Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Belġju

Introduzzjoni

X'inhuma t-tariffi applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin it-tariffi tal-qorti?

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Dan is-suġġett huwa rregolat mill-Artikoli 1017 sa 1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan (Code judiciaire) u mill-Artikolu 953 ta’ dak il-Kodiċi fir-rigward tal-ħlas ta’ tariffi tax-xhieda. Huwa rregolat ukoll mill-Kodiċi Belġjan tat-tariffi ta’ Reġistrazzjoni, tal-Ipoteki u tar-Reġistru tal-Qorti (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de Greffe), u b’mod partikolari l-Artikoli 142 et seq. u 268 et seq. fir-rigward tat-tariffi ta' reġistrazzjoni.

X'inhuma t-tariffi applikabbli?

L-Artikolu 1018 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan jispeċifika n-natura tal-ispejjeż:

1° Reġistru tal-Qorti, reġistrazzjoni u tariffi oħra. It-tariffi tar-reġistru tal-Qorti jinkludu t-tariffi tal-elenkar, it-tariffi tal-abbozzar u t-tariffi tal-kopji ċċertifikati (ara l-Artikoli 268 et seq. tal-Kodiċi Belġjan tat-tariffi ta’ Reġistrazzjoni, tal-Ipoteki u tar-Reġistru tal-Qorti). It-tariffa tal-elenkar hija bejn EUR 30 u EUR 100, skont il-qorti. It-tariffa tal-abbozzar hija ta’ EUR 35.

It-tariffi tar-reġistrazzjoni huma pagabbli għal deċiżjonijiet f'każijiet fejn l-ammont prinċipali jkun aktar minn EUR 12,500 (minbarra t-tariffi tal-qorti). Dawn huma stabbiliti għal 3% ta' dan l-ammont. Għalhekk, ma japplikawx għal talbiet żgħar;

2° L-ispiża tal-proċessi tal-qorti u s-salarji u l-emolumenti relatati.

3° L-ispiża ta' kopja ċċertifikata tas-sentenza: bejn EUR 0,85 u EUR 5,75 għal kull paġna;

4° L-ispejjeż ta' kull mezz ta' kif tingħata jew tinkiseb evidenza, inklużi t-tariffi tal-esperti u ta' xhieda oħra. Id-Digriet Reġju tas-27 ta' Lulju 1972 stabbilixxa dan l-ammont ta' BEF 200 għal kull xhud, li issa huwa ekwivalenti għal madwar EUR 5. Ma' dan jiżdied l-indennizz tal-ivvjaġġar (EUR 0,0868 għal kull kilometru).

Jekk jissejjaħ xhud espert, huwa jkun liberu li jistabbilixxi l-ispejjeż u t-tariffi tiegħu stess. Madankollu, il-metodu ta' kalkolu jrid jiġi ddikjarat b'mod ċar u l-ammont jista', jekk meħtieġ (pereżempju, fejn l-ispejjeż ikunu saru bla bżonn), jitnaqqas mill-qorti fl-evalwazzjoni dettaljata tat-tariffi tal-qorti.

5° Spejjeż għall-ivvjaġġar u ta’ sussistenza tal-imħallfin, tal-iskrivani u l-partijiet fil-każ, meta l-ivvjaġġar tagħhom ikun ġie ordnat mill-qorti, u l-ispejjeż tal-atti, meta dawn ikunu saru biss għall-iskopijiet tal-kawża.

6° Tariffa għall-preparazzjoni tal-kawża (l-Artikolu 1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan). Din titħallas mill-parti telliefa u hija kontribuzzjoni fissa għall-ispejjeż u t-tariffi legali tal-parti rebbieħa. L-ammonti huma bbażati fuq l-indiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur u jiżdiedu jew jitnaqqsu b'10% jekk l-indiċi jogħla jew jinżel b'10 punti perċentwali.

L-ammont tat-talba

Ammont
bażiku

Ammont
minimu

Ammont
massimu

EUR 250,00 jew inqas

EUR 180,00

EUR 90,00

EUR 360,00

EUR 250,01 sa EUR 750,00

EUR 240,00

EUR 150,00

EUR 600,00

EUR 750,01 sa EUR 2,500,00

EUR 480,00

EUR 240,00

EUR 1,200,00

It-tribunal tal-impjieg (regoli speċjali)

L-ammont tat-talba

Ammont
bażiku

Ammont
minimu

Ammont
massimu

EUR 250,00 jew inqas

EUR 43,75

EUR 31,75

EUR 55,75

EUR 620,00 jew inqas

EUR 87,43

EUR 69,43

EUR 105,43

EUR 2,500,00 jew inqas

EUR 131,18

EUR 107,18

EUR 155,18

7° It-tariffi, l-emolumenti u l-ispejjeż tal-ombudsman maħtur skont l-Artikolu 1734 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan.

Kemm għandi nħallas?

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, l-ammont li għandu jitħallas jiddependi kompletament fuq kull każ, skont jekk tirbaħx jew le, jekk issejħux xhieda esperti, jekk tħarrkux xhieda oħra, jekk l-imħallfin kellhomx jivvjaġġaw barra mill-pajjiż, jekk kienx involut ombudsman, eċċ.

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tar-reġistri tal-Qorti għandhom jitħallsu bil-quddiem, inkella l-każ ma jiġix elenkat.

Ix-xhieda esperti dejjem jeħtieġu ħlas bil-quddiem qabel ma jibdew ix-xogħol.

Jekk titlob is-smigħ ta' xhud, l-ewwel ikollok tħallas l-ammont dovut lill-iskrivan. Jekk ma tħallasx dan l-ammont, wieħed jassumi li m'għadx għandek bżonn li jinstema’ x-xhud.

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-pagament jista' jsir permezz ta' trasferiment ta' kreditu jew ordni ta' ħlas, trasferiment elettroniku, flus kontanti jew ċekk pagabbli lir-reġistru tal-qorti (l-għażla tal-aħħar hija riżervata għall-prattikanti legali u l-marixxalli).

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Kwalunkwe prova tal-ħlas għandha tinżamm f'post sigur sabiex tkun tista' tiġi ppreżentata immedjatament fuq talba.

L-aħħar aġġornament: 26/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Bulgarija

Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-ħlas tat-tariffi tal-qorti u l-ispejjeż fi proċedimenti ċivili huma stabbiliti rispettivament fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u fl-Iskeda ta’ tariffi tal-Istat miġbura mill-qrati skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (GPK).

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili:

“Kapitolu Tmienja. Tariffi u Spejjeż, Taqsima I — Il-valur tal-kawża

Spejjeż tal-kawża
Artikolu 68. Il-valur monetarju tas-suġġett tal-kawża għandu jkun il-valur tal-kawża.

L-ammont tal-valur tal-kawża
Artikolu 69. (1) L-ammont tal-valur tal-kawża għandu jkun:
1. f’kawżi li jikkonċernaw pretensjonijiet monetarji: is-somma pretiża;

Determinazzjoni tal-valur tal-kawża:
Artikolu 70. (1) Il-valur tal-kawża għandha tkun speċifikata mill-attur. Il-valur tal-kawża jista’ jiġi kkontestat jew mill-konvenut jew mill-qorti ex officio, mhux aktar tard mill-ewwel seduta għall-eżami tal-kawża. F’każ ta’ diskrepanza bejn il-valur indikat u l-valur reali, il-qorti għandha tiddetermina l-valur tal-kawża.
(2) Deċiżjoni tal-qorti li żżid il-valur tal-kawża tista’ tiġi kkontestata b’appell interlokutorju.
(3) Meta jkun diffiċli li tiddetermina l-valur tal-kawża fil-mument meta tinfetaħ il-kawża, il-qorti tiddetermina valur tal-kawża approssimattiv u wara jiġi impost ħlas addizzjonali jew il-ħlas żejjed jitħallas lura skont il-valur iddeterminat mill-qorti ladarba ssolvi l-każ.

Taqsima II. Spejjeż u tariffi tal-Istat

Responsabbiltà għat-tariffi u għall-ispejjeż
Artikolu 71. (1) It-tariffi tal-Istat fuq il-valur tal-kawża u l-ispejjeż tal-qorti għandhom jinġabru għas-smigħ tal-kawża. Meta l-kawża ma tkunx tista’ tiġi evalwata, l-ammont tat-tariffa tal-Istat għandu jiġi ddeterminat mill-qorti.

Tariffi tal-Istat
Artikolu 73. (3) It-tariffi tal-Istat għandhom jinġabru, skont l-iskeda adottata mill-Kunsill tal-Ministri, meta tiġi ppreżentata talba għal protezzjoni jew faċilitazzjoni u meta jinħareġ id-dokument li l-ħlas irid isir għalih.

Annessi mat-talba
Artikolu 128. Dan li ġej għandu jiġi ppreżentat mat-talba:
1. il-prokura, meta d-dikjarazzjoni tiġi ppreżentata minn mandatarju;
2. prova dokumentata tal-ħlas tat-tariffi u l-spejjeż tal-Istat, meta jkunu dovuti;
3. kopji tat-talba u l-annessi tagħha f’għadd ekwivalenti għall-għadd ta’ konvenuti.

Verifika tat-talba
Artikolu 129. (1) Il-qorti għandha tivverifika l-konformità tat-talba.
(2) Meta t-talba ma tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 127(1) u fl-Artikolu 128, l-attur għandu jingħata struzzjonijiet biex jirrimedja n-nuqqasijiet ta’ konformità fi żmien ġimgħa u jiġi infurmat bil-possibbiltà li juża l-għajnuna legali, jekk l-attur ikollu bżonn u jkun intitolat għal dik l-għajnuna. Meta l-indirizz tal-attur ma jkunx indikat u ma jkunx magħruf mill-qorti, il-komunikazzjoni għandha ssir bit-twaħħil ta’ avviż f’post nominat għal dan l-għan fil-qorti għal ġimgħa.
(3) Meta l-attur jonqos milli jirrimedja n-nuqqasijiet ta’ konformità, it-talba u l-annessi għandhom jintbagħtu lura, u meta l-indirizz ma jkunx magħruf, it-talba għandha tibqa’ fl-uffiċċju tal-qorti għad-dispożizzjoni tal-attur. Jista’ jitressaq appell interlokutorju kontra r-rinviju tat-talba mingħajr ma tiġi ppreżentata kopja tan-notifika.”

Skeda ta’ tariffi tal-Istat miġbura mill-qrati skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili
“Taqsima I
Tariffi Kollettivi fi proċedimenti fil-qrati
Artikolu 1. Għandha tinġabar tariffa ta’ 4 % tal-valur tal-kawża iżda ta’ mhux inqas minn BGN 50 għal talba, kontrotalba jew talba minn terzi bi drittijiet indipendenti.”

It-tariffi tal-qorti jitħallsu biss permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti.

X’tariffi huma applikabbli?

It-tariffi tal-Istat jinġabru meta tinfetaħ il-kawża. L-attur irid jakkumpanja t-talba b’evidenza dokumentata tal-ħlas ta’ kwalunkwe spiża u tariffa tal-Istat dovuti.

Kemm se nħallas?

It-tariffa tal-Istat fir-Repubblika tal-Bulgarija għal kawżi bħal dawn hija ta’ 4 % tal-valur tal-kawża iżda ta’ mhux inqas minn BGN 50.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk l-attur ma jakkumpanjax it-talba bi prova dokumentata tal-ħlas tat-tariffi tal-Istat dovuti meta tinfetaħ il-kawża, il-qorti tibgħat komunikazzjoni lill-attur li tordnalu jħallas it-tariffi tal-Istat fi żmien ġimgħa. Meta l-indirizz tal-attur ma jkunx indikat u ma jkunx magħruf mill-qorti, il-komunikazzjoni ssir bit-twaħħil ta’ avviż f’post nominat għal dan l-għan fil-qorti għal ġimgħa.
Meta l-attur jonqos milli jirrimedja n-nuqqasijiet ta’ konformità, it-talba u l-annessi jintbagħtu lura, u meta l-indirizz ma jkunx magħruf, it-talba tibqa’ fl-uffiċċju tal-qorti għad-dispożizzjoni tal-attur. F’każijiet bħal dawn, il-kawża tingħalaq.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti jitħallsu biss permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti, u d-dokument tal-ħlas irid jiġi ppreżentat lill-imħallef/imħallfin li jkunu qed jisimgħu l-kawża permezz tar-reġistru tal-qorti. It-tariffa tal-qorti ma tistax titħallas fi flus kontanti lill-kaxxier tal-qorti. Kull qorti għandha kuntratt ma’ bank li jipprovdi servizzi lill-qorti. Il-kontijiet tal-bank jinsabu fis-sit web uffiċjali tal-qorti.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

It-tariffi tal-qorti jitħallsu biss permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti, u d-dokument tal-ħlas irid jiġi ppreżentat lill-imħallef/imħallfin li jkunu qed jisimgħu l-kawża permezz tar-reġistru tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 28/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Repubblika Ċeka

Introduzzjoni

X’tariffi għandi nħallas?

Kemm jiswew?

X’inhuma l-konsegwenzi għal ħlas tardiv tat-tariffi?

Kif u fejn nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel wara li nkun ħallast it-tariffi?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti huma rregolati mill-Att Nru 549/1991 dwar it-tariffi tal-qorti. L-Anness tal-Att jinkludi skeda ta’ tariffi. It-tariffi jikkostitwixxu dħul tal-baġit tal-Istat.

It-tariffi jitħallsu minn trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti kompetenti. It-tariffi li ma jaqbżux il-CZK 5 000 jistgħu jitħallsu wkoll bil-bolol.

X’tariffi għandi nħallas?

Fil-proċedura għal talbiet żgħar, it-tariffi tal-qorti jridu jitħallsu skont ir-regolamenti ġenerali. Hawnhekk japplikaw l-istess regoli bħal għall-proċedimenti ċivili l-oħrajn.

Kemm jiswew?

Ir-rati tat-tariffi proċedurali huma stabbiliti bħala ammont fiss, jew bħala perċentwal għat-tariffi li l-bażi tagħhom tiġi espressa bħala ammont monetarju. It-tariffa perċentwali tiġi kkalkulata bħala l-prodott tal-bażi tat-tariffa u r-rata tat-tariffa. Ir-rati individwali huma stabbiliti fl-iskeda ta’ tariffi annessa mal-Att Nru 549/1991 dwar it-tariffi tal-qorti.

Ir-regola bażika bbażata fuq il-kriterju tal-ħlas hija rilevanti għat-termini tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. It-tarifa għal rikors għall-ftuħ ta’ proċedura ġudizzjarja ċivili li tikkonċerna ħlas ta’ sa CZK 20 000 huwa ta’ CZK 1 000.

X’inhuma l-konsegwenzi għal ħlas tardiv tat-tariffi?

Jekk it-tariffa proċedurali pagabbli mal-preżentata tar-rikors biex tinfetaħ proċedura, appell, appell tat-tielet istanza jew appell fil-kassazzjoni ma tkunx tħallset, il-qorti għandha titlob lill-pagatur iħallasha f’perjodu stabbilit mill-qorti ta’ mhux inqas minn 15-il jum. F’każijiet eċċezzjonali, il-qorti tista’ tistabbilixxi perjodu iqsar. Jekk dan il-perjodu jkun skada u l-pagatur ma jkunx ħallas it-tariffa, il-qorti għandha twaqqaf il-proċedura. Il-ħlas tat-tariffa wara l-iskadenza tat-terminu ma jitqiesx.

Jekk il-qorti tal-appell issib, wara li tkun tressqet il-kawża quddiemha għal deċiżjoni fl-appell, li t-tariffa dovuta mal-preżentata tal-appell ma tkunx tħallset, hija għandha titlob lill-pagatur iħallasha f’perjodu ta’ mhux inqas minn 15-il jum. F’każijiet eċċezzjonali, il-qorti tal-appell tista’ tistabbilixxi perjodu iqsar. Jekk dan il-perjodu jkun skada u l-pagatur ma jkunx ħallas it-tariffa, il-qorti tal-appell għandha twaqqaf il-proċedura. Il-ħlas tat-tariffa wara l-iskadenza tat-terminu ma jitqiesx. Il-proċedura quddiem il-qorti tal-appell għandha tapplika mutatis mutandis.

Jekk id-deċiżjoni li jitwaqqfu l-proċeduri minħabba n-nuqqas ta’ ħlas tat-tariffa ssir finali, l-obbligu ta’ ħlas ma jibqax jeżisti.

Kif u fejn nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi jitħallsu minn trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti kompetenti. Id-dettalji bankarji jinsabu fis-sit web ta’ kull qorti, li jistgħu jiġu aċċessati mill-portal tal-Internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.justice.cz/. It-tariffi li ma jaqbżux il-CZK 5 000 jistgħu jitħallsu wkoll bil-bolol.

Il-kawżi dwar it-tariffi proċedurali jiġu deċiżi mill-qorti kompetenti biex tisma’ u tiddeċiedi l-kawża fl-ewwel istanza.

X’nagħmel wara li nkun ħallast it-tariffi?

L-obbligu tal-pagatur li jħallas it-tariffi tal-qorti jiġi ssodisfat malli jibgħat flus fil-kont bankarju tal-qorti kompetenti jew malli jagħti l-bolol lill-qorti kompetenti, . M’intix obbligat tippreżenta xi dokumenti oħrajn lill-qorti.

L-aħħar aġġornament: 21/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Irlanda

Introduzzjoni

X'inhuma l-miżati applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Il-parti 9 tal-S.I. (Strument Statutorju) Numru 22 tal-2014 tirreferi għall-pagament ta' Miżati tal-Qorti għal dokumenti speċifiċi għall-Proċedura għal Talbiet Żgħar. Il-parti 2 tal-S.I. Numru 22 tal-2014 tirreferi għall-pagament ta' Miżati tal-Qorti fil-Proċedimenti Ċivili tal-Qrati Distrettwali u li huma komuni għaż-żewġ oqsma.

Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizzi tal-Qrati Online dan l-aħħar introduċew servizzi online li jippermettulek toħloq, tirrevedi, tħallas u tressaq talbiet, inklużi talbiet żgħar, billi toħloq kont. Is-sistema hija miftuħa għall-individwi u d-ditti legali kollha.

X'inhuma l-miżati applikabbli?

Ħlas ta' miżati huwa meħtieġ meta tippreżenta d-dokumenti li ġejjin b'rabta ma' kwalunkwe Applikazzjoni għal Talbiet Żgħar mar-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar:-

 1. Meta tressaq l-Applikazzjoni inizjali.
 2. Meta tippreżenta Avviż ta' Tilwima b'Kontrotalba.
 3. *** Meta tippreżenta Avviż ta' Mozzjoni għall-Annullament ta' Sentenza.
 4. *** Meta tippreżenta Avviż ta' Appell lis-Circuit Court.
 5. *** Meta tinħareġ Taħrika fil-forma ta' Subpoena Ad Testificandum jew Duces Tecum (Taħrik tax-Xhieda)

*** Dawn id-dokumenti mhumiex iddikjarati fil-Parti 9 tal-S.I. Numru 22 tal-2014, iżda huma ddikjarati fil-Parti 2 tal-S.I. Numru 22 tal-2014.

Kemm għandi nħallas?

Partita

(1)

Miżata

(2)

Dokument li għandu jiġi ttimbrat

(3)

Meta tressaq applikazzjoni lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar

EUR 25,00

L-Applikazzjoni jew il-Karta tal-Miżata tal-Qorti

Meta tippreżenta Avviż ta' Tilwima b'Kontrotalba lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar

EUR 25,00

L-Avviż jew il-Karta tal-Miżata tal-Qorti

Meta tippreżenta Avviż ta' Mozzjoni għall-Annullament ta' Sentenza

EUR 15,00

L-Avviż jew il-Karta tal-Miżata tal-Qorti

Meta tippreżenta Avviż ta' Appell lis-Circuit Court

EUR 25,00

L-Avviż jew il-Karta tal-Miżata tal-Qorti

Meta tinħareġ Taħrika fil-forma ta' Subpoena Ad Testificandum jew Duces Tecum (Taħrik tax-xhieda)

EUR 15,00

It-Taħrika Oriġinali

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Jekk il-Miżata tal-Qorti ma titħallasx mal-Applikazzjoni, id-dokument jintbagħat lura lir-Rikorrent u jintalab il-ħlas.

Jekk il-Miżata tal-Qorti ma titħallasx mal-Avviż ta' Tilwima b'Kontrotalba id-dokument jiġi evalwat biex jiġi vverifikat jekk il-Konvenut għandux Kontrotalba valida. Jekk IVA, id-dokument jintbagħat lura lill-Konvenut u jintalab il-ħlas. Jekk LE, id-dokument jintbagħat lura lill-Konvenut, u jiġi spjegat għalfejn mhuwiex kontrotalba valida. Il-Konvenut jingħata formola ġdida ta' Avviż ta' Tilwima li trid timtela u tiġi rritornata lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Jekk il-Miżata tal-Qorti ma titħallasx mal-Avviż ta' Mozzjoni għall-Annullament ta' Sentenza sal-limitu ta' żmien mogħti, l-Imħallef li jippresjedi jiġi nnotifikat b'dan il-fatt fid-data tal-Applikazzjoni. Jista' jinħareġ Digriet għall-attenzjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju (Sheriff) biex jinforza s-Sentenza oriġinali mogħtija b'Kontumaċja. .

Jekk il-Miżata tal-Qorti ma titħallasx mal-Avviż ta' Appell lis-Circuit Court il-fajl ma jintbagħatx lis-Circuit Court. Jista' jinħareġ Digriet għall-attenzjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju (Sheriff) biex jinforza s-Sentenza oriġinali mogħtija b'Kontumaċja.

Jekk il-Miżata tal-Qorti ma titħallasx mat-Taħrika fil-forma ta' Subpoena Ad Testificandum jew Duces Tecum (Taħrik tax-xhieda), it-Taħrika ma tkunx valida.

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

Il-miżati jistgħu jitħallsu fi kwalunkwe Uffiċċju tal-Ittimbrar tal-Qorti Distrettwali bil-metodi li ġejjin:

Flus kontanti jew ċekk/money order/ċekk bankarju pagabbli lir-Reġistratur

Il-miżati jistgħu jitħallsu wkoll billi jintbagħat ċekk/money order/ċekk bankarju pagabbli lir-Reġistratur lill-Uffiċċju tal-Qorti Distrettwali rilevanti.

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Meta tħallas f'Uffiċċju tal-Ittimbrar tal-Qorti Distrettwali żomm ir-riċevuta li tingħata mill-Uffiċjal tal-Qorti u ppreżenta d-dokument(i) ittimbrat(i) lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Meta tibgħat il-ħlas permezz ta' ċekk, money order, ċekk bankarju pagabbli lir-Reġistratur, żomm fotokopja tal-metodu ta' pagament u ċ-ċertifikat oriġinali tal-ittimbrar. Dan ikun meħtieġ bħala prova jekk il-Qorti titlob prova tal-pagament.

Meta l-Uffiċċju tat-Talbiet iż-Żgħar jirċievi l-ħlas għal kwalunkwe dokument, l-uffiċċju jittimbra d-dokument u jżomm ir-riċevuta għall-miżata mħallsa ffajljata.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Spanja

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar mhix soġġetta għal tariffa tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 23/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - il-Kroazja

Introduzzjoni

Liema miżati japplikaw?

Kemm se nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

X'nagħmel ladarba nkun ħallast?

Introduzzjoni

Il-miżati tal-qorti fir-Repubblika tal-Kroazja huma stabbiliti fl-Att dwar il-Miżati tal-Qorti Nru 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) u fid-Digriet dwar it-Tariffa tal-Miżata tal-Qorti (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) preskritt mill-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja.

Skont l-Artikolu 5 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti, il-miżati stipulati mit-Tariffa għandhom jitħallsu bi ħlas mingħajr flus kontanti, f'bolol ta' dħul maħruġa mir-Repubblika tal-Kroazja, jew elettronikament.

Għal petizzjonijiet ippreżentati b'mod elettroniku, skont regolamenti speċjali permezz tas-sistema ta' informazzjoni li tintuża fin-negozju tal-qorti, il-miżata titħallas mal-preżentazzjoni. L-ammont imħallas huwa nofs il-miżata stabbilita mit-tariffa.

Għal deċiżjonijiet nnotifikati minn qorti b'mod elettroniku, skont ir-regolamenti speċjali permezz tas-sistema ta' informazzjoni li tintuża fin-negozju tal-qorti, titħallas nofs il-miżata stabbilita mit-tariffa, jekk titħallas fi żmien tlett ijiem mill-jum tan-notifika elettronika.

Liema miżati japplikaw?

Il-miżati tal-qorti jitħallsu fil-proċedimenti ġudizzjarji ċivili u kummerċjali kollha. Skont l-Artikolu 11 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti, dawn li ġejjin huma eżentati:

 1. ir-Repubblika tal-Kroazja u l-entitajiet tal-gvern
 2. persuni u korpi li jeżerċitaw awtorità pubblika fi proċedimenti li jirriżultaw mill-eżerċizzju ta' dawn is-setgħat
 3. ħaddiema f'tilwim u proċeduri oħra relatati mal-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mill-impjieg
 4. impjegati taċ-ċivil u impjegati f’tilwim amministrattiv relatat mal-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mill-impjieg
 5. veterani tal-gwerra b'diżabbiltà tal-Gwerra Kroata tal-Indipendenza, abbażi ta’ dokumenti xierqa li jixhdu l-istatus tagħhom, kif ukoll persuni b'diżabbiltà, abbażi ta’ dokumenti xierqa tad-Dipartiment tal-Għarfien Espert, ir-Riabilitazzjoni Vokazzjonali u l-Impjieg ta' Persuni b'Diżabbiltà
 6. il-konjuġi, it-tfal u l-ġenituri ta’ suldati li nqatlu, kienu nieqsa u miżmuma fil-Gwerra Kroata tal-Indipendenza, abbażi ta' dokumenti xierqa li jixhdu l-istatus tagħhom
 7. il-konjuġi, it-tfal u l-ġenituri ta' persuni li nqatlu, kienu nieqsa u miżmuma fil-Gwerra Kroata tal-Indipendenza, abbażi ta' dokumenti xierqa li jixhdu l-istatus tagħhom
 8. refuġjati, persuni spustati u persuni rimpatrijati, abbażi ta' dokumenti xierqa li jixhdu l-istatus tagħhom
 9. dawk fuq benefiċċji soċjali li jirċievu indennizz tas-sussistenza
 10. organizzazzjonijiet umanitarji, organizzazzjonijiet li jittrattaw il-protezzjoni tal-familji ta' dawk maqtula, nieqsa u miżmuma fit-twettiq ta' attivitajiet umanitarji u organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabbiltà
 11. tfal bħala partijiet fil-proċedimenti għall-manteniment jew fi proċedimenti li jikkonċernaw talbiet ibbażati fuq dak id-dritt
 12. partijiet li jibdew proċedimenti għad-determinazzjoni tal-maternità jew il-paternità u proċedimenti għall-ispejjeż li jsiru minħabba t-tqala u t-twelid ta' tarbija barra ż-żwieġ
 13. partijiet li jfittxu l-irkupru tal-kapaċità legali
 14. minorenni li jkunu qed ifittxu awtorizzazzjoni biex jiżżewġu
 15. partijiet fil-proċedimenti sabiex jiġi trasferit minorenni u għall-fini li tiġi eżerċitata relazzjoni personali ma’ minorenni
 16. partijiet li jibdew proċeduri dwar drittijiet li jirriżultaw minn pensjoni obbligatorja u minn assigurazzjoni medika ġenerali, dwar id-drittijiet tal-persuni qiegħda skont ir-regolamenti tal-impjieg u drittijiet tal-għajnuna soċjali
 17. partijiet li jibdew proċeduri għall-protezzjoni ta’ drittijiet tal-bniedem u libertajiet tal-bniedem iggarantiti mill-kostituzzjoni kontra atti individwali finali
 18. partijiet f'tilwim dwar kumpens għat-tniġġis ambjentali
 19. trejdjunjins u assoċjazzjonijiet ta' trejdjunjins ta' livell ogħla fi proċedimenti ċivili għall-approvazzjoni ġudizzjarja ta' sostituzzjoni u f'tilwim kollettiv ta' xogħol u rappreżentanti ta' unjins fi proċedimenti ċivili fl-eżerċizzju tal-poteri tal-kunsill tax-xogħol
 20. konsumaturi bħala debituri f'falliment
 21. persuni u korpi oħrajn kif meħtieġ minn liġi speċjali.

Stat barrani huwa eżentat mill-ħlas ta' miżati, jekk dan ikun previst minn trattat internazzjonali jew soġġett għar-reċiproċità.

F'każ ta' dubju dwar il-kundizzjonijiet ta' reċiproċità, il-qorti titlob spjegazzjoni mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-eżenzjoni mill-punt 10 tapplika għal dawk l-organizzazzjonijiet umanitarji li għalihom il-Ministru responsabbli għall-Affarijiet tal-Għajnuna Soċjali joħroġ deċiżjoni xierqa.

L-eżenzjoni mill-ħlas tal-miżati tal-qorti ma tapplikax għall-korpi tal-muniċipalitajiet u l-ibliet sakemm, skont liġi speċjali, l-eżerċizzju tal-awtorità pubblika jkun ġie ddelegat lilhom.

Fil-proċeduri Ewropej għal Talbiet Żgħar, għandhom jitħallsu l-miżati li ġejjin:

 • għal talba - iħallas l-attur
 • għal preżentata ta' risposta - iħallas il-konvenut
 • għal sentenza - iħallas l-attur
 • għal appell - iħallas l-appellant
 • għal risposta għal appell - tħallas il-persuna li tippreżenta r-risposta (ir-risposta hija fakultattiva)

Kemm se nħallas?

I. Għal talba, kontrotalba, sentenza u oġġezzjoni għal ordni ta' ħlas, għandha titħallas miżata tal-qorti proporzjonata mal-ammont tat-tilwima (ikkalkulata biss għall-ammont tal-applikazzjoni prinċipali mingħajr imgħax u spejjeż), kif ġej:

aktar minn

sa HRK

HRK

0.00

3,000.00

100.00

3,001.00

6,000.00

200.00

6,001.00

9,000.00

300.00

9,001.00

12,000.00

400.00

12,001.00

15,000.00

500.00

Miżata ta' HRK 500.00 għandha titħallas fuq ammonti ta' aktar minn HRK 15,000.00 flimkien ma' 1 % fuq id-differenza ta' aktar minn HRK 15,000.00, iżda mhux aktar minn HRK 5,000.00.

II. Nofs il-miżata msemmija fil-punt I għandha titħallas biex tiġi ppreżentata risposta u għal risposta għal appell.

III. Id-doppju tal-ammont tal-miżati tal-qorti msemmija fil-punt I huwa pagabbli fuq appell minn sentenza.

IV. Miżata tal-qorti ma titħallasx meta tintlaħaq riżoluzzjoni fil-qorti matul il-proċedimenti tal-qorti.

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Jekk parti tonqos milli tħallas il-miżata fil-limitu ta' żmien stipulat jew tonqos milli tinforma lill-qorti b'dan, il-qorti għandha, fi żmien skadenza ta' 15-il jum ieħor, tehmeż ċertifikat ta' eżegwibilità mad-deċiżjoni dwar il-miżata jew mad-deċiżjoni dwar l-ilment u tippreżentah lill-Aġenzija Finanzjarja għal ħlas infurzat mill-fondi tal-parti skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi li tirregola l-infurzar tad-deċiżjonijiet fuq assi monetarji.

Skont l-Artikolu 28 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti, il-qorti għandha l-ewwel nett twissi lill-parti fil-kawża quddiem il-qorti bl-obbligu li tħallas il-miżata, u meta l-parti tonqos milli tikkonforma immedjatament mat-twissija, il-qorti għandha tavża lill-parti biex tħallas il-miżata fi żmien tlett ijiem. Jekk il-parti tonqos milli taġixxi fuq it-twissija jew ma kinitx preżenti fil-kawża quddiem il-qorti li għaliha tkun dovuta l-miżata, u tkun naqset milli tħallas il-miżata, il-qorti tadotta deċiżjoni fir-rigward tal-miżata li fuqha jkun pagabbli ħlas addizzjonali ta’ HRK 100.

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

Il-miżati tal-Qorti għandhom jitħallsu bi ħlas mingħajr flus kontanti, fi flus kontanti, f'bolol ta' dħul maħruġa mir-Repubblika tal-Kroazja jew elettronikament.

Il-miżata fi flus kontanti tista' wkoll titħallas fil-kontabilità tal-qorti, f'liema każ il-qorti hija obbligata li tħallas dawk il-flus fid-dħul tal-baġit mill-miżati tal-qorti fi żmien ħamest ijiem mid-data tal-ġbir.

Id-drittijiet jistgħu jitħallsu f'bolol tad-dħul jekk il-miżata tkun inqas minn HRK 100.

Informazzjoni dwar il-metodu ta' ħlas tal-miżati għandha tkun disponibbli fuq is-sit web tal-Bord tal-Bullettin elettroniku, fuq is-siti web tal-qrati u fl-uffiċċji tal-qorti.

Il-miżati tal-qorti jistgħu jitħallsu permezz ta' kwalunkwe uffiċċju bankarju jew postali fil-Baġit tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja.

Sabiex jitħallsu miżati tal-qorti minn barra l-pajjiż għandha tiġi inkluża l-informazzjoni li ġejja:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Kont giro (CC):1001005-1863000160

Mudell:HR64

Numru ta’ referenza: 5045-20735-PIN (jew numru ieħor ta' identifikazzjoni personali għall-pagatur)

Benefiċjarju: Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Kroazja, f'isem il-Qorti Kummerċjali f'Żagreb

Id-deskrizzjoni tal-ħlas għandha tinkludi l-miżata għall-każ __________ (in-numru tal-fajl tal-każ, u deskrizzjoni tal-ħlas, eż. miżata tal-qorti għal proposta biex tinħareġ l-ordni ta' ħlas Ewropea)

X'nagħmel ladarba nkun ħallast?

Ladarba jsir il-ħlas, għandha tintbagħat prova tal-ħlas lill-qorti li tkun qed tiddeċiedi l-każ li għalih tkun qed titħallas il-miżata, li tinkludi referenza għan-numru tal-każ li jkun qed jiġi mismugħ (jekk in-numru tal-każ ikun magħruf) jew meta applikazzjoni għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas Ewropea tkun għadha kif ġiet ippreżentata, allura prova tal-ħlas bankarju għandha takkumpanja l-applikazzjoni.

Il-partijiet għandhom jippreżentaw dokumenti lill-qorti b’mod regolari bil-posta (kunsinna ta’ pakketti reġistrata jew ordinarja) jew elettronikament, f'forma skont regolamenti speċjali permezz tas-sistema tal-informazzjoni użata fin-negozju tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Italja

Introduzzjoni

X'inhuma t-tariffi applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin it-tariffi tal-qorti?

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Ir-regoli dwar l-ispejjeż tal-proċeduri huma stabbiliti fil-Liġi Konsolidata dwar l-ispejjeż legali (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) li tinsab fid-Digriet Presidenzjali Nru 115 tat-30 ta’ Mejju 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

X'inhuma t-tariffi applikabbli?

Fl-azzjonijiet ċivili, kull parti tkopri l-ispejjeż tad-dokumenti tagħha u tad-dokumenti meħtieġa għall-azzjoni jekk il-liġi jew il-qorti teżiġi li dik il-parti tħallashom (l-Artikolu 8 tal-Liġi Konsolidata dwar l-ispejjeż legali, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDigriet Presidenzjali Nru 115/2002).

It-tariffi fl-azzjonijiet ċivili huma kif ġej:

 • tariffa standard biex tressaq il-każ
 • tariffi tas-servizzi
 • ħlasijiet għall-kopji

Kemm għandi nħallas?

L-ammonti pagabbli huma stipulati fl-Artikolu 13 u l-Artikolu 30 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002 rigward, rispettivament, it-tariffa standard u l-ħlas bil-quddiem sabiex ikunu koperti l-ispejjeż tas-servizz fuq talba tal-qorti.

Il-ħlasijiet għall-kopji huma rregolati mill-Artikoli 267 et seq. tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002 u huma elenkati fit-Tabelli 6, 7 u 8 annessi ma' dak id-digriet.

Skont l-Artikolu 46 tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi Nru 374/1991 li tistabbilixxi l-Kummissarji tal-Ġustizzja (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di curicepace) [fl-Italja, il-kummissarji tal-ġustizzja huma legalment kwalifikati], għandha titħallas it-tariffa standard biss għal dokumenti u sentenzi għal ammonti sa EUR 1,033.

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin it-tariffi tal-qorti?

Fil-każ ta' nuqqas ta' ħlas, il-qorti jew kumpanija għall-ġbir tad-dejn (ftehim fis-seħħ ma' Equitalia Giustizia SpA) tibgħat notifika ta' ħlas b'istruzzjonijiet dwar l-arranġamenti tal-ħlas tat-tariffa standard (l-Artikolu 248 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002).

F'każ li ma jiġux imħallsa l-ispejjeż tal-kopji u l-ammont previst fl-Artikolu 30 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002, il-qorti tista' tirrifjuta li taċċetta d-dokument (l-Artikolu 285 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002).

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

Jekk il-ħlas isir fl-Italja għandhom jintużaw kont postali, il-Formola F23 jew bolol mixtrija mingħand il-bejjiegħa tat-tabakk u l-bejjiegħa bl-imnut awtorizzati.

Il-ħlasijiet minn barra l-pajjiż għandhom isiru permezz ta' trasferiment bankarju.

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Wara l-ħlas, għandek tippreżenta l-irċevuta rilevanti lill-qorti bħala prova tal-ħlas.

L-aħħar aġġornament: 26/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Litwanja

Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Fir-rigward ta’ talbiet żgħar Ewropej, tiġi imposta t-taxxa tal-boll tal-qorti fl-ammont speċifikat fl-Artikolu 80(1)(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan (Civilinio proceso kodeksas).

Skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1240 tal-Gvern tar-Repubblika tal-Litwanja, tas-27 ta’ Ottubru 2011, li tapprova r-Regoli għall-kalkolu, il-ħlas, it-tpaċija u l-ħlas lura tat-taxxa tal-boll tal-qorti, dan id-dazju jista’ jitħallas ukoll b’mezzi elettroniċi.

X’tariffi huma applikabbli?

It-taxxa tal-boll tal-qorti titħallas fl-ammont speċifikat fil-paragrafu li jmiss.

Kemm se nħallas?

Skont l-ammont tal-pretensjoni, 3%, iżda mhux inqas minn LTL 50. Jekk l-atti proċedurali u l-annessi tagħhom jiġu ppreżentati l-qorti b’mod elettroniku biss, jiġi impost ammont ugwali għal 75% tat-taxxa tal-boll applikabbli għall-att proċedurali rispettiv, iżda mhux inqas minn LTL 10.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Ir-rikors irid ikun akkumpanjat minn dokumenti u provi oħrajn li jservu bħala bażi għat-talbiet tar-rikorrent, kif ukoll prova li t-taxxa tal-boll tal-qorti tkun tħallset.

Meta t-taxxa tal-boll tal-qorti ma tkunx tħallset, il-qorti toħroġ ordni li tistabbilixxi limitu ta’ żmien adegwat għall-konformità, li ma jistax ikun iqsar minn sebat ijiem. L-ordni tintbagħat sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol ta’ wara l-ħruġ tagħha.

Jekk il-parti fil-proċedimenti li tippreżenta l-att proċedurali tkun ikkonformat mal-istruzzjonijiet tal-qorti fil-limitu ta’ żmien speċifikat, l-att proċedurali jitqies li jkun ġie ppreżentat fid-data meta jkun ġie ppreżentat inizjalment lill-qorti. Inkella, l-att proċedurali jitqies li ma jkunx ġie ppreżentat u, sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol mit-tmiem tal-limitu taż-żmien għal konformità, l-imħallef joħroġ ordni li jirritorna l-att proċedurali, flimkien ma’ kull dokument li jakkumpanjah, lill-persuna li tkun ippreżentatu.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-taxxa tal-boll tal-qorti titħallas fil-kont tad-dħul tal-baġit tal-Ispettorat tat-Taxxa Statali taħt il-Ministeru tal-Finanzi bil-mod magħżul mill-persuna ikkonċernata (e-banking, ħlas fi flus kontanti, trasferiment bankarju, eċċ.).

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Il-prova tal-ħlas tat-taxxa tal-boll tal-qorti tingħata mill-ordni ta’ ħlas jew minn dokument ieħor li jikkonferma l-ħlas, li jrid ikun fih id-dettalji li ġejjin:

 1. l-isem, il-kunjom u n-numru tal-identifikazzjoni personali ta’ min qed iħallas (għall-persuni ġuridiċi: l-isem u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korporazzjoni);
 2. l-isem, il-kunjom u n-numru ta’ identifikazzjoni personali tal-parti l-oħra (l-intimat, id-debitur, eċċ.) (għall-persuni ġuridiċi: l-isem u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korporazzjoni);
 3. id-data tal-ħlas;
 4. il-kodiċi tal-ħlas;
 5. l-ammont imħallas;
 6. l-iskop tal-ħlas (indikat bħala “bolla tat-taxxa tal-qorti”, u l-isem tal-qorti li l-proċedimenti qed jinfetħu fiha).

Meta t-taxxa tal-boll tal-qorti titħallas minn rappreżentant tal-parti fil-proċedimenti (avukat, assistent ta’ avukat jew persuna oħra li tirrappreżenta l-interessi tal-parti), l-ordni tal-ħlas jew dokument ieħor li jikkonferma l-ħlas għandu jinkludi, minbarra d-dettalji elenkati hawn fuq, l-isem, il-kunjom u n-numru ta’ identifikazzjoni personali (għall-persuni ġuridiċi: l-isem u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korporazzjoni) tal-parti rrappreżentata.

Jekk it-taxxa tal-boll tal-qorti titħallas b’mezzi elettroniċi, ma jkun meħtieġ l-ebda dokument biex jikkonferma l-ħlas.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Lussemburgu

X’inhuma t-tariffi applikabbli?

Ma hemm l-ebda tariffa biex tinfetaħ kawża quddiem qorti ċivili (saisine du juge civil) ħlief l-ispejjeż għan-notifika tal-atti u l-ispejjeż tal-avukat. Fil-prinċipju ma hemm l-ebda tariffa fil-qrati ċivili. Wara li tinqata’ s-sentenza, jista' jkun hemm xi spejjeż sussegwenti, marbuta mal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni u wara talba mill-parti rebbieħa.

L-aħħar aġġornament: 28/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Malta

Introduzzjoni

Liema tariffi huma applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

It-Tariffi applikabbli għal din il-proċedura huma s-segwenti:

Tariffa A tat-Tieni Skeda tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 380.01, Regoli dwar Tribunal Għal Talbiet Zgħar.

Art. 2 tat-Tariffa B tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Il-pagament tad-dritt tar-Reġistru ma jistax isir b’mod elettroniku.

Liema tariffi huma applikabbli?

Formola A – Formola tat-Talba

Formola Ċ – Formola ta’ Risposta

Formola D – Ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Zgħar

Kemm għandi nħallas?

Formola A – Formola tat-Talba: Ewro 40.00 dritt tar-Reġistru u Ewro 7.20 għan-notifika ta’ kull konvenut.

Formola Ċ – Formola ta’ Risposta: Ewro 25.00 dritt tar-Reġistru u Ewro 7.20 għan-notifika

Formola D – Ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Zgħar: Ewro 20.00 dritt tar-Reġistru

X'jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Il-Formola ma tiġix ipproċessata sakemm isir il-pagament

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

Wieħed jista’ jħallas it-tariffi tal-Qorti fis-segwenti kont bankarju:

Name of Account Holder

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (International Bank Account)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

National Bank Key

SORT CODE 01100

Account Number

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT code

MALTMTMT

Bank name

CENTRAL BANK OF MALTA

Bank address

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Currency of account

EURO

X'għandi nagħmel wara l-ħlas?

