Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Tšehhi

Sissejuhatus

Milliseid tasusid pean maksma?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas ja kus saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast kohtukulude tasumist tegema?

Sissejuhatus

Kohtukulusid reguleerib seadus nr 549/1991 kohtukulude kohta. Seaduse lisas on esitatud lõivude tabel. Lõivud kantakse riigieelarve tuludesse.

Lõivud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruseid lõive võib tasuda ka tempelmarkides.

Milliseid tasusid pean maksma?

Väiksemate nõuete menetluses tuleb kohtukulud tasuda vastavalt üldnormidele. Kohaldatakse samu norme nagu muude tsiviilkohtumenetluste puhulgi.

Kui palju pean maksma?

Menetluskulude suurused on kehtestatud kindlaksmääratud summana või kui tasu arvutatakse teatava rahasumma alusel, siis protsendina. Protsendina väljendatud summa saamiseks korrutatakse arvutamise aluseks olev summa kohaldatava määraga. Individuaalmäärad on sätestatud seadusele nr 549/1991 (kohtukulude kohta) lisatud lõivude tabelis.

Euroopa väiksemate nõuete menetluses määratakse lõiv peamiselt rahalise soorituse alusel. Kuni 20 000 Tšehhi krooni suuruse rahalise sooritusega seotud tsiviilkohtumenetluse algatamise korral on lõivu suurus 1000 Tšehhi krooni.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluse algatamise avalduse, apellatsioonkaebuse, kolmanda astme apellatsioonkaebuse või kassatsioonkaebuse esitamise lõiv on maksmata, nõuab kohus võlgnikult selle tasumist kohtu määratud tähtajal, mis on vähemalt 15 päeva. Erandjuhul võib kohus määrata lühema tähtaja. Kui võlgnik ei ole tähtaja lõpuks lõivu tasunud, lõpetab kohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta.

Kui asi on saadetud kaebuse kohta otsuse tegemiseks apellatsioonikohtusse ja apellatsioonikohus tuvastab, et kaebuse esitamisel tasuda tulnud lõiv on maksmata, nõuab ta võlgnikult selle tasumist tähtaja jooksul, mis on vähemalt 15 päeva. Erandjuhul võib apellatsioonikohus määrata lühema tähtaja. Kui võlgnik ei ole tähtaja lõpuks lõivu tasunud, lõpetab apellatsioonikohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta. Apellatsioonikohtu menetlust kohaldatakse vajalike muudatustega.

Kui otsus lõpetada menetlus lõivu maksmata jätmise tõttu on muutunud lõplikuks, lõpeb maksmise kohustus.

Kuidas ja kus saan kohtukulusid tasuda?

Lõivud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Pangarekvisiidid on avaldatud kohtute veebisaitidel, mis on kättesaadavad veebiportaalis Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruseid lõive võib tasuda ka tempelmarkides.

Menetluskulusid puudutavates asjades teeb otsuse kohus, kes on pädev esimeses astmes asja menetlema ja otsustama.

Mida pean pärast kohtukulude tasumist tegema?

Kohtukulude tasumise kohustus on täidetud, kui raha on üle kantud pädeva kohtu pangakontole või tempelmargid on toimetatud pädeva kohtu kätte. Muid dokumente kohtule esitada ei tule.

Viimati uuendatud: 21/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Eesti

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses avalduse esitamisel Eesti kohtule tuleb riigilõivu tasuda samas suuruses kui siseriikliku avalduse esitamisel. Riigilõivu ja muude menetluskuludega seonduvat reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustik ja riigilõivuseadus. Riigilõivu ja kohtule tasutavaid menetluskulusid saab maksta üksnes pangaülekandega.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Avalduse esitamisel tuleb tasuda kohtukuluna riigilõiv.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses avalduse esitamisel Eesti kohtule on riigilõiv samas suuruses kui siseriikliku avalduse esitamisel. Riigilõivu suurus sõltub nõutavast rahasummast. Näiteks tuleb 500 euro suuruselt nõudelt tasuda riigilõivu 100 eurot, 1000 euro suuruselt nõudelt 175 eurot, 1500 euro suuruselt nõudelt 200 eurot ja 2000 euro suuruselt nõudelt 225 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Riigilõiv tuleb tasuda avalduse esitamisel ette. Kui riigilõiv on tasumata, annab kohus avaldajale võimaluse kohtu määratud tähtajaks riigilõiv tasuda. Kui kohtu määratud tähtpäevaks riigilõivu ei tasuta, keeldub kohus avaldust menetlusse võtmast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõivu saab tasuda üksnes pangaülekandega. Krediitkaarte ei aktsepteerita. Kõikide maksete puhul, mida soovitakse kohtutele teha, on makse saajaks Rahandusministeerium.

