Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, vadinamas ieškiniu (vok. Klage), kaip numatyta ir nacionalinėje teisėje. Todėl Austrijos Teismo mokesčių įstatyme nėra atskiros nacionalinės nuostatos, skirtos šiame reglamente numatytiems ieškiniams. Ieškinys nagrinėjamas ir vėlesnis procesas pirmąja instancija vykdomas pagal Austrijos Teismo mokesčių įstatymo (vok. Gerichtsgebührengesetz1 mokestinį punktą (vok. Tarifpost 1), kuris taikomas visiems nacionaliniams civiliniams procesams.

Kokie mokesčiai taikytini?

Procese, susijusiame su ieškiniais, pirmąja instancija nagrinėjamais pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomas Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinis punktas, kaip nurodyta Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinio punkto 1 pastaboje. Šis vienkartinis mokestis yra mokėtinas neatsižvelgiant į tai, ar procesas užbaigiamas. Mokestis sumažinamas (iki ketvirtadalio) tik tuo atveju, jeigu ieškinys iš karto atsiimamas arba atmetamas prieš jį įteikiant priešingai šaliai (Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinio punkto 3 pastaba). Pagal Austrijos teismo mokesčių sistemą pirmąja instancija vykdomame civiliniame procese mokestis taikomas tik pareiškimui, kuriuo pradedamas procesas (šiuo atveju ieškiniui pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą). Papildomi teismo mokesčiai tolesniam pirmąja instancija nagrinėjamam procesui netaikomi.

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies a punktą prievolė sumokėti mokesčius atsiranda, kai teismui pateikiamas ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Jeigu ieškinys vėliau papildomas, prievolė sumokėti mokesčius atsiranda pateikus rašytinius pareiškimus ir dokumentus. Vykstant deryboms, prievolė sumokėti mokesčius atsiranda užregistravus ieškinio papildymą arba susitarimą, viršijantį ieškinio dalyką. Tuo momentu turi būti sumokamas mokestis. Prašymai teisinės pagalbos (vok. Verfahrenshilfe) forma atleisti nuo teismo mokesčių mokėjimo taip pat turi būti pateikiami vėliausiai šiuo momentu, jeigu yra įvykdytos sąlygos.

Už prašymus atlikti peržiūrą pagal reglamento 18 straipsnį mokėti nereikia.

Kiek turiu mokėti?

Už pirmąja instancija vykdomą procesą taikytinų teismo mokesčių apskaičiavimas priklauso nuo ieškinio dalyko vertės (ginčijamos sumos, nurodytos ieškinyje arba vėliau jo papildyme) ir nuo šalių skaičiaus. Pavyzdį žr. toliau išdėstytoje tarifų lentelėje, kaip numatyta Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestiniame punkte (2013 m. spalio 1 d. duomenimis; čia pateikiama naujausia Teismo mokesčių įstatymo 32 straipsnio formuluotė):

