Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Overeenkomstig artikel 33, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums) vallen onder gerechtskosten (tiesas izdevumi):

  • een vergoeding aan de overheid (valsts nodeva);
  • kantoorkosten (kancelejas nodeva);
  • de noodzakelijke kosten voor het onderzoeken van een zaak.

Er is een vergoeding aan de overheid verschuldigd voor elke vordering die bij het gerecht wordt ingediend - een oorspronkelijke vordering, een tegenvordering, een verzoek van een derde met een afzonderlijke vordering ten aanzien van het onderwerp van het geschil in een reeds aangevangen procedure, een verzoek in een bijzondere procedure of enig ander verzoek conform artikel 34 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Artikel 43 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geeft ook een overzicht van de personen die zijn vrijgesteld van gerechtskosten (waaronder vergoedingen aan de overheid).

De rechtbank zal de in het ongelijk gestelde partij gelasten alle gerechtskosten van de andere partij te vergoeden. Als een vordering deels is toegewezen, gelast de rechtbank dat de eiser voor zijn gerechtskosten wordt gecompenseerd in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen, en de verweerder in verhouding tot het deel van de vordering dat is afgewezen. De vergoeding aan de overheid voor een accessoire klacht (blakus sudzība) ten aanzien van een gerechtelijke beslissing of voor heropening van een gerechtelijke procedure nadat een beslissing bij verstek is gegeven, wordt niet gecompenseerd.

Als een eiser zijn vordering intrekt, moet hij de gerechtskosten van de verweerder vergoeden. In dat geval hoeft de verweerder de door de eiser gemaakte kosten niet te vergoeden. Trekt de eiser zijn vorderingen evenwel in omdat de verweerder die vorderingen vrijwillig heeft voldaan nadat ze waren ingediend, dan zal de rechtbank de verweerder, op verzoek van de eiser, alsnog gelasten de door de eiser betaalde gerechtskosten te vergoeden.

Als de rechter een vordering niet-ontvankelijk verklaart, zal hij op verzoek van de verweerder de eiser veroordelen in de gerechtskosten van de verweerder.

Als de eiser is vrijgesteld van gerechtskosten, betaalt de verweerder de gerechtskosten van de eiser aan de staat in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen.

Wat zijn de geldende tarieven?

Er is een vergoeding verschuldigd bij het indienen van een verzoek in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen. Tijdens de procedure moet de partij mogelijk ook andere gerechtskosten betalen, zoals kantoorkosten (bijvoorbeeld voor een afschrift of duplicaat van procedurele stukken) en onderzoekskosten (bijvoorbeeld de kosten van het traceren van de verweerder op verzoek van de eiser, of de kosten voor de betekening, afgifte en vertaling van dagvaardingen en andere gerechtelijke stukken).

Hoeveel moet ik betalen?

Voor een verzoek om een Europees betalingsbevel betaalt u een vergoeding aan de overheid die gelijk is aan 15% van de totale schuld, met een minimum van 71,41 EUR.

De hoogte van eventuele kantoorkosten wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Het bedrag van de onderzoekskosten in een zaak is afhankelijk van verschillende factoren (bijvoorbeeld de wijze van bezorging van de stukken, per post of e-mail).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien een vordering niet vergezeld gaat van documentair bewijs van betaling van de vergoeding aan de overheid en andere gerechtskosten overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag, zal de rechtbank overeenkomstig artikel 133 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering de vordering niet verder in behandeling nemen en een termijn vaststellen waarbinnen de eiser de gebreken moet hebben verholpen.

Indien de eiser de gebreken binnen die termijn verhelpt, wordt de vordering geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij de rechtbank.

Indien de eiser de gebreken niet binnen die termijn verhelpt, wordt de vordering geacht niet te zijn ingediend en aan de eiser geretourneerd.

Dit kan de eiser evenwel niet beletten zijn vordering opnieuw bij de rechtbank in te dienen, volgens de gewone wettelijke procedure.

Indien er voor de betekening van stukken gerechtskosten moeten worden betaald, worden die stukken pas betekend als die kosten zijn voldaan. Als echter de kosten voor het onderzoek in de zaak niet voorafgaand aan dat onderzoek vrijwillig aan het ministerie van Financiën zijn betaald, worden ze verhaald overeenkomstig de algemene voorschriften voor de tenuitvoerlegging van beslissingen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De vergoeding aan de overheid kan worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van het ministerie van Financiën (Valsts kase). De vergoeding aan de overheid (artikel 34 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met uitzondering van punt 6) moet als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TREL1060190911200

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, dan moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De vergoeding aan de overheid voor een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument kan worden betaald per overschrijving naar de rekening van het ministerie van Financiën. De vergoeding aan de overheid voor het indienen van een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument (artikel 34 van het wetboek van burgerlijke strafvordering, punt 6) moet als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV71TREL1060190911300

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, dan moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De kantoorkosten kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van het ministerie van Financiën. De kantoorkosten (artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) moeten als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV39TREL1060190911100

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De kosten van het onderzoek in de zaak en van de tenuitvoerlegging van verplichtingen na een aanzegging kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van de rechtbankadministratie (Tiesu administrācija). De kosten van het onderzoek in de zaak (artikel 39 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en de kosten van de tenuitvoerlegging van verplichtingen na aanzegging (artikel 4063 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering):

Arrondissementsrechtbanken (gemeentelijk) en provinciale rechtbanken:

Begunstigde: Tiesu administrācija

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TREL2190458019000

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: ‘21499’, en vul de gegevens van de persoon of zaak in: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding aan de overheid wordt gedaan namens een andere persoon, moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij het indienen van een vordering bij de rechtbank moet u stukken bijvoegen waaruit blijkt dat de vergoeding aan de overheid en andere gerechtskosten zijn voldaan overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag. Kantoorkosten moeten zijn voldaan voordat de gewenste dienst wordt verricht. Eventuele kosten in verband met het onderzoek in de zaak moeten voorafgaand aan dat onderzoek worden voldaan.

Laatste update: 09/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.