleen voor die eerste indiening. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen tijdens de rechtszaak immers veranderen, waardoor u niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van de procedure juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer u als eiser de creditcardgegevens niet juist invult of wanneer de betaling om andere redenen mislukt, ontvangt u van de betreffende rechtbank formulier B “Verzoek van het gerecht om het verzoekformulier aan te vullen en/of te corrigeren”, met het verzoek de gegevens van een geldige creditcard op te geven zodat de gerechtskosten alsnog betaald kunnen worden. Zo lang de betaling uitblijft, wordt uw verzoek niet verder in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten betalen door de juiste betalingsgegevens op te geven aan de rechtbank. In eerste instantie verstrekt u daartoe de relevante gegevens in de “Bijlage bij formulier A van de Europese procedure voor geringe vorderingen”.

De betaling wordt in de meeste gevallen verricht per debetkaart of creditcard. De rechtbank waar u uw verzoek wilt indienen, biedt waarschijnlijk niet alle betalingsmogelijkheden die in formulier A worden genoemd. Als eiser moet u daarom contact opnemen met de rechtbank om na te gaan op welke manier u kunt betalen.

Wellicht biedt de rechtbank de optie om telefonisch te betalen met uw creditcard. Dit is inmiddels bij veel rechtbanken mogelijk, maar u moet dat eerst verifiëren door contact op te nemen met de betreffende rechtbank.

U kunt alleen elektronisch betalen als u een adres hebt in het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als u uw verzoek correct hebt ingediend, zal de rechtbank het verzoekformulier (plus eventuele begeleidende stukken) samen met het antwoordformulier bij de Europese procedure voor geringe vorderingen (formulier C) aan de verweerder betekenen. Tegelijkertijd ontvangt u als eiser een kennisgeving daarvan, alsmede een betalingsbewijs.

Dat betalingsbewijs is 8 bij 12 cm groot en vermeldt bovenaan de naam en het postadres van de rechtbank, en onderaan het betaalde bedrag plus de datum en het tijdstip van betaling.

Zie voor nadere informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.European Union cross-border claims.

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Noord-Ierland

Voor de Europese procedure voor geringe vorderingen hoeven geen gerechtskosten te worden betaald.

Laatste update: 24/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Schotland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Schotland zijn de gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen geregeld in

 • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd bij
 • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Schedule 2, Part II, nummers 15 en 38, is van toepassing op Europese geringe vorderingen vanaf 1 april 2019.

Schedule 3, Part II, nummers 15 en 38, is van toepassing op Europese geringe vorderingen vanaf 1 april 2020.

Elektronische betaling van de gerechtskosten is niet mogelijk.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen bij de rechtbank van een Europese geringe vordering via formulier A op grond van Verordening (EG) nr. 861/2007 is een vergoeding verschuldigd die alle gerechtelijke procedures dekt.

Dit omvat ook de kosten van verzending van documenten per post. Wel kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht wanneer de stukken aan de verweerder moeten worden betekend door een functionaris van de Sheriff.

Voor het indienen van een antwoord op de vordering via formulier C worden geen kosten in rekening gebracht.

Het is in de meeste gevallen niet verplicht zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, en de vergoeding dekt dan ook geen advocaatkosten.

Hoeveel moet ik betalen?

De kosten voor het indienen van een Europese geringe vordering bij de rechtbank

 • bedragen momenteel 19 GBP voor vorderingen tot 300 GBP of 250 EUR.
 • De kosten voor alle Europese geringe vorderingen boven dat bedrag bedragen 104 GBP.

Voor betekening van stukken aan de verweerder door een functionaris van de Sheriff wordt een aanvullende administratieve vergoeding van 13 GBP in rekening gebracht, plus de kosten van betekening aan de functionaris van de Sheriff.

Op grond van artikel 8 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd, kan een partij worden vrijgesteld van betaling van de kosten als zij bijvoorbeeld aanspraak kan maken op bepaalde overheidstoelagen of rechtsbijstand voor burgers.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet zijn betaald, zal de rechtbank uw verzoek niet behandelen en hoeft zij ook niets te doen, conform het bepaalde in artikel 3 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten op de volgende manieren betalen:

 • per cheque, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
 • per debetkaart of creditcard - gelieve bij de betreffende rechtbank te controleren welke soorten betaalkaarten worden aanvaard, en of u telefonisch kunt betalen.
 • per postwissel, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
 • contant - u kunt contant geld echter beter niet per post verzenden.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling binnen is, wordt de indiening van de stukken bij de aanvraag via formulier A van Verordening (EG) nr. 861/2007 door de rechtbank aanvaard. De stukken moeten tegelijk met de betaling aan de rechtbank worden verzonden of bij de rechtbank worden afgeleverd. Vervolgens zal de rechtbank formulier B of formulier 1 verstrekken of verzenden, of formulier A aan de verweerder betekenen, als volgende stap in de procedure. U hoeft geen betalingsbewijs te verstrekken.

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.