1 mokestinis punktas

Ieškinio dalyko vertė

Mokėtinas mokestis


neviršija

150 EUR


22 EURviršija

150 EUR, tačiau neviršija

300 EUR

43 EURviršija

300 EUR, tačiau neviršija

700 EUR

61 EURviršija

700 EUR, tačiau neviršija

2 000 EUR

102 EURviršija

2 000 EUR, tačiau neviršija

3 500 EUR

163 EURviršija

3 500 EUR, tačiau neviršija

7 000 EUR

299 EURviršija

7 000 EUR, tačiau neviršija

35 000 EUR

707 EURviršija

35 000 EUR, tačiau neviršija

70 000 EUR

1 389 EURviršija

70 000 EUR, tačiau neviršija

140 000 EUR

2 779 EURviršija

140 000 EUR, tačiau neviršija

210 000 EUR

4 170 EURviršija

210 000 EUR, tačiau neviršija

280 000 EUR

5 560 EURviršija

280 000 EUR, tačiau neviršija

350 000 EUR

6 949 EURviršija

350 000 EUR


1,2 % ginčijamos sumos ir 2 987 EUR

Jeigu bylos šalių yra daugiau negu dvi, pagal Teismo mokesčių įstatymo 19a straipsnį gali būti pridedamas papildomas 10–50 % mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Pavėluoto mokėjimo atveju pagal Teismo mokesčių įstatymo 31 straipsnį skiriama vienkartinė 21 EUR bauda (2013 m. spalio 1 d. duomenimis). Tačiau pavėluotas teismo mokesčio sumokėjimas neturi įtakos paties civilinio proceso eigai. Teismo procesas nuo teismo mokesčių sumokėjimo nepriklauso – jis vykdomas visiškai nepriklausomai.

Teismo mokesčių išieškojimas, kurį vykdo teisminė institucija, yra reglamentuojamas Austrijos Teismo mokėjimų išieškojimo įstatyme (vok. Gerichtliches Einbringungsgesetz). Jeigu dėl mokesčio nesumokėjimo teisminė institucija pagal Teismo mokėjimų išieškojimo įstatymo 6a straipsnį turi išduoti mokėjimo įsakymą (vykdomąjį dokumentą teismo mokesčiams išieškoti), taikomas papildomas 8 EUR mokestis (2014 m. sausio 1 d. duomenimis).

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimo būdas reglamentuojamas Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje. Pagal 4 straipsnį mokesčius galima sumokėti banko kortele, turinčia ATM funkciją, arba kreditine korteledepozitu arba pavedimu į kompetentingo teismo sąskaitą, arba grynaisiais pinigais pačiam teismui. Duomenys apie teismo banko sąskaitas pateikiami Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje (http://www.justiz.gv.at/, „Teismų“ (vok. Gerichte) skirtuke).

Be to, visus mokesčius taip pat galima sumokėti tiesioginiu debetu, jeigu teismas (arba apskritai Austrijos teismų sistema) turi leidimą nurašyti teismo mokesčius iš mokesčius mokėti privalančios šalies nurodytos sąskaitos ir įskaityti juos į teismo sąskaitą. Šiuo tikslu pareiškime (ieškinyje pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) turi būti nurodyta sąskaita, iš kurios turi būti nurašyti mokesčiai ir duotas leidimas juos nurašyti, pavyzdžiui, įtraukiant nuorodą „Gebühreneinzug!“ arba „AEV!“. Norint suteikti ribotą leidimą, pareiškime taip pat gali būti nurodyta didžiausia suma, kurią galima nurašyti (Tiesioginio debeto reglamento (vok. Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5 ir 6 straipsniai).

Kai ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pateikiamas naudojantis Austrijos e. teisingumo sistema (vok. Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), mokesčiai turi būti mokami tiesioginiu debetu. Šiuo atveju negalima nurodyti didžiausios nurašytinos sumos.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu federalinės institucijos turi teisę reikalauti teismo mokesčių, kai pateikiamas pareiškimas (ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) ir nėra duotas leidimas atlikti tiesioginį debetą, tada prie pareiškimo turi būti pridedamas mokesčių sumokėjimo įrodymas (lėšų pervedimo įrodymas) (Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnis). Jeigu mokėjimas atliekamas banko kortele, kreditine kortele, depozitu arba pervedimu į kompetentingo teismo sąskaitą, arba tiesioginiu debetu iš bylos šalies sąskaitos, Austrijos federalinė apskaitos agentūra tik vėlesniu etapu informuoja teisminę instituciją apie mokėjimų, atliktų į teismo sąskaitą, užregistravimą. Su pranešimu apie teismo mokesčius susijusi procedūra baigiama, kai pateikiamas (visos) sumos sumokėjimo įrodymas.

Permokos atveju per penkerius metus galima pateikti reikalavimą grąžinti permokėtus teismo mokesčius (Teismo mokėjimų išieškojimo įstatymo 6c straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Paskutinis naujinimas: 06/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma