Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U skladu s člankom 33. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums) sudski troškovi (tiesas izdevumi) uključuju:

  • državnu pristojbu (valsts nodeva)
  • naknadu za tiskanice (kancelejas nodeva)
  • nužne troškove nastale pri razmatranju predmeta.

Državna pristojba mora se platiti za svaki zahtjev koji se podnese sudu, odnosno za prvotnu tužbu, protutužbu, zahtjev koji je podnijela treća strana sa zasebnom tražbinom povezanom s predmetom već pokrenutog postupka, zahtjev u okviru posebnog postupka ili drugi zahtjev predviđen člankom 34. Zakona o parničnom postupku. U članku 43. Zakona o parničnom postupku navedene su osobe koje su oslobođene plaćanja sudskih troškova (uključujući državne pristojbe).

Sud će naložiti stranci koja izgubi spor da nadoknadi sve sudske troškove koje je platila uspješna stranka. Ako je tražbina djelomično podmirena, sud će naložiti naknadu sudskih troškova tužitelju razmjerno podmirenim tražbinama i tuženiku razmjerno odbačenim tražbinama. Ne postoji mogućnost nadoknade državne pristojbe za sporednu pritužbu (blakus sudzība) u pogledu sudske odluke ili za ponovno pokretanje sudskog postupka nakon što je donesena presuda zbog ogluhe.

Ako tužitelj povuče tužbu, mora podmiriti sudske troškove tuženika. U tom slučaju tuženik neće morati nadoknaditi sudske troškove tužitelja. Međutim, u slučaju da tužitelj povuče tužbu zato što je tuženik dobrovoljno podmirio tražbine nakon što su one prijavljene, sud će, na zahtjev tužitelja, naložiti tuženiku da nadoknadi sudske troškove koje je platio tužitelj.

Ako sud odluči da neće razmatrati neku tužbu, onda će, na zahtjev tuženika, naložiti tužitelju da nadoknadi sudske troškove koje je platio tuženik.

Ako je tužitelj oslobođen od plaćanja sudskih troškova, tuženiku će biti naloženo da u državni proračun uplati tužiteljeve sudske troškove u iznosu razmjernom podmirenom dijelu tražbina.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Državnu pristojbu potrebno je platiti pri podnošenju zahtjeva u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti. Stranka će tijekom postupka možda morati platiti i druge sudske troškove, kao što je naknada za tiskanice (npr. za izdavanje prijepisa i duplikata dokumenata povezanih s postupkom) i troškovi povezani s razmatranjem predmeta (npr. troškovi povezani s pronalaženjem tuženika na zahtjev tužitelja ili troškovi izdavanja i prijevoda sudskih poziva i ostalih sudskih dokumenata).

Koliko trebam platiti?

Pri podnošenju zahtjeva dužni ste platiti državnu pristojbu od 15% iznosa koji je predmet tužbenog zahtjeva, no ne manje od 71,41 EUR.

Iznosi svih naknada za tiskanice utvrđuju se u skladu s člankom 38. Zakona o parničnom postupku. Iznos troškova povezanih s razmatranjem predmeta može ovisiti o nekoliko čimbenika (npr. o tome dostavljaju li se dokumenti običnom ili elektroničkom poštom).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se zahtjevu ne prilože dokazi o plaćanju državne pristojbe i ostalih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu koji je propisan zakonom, u skladu s člankom 133. Zakona o parničnom postupku sud neće nastaviti s obradom zahtjeva i odredit će rok u kojem tužitelj mora otkloniti nedostatke.

Ako tužitelj otkloni nedostatke u određenom roku, smatrat će se da je zahtjev podnesen na dan kad je prvi put podnesen sudu.

Ako tužitelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, smatrat će se da zahtjev nije podnesen i bit će vraćen tužitelju.

Vraćanje zahtjeva ne sprječava tužitelja da ponovno podnese zahtjev sudu, u skladu s redovnim postupcima utvrđenima Zakonom.

Ako je potrebno platiti sudske pristojbe za dostavu pismena, sud ih neće dostaviti dok se odgovarajuća pristojba ne plati. Međutim, ako se troškovi povezani s razmatranjem predmeta ne uplate dobrovoljno u državni proračun, bit će naplaćeni u skladu s općim pravilima o izvršenju presuda.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državnu pristojbu moguće je uplatiti na račun Državne riznice (Valsts kase). Državna pristojba (članak 34. Zakona o parničnom postupku, osim šestog stavka) plaća se na sljedeći način:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski broj: 90000050138

Broj računa: LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se državna pristojba plaća uime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Državnu pristojbu za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta moguće je uplatiti na račun Državne riznice. Državna pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta (članak 34. Zakona o parničnom postupku, šesti stavak) plaća se na sljedeći način:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski broj: 90000050138

Broj računa: LV71TREL1060190911300

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se državna pristojba plaća uime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Naknadu za tiskanice moguće je uplatiti na račun Državne riznice. Naknada za tiskanice (članak 38. Zakona o parničnom postupku) plaća se na sljedeći način:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski broj: 90000050138

Broj računa: LV39TREL1060190911100

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se naknada za tiskanice plaća uime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Troškove povezane s razmatranjem predmeta i troškove povezane s izvršenjem obaveza nakon objave obavijesti moguće je platiti na račun sudske uprave (Tiesu administrācija). Troškovi povezani s razmatranjem predmeta (članak 39. Zakona o parničnom postupku) i troškovi povezani s izvršenjem obaveza nakon objave obavijesti (članak 406.3 Zakona o parničnom postupku):

Okružni (gradski) i regionalni sudovi:

Primatelj: Tiesu administrācija

Registracijski broj: 90001672316

Broj računa: LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod: TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499”, i navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se troškovi povezani s razmatranjem predmeta plaćaju uime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri podnošenju zahtjeva sudu morate priložiti dokaze o plaćanju državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u zakonom propisanom iznosu. Morate platiti i naknadu za tiskanice prije izvršenja tražene usluge. Morate platiti sve troškove povezane s razmatranjem predmeta prije razmatranja predmeta.

Posljednji put ažurirano: 09/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici