Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen wordt het document tot instelling van een procedure een “Klage” (vordering) genoemd. Dat is ook zo in het nationale recht. De Oostenrijkse wetgeving inzake gerechtskosten bevat dus geen afzonderlijke nationale regeling voor vorderingen uit hoofde van deze verordening. De vordering en daaropvolgende procedures in eerste aanleg vallen onder tariefpost 1 van de Oostenrijkse Wet op de gerechtskosten (Gerichtsgebührengesetz), die van toepassing is op alle nationale civielrechtelijke procedures.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij procedures in verband met vorderingen krachtens de Europese procedure voor geringe vorderingen in eerste aanleg is tariefpost 1 van de Wet op de gerechtskosten overeenkomstig noot 1 bij die tariefpost van toepassing. Het gaat daarbij om een vast tarief dat moet worden betaald ongeacht of de procedure al dan niet wordt voltooid. Een reductie (tot een vierde) is alleen van toepassing indien de vordering onmiddellijk wordt ingetrokken of afgewezen voordat deze aan de wederpartij is betekend (noot 3 bij tariefpost 1 van de Wet op de gerechtskosten). Krachtens het Oostenrijkse gerechtskostensysteem hoeven bij een civielrechtelijke procedure in eerste aanleg alleen gerechtskosten te worden betaald bij het verzoek tot instelling van de procedure (in dit geval de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen). Voor verdere procedures in eerste aanleg worden geen extra gerechtskosten aangerekend.

Krachtens artikel 2, lid 1, onder a), van de Wet op de gerechtskosten ontstaat de verplichting tot betaling van gerechtskosten op het moment waarop de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen bij de rechtbank wordt ingediend. Wordt de procedure in een later stadium uitgebreid, dan ontstaat de verplichting tot betaling van gerechtskosten op het moment waarop schriftelijke pleidooien worden ingediend. Bij onderhandelingen ontstaat de verplichting tot betaling van gerechtskosten op het moment waarop de vorderingsuitbreiding, of een schikking die het bestek van de vordering te buiten gaat, wordt geregistreerd). De kosten moeten op bovengenoemde momenten worden voldaan. Mits aan de voorwaarden is voldaan, kan in het kader van de rechtsbijstand (Verfahrenshilfe) uiterlijk op deze momenten een verzoek tot vrijstelling van betaling van de gerechtskosten worden ingediend.

Verzoeken om heroverweging op grond van artikel 18 van de verordening kunnen kosteloos worden ingediend.

Hoeveel moet ik betalen?

De berekening van de gerechtskosten voor procedures in eerste aanleg hangt af van de waarde van het voorwerp van de vordering (het betwiste bedrag zoals aangegeven in de vordering of later in de uitgebreide vordering) en het aantal partijen. Hieronder vindt u een volledige tabel met de vergoedingen onder tariefpost 1 van de Wet op de gerechtskosten (per 1 oktober 2013; klik hier voor de actuele tekst van artikel 32 van de Wet op de gerechtskosten):

