Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Een eiser kan gebruikmaken van de Europese verordening inzake een procedure voor geringe vorderingen als hij een vordering wil instellen tegen een verweerder in een grensoverschrijdende zaak voor een bedrag tot 2 000 EUR (exclusief alle rente, kosten en uitbetalingen). Grensoverschrijdend zijn zaken waarin ten minste één van de partijen haar gewone verblijfplaats of vestigingsplaats heeft in een andere lidstaat dan die van de rechtbank waar de vordering is ingesteld. De procedure is beschikbaar voor zowel geldelijke als niet-geldelijke vorderingen, in burgerlijke en handelszaken. In Engeland en Wales kan de procedure worden ingesteld bij een kantongerecht (County Court), maar niet bij de hoogste rechterlijke instantie (High Court).

Wat zijn de geldende tarieven?

De gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn hetzelfde als die voor binnenlandse geringe vorderingen.

Voor het indienen van een verzoek tot instelling van een Europese geringe vordering zijn gerechtskosten verschuldigd. Wilt u die per debetkaart of creditcard betalen, dan moet u de kaartgegevens invullen in de bijlage bij de “Europese procedure voor geringe vorderingen, formulier A”.

Moet het geschil worden beslecht in een hoorzitting, dan is ook een zittingsvergoeding verschuldigd.

Voor het ten uitvoer leggen van de vordering, indien nodig, worden aanvullende gerechtskosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de verschillende beschikbare procedures wordt verwezen naar de pagina's met informatie over tenuitvoerlegging in Engeland en Wales.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten die gelden in Engeland en Wales zijn te vinden in een speciale brochure, EX50 - Civil and Family Court Fees.

Voor het overzicht worden in de onderstaande tabel de kosten van de procedure voor geringe vorderingen getoond zoals die gelden sinds 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. Daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties navragen of een bedrag nog steeds geldt. Dit zijn bedragen in pond sterling (GBP). U kunt ze omrekenen in euro's op de dag waarop u uw verzoek wilt indienen.

1.1 Bij het inleiden van een procedure (met inbegrip van procedures die worden ingeleid nadat toestemming is verleend, behalve CCBC-zaken die door gebruikers van dit centrum worden ingesteld of zaken die door gebruikers van Money Claim OnLine worden ingesteld) tot vordering van een bedrag:

Gerechtskosten

a) tot en met 300 GBP

35 GBP

b) hoger dan 300 GBP maar niet hoger dan 500 GBP

50 GBP

c) hoger dan 500 GBP maar niet hoger dan 1 000 GBP

70 GBP

d) hoger dan 1 000 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP

80 GBP

e) hoger dan 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP

115 GBP

Voor een hoorzitting zijn aanvullende kosten verschuldigd.

Kosten van een hoorzitting over een zaak betreffende een geringe vordering:

i) tot en met 300 GBP

25 GBP

ii) hoger dan 300 GBP maar niet hoger dan 500 GBP

55 GBP

iii) hoger dan 500 GBP maar niet hoger dan 1 000 GBP

80 GBP

iv) hoger dan 1 000 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP

115 GBP

v) hoger dan 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP

170 GBP

Voor tenuitvoerlegging van uw vordering wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht.

U moet gerechtskosten betalen wanneer u een verzoek indient bij de rechtbank en ook in de latere fasen van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u geen of slechts een deel van de gerechtskosten hoeft te betalen. Voor elke fase in de procedure moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Als u dus kwijtschelding aanvraagt bij het indienen van uw verzoek, geldt de kwijtschelding alleen voor die eerste indiening. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen tijdens de rechtszaak immers veranderen, waardoor u niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van de procedure juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer u als eiser de creditcardgegevens niet juist invult of wanneer de betaling om andere redenen mislukt, ontvangt u van de betreffende rechtbank formulier B “Verzoek van het gerecht om het verzoekformulier aan te vullen en/of te corrigeren”, met het verzoek de gegevens van een geldige creditcard op te geven zodat de gerechtskosten alsnog betaald kunnen worden. Zo lang de betaling uitblijft, wordt uw verzoek niet verder in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten betalen door de juiste betalingsgegevens op te geven aan de rechtbank. In eerste instantie verstrekt u daartoe de relevante gegevens in de “Bijlage bij formulier A van de Europese procedure voor geringe vorderingen”.

De betaling wordt in de meeste gevallen verricht per debetkaart of creditcard. De rechtbank waar u uw verzoek wilt indienen, biedt waarschijnlijk niet alle betalingsmogelijkheden die in formulier A worden genoemd. Als eiser moet u daarom contact opnemen met de rechtbank om na te gaan op welke manier u kunt betalen.

Wellicht biedt de rechtbank de optie om telefonisch te betalen met uw creditcard. Dit is inmiddels bij veel rechtbanken mogelijk, maar u moet dat eerst verifiëren door contact op te nemen met de betreffende rechtbank.

U kunt alleen elektronisch betalen als u een adres hebt in het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als u uw verzoek correct hebt ingediend, zal de rechtbank het verzoekformulier (plus eventuele begeleidende stukken) samen met het antwoordformulier bij de Europese procedure voor geringe vorderingen (formulier C) aan de verweerder betekenen. Tegelijkertijd ontvangt u als eiser een kennisgeving daarvan, alsmede een betalingsbewijs.

Dat betalingsbewijs is 8 bij 12 cm groot en vermeldt bovenaan de naam en het postadres van de rechtbank, en onderaan het betaalde bedrag plus de datum en het tijdstip van betaling.

Zie voor nadere informatie European Union cross-border claims.

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website