Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Belgien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Dette spørgsmål er reguleret i retsplejelovens artikel 1017-1022, med hensyn til vidnegebyr (taxe des témoins) i retsplejelovens artikel 953 og med hensyn til registreringsgebyrer (droits d'enregistrement) i loven om registrerings-, sikkerheds- og retsgebyrer (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), især artikel 142 ff. og artikel 268 ff.

Hvilke afgifter skal betales?

Retsplejelovens artikel 1018 indeholder nærmere regler om de forskellige omkostninger:

1° De forskellige retsgebyrer og registreringsgebyrer. Retsgebyrer (droits de greffe) omfatter gebyrer for sagens berammelse, gebyrer for udarbejdelse af retsdokumenter og ekspeditionsgebyrer (se artikel 268 ff. i loven om registrerings-, sikkerheds- og retsgebyrer). Gebyret for sagens berammelse udgør mellem 30 EUR og 100 EUR afhængigt af, hvilken ret sagen indbringes for. Gebyret for udarbejdelse af retsdokumenter beløber sig til 35 EUR.

Registreringsgebyrer betales for afgørelser vedrørende krav, hvis hovedstol er på mindst 12 500 EUR (sagsomkostninger ikke medregnet), og er fastsat til 3 % af dette beløb. De skal derfor ikke betales for småkrav.

2° Omkostninger, herunder afgifter og gebyrer, vedrørende retslige dokumenter.

3° Ekspeditionsgebyret for dommen beløber sig til mellem 0,85 og 5,75 EUR pr. side.

4° Udgifter til alle sagsoplysninger, navnlig honorarer til vidner og sagkyndige. I bekendtgørelse (arrêté royal) af 27. juli 1972 er dette honorar fastsat til 200 francs pr. vidne, hvilket i dag svarer til omkring 5 EUR. Til dette beløb lægges godtgørelse af rejseudgifter (0,0868 EUR pr. km).

Inden for rammerne af en syns- og skønsforretning kan de sagkyndige frit fastsætte deres honorarer og udgifter til rapporter, men beregningsmetoden skal klart angives, og i den endelige opgørelse af de samlede sagsomkostninger kan retten nedsætte beløbet, hvor det er relevant, f.eks. hvis der er afholdt unødvendige udgifter.

5° Rejse- og opholdsudgifter til dommere, justitssekretærer og sagens parter, når retten kræver, at de rejser, samt gebyrer til dokumenter, når disse udelukkende udarbejdes med henblik på retssagen.

6° Proceduresalær (indemnité de procédure) (jf. retsplejelovens artikel 1022) betales af den tabende part og er et fast beløb, der betales til delvis dækning af den vindende parts udgifter og advokatsalær. Beløbene følger forbrugerprisindekset. Enhver ændring på plus eller minus 10 procentpoint giver anledning til henholdsvis en forhøjelse og nedsættelse på 10 % af beløbet.

Kravets værdi

Grundbeløb

Minimumsbeløb

Maksimumsbeløb

Op til 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Fra 250,01 EUR til 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Fra 750,01 EUR til 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Arbejdsretten (særlig ordning)

Kravets værdi

Grundbeløb

Minimumsbeløb

Maksimumsbeløb

Op til 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Op til 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Op til 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Honorar og omkostninger til en mægler udpeget i henhold til retsplejelovens artikel 1734.

Hvor meget skal jeg betale?

På grundlag af ovenstående varierer det beløb, der skal betales, fra sag til sag afhængigt af faktorer såsom, om du har fået medhold i sagen, om der er udmeldt sagkyndige, om der er indkaldt vidner, om dommerne har været nødt til at rejse til udlandet, eller om der er udpeget en retsmægler osv.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Retsgebyrer skal betales på forhånd, idet sagen ellers ikke vil blive berammet.

Sagkyndige kræver altid, at der betales et forskud på deres honorar, før de udfører deres arbejde.

Hvis du anmoder om afhøring af et vidne, skal du på forhånd indbetale omkostningerne hertil til justitskontoret. I modsat fald vil retten lægge til grund, at du har frafaldet begæringen om afhøring af vidnet.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betalingen kan foretages ved overførsel eller betalingsanvisning, ved elektronisk overførsel, kontant eller ved check udstedt til justitssekretæren (sidstnævnte metode er forbeholdt advokater og fogeder).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Enhver dokumentation for betaling skal opbevares omhyggeligt, således at den kan fremlægges øjeblikkeligt på anmodning.

Sidste opdatering: 26/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Bulgarien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt retsafgifterne?

Indledning

Bestemmelserne om betaling af retsafgifter og omkostninger ved behandling af civile søgsmål er fastsat i den civile retsplejelov og fremgår af listen over statsafgifter, der opkræves af domstolene i henhold til lov om civil retspleje (retsplejeloven).

Retsplejeloven

"Kapitel 8 — Retsafgifter og omkostninger, afsnit I — sagens værdi

Sagens værdi
artikel 68. Sagens værdi fastsættes på grundlag af kravets økonomiske værdi.

Sagens økonomiske værdi
Artikel 69. 1) Sagens værdi er:
1. For så vidt angår sager om pengekrav — kravets størrelse,

Fastsættelse af sagens værdi
Artikel 70. 1) Sagens værdi angives af sagsøgeren. Spørgsmålet om sagens værdi kan rejses af sagsøgte eller af retten af egen drift senest på det første retsmøde. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det angivne beløb og det faktiske beløb afgøres spørgsmålet af retten.
2) Rettens afgørelse om at øge sagens værdi kan appelleres til højere ret.
3) Værdien af sager, hvor vurderingen giver anledning til vanskeligheder på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, afgøres efter rettens skøn. Efterfølgende opkræves der enten en ekstra afgift eller det, der er betalt for meget, refunderes, på grundlag af den værdi, retten fastsætter på det tidspunkt, hvor den træffer afgørelse i sagen.

Afsnit II — Retsafgifter og omkostninger

Forpligtelse til at betale retsafgifter og omkostninger
Artikel 71. 1) I forbindelse med sagen opkræves der retsafgift og sagsomkostninger. Såfremt sagens værdi ikke kan vurderes, fastsætter retten retsafgiften.

Retsafgifter
Artikel 73. 3) Afgiften betales, når anmodningen om beskyttelse eller bistand indgives, og når det dokument, som afgiften betales for, udstedes, efter en skala, der fastsættes af regeringen.

Bilag til stævningen
Article 128. Følgende dokumenter skal bilægges stævningen:
1. Bemyndigelsen, når stævningen indgives af en mellemmand
2. En kvittering for, at eventuelle retsafgifter og omkostninger er betalt
3. Kopier af stævningen med bilag svarende til antallet af sagsøgte.

Kontrol af stævningen
Artikel 129. 1) Retten kontrollerer, at stævningen er gyldig.
2) Hvis stævningen ikke opfylder betingelserne i artikel 127, stk. 1, og artikel 128, opfordres sagsøgeren til at berigtige de konstaterede mangler inden for en frist på en uge. Sagsøgeren orienteres ligeledes om muligheden for at få retshjælp, hvis han eller hun har behov for det, og er berettiget hertil. Hvis sagsøgers adresse ikke er angivet og ikke er kendt af retten, skal meddelelsen være opslået på det sted, der er beregnet hertil i retsbygningen i en uge.
3) Hvis sagsøgeren ikke berigtiger stævningen inden for den fastsatte frist, sendes stævningen med bilag tilbage til ham. Er hans adresse ikke retten bekendt, ligger den klar til afhentning på dommerkontoret. Rettens beslutning om at returnere stævningen kan kæres til højere ret uden krav om forkyndelse."

LISTE over statsafgifter, der opkræves af domstolene i medfør af retsplejelovens artikel 1
"Afsnit I
Retsafgifter i civile sager
Er der tale om en stævning, et modkrav eller et særskilt krav, der rejses af tredjemand, opkræves der en retsafgift på 4% af kravets værdi, dog mindst 50 BGN."

Betaling af retsafgifter kan kun ske ved overførsel til rettens konto.

Hvilke afgifter skal betales?

Afgiften betales ved indgivelse af stævningen. Sagsøgeren skal vedlægge stævningen en kvittering for de afgifter og eventuelle omkostninger, der er betalt.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgiften for behandling af sådanne sager i Bulgarien er på 4% af sagens værdi, dog mindst 50 BGN.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis ansøgeren ikke vedlægger stævningen et bevis for, at han har betalt afgiften, sender retten et betalingspåkrav til ham, der skal efterkommes inden for en frist på en uge. Hvis sagsøgers adresse ikke er angivet og ikke er kendt af retten, skal meddelelsen være slået op på det sted, der er beregnet hertil i retsbygningen i en uge.
Hvis sagsøgeren ikke berigtiger stævningen inden for den fastsatte frist, sendes stævningen med bilag tilbage til ham. Er hans adresse ikke retten bekendt, ligger den klar til afhentning på dommerkontoret. I disse tilfælde afsluttes sagen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling af retsafgifter kan kun ske ved overførsel til rettens konto, og dommerkontoret sender betalingsdokumentet til den kompetente ret. Retsgebyrer kan ikke afregnes kontant på dommerkontoret. Hver domstol har oprettet en bankkonto til formålet. Kontonummeret er angivet på rettens hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt retsafgifterne?

Betaling af retsafgifter kan kun ske ved overførsel til rettens konto, og dommerkontoret sender betalingsdokumentet til den kompetente ret.

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Tjekkiet

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Retsafgifterne er reguleret i lov nr. 549/1991 Sb. om retsafgifter. Tariffen er knyttet som bilag til loven. Afgifterne tilfalder statskassen.

Afgifterne betales ved overførsel til den kompetente rets konto. Afgifter, der ikke overstiger 5 000 CZK, kan også betales ved hjælp af stempelmærker.

Hvilke afgifter skal betales?