Tariefpost 1

Waarde van het voorwerp van de vordering

Verschuldigde vergoeding


is niet hoger dan

150 EUR


22 EURis hoger dan

150 EUR maar niet hoger dan

300 EUR

43 EURis hoger dan

300 EUR maar niet hoger dan

700 EUR

61 EURis hoger dan

700 EUR maar niet hoger dan

2 000 EUR

102 EURis hoger dan

2 000 EUR maar niet hoger dan

3 500 EUR

163 EURis hoger dan

3500 EUR maar niet hoger dan

7 000 EUR

299 EURis hoger dan

7 000 EUR maar niet hoger dan

35 000 EUR

707 EURis hoger dan

35 000 EUR maar niet hoger dan

70 000 EUR

1 389 EURis hoger dan

70 000 EUR maar niet hoger dan

140 000 EUR

2 779 EURis hoger dan

140 000 EUR maar niet hoger dan

210 000 EUR

4 170 EURis hoger dan

210 000 EUR maar niet hoger dan

280 000 EUR

5 560 EURis hoger dan

280 000 EUR maar niet hoger dan

350 000 EUR

6 949 EURis hoger dan

350 000 EUR


1,2 % van het betwiste bedrag plus 2 987 EUR

Bij meer dan twee partijen kan er krachtens artikel 19a van de Wet op de gerechtskosten een meerpartijentoeslag van 10 tot 50 % worden aangerekend.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij te late betaling wordt krachtens artikel 31 van de Wet op de gerechtskosten (sinds 1 oktober 2013) een boetebedrag van 21 EUR in rekening gebracht. Te late betaling is echter niet van invloed op de uitvoering van de civielrechtelijke procedure zelf. Gerechtelijke procedures staan volledig los van de betaling van gerechtskosten – ze worden geheel onafhankelijk daarvan gevoerd.

De inning van de gerechtskosten door de gerechtelijke autoriteit wordt beheerst door de Oostenrijkse Wet op gerechtelijke betalingen (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Indien de gerechtelijke autoriteit als gevolg van wanbetaling een betalingsbevel (een uitvoerbare titel ter invordering van gerechtskosten) moet uitvaardigen krachtens artikel 6a van de Wet op gerechtelijke betalingen, wordt (sinds 1 januari 2014) een aanvullend bedrag van 8 EUR aangerekend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaalwijze is geregeld in artikel 4 van de Wet op de gerechtskosten. Op grond van artikel 4 mogen de kosten worden betaald met een betaalpas met pincode of met een creditcard, door storting of overmaking op de rekening van de bevoegde rechtbank, of door contante betaling bij dezelfde rechtbank. De bankgegevens van de rechtbank zijn te vinden op de website van het bondsministerie van Justitie (http://www.justiz.gv.at/, onder het tabblad “Gerichte” (rechtbanken).

De kosten kunnen ook worden betaald door middel van automatische incasso als de rechtbank (of, in algemene zin, het gerechtelijk systeem van Oostenrijk) gemachtigd is om het verschuldigde bedrag te innen van een rekening die is aangewezen door de partij die de gerechtskosten moet betalen, en het bedrag te storten op een bankrekening van de rechtbank. Hiervoor moet in het verzoek (de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen) het rekeningnummer worden aangegeven van waaraf het bedrag moet worden afgeschreven en de machtiging tot automatische incasso van het bedrag, bijvoorbeeld door opname van de verwijzing “Gebühreneinzug!” of “AEV!”. Voor een beperkte machtiging kan in het verzoek ook het maximaal over te schrijven bedrag worden aangegeven (artikelen 5 en 6 van de Verordening inzake automatische incasso (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Bij het indienen van een vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen waarbij het Oostenrijkse e-Justice-systeem wordt toegepast (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), moet de betaling van de gerechtskosten plaatsvinden via automatische incasso. Er kan dan geen maximum worden gesteld aan het af te schrijven bedrag.

Wat moet ik na de betaling doen?

Indien bij de indiening van een verzoek (de vordering uit hoofde van de Europese procedure voor geringe vorderingen) de federale autoriteiten gerechtskosten mogen innen en er ontbreekt een machtiging tot automatische incasso, moet aan het verzoek een bewijs van betaling van de kosten (bewijs van overmaking) worden gehecht (artikel 4 van de Wet op de gerechtskosten). Bij betaling door middel van een betaalpas, creditcard, storting of overmaking op de rekening van de bevoegde rechtbank of automatische incasso van de rekening van de betrokken partij, kan de Oostenrijkse BHAG (Buchhaltungsagentur des Bundes) de gerechtelijke autoriteit alleen in een later stadium inlichten over de boeking van betalingsbedragen op het rekeningnummer van de rechtbank. De procedure voor kennisgeving van gerechtskosten eindigt wanneer bewijs wordt overgelegd dat de kosten (volledig) zijn betaald.

Indien het betaalde bedrag hoger is dan het verschuldigde bedrag, kan het te veel betaalde bedrag binnen vijf jaar worden teruggevorderd (artikel 6c, lid 1, punt 1, van de Wet op gerechtelijke betalingen).

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website