Tipproduċi riċevuta mogħtija mill-Bank li permezz tiegħu tkun saret it-transazzjoni

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Rumanija

Introduzzjoni

X’inhuma t-tariffi applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Il-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar hija regolata mir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Is-sistema tat-tariffi tal-boll tal-qorti hija rregolata mid-Digriet ta’ Emerġenza Nru 80/2013, li ilu fis-seħħ mis-26 ta’ Ġunju 2013. Dan l-att leġiżlattiv ġie adottat wara l-emenda għall-qafas legali għat-twettiq ta’ proċedimenti tal-qorti ċivili permezz tal-adozzjoni tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili u l-introduzzjoni ta’ istituzzjonijiet ġodda adottati skont il-Kodiċi Ċivili.

It-tariffi tal-boll tal-qorti għandhom jitħallsu minn kull persuna ġuridika u fiżika u jitħallsu wara kunsiderazzjoni tas-servizzi pprovduti mill-qrati kif ukoll mill-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerul Justiției) u mill-Uffiċċju tal-Prosekutur fil-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Fir-Rumanija t-tariffi tal-boll tal-qorti jistgħu jitħallsu online, madankollu, sal-lum is-sistema ta’ ħlas elettroniku għadha mhijiex qed topera.

X’inhuma t-tariffi applikabbli?

It-tariffi tal-boll tal-Qorti għandhom jitħallsu kemm fil-livell tal-ewwel istanza kif ukoll għall-appelli, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

Persuni fiżiċi jistgħu jkunu intitolati, fuq talba, għal tnaqqis, eżenzjoni u pagamenti parzjali fuq il-ħlas tat-tariffi tal-boll tal-qorti, skont id-Digriet ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 51/2008 dwar l-għajnuna legali pubblika fi kwistjonijiet ċivili, approvat b’emendi bil-Liġi Nru 193/2008, kif emendata. Persuni ġuridiċi jistgħu jingħataw faċilitajiet għall-ħlas tat-tariffi tal-boll tal-qorti skont l-Artikolu 42(2) tad-Digriet ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013.

Kemm għandi nħallas?

Skont il-leġiżlazzjoni attwali, it-tariffa tal-boll tal-qorti għal rikors għal pretensjoni hija stabbilita skont l-Artikolu 3(1) tad-Digriet ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013, kif ġej:

 1. sal-valur ta’ RON 500 - 8 %, iżda mhux inqas minn RON 20;
 2. bejn RON 501 u RON 5 000 - RON 40 + 7 % għal valuri li jaqbżu RON 500;
 3. bejn RON 5 001 u RON 25 000 - RON 355 + 5 % għal valuri li jaqbżu RON 5 000;

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Skont id-Digriet ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013, it-tariffa tal-boll tal-qorti għandha titħallas bil-quddiem. Jekk il-pretendent jonqos milli jissodisfa l-obbligu li jħallas it-tariffa sad-data tal-iskadenza stabbilita mil-liġi jew mill-qorti, ir-rikors jiġi annullat bħala mhux reġistrat jew, fejn applikabbli, din tiġi mħallsa fil-limiti tat-tariffa tal-qorti mħallsa legalment. Barra minn hekk, jekk l-applikazzjoni għall-faċilitajiet għall-ħlas tat-tariffa tal-bolla tal-qorti tkun ġiet miċħuda, u l-pretendent ma jkunx ħallas it-tariffa tal-boll tal-qorti dovuta fi żmien l-iskadenza stabbilita mill-qorti, u ma jkunx inkluda evidenza ta’ ħlas fil-fajl, il-qorti tannulla r-rikors bħala mhux reġistrat.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Debitur tat-taxxa jista’ jħallas it-tariffa tal-boll tal-Qorti fi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment bankarju jew online f’kont separat għad-dħul tal-baġit lokali, “Tariffi tal-boll tal-Qorti u tariffi tal-boll oħra”, tat-taqsima amministrattiva fejn il-persuna fiżika għandha d-domiċilju jew ir-residenza tagħha jew, fejn applikabbli, fejn il-persuna ġuridika għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha. Il-kostijiet tat-trasferiment tat-tariffi jitħallsu mid-debitur tat-tariffa.

Jekk id-debitur tat-tariffa ma jkollux domiċilju, residenza jew uffiċċju reġistrat, fejn applikabbli, fir-Rumanija, it-tariffa tal-boll tal-qorti għandha titħallas fil-kont tal-baġit lokali tat-taqsima amministrattiva tal-qorti fejn tkun inbdiet l-azzjoni jew ikun ġie ppreżentat ir-rikors.

It-tariffi tal-boll tal-qorti għandhom jitħallsu fi flus kontanti fid-Direttorati għat-Taxxi u d-Dazji tat-taqsimiet amministrattivi fejn il-persuna fiżika jkollha d-domiċilju jew ir-residenza tagħha, jew fejn il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha.

It-tariffi tal-boll tal-qorti jistgħu jitħallsu permezz ta’ trasferiment bankarju u online.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

L-irċevuta tal-ħlas tat-tariffa tal-boll tal-qorti, li tinħareġ għal ħlasijiet fi flus kontanti jew ordni ta’ ħlas, tiġi ppreżentata meta jiġi rreġistrat ir-rikors.

L-irċevuti jew, fejn applikabbli, l-ordnijiet ta’ ħlas għat-tariffi tal-boll tal-qorti ma għandhomx format standard, u jinħarġu fil-forma aċċettata mit-taqsima amministrattiva fejn isir il-ħlas.

Meta l-ħlas tat-tariffa tal-boll tal-qorti jsir wara li l-qorti tkun innotifikat lill-pretendent dwar dan, il-pretendent għandu jżid l-evidenza tal-ħlas tat-tariffa mal-fajl tal-każ fi żmien għaxart ijiem mill-wasla tan-notifika.

L-evidenza tal-ħlas tat-tariffa tal-boll tal-qorti tista’ tiġi ppreżentata personalment fil-qorti jew tintbagħat bil-posta, billi jiġi indikat in-numru tal-fajl (każ) li għalih sar il-ħlas. Dan in-numru jiġi indikat fin-notifika lil l-qorti tkun bagħtet lill-parti kkonċernata.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - L-Irlanda ta’ fuq

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar mhix soġġetta għal tariffa tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 24/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.