Kui riigilõivu tasutakse ettemaksuna, siis tuleb selgitusse võimalikult täpselt märkida, millise toimingu eest riigilõivu tasutakse. Kui riigilõivu tasutakse läbi portaali, näiteks läbi ettevõtjaportaali või läbi avaliku e-toimiku, antakse maksega alati kaasa unikaalne viitenumber, mis on seotud konkreetse nõudega.

Täiendavat infot riigilõivu kontode ja kohtute viitenumbrite kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akenkohtute kodulehelt.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule tuleb esitada riigilõivu tasumist kinnitavad andmed, et kohus saaks riigilõivu laekumist kontrollida. Sellisteks andmeteks on: riigilõivu maksja nimi, panga ja konto andmed, kuhu riigilõiv tasuti, tasutud summa, tasumise kuupäev. Kohus saab makse laekumist kontrollida elektrooniliselt, mistõttu riigilõivu tasumist tõendava maksekorralduse esitamine ei ole vajalik. Kohus võib vajadusel seda siiski küsida.

Viimati uuendatud: 19/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Hispaania

Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral kohtulõivu tasuda ei tule.

Viimati uuendatud: 23/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Itaalia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Menetluskulusid reguleerivad õigusnormid on sätestatud kohtukulusid käsitlevas konsolideeritud seaduses (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), mis on kehtestatud Lingil klikates avaneb uus akenpresidendi 30. mai 2002. aasta dekreediga nr 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Tsiviilkohtumenetluses kannab kumbki pool nii enda dokumentidega kui ka menetluseks vajalike dokumentidega seotud kulud, kui seaduse kohaselt või kohtu nõudmisel on pool kohustatud need kulud tasuma (presidendi dekreediga nr 115/2002 kehtestatud konsolideeritud seaduse (kohtukulude kohta) artikkel 8).

Tsiviilmenetlusega seotud kulud on järgmised:

  • riigilõiv;
  • kättetoimetamistasu;
  • koopiatasu.

Kui palju pean maksma?

Tasumisele kuuluvad summad on sätestatud presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklites 13 ja 30, mis käsitlevad vastavalt riigilõivu ja kohtu nõudmisel kättetoimetamise eest tasutavat ettemaksu.

Koopiatasusid reguleerivad presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 267 ja järgnevad artiklid ning need on loetletud dekreedile lisatud tabelites 6, 7 ja 8.

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseaduse nr 374/1991 (millega luuakse rahukohus (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace)) artiklile 46 tuleb kuni 1033 euro suuruseid summasid puudutavate otsuste ja meetmete eest maksta ainult riigilõiv.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtukulude tasumata jätmise korral saadab kohus või võlgade sissenõudmisega tegelev äriühing (leping on sõlmitud äriühinguga Equitalia Giustizia SpA) makseteatise ja juhised, kuidas riigilõiv tasuda (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 248).

Koopiatasu ja presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklis 30 sätestatud summa tasumata jätmise korral võib kohus keelduda dokumendi vastuvõtmisest (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 285).

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kui makse tehakse Itaalias: postižiirokonto, vorm F23 või tubakapoest või volitatud jaemüügiettevõttest ostetud margid.

Maksed välismaalt tuleb teha pangaülekandega.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist tuleb makse tõendamiseks esitada kohtule asjaomane kviitung.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Holland

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetluse (määrus (EÜ) Lingil klikates avaneb uus akennr 861/2007, mis jõustus 1. jaanuaril 2009) kohased nõuded esitatakse vormil A sellele kohtule, mis on ratione loci pädev vastavalt kohtualluvust käsitlevatele üldnormidele. Euroopa väiksemate nõuete menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada kuni 5 000 euro suuruste piiriüleste nõuete lahendamist. Määrust kohaldatakse kõikides liikmesriikides peale Taani.

Vaidluspooled saavad Euroopa väiksemate nõuete menetlust kasutada liikmesriikide õigusega ette nähtud menetluste alternatiivina. ELi liikmesriigis Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja täidetakse teises liikmesriigis vajaduseta tunnistada see täidetavaks ning võimaluseta tunnustamist vaidlustada.

Väiksemate nõuete menetluse tüüpvormid on koostatud kõikides ELi keeltes. Menetluse algatamiseks tuleb täita vorm A. Vormile tuleb lisada kõik asjakohased tõendavad dokumendid, näiteks kviitungid, arved jne.

Kohtuotsuse täitmisest võib teises liikmesriigis keelduda ainult siis, kui see on vastuolus teises liikmesriigis tehtud varasema kohtuotsusega, mis puudutab samu menetluspooli. Kohtuotsus pööratakse täitmisele kooskõlas selle liikmesriigi õigusnormide ja menetlustega, kus kohtuotsust täidetakse.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivu summa sõltub nõude või hagi suurusest. Vt ka punkti „Kui palju pean maksma?“

Kui palju pean maksma?

2019. aastal kehtinud lõivud jagunevad järgmiselt.

Nõude või hagi suurus

Kohtulõiv (juriidilised isikud)

Kohtulõiv (füüsilised isikud)

Kohtulõiv (maksejõuetud)

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille

- suurus ei ole kindlaks määratud

- suurus on kuni

500 eurot

121 eurot

81 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus

on üle 500 euro, kuid mitte üle 12 500 euro

486 eurot

231 eurot

81 eurot

Lisateabe saamiseks vt Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteem ja Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade õigusabiamet (Raad voor rechtsbijstand).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõivud tuleb tasuda ette. Kui lõiv jäetakse ühe kuu jooksul tasumata, jäetakse avaldus läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Saadetud arve saab tasuda ülekandega (elektrooniliselt või muul viisil).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist teatatakse sellest kostjale, kellel palutakse täita ja tagastada vastuse vorm.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vorm A

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteem

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade õigusabiamet

Viimati uuendatud: 25/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Poola

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluses makstavaid lõivusid reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtukulude kohta (tsiviilasjades) (konsolideeritud tekst: Poola 2014. aasta ametlik väljaanne, lk 1025). Üldjuhul tuleb lõivu maksta iga hagiavalduse pealt, sealhulgas nõuded, mis on esitatud menetluse raames, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus (edaspidi „Euroopa väiksemate nõuete menetlus“).

Kohtukulude seadus (tsiviilasjad) (IV jagu „Kohtukulude tasumisest vabastamine“) võimaldab esitada taotluse nendest kuludest vabastamiseks.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohaldatakse kindlamääralist lõivu.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames algatatud asja eest tuleb maksta kindlamääralist lõivu 100 Poola zlotti (kohtukulude seaduse (tsiviilasjad) artikkel 27b). Samasugune lõiv tuleb maksta apellatsioonkaebuse esitamisel (seaduse artikkel 18 koostoimes artikliga 27b).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kooskõlas 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Poola ametlik väljaanne nr 43, punkt 269, muudetud) artikli 1262 lõikega 1 ei võta kohus menetlusse menetlusdokumenti, mille eest on lõiv maksmata. Teisiti öeldes, pädevale kohtule menetlusdokumendi (hagiavalduse) esitamisel tuleb maksta lõiv või esitada kohtukulude tasumisest vabastamise taotlus.

Menetlusdokumendi eest lõivu tasumata jätmise menetluslikud tagajärjed on sätestatud muu hulgas tsiviilkohtumenetluse seadustiku Lingil klikates avaneb uus akenartiklites 130 ja Lingil klikates avaneb uus aken1302.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 130 on sätestatud, et kui menetlusdokumenti (sh hagiavaldust) ei saa lõivu maksmata jätmise tõttu läbi vaadata, annab kohtu eesistuja menetluspoolele korralduse lõiv nädala jooksul tasuda ning kui seda ei tehta, siis dokument tagastatakse. Kui menetlusdokumendi on esitanud välisriigis elav isik, kes ei ole endale Poolas esindajat nimetanud, määrab kohtu eesistuja lõivu maksmiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui lõivu tähtaja jooksul ei tasuta, tagastatakse menetlusdokument menetluspoolele. Kui lõiv tasutakse tähtaja jooksul, kehtib menetlusdokumendi õiguslik mõju selle esitamise kuupäevast.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 1302 on sätestatud, et advokaadi või patendivoliniku esitatud menetlusdokument, mille eest ei ole tasutud, tagastatakse ilma maksmise meeldetuletuseta, kui tegemist on kindlamääralise lõivuga või on lõiv menetluspoole nimetatud nõude summaga proportsionaalne. Kui aga menetlusdokumendi eest tasutakse ühe nädala jooksul pärast dokumendi tagastamist, loob menetlusdokument õiguslikke tagajärgi alates selle esitamise kuupäevast

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Tsiviilasjades kohtulõivude tasumise korraldust reguleerib justiitsministri 31. jaanuari 2006. aasta Lingil klikates avaneb uus akenmäärusmillega kehtestatakse kohtulõivude tasumise kord tsiviilasjades (Poola ametlik väljaanne nr 27, punkt 199), mis on eelnimetatud kohtukulusid (tsiviilasjades) käsitleva seaduse rakendusakt.

Tsiviilasjades võib kohtulõivu tasuda pangaülekandega pädeva kohtu pangakontole (konto andmed saab otse kohtult, kohtu veebisaidilt või justiitsministeeriumi veebisaidilt), otse kohtu kassasse või tempelmarkides, mida saab osta kohtu kassast.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui lõiv on tasutud ja puuduvad dokumendid esitatud, vaatab kohus asja läbi kinnisel istungil. Kohus võib korraldada kohtuistungi ainult määruses (EÜ) nr 861/2007 sätestatud juhtudel.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Rumeenia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus.

Kohtudokumentide riigilõivude (taxele judiciare de timbru) süsteemi reguleerib erakorraline määrus nr 80/2013, mis jõustus 26. juunil 2013. See õigusakt võeti vastu pärast tsiviilkohtumenetluste õigusraamistiku muutmist tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise ning tsiviilseadustikuga loodud uute instituutide rakendamise kaudu.

Kohtudokumentide riigilõivu peavad tasuma kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning see on tasu teenuste eest, mida osutavad kohtud, justiitsministeerium (Ministerul Justiției) ja kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Rumeenias saab kohtudokumentide riigilõivu tasuda interneti teel, kuid seni ei ole elektroonilist maksesüsteemi kasutusele võetud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtudokumentide riigilõiv tuleb tasuda nii esimese astme menetluses kui ka apellatsioonimenetluses seaduses sätestatud tingimustel.

Füüsilistel isikutel on õigus taotleda kohtudokumentide riigilõivu vähendamist, vabastust selle tasumisest ja võimalust tasuda kohtudokumentide riigilõiv osamaksetena vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 51/2008 tasuta õigusabi kohta tsiviilasjades. Määrust on muudetud ja täiendatud seadusega nr 193/2008. Vastavalt valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 42 lõikele 2 võidakse juriidilistele isikutele anda kohtudokumentide riigilõivu tasumiseks toetust.

Kui palju pean maksma?

Praegu kehtivate õigusnormide kohaselt on avalduse esitamisel tasutav kohtudokumentide riigilõiv sätestatud valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 3 lõikes 1 järgmiselt:

  1. kuni 500 Rumeenia leud – 8%, kuid mitte vähem kui 20 Rumeenia leud;
  2. 501 kuni 5000 Rumeenia leud – 40 Rumeenia leud + 7% summast, mis ületab 500 Rumeenia leud;
  3. 5001 kuni 25 000 Rumeenia leud – 355 Rumeenia leud + 5% summast, mis ületab 5000 Rumeenia leud.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 kohaselt tuleb kohtudokumentide riigilõiv tasuda ette. Kui hageja jätab maksekohustuse seaduses sätestatud või kohtu kehtestatud tähtpäevaks täitmata, tühistatakse avaldus, kuna selle eest ei ole tasutud, või rahuldatakse vajaduse korral seaduse kohaselt tasutud kohtudokumentide riigilõivu piires. Kui taotlus kohtulõivu tasumiseks toetuse saamiseks jäetakse rahuldamata ja hageja ei ole kohtudokumentide riigilõivu kohtu määratud tähtaja jooksul tasunud ning ei ole toimikule lisanud tasumist tõendavat dokumenti, tühistab kohus avalduse lõivu tasumata jätmise tõttu.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtudokumentide riigilõivu tasuma kohustatud isik tasub lõivu sularahas, pangaülekandega või veebipõhise süsteemi kaudu selle haldusüksuse spetsiaalsele eelarve tulukontole (kontole „Kohtudokumentide riigilõivud ja muud riigilõivud“), kus on füüsilise isiku alaline elukoht või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Kohtulõivu ülekandekulud tasub kohtulõivu tasuma kohustatud isik.

Kui kohtudokumentide riigilõivu tasuma kohustatud isikul puudub Rumeenias elu- või viibimiskoht või registrijärgne asukoht, tuleb kohtudokumentide riigilõiv tasuda selle haldusüksuse kohalikku eelarvesse, kus asub kohus, kellele hagi või avaldus esitati.

Kohtudokumentide riigilõiv tasutakse sularahas selle haldusüksuse maksuasutusele, kus on füüsilise isiku elu- või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht.

Kohtudokumentide riigilõivu võib tasuda ka pangaülekandega või veebipõhiselt.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Avalduse registreerimisel tuleb esitada sularahas tehtud maksete või maksekorralduse korral väljastatud kohtudokumentide riigilõivude tasumise kviitung.

Kohtudokumentide riigilõivu sularahas või maksekorraldusega tasumisel saadud kviitungile ei ole standardvormi kehtestatud ning see väljastatakse makseüksuse aktsepteeritud vormis.

Kui kohtulõiv tasutakse pärast seda, kui kohus on saatnud hagejale sellekohase teate, peab hageja kümne päeva jooksul pärast teate kättetoimetamist lisama toimikule lõivu tasumist tõendava dokumendi.

Kohtulõivu tasumist tõendava dokumendi võib esitada isiklikult kohtu asukohas või posti teel, näidates toimiku (kohtuasja) numbri, mille eest lõiv tasutakse. See number märgitakse teatele, mille kohus saadab asjaomasele menetluspoolele.

Viimati uuendatud: 21/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Põhja-Iirimaa

Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral kohtulõivu tasuda ei tule.

Viimati uuendatud: 23/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.