Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - België

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Deze materie wordt geregeld door de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk wetboek (hierna Ger. W.), door art. 953 Ger. W. voor wat betreft de betaling van het getuigengeld, door de wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten voor wat betreft de registratierechten, meer bepaald de artikelen 142 en volgende en 268 en volgende.

Wat zijn de geldende tarieven?

Art. 1018 Ger. W. bepaalt om welke kosten het gaat:

1° de diverse griffie- en registratierechten. De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de uitgifterechten (zie art. 268 e.v. wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten). Het rolrecht bedraagt tussen de 30 en 100 €, afhankelijk van de gevatte rechtbank. Het opstelrecht bedraagt 35 €.

De registratierechten zijn verschuldigd op beslissingen betreffende een hoofdsom van meer dan 12500 € (exclusief gerechtskosten) en bedragen 3% van die hoofdsom. Deze zijn dus niet verschuldigd in het kader van de geringe vorderingen.

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten;

3° de prijs van uitgifte van het vonnis: tussen 0,85 en 5,75 € per blad;

4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld. Het Koninklijk Besluit van 27/07/1972 bepaalt het bedrag op 200 fr. per getuige, wat op vandaag ongeveer overeenkomt met 5 €. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding voor de reiskosten (0,0868 euro per kilometer).

In het kader van het deskundigenonderzoek kan de deskundige vrij zijn ereloon bepalen en zijn kosten aantonen, zij het dat de berekeningswijze duidelijk moet zijn en het bedrag desgevallend (bijvoorbeeld bij onnodig gemaakte kosten) door de rechter kan worden gematigd bij de uiteindelijke begroting van de totale gerechtskosten.

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn;

6° de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger. W.); deze wordt betaald door de verliezende partij en is een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnaar. De bedragen zijn gekoppeld aan de index voor consumptieprijzen en worden met 10% verhoogd of verlaagd telkens de index met 10 punten stijgt resp. daalt.

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Van 250,01 tot 750,00

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00

480,00 €

240,00 €

1.200,00 €

Arbeidsrechtbank (afwijkend)

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Tot 620,00

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Tot 2500,00

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig artikel 1734 Ger. W.

Hoeveel moet ik betalen?

Gelet op het bovenstaande, is dit volledig afhankelijk van geval tot geval: of u winnaar bent of verliezer, of er deskundigen en/of getuigen zijn gevraagd, of de magistratuur zich naar het buitenland heeft moeten begeven, of er al dan niet een bemiddelaar is aangeduid,…

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De griffierechten moeten voorafgaandelijk worden betaald, zoniet wordt de zaak niet op de rol opgenomen.

Een deskundige vraagt steeds een voorschot, zoniet voert hij zijn taak niet uit.

Om een getuige te kunnen oproepen moet men voorafgaandelijk het bedrag in consignatie geven aan de griffier. Als men de storting niet uitvoert, wordt verondersteld dat men afziet van het getuigenverhoor.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Met overschrijvings- of stortingsbulletin, via online overschrijving, via contante betaling of via cheque aan order van de griffie (deze laatste mogelijkheid geldt enkel voor advocaten en gerechtsdeurwaarders).

Wat moet ik na de betaling doen?

Alle betalingsbewijzen dienen strikt te worden bijgehouden, zodat ze bij vraag ernaar onmiddellijk kunnen worden voorgelegd.

Laatste update: 20/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Nederland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Vorderingen in het kader van de procedure voor grensoverschrijdende geringe vorderingen (verordening (EG) nr. 861/2007, in werking getreden op 1 januari 2009), worden middels formulier A ingediend bij het gerecht dat volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid bevoegd is. De Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om grensoverschrijdende geschillen met een waarde van niet meer dan € 2000 eenvoudiger en sneller te regelen. De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Europese procedure voor geringe vorderingen is voor de partijen beschikbaar als alternatief voor de bestaande procedures waarin de wetgevingen van de lidstaten voorzien. Een in de Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing wordt in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder dat de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat.

Voor de procedure voor geringe vorderingen zijn standaardformulieren beschikbaar in alle EU-talen. Om de procedure te starten, moet formulier A worden ingevuld. Alle relevante stukken ter staving, zoals ontvangstbewijzen en facturen, moeten bij het formulier worden gevoegd.

De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een hoorzitting nodig acht. Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening termijnen vastgesteld voor partijen en rechtbank. De Verordening voorziet in zeven formulieren. U kunt de formulieren online invullen. Zie ook onder Meer informatie over geringe vorderingen.

Formulier A moet worden toegezonden aan het bevoegde gerecht. Wanneer het gerecht het vorderingsformulier ontvangt, vult het zijn deel van het antwoordformulier in. Binnen 14 dagen na ontvangst van het vorderingsformulier wordt een afschrift ervan, tezamen met het antwoordformulier door het gerecht aan de verweerder betekend of ter kennis van de verweerder gebracht. De verweerder dient binnen 30 dagen te antwoorden door zijn deel van het antwoordformulier in te vullen. Het gerecht zendt een afschrift van een eventueel antwoord van de verweerder binnen 14 dagen toe aan de eiser.

Binnen 30 dagen na ontvangst van het (eventuele) antwoord van de verweerder geeft het gerecht een beslissing over de geringe vordering, verzoekt het de partijen om schriftelijk nadere gegevens te verstrekken, of roept het de partijen op voor een mondelinge behandeling. Het is niet nodig zich bij een eventuele mondelinge behandeling door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Aan de hand van dat formulier (dat mogelijkerwijs moet worden vertaald in de taal van de andere lidstaat) en een afschrift van de beslissing, is de beslissing uitvoerbaar in alle andere lidstaten van de Europese Unie, zonder verdere formaliteiten. De tenuitvoerlegging in een andere lidstaat kan uitsluitend worden geweigerd wanneer de beslissing onverenigbaar is met een andere beslissing in de andere lidstaat met betrekking tot dezelfde partijen. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de nationale regels en procedures van de lidstaat waar de beslissing ten uitvoer wordt gelegd.

Voor nadere informatie over de Europese procedure voor geringe vorderingen of de nationale procedures klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Meer informatie over geringe vorderingen.

U kunt alle formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden". N.B.: Alleen als u een beeldscherm met hoge resolutie gebruikt, kunt u de formulieren online invullen.

Formulier online invullen: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Download een leeg formulier https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Wat zijn de geldende tarieven?

De geldende tarieven voor 2016 zijn als volgt onderverdeeld:

Aard van de hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

- Met een beloop van niet meer dan

€ 500

€ 117

€ 79

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan

€ 500 en niet meer dan € 12.500

€ 471

€ 223

€ 79

Voor nadere informatie wordt verwezen naar: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl en De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor rechtsbijstand

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering of het verzoek Zie ook: Wat zijn de geldende tarieven.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De gerechtskosten moeten vooraf betaald worden. Blijft betaling na 1 maand uit, dan zal er ontslag van instantie worden verleend en wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Een toegezonden rekening kan via een overboeking (al dan niet elektronisch) worden betaald.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling wordt de verwerende partij bericht en verzocht het antwoordformulier in vullen en te retourneren.

Laatste update: 18/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.