Inden for rammerne af proceduren for småkrav er retsafgifterne underlagt de almindelige regler. Reglerne på dette område er de samme som dem, der gælder for de øvrige civile sager.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgifterne skal erlægges i form af et fast beløb, eller, hvis der er tale om afgifter beregnet på grundlag af en bestemt sum, en procentsats heraf. De procentvise afgifter svarer til det resultat, der fremkommer ved at gange afgiften med den gældende sats. De forskellige beløb fremgår af den tarif, der er optrykt som bilag til lov nr. 549/1991 Sb. om retsafgifter.

Inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure er det den grundlæggende regel om kravets størrelse, der er afgørende. I en civil sag, hvor der fremsættes et krav om betaling af et beløb, der ikke overstiger 20 000 CZK, beløber afgiften sig til 1 000 CZK.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis afgiften ikke betales ved indgivelse af stævningen (návrh na zahájení řízení), af appelskriftet (odvolání) eller af kassationsappelskriftet [dovolání til højesteret (Nejvyšší soud) eller kasační stížnost til den øverste forvaltningsdomstol (Nejvyšší správní soud)], opfordrer retten vedkommende til at betale afgiften inden for en nærmere angivet frist på mindst 15 dage. I undtagelsestilfælde kan retten fastsætte en kortere frist. Finder betaling ikke sted inden udløbet af den fastsatte frist, afslutter retten sagen. Betaling af retsafgifter efter fristens udløb tages ikke i betragtning.

Hvis appelretten efter at have modtaget appelskriftet konstaterer, at den skyldige afgift ikke er blevet betalt, pålægger den appellanten at betale den inden for en nærmere fastsat frist på mindst 15 dage. I undtagelsestilfælde kan appelretten fastsætte en kortere frist. Finder betaling ikke sted inden udløbet af den fastsatte frist, afslutter appelretten sagen. Betaling af retsafgifter efter fristens udløb tages ikke i betragtning. De samme regler gælder i kassationssager.

Når afgørelsen om at afslutte sagen som følge af manglende betaling af retsafgifter får retskraft, ophører forpligtelsen til at betale.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgifterne betales ved overførsel til den kompetente rets konto. Kontonummeret er angivet på den enkelte rets hjemmeside, som er tilgængelig via webportalen Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/. Afgifter på mindre end 5 000 CZK kan også betales ved hjælp af stempelmærker.

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse i spørgsmål vedrørende retsafgifternes størrelse, er den ret, der har saglig og stedlig kompetence til at behandle sagen i første instans.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Overførsel af beløbet til rettens bankkonto eller indlevering af stempelmærker til retten opfylder forpligtelsen til at betale retsafgifterne. Ingen andre dokumenter skal forelægges for den kompetente ret.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Tyskland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

De retsafgifter, der skal betales inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, er fastsat i lov om retsomkostninger (Gerichtskostengesetz — GKG).

Retten opkræver retsafgifterne ved hjælp af en dertil beregnet faktura (Gerichtskostenrechnung). Afgifterne forfalder til betaling, når anmodningen modtages, men retssagens videre forløb afhænger ikke af, at afgifterne betales.

For betaling af afgifterne hæfter ud over sagsøgeren også eventuelle personer, som retten har pålagt dette, eller som har påtaget sig at afholde dem som led i et forlig.

Hvilke afgifter skal betales?

De konkrete afgifter er fastsat i et bilag til Kostenverzeichnis — KV-GKG. Det fremgår af punkt 1210 i KV-GKG, at der gælder en afgiftssats på 3,0 inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure. Hvis retssagen afsluttes før tid, nedsættes afgiften til en afgiftssats på 1,0 (jf. punkt 1211 i KV-GKG).

Afgiftsbeløbet afhænger af sagens værdi, der som regel svarer til størrelsen det krav, der rejses.

Hvor meget skal jeg betale?

Der pålægges følgende afgifter:

Værdi op til
EUR

3,0
EUR

1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Ud over afgifterne skal der eventuelt også afholdes udgifter til eksempelvis forkyndelser, vidner, sagkyndige og tolke.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

I tilfælde af manglende betaling inddriver retten retsafgifterne.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling kan ske ved overførsel til den konto, der er angivet på fakturaen. Sagsnummeret skal angives.

a) Bankoverførsel

Der kan betales via bankoverførsel.

b) Kreditkort

Det er ikke muligt at betale med kreditkort.

c) Direkte debitering af sagsøgerens bankkonto (per Lastschrift).

Det er ikke muligt at betale via direkte debitering af en bankkonto (Bankeinzug).

d) Andet (specificeres):

Der er ikke andre muligheder for betaling.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Sagens videre forløb afhænger ikke af betalingen.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Estland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Ved indgivelse af en anmodning til en estisk ret inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, skal der betales en afgift i samme størrelsesorden som den, der gælder for tilsvarende nationale retssager. Retsafgifter og andre omkostninger ved retssager er reguleret i lov om civil retspleje (tsiviilkohtumenetluse seadustik) og i told- og afgiftsloven (riigilõivuseadus). Retsafgifter og øvrige omkostninger ved en retssag kan kun betales ved bankoverførsel.

Hvilke afgifter skal betales?

Indgivelse af en anmodning medfører betaling af en afgift, der dækker omkostningerne ved sagen.

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelse af en anmodning til en estisk ret inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure skal der betales en afgift i samme størrelsesorden som den, der gælder for tilsvarende nationale retssager. Afgiftens størrelse afhænger af størrelsen af det fremsatte krav. Afgiften beløber sig f.eks. til 100 EUR for et krav på 500 EUR, 175 EUR for et krav på 1 000 EUR, 200 EUR for et krav på 1 500 EUR og 225 EUR for et krav på 2 000 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Afgiften skal betales på forhånd, når anmodningen indgives. Er afgiften ikke betalt, giver retten sagsøgeren mulighed for at betale afgiften inden for en af retten fastsat frist. Betales afgiften ikke inden for den således fastsatte frist, afviser retten anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgiften kan kun betales ved bankoverførsel. Kreditkort accepteres ikke. Alle betalinger til domstolene tilfalder statskassen.

Betales afgiften forud, bør det så klart som muligt angives i den relevante rubrik, hvilken sag betalingen vedrører. Hvis afgiften indbetales via en portal, f.eks. virksomhedsregistreringsportalen eller det offentlige elektroniske forvaltningssystem, vil den altid få tildelt et selvstændigt referencenummer, der er knyttet til den specifikke sag.

Yderligere oplysninger om konto- og referencenumre kan findes på Link åbner i nyt vinduedomstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Det er nødvendigt at give retten de relevante oplysninger, så den kan sikre sig, at afgiften er blevet indbetalt. Det drejer sig om følgende oplysninger: Navnet på den person, der har betalt afgiften, navnet på den bank, hvorfra betalingen hidrører, den konto, som beløbet er overført til, beløbets størrelse samt betalingsdatoen. Retten kan sikre sig, at betalingen er modtaget ad elektronisk vej, således at det ikke er nødvendigt at fremlægge dokumentation for betaling af afgiften. Retten kan dog anmode herom, hvis det er nødvendigt.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Irland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Del 9 i S.I. No. 22/2014 (District Court (Fees) Order 2014) vedrører betaling af retsafgifter for dokumenter, der er specifikke for småkravsproceduren. Del 2 i S.I. No. 22/2014 vedrører betaling af retsafgifter i civilsager ved distriktsdomstolen og retsafgifter, som er fælles for begge områder.

Link åbner i nyt vindueCourts Service Online har også for nylig indført onlinetjenester, der gør det muligt at oprette, gennemgå, betale for og fremsætte krav, herunder småkrav, ved oprettelse af en konto. Systemet er tilgængeligt for alle enkeltpersoner og advokatfirmaer.

Hvilke afgifter skal betales?

Der skal betales afgifter til registratoren for småkrav i forbindelse med anmodninger om indledning af småkravsproceduren:

 1. ved indgivelse af den oprindelige anmodning
 2. ved indgivelse af en indsigelse med et modkrav
 3. *** ved indgivelse af en begæring om ophævelse af dom
 4. *** ved indgivelse af en klageskrivelse til distriktsdomstolen
 5. *** ved udstedelse af en indkaldelse i form af en Subpoena Ad Testificandum eller Duces Tecum (vidneindkaldelse).

*** Disse dokumenter fremgår ikke af del 9 i S.I. No. 22/2014, men er angivet i del 2 i S.I. No. 22/2014.

Hvor meget skal jeg betale?

Dokument

1)

Afgift

2)

Dokument, der skal stemples

3)

Ved indgivelse af en anmodning til registratoren for småkrav

25,00 EUR

Anmodningen eller retsafgiftskortet

Ved indgivelse af en indsigelse med et modkrav til registratoren for småkrav

25,00 EUR

Indsigelsen eller retsafgiftskortet

Ved indgivelse af en begæring om ophævelse af dom

15,00 EUR

Begæringen eller retsafgiftskortet

Ved indgivelse af en klageskrivelse til distriktsdomstolen

25,00 EUR

Klageskrivelsen eller retsafgiftskortet

Ved udstedelse af en indkaldelse i form af en Subpoena Ad Testificandum eller Duces Tecum (vidneindkaldelse)

15,00 EUR

Den oprindelige indkaldelse

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en anmodning, returneres dokumentet til sagsøgeren med en betalingsanmodning.

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en indsigelse med et modkrav, undersøges dokumentet med henblik på at konstatere, om sagsøgte har et gyldigt modkrav. Hvis svaret herpå er JA, returneres dokumentet til sagsøgte med en betalingsanmodning. Hvis svaret herpå er NEJ, returneres dokumentet til sagsøgte med en forklaring på, hvorfor der ikke er tale om et gyldigt modkrav. Der udleveres en ny indsigelsesformular til sagsøgte, som denne skal udfylde og sende til registratoren for småkrav.

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en begæring om ophævelse af dom inden for den gældende frist, underrettes retsformanden herom på datoen for anmodningen. Der kan udstedes en kendelse om, at fogeden skal fuldbyrde den oprindelige udeblivelsesdom. .

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en klageskrivelse til distriktsdomstolen, fremsendes sagen ikke til distriktsdomstolen. Der kan udstedes en kendelse om, at fogeden skal fuldbyrde den oprindelige kendelse.

Hvis retsafgiften ikke betales i forbindelse med indgivelsen af en indkaldelse i form af en Subpoena Ad Testificandum eller Duces Tecum (vidneindkaldelse), er indkaldelsen ugyldig.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgifter kan betales ved ethvert stempelkontor hos en distriktsdomstol med en af følgende metoder:

kontantbetaling eller check/postanvisning/bankanvisning udstedt til kontorchefen

Afgifter kan også betales ved at sende en check/postanvisning/bankanvisning udstedt til kontorchefen til det relevante distriktsdomstolskontor.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betalingen foretages på stempelkontoret hos distriktsdomstolen, beholdes den udleverede kvittering, og det eller de stemplede dokumenter indgives til registratoren for småkrav.

Når betalingen foretages ved at sende en check, postanvisning eller bankanvisning udstedt til kontorchefen, beholdes en kopi af betalingsmetoden og den oprindelige attest for forsendelsen. Den fungerer som dokumentation, hvis retten kræver bevis for betaling.

Når kontoret for småkrav modtager betaling for et dokument, stempler kontoret dokumentet og gemmer kvitteringen for det betalte gebyr.

Sidste opdatering: 07/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Grækenland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Den europæiske småkravsprocedure har til formål at forenkle og fremskynde behandlingen af retstvister vedrørende mindre beløb i grænseoverskridende sager inden for EU og nedbringe omkostningerne for medlemsstaterne.

Hvilke afgifter skal betales?

Ved indgivelse af en anmodning inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure skal der betales en retsafgift, der udgør en (beskeden) procentdel af det beløb, som fordringshaveren kræver betalt. Denne afgift skal betales på det tidspunkt, hvor anmodningen indgives.

Hvor meget skal jeg betale?

Beløbet fastsættes af retten under hensyn til størrelsen af det krav, som sagsøgeren har fremsat. Har sagsøgeren eksempelvis fremsat et krav på betaling af 5 000 EUR, vil retsafgiften beløbe sig til ca. 65 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Såfremt retsafgiften ikke betales rettidigt, kan retten enten a) fastsætte en frist for sagsøgerens fremlæggelse af bevis for betaling af retsafgifterne, eller b) afvise anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Som regel betales retsafgifter kontant til finansministeriet. På dommerkontorerne kan man få vejledning om den nærmere fremgangsmåde. Det er (på nuværende tidspunkt) ikke muligt at betale retsafgiften ved hjælp af et kreditkort eller ved bankoverførsel.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Finansministeriets kvittering for betaling af retsafgiften vedlægges sagens akter sammen med anmodningen.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Spanien

Parterne i en retssag, der følger den europæiske småkravsprocedure, skal ikke betale retsafgifter.

Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Kroatien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis retsafgifterne ikke betales rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Spørgsmålet om retsafgifter er i Kroatien reguleret i lov nr. 118/18 om retsafgifter (Zakon o sudskim pristojbama) og i bekendtgørelsen om samme (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Det fremgår af artikel 5 i lov om retsafgifter, at de afgifter, der er fastsat i tariffen, skal betales kontant, elektronisk eller i form af stempelmærker.

Er der tale om processkrifter, der indgives i elektronisk form via retternes it-system, skal halvdelen af det i tariffen fastsatte beløb indbetales ved processkriftets indgivelse.

Hvis retten meddeler sin afgørelse i elektronisk form via det interne it-system, er det kun halvdelen af det i tariffen fastsatte beløb, der skal betales, såfremt det sker inden tre dage efter afgørelsens meddelelse.

Hvilke afgifter skal betales?

Retsafgifter skal betales i alle civil- og handelsretlige sager, bortset fra procesdeltagere, der nyder godt af en fritagelse i henhold til artikel 11 i lov om retsafgifter. Følgende procesdeltagere er fritaget for betaling af retsafgift:

 1. staten og de decentrale statslige myndigheder,
 2. personer og organer, der udøver offentlige myndighedsbeføjelser på de sagsområder, der falder ind under udøvelsen af disse beføjelser,
 3. arbejdstagere i arbejdsretlige tvister, der udspringer af deres ansættelsesforhold,
 4. tjenestemænd og offentligt ansatte i disciplinærsager,
 5. personer, der oppebærer invalidepension på grund af deres deltagelse i den kroatiske uafhængighedskrig og personer med handicap, der kan forevise dokumentation herfor udstedt af den relevante myndighed,
 6. enker efter, børn af og slægtninge til soldater, der er blevet dræbt, meldt savnet eller deporteret i forbindelse med den kroatiske uafhængighedskrig mod forevisning af behørig dokumentation for deres status,
 7. enker efter, børn af og slægtninge til personer, der er blevet dræbt, meldt savnet eller deporteret i forbindelse med den kroatiske uafhængighedskrig mod forevisning af behørig dokumentation for deres status,
 8. flygtninge, fordrevne og hjemvendte mod forevisning af behørig dokumentation for deres status,
 9. kontanthjælpsmodtagere,
 10. diverse humanitære og almennyttige organisationer,
 11. børn i sager om betaling af børnebidrag,
 12. sagsøgere i fadderskabssager, herunder sager, hvor der er nedlagt påstand om betaling af udgifter i forbindelse med graviditet og fødsel uden for ægteskab,
 13. umyndige, der fører en sag om generhvervelse af deres rets- og handleevne,
 14. mindreårige, der søger rettens tilladelse til at indgå ægteskab,
 15. parter i sager om forældremyndighed og samværsret,
 16. sagsøgere i tvister vedrørende ret til diverse sociale ydelser, såsom pension, sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse,
 17. sagsøgere i sager, der anlægges til prøvelse af endelige forvaltningsakter, der angiveligt krænker deres grundlovssikrede rettigheder,
 18. skadelidte i sager om erstatning for miljøforurening,
 19. fagforeninger og fagforeningsrepræsentanter i kollektive arbejdskonflikter,
 20. forbrugere, der er erklæret personligt konkurs,
 21. andre personer og organer, hvor dette er foreskrevet i speciallovgivningen,

Et fremmed land er fritaget for at betale retsafgifter, hvis det er fastsat i en international overenskomst eller fremgår af en bilateral aftale.

Er der tvivl om, hvorvidt en sådan aftale foreligger, indhenter retten en udtalelse fra justitsministeriet.

Fritagelsen fra punkt 10 gælder for humanitære organisationer, der er godkendt af socialministeriet.

Fritagelse for betaling af retsafgifter gælder ikke for kommunale organer og myndigheder, medmindre de i kraft af en særlov har fået tillagt kompetence til udøvelse af offentlig myndighed.

Følgende retsafgifter skal betales inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure:

 • ved indgivelse af en anmodning (stævning) er det sagsøger, der betaler,
 • ved indgivelse af et svarskrift er det sagsøgte, der betaler,
 • det er sagsøger, der betaler for en retsafgørelse,
 • ved indgivelse af en ankestævning er det appellanten, der betaler,
 • ved indgivelse af et fakultativt svarskrift er det ophavsmanden, der betaler.

Hvor meget skal jeg betale?

I. Ved indgivelse af en anmodning, fremsættelse af et modkrav, afsigelse af en dom eller fremsættelse en indsigelse mod et betalingspåkrav afhænger retsafgiften af sagens værdi (kun hovedfordringen uden renter og omkostninger tages i betragtning), idet følgende skala finder anvendelse:

Mere end

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Hvis sagens værdi overstiger 15 000,00 HRK, udgør afgiften 500,00 HRK forhøjet med et beløb svarende til 1 % af differencen over 15 000,00 HRK, dog maksimalt 5 000,00 HRK.

II. Ved indgivelse af svarskrift og duplik udgør afgiften halvdelen af det i punkt I nævnte beløb.

III. Ved iværksættelse af en appelsag udgør afgiften det dobbelte af det i punkt I nævnte beløb.

IV. Hvis der indgås et forlig, mens sagen verserer, skal der ikke betales retsafgift.

Hvad sker der, hvis retsafgifterne ikke betales rettidigt?

Hvis parten ikke betaler retsafgiften inden for den fastsatte frist eller undlader at underrette retten herom inden for samme frist, forlænger retten fristen med 15 dage, og såfremt betaling fortsat ikke finder sted, oversender retten kravet til fogedretten med henblik på tvangsfuldbyrdelse efter de almindelige regler.

Det fremgår af artikel 28 i lov om retsafgifter, at retten først opfordrer den afgiftspligtige til at betale afgiften inden for en frist på tre dage. Hvis parten ikke efterkommer opfordringen, eller vedkommende ikke var til stede, da den processuelle handling, der ligger til grund for betalingsforpligtelsen, blev foretaget, træffer retten en afgørelse, hvorved den pågældende tilpligtes at betale en yderligere afgift på 100 HRK.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifter skal betales kontant eller i form af stempelmærker, der er udstedt af Republikken Kroatien, eller ad elektronisk vej.

Afgifterne kan betales kontant på dommerkontoret (rettens regnskabsafdeling), der er forpligtet til inden fem dage efter indbetalingen at overføre beløbet til domstolsstyrelsen.

Retsafgiften kan betales ved hjælp af stempelmærker, når beløbet ikke overstiger 100 HRK.

Oplysninger om, hvordan retsafgifterne kan betales, kan findes på rettens eller dommerkontorets hjemmeside.

Retsafgifterne kan indbetales til statskassen via en bank eller et postkontor.

Hvis retsafgifterne indbetales fra udlandet skal følgende oplysninger anføres:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Kontonummer (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Referencenummer: 5045-20735-OIB (eller et andet nummer, ved hjælp af hvilket indbetaleren kan identificeres).

Modtager: Republikken Kroatiens finansministerium via handelsretten i Zagreb.

I meddelelsen angives "retsafgifter i forbindelse med sag ___" (sagsnummer eller angivelse af formålet med betalingen, f.eks. "retsafgifter for anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav").

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betaling har fundet sted, fremsendes en kvittering herfor til den kompetente ret. På kvitteringen skal sagsnummeret være angivet (hvis dette er kendt). Hvis den europæiske betalingspåkravsprocedure befinder sig på sit indledende stadium, skal anmodningen vedlægges en kvittering for indbetaling af retsafgiften.

Parterne fremsender i almindelighed deres dokumenter til retten pr. brev (ved anbefalet brev eller almindelig post) eller i elektronisk form i overensstemmelse med de særlige bestemmelser om benyttelse af domstolenes it-system.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Italien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Den ordning, der gælder for betaling af sagsomkostninger, er fastsat i de gældende retsforskrifter og administrative bestemmelser vedrørende retsafgifter (dekret nr. 115 af 30. maj 2002).

Hvilke afgifter skal betales?

I civile sager afholder hver part omkostningerne i forbindelse med sine processkrifter og omkostningerne i forbindelse med de processkridt, der er nødvendige for at gennemføre sagen, hvis loven eller retten kræver det, jf. artikel 8 i dekret nr. 115/2002.

I civile sager drejer det sig om følgende omkostninger:

 • den faste retsafgift (contributo unificato)
 • forkyndelsesgebyr (spese di notifica)
 • kopieringsgebyr (diritti di copia)

Hvor meget skal jeg betale?

De beløb, der skal betales, er fastsat i henholdsvis artikel 13 og 30 i dekret nr. 115/2002 for så vidt angår den faste retsafgift og det faste gebyr for forkyndelser, der foretages på rettens foranledning.

Kopieringsgebyret er fastsat i artikel 267 ff. i dekret nr. 115/2002, og der findes en oversigt herover i tabel nr. 6, 7 og 8 i bilaget til samme dekret.

Det fremgår af artikel 46 i lov nr. 374/1991 om fredsdommere (legge 374/1991, istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace), at det kun er den faste afgift, der skal betales for krav og foranstaltninger på maksimalt 1 033 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

I tilfælde af manglende betaling udsteder retten eller et inkassofirma (der er indgået en aftale desangående med selskabet Equitalia Giustizia s.p.a) et betalingspåkrav indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for, at den pågældende kan betale den faste afgift, jf. artikel 248 i dekret nr. 115/2002.

Såfremt enten kopieringsgebyret eller det i artikel 30 i dekret nr. 115/2002 fastsatte beløb ikke betales, kan retten afvise at modtage processkriftet, jf. artikel 285 i dekret nr. 115/2002).

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvis betalingen foretages i Italien: ved hjælp af girokort, model F23 (c/c postale, Mod. F23), eller stempelmærker (bolli), der kan købes i kiosker eller andre autoriserede salgssteder.

Hvis betalingen foretages i udlandet: Bankoverførsel (bonifico bancario)

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betalingen er foretaget, fremlægges kvitteringen for retten.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Cypern

I Cypern er den procedurebekendtgørelse, hvorved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007, af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure er sat i kraft, procedurebekendtgørelse af 2008 vedrørende den europæiske småkravsprocedure, der har fundet anvendelse siden den 1. januar 2009.

Sidste opdatering: 08/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Letland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Det fremgår af Link åbner i nyt vindueartikel 33 i lov om civil retspleje (Civilprocesa likums), at der er følgende omkostninger forbundet med at føre en retssag i Letland:

1) statsafgift (valsts nodeva)

2) administrationsgebyrer til rettens sekretariat (kancelejas nodeva)

3) udgifter til sagens behandling (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Ethvert processkrift, der indgives til en domstol — såsom en stævning, et svarskrift, en anmodning fra tredjemand om at indtræde i sagen, en begæring, der fremsættes i en sag, der ikke har karakter af et tvistemål, samt enhver anden begæring som omhandlet i Link åbner i nyt vindueretsplejelovens artikel 34 — medfører en pligt til at betale en statsafgift.

Der betales således administrationsgebyrer:

 1. for udstedelse af en bekræftet genpart af et processkrift samt for genudstedelse af en retsafgørelse eller dom afsagt af en domstol: 7,11 EUR
 2. for udstedelse af en attest: 2,85 EUR
 3. for udstedelse af en genpart af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget: 14,23 EUR
 4. for attestering af, at en retsafgørelse er trådt i kraft, hvis den skal forelægges for udenlandske myndigheder: 4,27 EUR
 5. for indkaldelse af vidner: 4,27 EUR pr. person.
Udgifterne til sagens behandling omfatter:
 1. skyldige beløb til vidner og sagkyndige
 2. udgifter til afhøring af vidner eller gennemførelse af kontrol på stedet
 3. udgifter til eftersøgning af sagsøgte
 4. omkostninger ved en fogedforretning
 5. udgifter til forkyndelse og oversættelse af stævninger og andre processkrifter
 6. udgifter til annoncering i dagblade
 7. udgifter til sikrende retsmidler og sikkerhedsstillelse.

Det er ikke muligt at betale statsafgiften elektronisk.

Hvilke afgifter skal betales?

Når der indledes en småkravsprocedure, skal der betales en statsafgift.

Der skal betales administrationsgebyrer for udstedelse af en bekræftet genpart af et processkrift, for genudstedelse af en retsafgørelse eller dom afsagt af en domstol, for udstedelse af en attest, for udstedelse af en genpart af et tvangsfuldbyrdelsesdokument, for attestering af, at en retsafgørelse er trådt i kraft, hvis den skal forelægges for udenlandske myndigheder, og for indkaldelse af vidner.

Der skal betales udgifter til sagens behandling, der omfatter skyldige beløb til vidner og sagkyndige, udgifter til afhøring af vidner eller gennemførelse af kontrol på stedet, udgifter til eftersøgning af sagsøgte, omkostninger ved en fogedforretning, udgifter til forkyndelse og oversættelse af stævninger og andre processkrifter, udgifter til annoncering i dagblade og udgifter til sikrende retsmidler og sikkerhedsstillelse.

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelse af stævningen skal der betales en statsafgift på 15 % af sagens værdi, dog mindst 71,41 EUR. Krav om underholdsbidrag til et barn eller en forælder er ikke underlagt betaling af en sådan afgift.

Den part, der ikke får medhold i sagen, pålægges at betale de omkostninger, som modparten har afholdt. Hvis sagsøgeren kun får delvist medhold i sagen, tilkendes han et beløb, der svarer til den del af hans påstand, som han har fået medhold i, og sagsøgte tilkendes et beløb, der svarer til den del af sagsøgerens påstand, som retten har forkastet. Statsafgiften tilbagebetales ikke, såfremt der rejses en tillægssag (blakus sūdzība), eller der indgives en begæring om genoptagelse af sagen eller om fornyet prøvelse efter en udeblivelsesdom.

Hvis sagsøgeren hæver sagen, skal han godtgøre sagsøgte de omkostninger, som han har afholdt. I så fald pålægges sagsøgte ikke at betale nogen af sagsøgerens omkostninger. Hvis sagsøger imidlertid frafalder sit krav, fordi sagsøgte frivilligt opfylder det, mens sagen verserer, pålægger retten — efter sagsøgerens anmodning — sagsøgte at betale sagens omkostninger.

Hvis sagen afvises, pålægger retten – efter sagsøgtes anmodning – sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

Hvis sagsøgeren har fået fri proces, kan sagsøgte pålægges at betale sagsomkostninger til staten svarende til den del af kravet, som sagsøgeren har fået medhold i.

Der betales således administrationsgebyrer:

 1. for udstedelse af en bekræftet genpart af et processkrift samt for genudstedelse af en retsafgørelse eller dom afsagt af en domstol: 7,11 EUR
 2. for udstedelse af en attest: 2,85 EUR
 3. for udstedelse af en genpart af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget: 14,23 EUR
 4. for attestering af, at en retsafgørelse er trådt i kraft, hvis den skal forelægges for udenlandske myndigheder: 4,27 EUR
 5. for indkaldelse af vidner: 4,27 EUR pr. person.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis anmodningen ikke er vedlagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter, sætter retten sagen i bero og fastsætter en frist for at afhjælpe manglerne, jf. Link åbner i nyt vindueretsplejelovens artikel 133.

Hvis sagsøgeren overholder fristen, anses anmodningen for at være indgivet på den oprindelige dato.

I modsat fald anses den for at være en nullitet og returneres til sagsøgeren.

Dette er ikke til hinder for, at sagsøgeren på ny indgiver anmodningen til retten i overensstemmelse med den almindelige lovbestemte procedure.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Statsafgiften og administrationsgebyret kan betales ved bankoverførsel til statskassen (Valsts kase). Udgifter til sagens behandling kan betales ved indbetaling til den konto, der tilhører domstolsstyrelsen (Tiesu administrācija).

Gebyr for en domstols varetagelse af retslige skridt (statsafgift) (Link åbner i nyt vindueartikel 34 i den civile retsplejelov, med undtagelse af stk. 6):

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis statsafgiften betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Statsafgiften for udstedelse af et betalingspåkrav eller et andet fuldbyrdelsesgrundlag (Link åbner i nyt vindueretsplejelovens artikel 34, stk. 6) betales således:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis statsafgiften betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Administrationsgebyrer (Link åbner i nyt vindueartikel 38 i den civile retsplejelov):

Administrationsgebyrer ved en domstol:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV39TREL1060190911100

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis administrationsgebyret betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Omkostningerne ved sagens behandling (Link åbner i nyt vindueartikel 39 i den civile retsplejelov):

Til distrikts- og byretter (rajona/pilsētas tiesas) samt regionale retter (apgabaltiesas):

Modtager: Tiesu administraācija

Registreringsnummer: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Navn på modtagers bank: Valsts kase

BIC-kode: TRELLV22

Nærmere oplysninger: kode 21499 samt oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis omkostningerne ved sagens behandling betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Anmodningen skal være bilagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter.

Sidste opdatering: 23/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Litauen

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Ved indledningen af den europæiske småkravsprocedure skal der betales stempelafgift, jf. artikel 80, stk. 1, første afsnit, i den civile retsplejelov.

Det fremgår af regeringens bekendtgørelse nr. 1240 af 27. oktober 2001 om beregning, betaling, tildeling og tilbagebetaling af stempelafgifter, at betaling af sådanne afgifter også kan ske elektronisk.

Hvilke afgifter skal betales?

Stempelafgiftens størrelse er angivet nedenfor.

Hvor meget skal jeg betale?

Stempelafgiften udgør 3% af kravets værdi, dog mindst 50 litas. Såfremt processkrifterne og de dertil hørende bilag kun sendes til retten ad elektronisk vej, udgør stempelafgiften kun 75% af ovennævnte beløb, dog mindst 10 litas.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Anmodningen skal være vedlagt de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren påberåber sig til støtte for sin påstand, samt kvittering for, at stempelafgiften er betalt.

Hvis stempelafgiften ikke er betalt, indrømmer retten sagsøger en passende frist på mindst syv dage, inden for hvilken han skal erlægge afgiften. Rettens afgørelse herom skal fremsendes til sagsøger senest den første arbejdsdag efter, at den blev truffet.

Hvis den part, der har indgivet processkriftet, efterkommer rettens anvisninger og afhjælper manglen inden fristens udløb, anses processkriftet for at være indgivet på det tidspunkt, hvor det blev modtaget i retten. I modsat fald anses processkriftet for at være en nullitet, og retten træffer senest fem dage efter fristens udløb en afgørelse om at sende det og de medfølgende bilag tilbage til afsenderen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Stempelafgiften indbetales på den konto for indtægter, som føres af statsskatteinspektoratet (Valstybinės mokesčių inspekcijos), der henhører under Finansministeriet, idet betalingsmåden er valgfri (netbank, kontantbetaling, overførsel eller andet).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Beviset for, at stempelafgiften er betalt, kan bestå i en betalingsanvisning eller et andet dokument, der viser, at betaling har fundet sted. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

 1. indbetalerens navn, efternavn og personnummer (eller firmanavn og registreringsnummer, hvis det drejer sig om en juridisk person)
 2. modpartens (sagsøgte, debitor etc.) navn, efternavn og personnummer (eller firmanavn og registreringsnummer, hvis det drejer sig om en juridisk person)
 3. betalingsdatoen
 4. referencenummer
 5. beløbets størrelse
 6. formålet med betalingen (med angivelse af, at der er tale om betaling af stempelafgift, og af navnet på den ret, hvor sagen er anlagt).

Hvis stempelafgiften indbetales af en repræsentant for parten i sagen (en advokat, en juridisk rådgiver eller en anden befuldmægtiget), skal betalingsanvisningen eller andre dokumenter, der bekræfter betalingen, ud over ovennævnte oplysninger indeholde den pågældendes navn, efternavn og personnummer (eventuelt firmanavn og registreringsnummer, hvis det drejer sig om en juridisk person).

Hvis stempelafgiften betales elektronisk, skal der ikke forevises nogen kvittering.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Luxembourg

Hvilke afgifter skal man betale?

Der er ingen faste udgifter forbundet med at indbringe en tvist for en civil domstol med undtagelse af gebyrer til fogeder og advokatsalærer. Som udgangspunkt betales der ikke retsafgift i civile retssager. Efter domsafsigelsen kan der påløbe omkostninger til fuldbyrdelse af dommen efter begæring fra den part, der har fået medhold i sagen.

Sidste opdatering: 02/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Ungarn

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

De regler om retsafgifter, der finder anvendelse på sager, der indledes i Ungarn med henblik på at få opfyldt et mindre krav på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure, er fastsat i lov nr. XCIII af 1990 om retsafgifter. Ifølge disse regler er det kravets værdi på tidspunktet for sagens anlæggelse, der er afgørende: Der skal betales en afgift på 6% af denne værdi, enten ved at købe et stempelmærke på posthuset, eller ved at betale beløbet til skattevæsenet. Afgiften kan ligeledes betales ved overførsel til skattevæsenet

Hvilke afgifter skal betales?

Afgiften skal betales ved sagens anlæg.

Hvor meget skal jeg betale?

Hvis der er tale om et pengekrav, udgør afgiften 6% af det fremsatte krav, eksklusiv renter og omkostninger, eller af et anslået beløb, hvis der er tale om et krav på andet end penge, dog mindst 15 000 HUF. Er der tale om et krav i fremmed valuta, skal afgiften beregnes på grundlag af kravets modværdi i ungarske forint (HUF), idet centralbankens gennemskurs den dag, kravet blev fremsat, lægges til grund for beregningen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Har sagsøgeren ikke betalt afgiften ved sagens anlæg, opfordrer retten ham til at betale beløbet. Hvis sagsøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, afviser retten anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

 1. Sagsøger kan betale retsafgiften ved hjælp af stempelmærker. Stempelmærker kan købes på posthuset. Når retsafgiften betales ved hjælp af stempelmærker, rundes beløbet ned til nærmeste hundrede, hvis beløbet ender på et tal, der er mindre end 50, og op til det nærmeste hundrede, hvis det ender på et tal, der er højere end 50.
 2. Sagsøgeren kan også lade skattevæsenet beregne og opkræve retsafgiften. I så fald skal han indsende en kopi af sin anmodning til skatteforvaltningen og derefter betale afgiften via den betalingsanvisning, som skatteforvaltningen tilstiller ham, eller ved at overføre beløbet til forvaltningens bankkonto, eventuelt ved hjælp af et kreditkort. Anmodningen herom kan rettes til enhver regional skatteforvaltning, herunder den i Budapest, der henhører under de statslige told- og afgiftsmyndigheder.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

 1. Hvis der betales med stempelmærker, skal de klæbes på anmodningen, som så indgives til retten. Det er ikke tilladt at ændre stempelmærket eller skrive noget på det.
 2. Hvis man lader skattevæsenet opkræve beløbet, attesterer skatteforvaltningen på anmodningen, at den beregner og opkræver beløbet, hvorefter anmodningen indgives til retten.
Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Malta

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Inden for rammerne af denne procedure skal følgende afgifter betales:

Tarif A i den anden tabel i den sekundære lovgivning nr. 380.01 om regler for mindre krav.

Artikel 2 i tarif B i kapitel 12 i Maltas love, lov om civil retspleje.

Administrationsomkostninger til rettens sekretariat kan ikke betales ad elektronisk vej.

Hvilke afgifter skal betales?

Formular A - anmodningsformular

Formular C - svarformular

Formular D - attest vedrørende en retsafgørelse, der er truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure

Hvor meget skal jeg betale?

Formular A - anmodningsformular: 40,00 EUR til dommerkontoret og 7,20 EUR for at forkynde anmodningen for hver af de sagsøgte.

Formular C - svarformular: 25,00 EUR til dommerkontoret og 7,20 EUR for forkyndelsen.

Formular D - attest vedrørende en retsafgørelse, der er truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure: 20,00 EUR til dommerkontoret

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Formularen vil først blive behandlet efter, at indbetalingen har fundet sted.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifterne kan betales til følgende bankkonto:

Kontohavers navn:

MALTAS FINANSMINISTERIUM

IBAN-nummer (international bankkonto)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationalbankens reference

BANKKODE 01100

Kontonummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC-/SWIFT-kode

MALTMTMT

Bankens navn

MALTAS CENTRALBANK

Bankens adresse

CASTILLE-Pladsen

Valletta

ΜΑLTA

Valuta

EUR

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Fremvise en kvittering fra den bank, hvor transaktionen blev gennemført.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Nederlandene

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Anmodninger, der indgives inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Link åbner i nyt vinduenr. 861/2007, der trådte i kraft den 1. Januar 2009], indgives ved hjælp af formular A og sendes til den kompetente ret i overensstemmelse med de almindelige kompetenceregler. Den europæiske småkravsprocedure har til formål at forenkle og fremskynde behandlingen af grænseoverskridende tvister, når kravet ikke overstiger 5 000 EUR. Forordningen gælder for alle EU-medlemsstater undtagen Danmark.

Den europæiske småkravsprocedure kan benyttes af parterne i en retssag som et alternativ til de procedurer, der gælder efter medlemsstaternes lovgivning. En retsafgørelse, der træffes inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat, uden at der kræves et yderligere eksekutionsfundament, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Der findes standardformularer på alle EU-sprog til brug for småkravsproceduren. Proceduren indledes ved at udfylde formular A. Alle relevante dokumenter, såsom kvitteringer og fakturaer, skal vedlægges formularen.

Fuldbyrdelse i en anden medlemsstat kan kun nægtes, hvis retsafgørelsen er uforenelig med en anden dom afsagt i den anden medlemsstat vedrørende de samme parter. Fuldbyrdelsen sker i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer i den medlemsstat, hvor dommen fuldbyrdes.

Hvilke afgifter skal betales?

Afgiftens størrelse afhænger af kravets størrelse. Se også: Hvor meget skal jeg betale?

Hvor meget skal jeg betale?

Følgende retsafgifter er gældende i 2019:

Kravets størrelse

Administrationsgebyr for juridiske personer

Administrationsgebyr for fysiske personer

Administrationsgebyr for insolvente personer

Sager vedrørende et krav:

– af ubestemt størrelse

– på et beløb, der er mindre end eller lig med

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Sager vedrørende et krav, der overstiger

500 EUR, men som er mindre end eller lig med 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81EUR

Yderligere oplysninger findes på følgende websteder: Link åbner i nyt vindueRechtspraak.nl og Link åbner i nyt vindueRaad voor Rechtsbijstand.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Retsafgiften skal betales forud. Hvis betaling ikke sker inden for en måned, afvises anmodningen af den kompetente ret, og sagen behandles ikke.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling kan ske ved overførsel (uanset om det er elektronisk eller ej).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Efter betalingen vil sagsøgte blive underrettet og bedt om at udfylde svarformularen.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Formular A

Link åbner i nyt vindueRechtspraak.nl

Link åbner i nyt vindueRetshjælpsrådet

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Østrig

Her kan du læse om de østrigske retsafgifter.

Indledning:

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt retsafgifterne?

Indledning:

I forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure benævnes det indledende processkrift i sagen en anmodningsformular - i østrigsk ret en stævning (Klage). I den østrigske lovgivning om retsafgifter er der ikke særlige bestemmelser om afgifter, der skal betales ved indgivelse af en sådan formular, idet det er de almindelige nationale bestemmelser om indgivelse af stævninger, der finder anvendelse. For anmodningsformularen og den efterfølgende procedure i første instans er det afgiftsklasse (TP 1) i retsafgiftsloven (Gerichtsgebührengesetzes - GGG), der finder anvendelse, idet den gælder for alle civile sager i Østrig.

Hvilke afgifter skal betales?

I sager, der vedrører krav i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure i første instans, finder afgiftsklasse 1 i retsafgiftsloven anvendelse, jf. bemærkning 1 (Anmerkung 1) til denne afgiftsklasse. Denne faste afgift skal betales, uanset om sagen føres til ende. Beløbet kan kun nedsættes i tilfælde af øjeblikkelig tilbagetrækning eller afvisning af kravet før forkyndelse for modparten (med en fjerdedel, jf. bemærkning 3 til TP 1 i GGG), eller hvis der indgås et retskraftigt forlig på første retsmøde (til halvdelen, jf. bemærkning 2 til TP 1 i GGG). I den østrigske retsorden skal der som udgangspunkt kun betales afgift ved indgivelsen af det indledende processkrift (i dette tilfælde kravet i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure) i civile sager i første instans. Der skal ikke betales retsafgifter for sagens videre behandling i første instans.

Det fremgår af § 2 Z.1 litra a) i GGG, at forpligtelsen til at betale retsafgift stiftes ved indgivelse (Einlangen) af kravet til retten inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure (og i tilfælde af en efterfølgende forøgelse af kravet, ved indgivelse af det relevante processkrift eller under retsmødet ved indførelse af en bemærkning herom i retsbogen eller i forbindelse med et forlig, der går ud over sagens genstand). Afgiften forfalder til betaling på dette tidspunkt. Senest på denne dato skal en eventuel anmodning om fritagelse for betaling heraf i forbindelse med bevilling af retshjælp ( Verfahrenshilfe) indgives, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Anmodninger om fornyet prøvelse efter forordningens artikel 18 er gratis.

Hvor meget skal jeg betale?

Beregningen af retsafgifterne i første instans afhænger af værdien af sagsgenstanden (kravets størrelse inklusiv en eventuel efterfølgende forøgelse) og antallet af parter. Til illustration gengives nedenfor afgiftsklasse 1 i GGG (pr. 1. august 2017, i sin helhed: Link åbner i nyt vindueGerichtsgebührengesetz):

Afgiftsklasse 1

Kravets værdi

Afgiftens størrelse

Op til

150 EUR

23 EUR

over

150 EUR til

300 EUR

45 EUR

over

300 EUR til

700 EUR

64 EUR

over

700 EUR til

2 000 EUR

107 EUR

over

2 000 EUR til

3 500 EUR

171 EUR

over

3 500 EUR til

7 000 EUR

314 EUR

over

7 000 EUR til

35 000 EUR

743 EUR

over

35 000 EUR til

70 000 EUR

1 459 EUR

over

70 000 EUR til

140 000 EUR

2 919 EUR

over

140 000 EUR til

210 000 EUR

4 380 EUR

over

210 000 EUR til

280 000 EUR

5 840 EUR

over

280 000 EUR til

350 000 EUR

7 299 EUR

over

350 000 EUR

1,2 % af det omtvistede beløb plus 3 488 EUR

Hvis der er flere end to parter, skal der eventuelt betales et tillæg i henhold til § 19a i GGG (på mellem 10 og 50 %).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Ved forsinket betaling forfalder et fast tillægsbeløb på for tiden (pr. 1. august 2017) 22 EUR til betaling i henhold til § 31i GGG. Den forsinkede betaling af retsafgiften har imidlertid ingen indflydelse på gennemførelsen af retssagen. Retssager er ikke afhængige af betaling af retsafgifter, idet sagen gennemføres på en fuldstændig uafhængig måde.

Rettens inddrivelse af retsafgifter er reguleret i lov om inddrivelse af afgifter (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Hvis retten som følge af manglende betaling ser sig nødsaget til at udstede et betalingspåkrav (eksekutionsfundament med henblik på inddrivelse af retsafgifter) i henhold til § 6a i GEG, skal der yderligere betales et rykkergebyr på for tiden 8 EUR (pr. 1. januar 2014).

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betalingsmåden er fastsat i § 4 i GGG. Ifølge denne bestemmelse kan afgifterne betales ved hjælp af hævekort med bankomatfunktion eller kreditkort, ved indbetaling eller overførsel til den kompetente rets konto eller ved kontant betaling på dommerkontoret. De relevante kontonumre findes påLink åbner i nyt vinduejustitsministeriets hjemmeside under fanebladet "domstole" (Gerichte).

Alle former for afgifter kan desuden betales via direkte debitering, hvis retten (eller det østrigske retssystem i almindelighed) har fået tilladelse til at trække retsafgifterne fra en konto, som debitor har angivet. Anmodningsformularen (inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure) skal i så fald indeholde oplysninger om den konto, som afgiften skal trækkes fra, samt en tilladelse til at debitere den pågældende konto (f.eks. ved at angive kortformen "Gebühreneinzug!" eller "AEV!"). Debitor kan også fastsætte et maksimumsbeløb, der kan trækkes fra vedkommendes konto, hvis han ønsker at indskrænke tilladelsen, jf. §§ 5 og 6 i opkrævningsbekendtgørelsen (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung).

Når et krav fremsættes inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure via den elektroniske retsportal (elektronischer Rechtsverkehr ERV), kan afgifterne kun betales ved direkte debitering. I så fald kan der ikke fastsættes noget maksimumsbeløb.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Hvis forbundsregeringens krav på betaling af retsafgifter hviler på indgivelsen af processkriftet - i dette tilfælde anmodningsformularen inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure -, og der ikke gives tilladelse til direkte debitering, skal processkriftet være vedlagt dokumentation for, at afgiften er blevet betalt (beløbet er blevet overført), jf. § 4 i GGG. Hvis betaling sker ved hjælp af et hævekort, et kreditkort, indbetaling eller overførsel til den kompetente rets konto, eller ved direkte debitering fra partens konto, underretter den kompetente statslige myndighed først efterfølgende retten om, at betalingen har fundet sted. Når det er påvist, at afgifterne (fuldt ud) er blevet betalt, er proceduren afsluttet.

Såfremt der er betalt for meget, kan det overskydende beløb kræves tilbagebetalt inden for en frist på fem år, jf. § 6c, stk. 1, Z 1 i GEG.

Sidste opdatering: 10/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Polen

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Spørgsmålet om retsafgifter i civile sager er reguleret ved lov af 28. juli 2005 om retsafgifter i civile sager, jf. lovtidende (Dziennik Ustaw) 2014, akt 1025. I princippet skal der betales retsafgift, hver gang der tages retlige skridt, herunder når der indgives en anmodning inden for rammerne af den procedure, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure.

Efter polsk lovgivning er der mulighed for at indgive en ansøgning om at blive fritaget for at betale retsafgifter, jf. afsnit IV i ovennævnte lov.

Hvilke afgifter skal betales?

Der skal betales en fast retsafgift ved indgivelse af anmodninger inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure.

Hvor meget skal jeg betale?

I en sag, der behandles inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, skal der betales en fast afgift på 100 PLN, jf. artikel 27 i loven om retsafgifter i civile sager. En retsafgift af samme størrelse skal ligeledes betales i forbindelse med en appel, jf. artikel 18, sammenholdt med artikel 27, i samme lov.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Det fremgår af artikel 1262 § 1, i den civile retsplejelov af 17. november 1964, jf. lovtidende nr. 43, akt 269, med senere ændringer, at retten afviser processkrifter, for hvilke der ikke er betalt afgift. Retsafgiften skal følgelig betales samtidig med anmodningens (stævningens) indgivelse, eller der skal fremlægges dokumentation for, at der er indgivet en ansøgning om fritagelse for retsafgifter.

Retsvirkningerne af manglende betaling af retsafgifter er bl.a. reguleret i Link åbner i nyt vindueartikel 130 og artikel Link åbner i nyt vindue1302 i retsplejeloven.

Hvis et processkrift (herunder en stævning) ikke kan behandles korrekt i tilfælde af manglende betaling af den skyldige retsafgift, opfordrer retsformanden (dommeren) i medfør af artikel 130 i den civile retsplejelov parten til at afhjælpe manglen inden for en frist på en uge, idet dokumentet ellers vil blive returneret. Hvis processkriftet blev indgivet af en person, der er bosiddende i udlandet, og som ikke har en repræsentant i Polen, fastsætter præsidenten (dommeren) en betalingsfrist på mindst en måned. Hvis afgiften ikke betales inden for den fastsatte frist, sender retten dokumentet tilbage til den pågældende part. Hvis afgiften derimod betales inden for fristen, får processkriftet retsvirkning fra den dato, hvor det blev modtaget.

Hvis en advokat, en juridisk rådgiver eller en patentagent indgiver et processkrift uden at betale den skyldige afgift (det være sig et fast beløb eller en procentdel af kravets størrelse), sendes dette processkrift tilbage, uden at parten opfordres til at betale afgiften, jf. artikel 1302 i retsplejeloven. Hvis afgiften imidlertid betales på behørig vis inden for en uge regnet fra datoen for meddelelsen af kendelsen om tilbagesendelse af dokumentet, får det retsvirkning fra tidspunkt, hvor det oprindeligt blev indgivet.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

De nærmere regler for betaling af retsafgifter er reguleret i justitsministeriets Link åbner i nyt vinduebekendtgørelse af 31. janvier 2006 om betaling af retsafgifter i civile retssager, jf. lovtidende nr. 27, akt nr. 199, der udmønter reglerne i ovennævnte lov om retsafgifter.

Retsafgifter i civile sager indbetales til den kompetente rets bankkonto (kontonummer mv. kan oplyses på dommerkontoret eller findes på rettens hjemmeside samt eventuelt på justitsministeriets hjemmeside).

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Efter retsafgiften er blevet betalt, og efter afhjælpning af en eventuel mangel behandler retten sagen på et ikke-offentligt retsmøde. Retten kan kun beramme et retsmøde i de tilfælde, der er angivet i forordning (EF) nr. 861/2007.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Rumænien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Proceduren er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure.

Den rumænske stempelafgiftsordning er reguleret i hastedekret nr. 80/2013, der har været gældende siden den 26. juni 2013. Denne retsakt blev vedtaget som følge af den ændring af den retlige ramme for civil retspleje, der fandt sted dels ved vedtagelsen af den civile retsplejelov, dels ændringerne af den civile lovbog, hvorved der blev oprettet nye organer.

Alle fysiske og juridiske personer har pligt til at betale stempelafgifter, der udgør betaling for de tjenester, der ydes af domstolene, samt af justitsministeriet og statsadvokaturen ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Stempelafgiften kan betales online i Rumænien, men det elektroniske betalingssystem er i øjeblikket ikke operationelt.

Hvilke afgifter skal betales?

Der skal betales stempelafgifter både i forbindelse med domme afsagt i første instans og i appelsager på de i loven fastsatte betingelser.

Fysiske personer kan efter ansøgning indrømmes nedsættelse af, fritagelse for eller afdragsvis betaling af stempelafgifter på de betingelser, der er fastsat i regeringens hastebekendtgørelse nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, som ændret og suppleret ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer. Juridiske personer kan opnå lempelser i forbindelse med betalingen af stempelafgifter på de betingelser, der er fastsat i artikel 42, stk. 2, i hastebekendtgørelse nr. 80/2013.

Hvor meget skal jeg betale?

For nuværende er den stempelafgift, der skal betales ved indgivelse af en anmodning, beregnet således i artikel 3, stk. 1, i hastebekendtgørelse nr. 80/2013:

 1. op til 500 lei — 8%, men ikke under 20 lei
 2. fra 501 lei til 5 000 lei — 40 lei + 7% af det beløb, der overstiger 500 lei
 3. fra 5 001 lei til 25 000 lei — 355 lei + 5% af det beløb, der overstiger 5 000 lei

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Ifølge bestemmelserne i regeringens hastebekendtgørelse nr. 80/2013 skal stempelafgiften betales forud. Har sagsøgeren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at betale afgiften ved udløbet af den frist, der er fastsat i loven eller af retten, afvises anmodningen under henvisning til, at den ikke er forsynet med et stempel, eller at afgiften ikke er betalt på behørig vis. Hvis sagsøgeren har fået afslag på sin ansøgning om fritagelse for betaling af stempelafgift, og han ikke har betalt afgiften inden for den af retten fastsatte frist og således ikke har indsendt en kvittering, afviser retten desuden anmodningen med den begrundelse, at den ikke forsynet med et stempel.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Stempelafgiften indbetales af den afgiftspligtige enten kontant, ved bankoverførsel eller online til en konto benævnt "stempelafgifter, herunder hidrørende fra domstolene", der er adskilt fra de øvrige indtægter, der indgår i det lokale budget hos den forvaltningsmyndighed, der er beliggende på det område, hvor den fysiske person har bopæl eller opholder sig, eller den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Den afgiftspligtige afholder omkostningerne ved overførsel af beløbet.

Hvis den afgiftspligtige hverken har bopæl, ophold eller vedtægtsmæssigt hjemsted i Rumænien, skal stempelafgiften indbetales til den forvaltningsmyndighed, der er beliggende i den retskreds, hvor sagen er anlagt, idet beløbet indgår i denne myndigheds budget.

Stempelafgifter kan indbetales kontant til ovennævnte myndigheders skatteforvaltning.

Stempelafgifter kan også betales ved bankoverførsel og online.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Den kvittering for betaling af stempelafgift, der udstedes af den relevante myndighed ved kontant betaling, eller betalingsanvisningen ved bankoverførsel indgives til retten sammen med anmodningen.

Kvitteringer eller betalingsanvisninger har ikke et standardformat, de udstedes i den form, der accepteres af den relevante forvaltningsmyndighed.

Hvis stempelafgiften betales efter, at sagsøger har modtaget en påmindelse fra retten herom, skal han indsende dokumentation for betalingen inden 10 dage efter modtagelsen af meddelelsen.

Dokumentation for, at afgiften er betalt, kan forevises på dommerkontoret eller sendes med posten med angivelse af det sagsnummer, der er angivet i den meddelelse, som retten sender til parten.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Slovenien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

De retsafgifter, der skal betales inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, er reguleret i lov om retsafgifter (Zakon o sodnih taksah, jf. lovtidende nr. 37/08, 97/10 og 63/13, Link åbner i nyt vindue58/14 – forfatningsdomstolens afgørelse, Link åbner i nyt vindue19/15 – forfatningsdomstolens afgørelse, 30/16 og 10/17 – ZPP-E (lov om ændring og udvidelse af den civile retsplejelov), i det følgende benævnt "ZST-1"), som er den gængse betegnelse for de almindelige regler om retsafgifter.

ZST-1 (artikel 6) udgør retsgrundlaget for betaling af retsafgifter, enten kontant, elektronisk eller ved hjælp af andre gyldige betalingsmidler, hvilket også gælder for betaling af retsafgifter inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure. I praksis er det muligt at betale retsafgifterne elektronisk ved hjælp af bankernes onlinebetalingstjenester.

Hvilke afgifter skal betales?

Inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure betales retsafgifterne én gang for alle. Det påhviler sagsøgeren at afholde retsafgifterne, der skal betales samtidig med indgivelse af anmodningen om indledning af småkravsproceduren til retten.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgiftens størrelse i disse sager afhænger af kravets størrelse:

 • for krav på 300 EUR eller derunder beløber afgiften sig til 54 EUR,
 • for krav på mellem 301 og 600 EUR beløber afgiften sig til 78 EUR,
 • for krav på mellem 601 og 900 EUR beløber afgiften sig til 102 EUR,
 • for krav på mellem 901 og 1 200 EUR beløber afgiften sig til 126 EUR,
 • for krav på mellem 1 201 og 1 500 EUR beløber afgiften sig til 150 EUR,
 • for krav på mellem 1 501 og 2 000 EUR beløber afgiften sig til 165 EUR,
 • for krav på mellem 2 001 og 2 500 EUR beløber afgiften sig til 180 EUR,
 • for krav på mellem 2 501 og 3 000 EUR beløber afgiften sig til 195 EUR,
 • for krav på mellem 3 001 og 3 500 EUR beløber afgiften sig til 210 EUR,
 • for krav på mellem 3 501 og 4 000 EUR beløber afgiften sig til 225 EUR,
 • for krav på mellem 4 001 og 4 500 EUR beløber afgiften sig til 240 EUR,
 • for krav på mellem 4 501 og 5 000 EUR beløber afgiften sig til 255 EUR,

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis sagsøger ikke betaler retsafgifterne rettidigt, behandler retten alligevel sagen og inddriver om nødvendigt afgifterne efterfølgende.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

ZST-1 (artikel 6) udgør retsgrundlaget for betaling af retsafgifter, enten kontant, elektronisk eller ved hjælp af andre gyldige betalingsmidler, hvilket også gælder for betaling af retsafgifter inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure.

I praksis er det muligt at betale retsafgifterne elektronisk ved hjælp af bankernes onlinebetalingstjenester. De kan også betales direkte til en betalingstjenesteudbyder eller på dommerkontoret (kontant eller via en terminal).

Alle banker har en onlinebetalingsservice til brug for elektroniske betalinger.

Den afgiftspligtige kan betale retsafgifterne på forhånd, dvs. på det tidspunkt, hvor anmodningen indgives til retten, eller han kan vente til, han modtager en opkrævning fra retten, med angivelse af det beløb, der skal betales, og de øvrige oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre betalingen.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Hvis den afgiftspligtige har betalt retsafgifterne med angivelse af sagsnummeret (der fremgår af rettens opkrævning), skal han ikke fremvise en kvittering for betalingen. Retten får nemlig meddelelse om betalingen via et særligt elektronisk banksystem (UJP-systemet), såfremt det nøjagtige sagsnummer angives ved indbetalingen.

Hvis retsafgifterne derimod er blevet betalt uden angivelse af sagsnummeret, skal den afgiftspligtige fremlægge en betalingsattest for retten. Denne attest er ikke underlagt nogen specifikke formkrav. Retten kontrollerer herefter om fornødent i UJP-systemet, at retsafgifterne er betalt (navnlig når retsafgifterne ikke er betalt på dommerkontoret).

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Sverige

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

”Der skal betales en retsafgift af nedennævnte størrelse, når nogen anlægger en af følgende sager:

Kategori A …………………………………900 SEK (1) /…/ sager, der gennemføres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure". (Bilag til bekendtgørelse (1987:452) om afgifter ved de almindelige domstole).

Retsafgiften (ansökningsavgiften) skal betales til den ret, som anmodningen indgives til. Det er for tiden ikke mulighed for at betale afgiften elektronisk via en hjemmeside.

1) Beløbet gælder fra og med den 1. Juli 2014.

Hvilke afgifter skal betales?

Inden for rammerne af småkravsproceduren skal der kun betales en afgift, når anmodningen indgives til retten. Det skal ikke betales yderligere afgifter under sagen, heller ikke i forbindelse med processuelle skridt.

Hvor meget skal jeg betale?

Det samlede beløb, der skal betales i retsafgift, er 900 SEK pr. 1. juli 2014.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis du ikke betaler retsafgiften, efter at du er blevet opfordret hertil, afviser retten sagen, og din anmodning vil således ikke blive behandlet. Det er muligt at indgive en ny anmodning vedrørende samme sag efter en afvisning.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Du kan betale retsafgiften kontant eller med kort på dommerkontoret (domstolens reception) eller alternativt via rettens PlusGirokonto.Retternes kontaktoplysninger og kontonumre er tilgængeligeLink åbner i nyt vindueher.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betalingen er gennemført, behøver du ikke foretage dig yderligere, og der skal som regel ikke forevises en kvittering. Retten sammenholder indbetalingerne med de anmodninger, der indgivet til retten. For at dette kan lade sig gøre, skal du anføre dit og modpartens fulde navn, når indbetalingen foretages. Gem altid kvitteringen, som om fornødent kan bruges til at efterspore en betaling.

Sidste opdatering: 30/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - England og Wales

Introduction

What fees are applicable?

How much shall I pay?

What happens if I do not pay the court fees on time?

How can I pay the court fees?

What shall I do after the payment?

Introduction

En sagsøger kan bruge den europæiske småkravsprocedure (forordning nr. 861/2007) i grænseoverskridende sager, hvor værdien af kravet mod en sagsøgt ikke overstiger 2 000 EUR (eksklusive alle renter, udgifter og udlæg). En sag er grænseoverskridende, hvis mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, som behandler sagen, er beliggende. Småkravsproceduren kan bruges ved både pengekrav og ikke-pengekrav og i både civil‑ og handelsretlige sager. I England og Wales kan sager indbringes for distriktsdomstolen, men ikke højesteret.

What fees are applicable?

Retsafgifterne i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure er de samme som for den nationale småkravsprocedure.

En person, der fremsætter en anmodning om en europæisk småkravsprocedure, er forpligtet til at betale den relevante retsafgift. Ønskes det at betale med debet‑/kreditkort, skal de relevante kortoplysninger anføres i tillægget til "Europæisk småkravsprocedure, Formular A".

Hvis et retsmøde er nødvendigt for at tage stilling til tvisten, skal der endvidere betales en behandlingsafgift.

Hvis det bliver nødvendigt at fuldbyrde et krav, skal der betales endnu en retsafgift. Flere oplysninger om de tilgængelige procedurer kan findes på webstederne om fuldbyrdelse i England og Wales.

How much shall I pay?

Oplysninger om retsafgifter i England og Wales findes i folderen Link åbner i nyt vindueEX50 – Civil and Family Court Fees

Afgifterne i forbindelse med småkravsprocedurer i tabellen nedenfor er gældende pr. 17. november 2016. Retsafgifter ændres løbende, og man bør derfor altid forhøre sig hos retten, advokaten eller enhver anden involveret person eller organisation for at få bekræftet, at det pågældende beløb stadig er gældende. Afgifterne er angivet i pund (GBP). Det tilsvarende beløb i euro beregnes ved hjælp af vekselkursen på datoen for indgivelsen af anmodningen.

1.1 Ved indbringelsen af søgsmålet (herunder søgsmål indbragt efter tilladelse hertil, dog ikke CCBC-søgsmål indbragt af centrets brugere eller søgsmål indbragt af Money Claim OnLine-brugere) om inddrivelse af et beløb, hvor det beløb, der gøres krav på:

Afgift (£)

a) ikke overstiger £300

£35

b) overstiger £300, men ikke overstiger £500

£50

c) overstiger £500, men ikke overstiger £1 000

£70

d) overstiger £1 000, men ikke overstiger £1 500

£80

e) overstiger £1 500, men ikke overstiger £3 000

£115

Hvis sagen skal behandles på et retsmøde, skal der betales en yderligere afgift.

Behandlingsafgift i en småkravsprocedure, hvor det beløb, der gøres krav på:

i) ikke overstiger £300

£25

ii) overstiger £300, men ikke overstiger £500

£55

ii) overstiger £500, men ikke overstiger £1 000

£80

iii) overstiger £1 000, men ikke overstiger £1 500

£115

iv) overstiger £1 500, men ikke overstiger £3 000

£170

Ønskes det at fuldbyrde et krav, skal der betales en yderligere afgift.

Der skal betales retsafgifter ved anmodningen til retten og yderligere retsafgifter på forskellige trin i retssagen. Der kan indrømmes "afgiftsfritagelse" (afhængigt af partens personlige forhold), hvilket indebærer, at retsafgiften ikke skal betales eller kun skal betales delvist. Der skal dog ansøges om særskilt fritagelse for hver enkelt afgift i retssagen. En ansøgning om fritagelse i forbindelse med den første anmodning giver således f.eks. kun fritagelse for denne indledende "anmodningsafgift". Det skyldes, at de personlige forhold kan ændre sig under retssagen, og at parten ikke nødvendigvis er berettiget til en fritagelse på et senere tidspunkt i sagen. Parten kan også blive berettiget til en afgiftsfritagelse på et senere trin i sagen.

What happens if I do not pay the court fees on time?

Hvis sagsøgeren ikke har udfyldt de relevante kreditkortoplysninger korrekt, eller betalingen af en eller anden årsag ikke går igennem, fremsender den ret, der behandler sagen, formular B "Anmodning fra retten om komplettering og/eller berigtigelse af anmodningsformularen" til sagsøgeren med krav om fremsendelse af gyldige kreditkortoplysninger med henblik på betaling af retsafgifterne. Hvis ikke det korrekte beløb indbetales, behandles anmodningen ikke.

How can I pay the court fees?

Betaling af retsafgiften sker ved indsendelse af de korrekte betalingsoplysninger til retten. I første omgang foregår det ved at angive de relevante oplysninger under "Europæisk småkravsprocedure, Tillæg til anmodningsformularen (formular A)".

Betaling foregår sædvanligvis med debet-/kreditkort. Det er ikke sikkert, at alle de betalingsmetoder, der er angivet i formular A, kan anvendes ved den ret, hvortil anmodningen fremsættes. Sagsøgeren bør forhøre sig hos retten om, hvilken betalingsmetode der kan anvendes.

Det kan også være muligt at betale med kreditkort via telefon. Mange retter har faciliteter til at modtage kortbetaling på den måde, men der skal først rettes henvendelse til den relevante ret for at bekræfte, at det er tilfældet.

Kun personer med adresse i Det Forenede Kongerige kan foretage elektroniske betalinger.

What shall I do after the payment?

Hvis anmodningen er fremsat korrekt, forkynder retten formularen (og eventuelle vedhæftede dokumenter) sammen med "Europæisk småkravsprocedure, Formular C, Svarformular" for sagsøgte. Samtidig fremsendes en meddelelse om indledning af sagen til sagsøgeren ledsaget af en kvittering for betalingstransaktionen.

Kvitteringen er typisk 8 x 12 cm med rettens navn og postadresse øverst samt det betalte beløb og betalingstidspunktet nederst.

Flere oplysninger findes på Link åbner i nyt vindueEuropean Union cross-border claims.

Sidste opdatering: 04/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Nordirland

Parterne i en retssag, der følger den europæiske småkravsprocedure, skal ikke betale retsafgifter.

Sidste opdatering: 23/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Skotland

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

I Skotland er retsafgifterne til den europæiske småkravsprocedure reguleret i:

 • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutary Instrument Number 2018/481, som ændret ved:
 • Sheriff Court Fees Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Skema 2, del II, punkt 16 og 38, finder anvendelse på europæiske småkrav pr. 1 april 2019.

Skema 3, del II, punkt 16 og 38, finder anvendelse på europæiske småkrav pr. 1 april 2020.

Det er ikke muligt at betale retsafgifter elektronisk.

Hvilke afgifter skal betales?

Indgivelse til retten af et europæisk småkrav ved hjælp af formular A i EU-forordning nr. 861/2007 kræver betaling af én afgift, der dækker hele retssagen.

Udgiften til forkyndelsen af dokumenter pr. post er omfattet heri, men der kan pålægges en ekstra afgift, hvis det er nødvendigt, at en stævningsmand forkynder dokumenterne for sagsøgte.

Der pålægges ingen afgift for indgivelse af et svar på kravet ved anvendelse af formular C.

Der stilles ikke normalt krav om repræsentation ved en advokat, og afgiften omfatter ikke advokatsalærer.

Hvor meget skal jeg betale?

Den nuværende afgift for indbringelse af et europæisk småkrav for retten for:

 • beløb på 300 GBP eller 250 EUR eller derunder er på 19 GBP
 • alle andre europæiske småkrav er på 104 GBP.

Den ekstra afgift for en stævningsmands forkyndelse af dokumenterne for sagsøgte ligger på 13 GBP plus stævningsmandens udgifter.

I henhold til artikel 8 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, som ændret, kan en part være berettiget til afgiftsfritagelse, f.eks. hvis parten er berettiget til visse offentlige ydelser eller retshjælp i civilsager.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Retten accepterer ikke anmodningen og er ikke forpligtet til at reagere på den, hvis ikke afgiften er betalt, jf. artikel 3 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, som ændret.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifter kan betales med:

 • Check – udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
 • Debet- og kreditkort – undersøg, hvilken type kort der accepteres af den relevante ret, og om betalingen kan foretages pr. telefon
 • Postanvisning – udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
 • Kontanter – ved betaling pr. post er det ikke tilrådeligt at foretage kontantbetalinger.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Retten accepterer indgivelse af anmodninger ved hjælp af formular A i EU-forordning nr. 861/2007 med betaling af den relevante afgift. Dokumenterne og betalingen skal indgives eller fremsendes til retten samtidig. Retten udleverer eller fremsender herefter formular B eller formular 1 eller forkynder formular A for sagsøgte som det næste trin i sagen. Der stilles ikke krav om dokumentation for betaling.

Sidste opdatering: 04/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.