Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Det fremgår af artikel 33, stk. 2, i lov om civil retspleje (Civilprocesa likums), at der er følgende omkostninger forbundet med at føre en retssag i Letland:

 • Statsafgift (valsts nodeva)
 • Administrationsgebyr til rettens sekretariat (kancelejas nodeva)
 • Omkostninger ved sagens behandling (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Ethvert processkrift, der indgives til en ret — såsom en stævning, et svarskrift, en anmodning fra tredjemand om at indtræde i sagen, en begæring, der fremsættes i en sag, der ikke har karakter af et tvistemål, samt enhver anden begæring som omhandlet i retsplejelovens artikel 34 — medfører en pligt til at betale statsafgift. Retsplejelovens artikel 43 indeholder en opregning af de persongrupper, der er fritaget for at betale sagsomkostninger, herunder statsafgift.

Den part, der ikke får medhold i sagen, pålægges at betale de omkostninger, som modparten har afholdt. Hvis sagsøgeren kun får delvist medhold i sagen, tilkendes han et beløb, der svarer til den del af hans påstand, som han har fået medhold i, og sagsøgte tilkendes et beløb, der svarer til den del af sagsøgerens påstand, som retten har forkastet. Statsafgiften tilbagebetales ikke, såfremt der rejses en tillægssag (blakus sūdzība), der indgives en begæring om genoptagelse af sagen eller om fornyet prøvelse efter en udeblivelsesdom.

Hvis sagsøgeren hæver sagen, skal han godtgøre sagsøgte de omkostninger, som han har afholdt. I så fald pålægges sagsøgte ikke at betale nogen af sagsøgerens omkostninger. Hvis sagsøger imidlertid frafalder sit krav, fordi sagsøgte frivilligt opfylder det, mens sagen verserer, pålægger retten - efter sagsøgerens anmodning - sagsøgte at betale sagens omkostninger.

Hvis sagen afvises, pålægger retten - efter sagsøgtes anmodning - sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

Hvis sagsøgeren har fået fri proces, kan sagsøgte pålægges at betale sagsomkostninger til staten svarende til den del af kravet, som sagsøgeren har fået medhold i.

Hvilke afgifter skal betales?

Indgivelse af den formular, der anvendes ved iværksættelse af den europæiske småkravsprocedure, medfører en pligt til at betale statsafgift. Mens retssagen verserer, skal parterne muligvis betale andre afgifter til staten, administrationsgebyrer (f.eks. for udfærdigelse af kopier og genparter af processkrifter) og omkostninger ved sagens behandling (f.eks. udgifter til eftersøgning af sagsøgte efter sagsøgerens begæring og udgifter til forkyndelse og oversættelse af stævningen eller andre processkrifter).

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelse af stævningen skal der betales en statsafgift på 15% af sagens værdi, dog mindst 71,41 EUR.

Administrationsgebyrerne er fastsat i retsplejelovens artikel 38. Størrelsen af omkostningerne ved sagens behandling afhænger af flere faktorer (f.eks. den måde, hvorpå diverse dokumenter fremsendes - med almindelig post eller pr. e-mail).

  Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

  Hvis anmodningen ikke er bilagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter, sætter retten sagen i bero og fastsætter en frist for at afhjælpe manglerne, jf. retsplejelovens artikel 133.

  Hvis sagsøgeren overholder fristen, anses anmodningen for at være indgivet på den oprindelige dato.

  I modsat fald anses den for at være en nullitet og returneres til sagsøgeren.

  Dette er ikke til hinder for, at sagsøgeren på ny indgiver anmodningen til retten i overensstemmelse med den almindelige lovbestemte procedure.

  Hvis det drejer sig om betaling af gebyr for forkyndelse af dokumenter, lader retten ikke dokumentet forkynde, før gebyret er betalt. Hvis de omkostninger, der er forbundet med sagens behandling, ikke frivilligt betales til staten, før sagen indledes, vil beløbet blive inddrevet efter de almindelige regler om tvangsfuldbyrdelse.

  Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

  Statsafgiften kan betales ved bankoverførsel til statskassen (Valsts kase). Statsafgiften (retsplejelovens artikel 34) betales således:

  Modtager: Valsts kase

  Registreringsnummer: 90000050138

  Kontonummer: LV55TREL1060190911200

  Navn på modtagers bank: Valsts kase

  BIC-kode: TRELLV22

  Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis statsafgiften betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

  Statsafgiften for udstedelse af et betalingspåkrav eller et andet eksekutionsfundament med henblik på tvangsfuldbyrdelse kan betales ved bankoverførsel til statskassen. Statsafgiften for udstedelse af et betalingspåkrav eller et andet eksekutionsfundament med henblik på tvangsfuldbyrdelse (retsplejelovens artikel 34, stk, 6) betales således:

  Modtager: Valsts kase

  Registreringsnummer: 90000050138.

  Kontonummer: LV71TREL1060190911300

  Navn på modtagers bank: Valsts kase

  BIC-kode: TRELLV22

  Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis statsafgiften betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

  Administrationsgebyrer kan betales ved bankoverførsel til statskassen. Administrationsgebyrerne (retsplejelovens artikel 38) betales således:

  Modtager: Valsts kase

  Registreringsnummer: 90000050138.

  Kontonummer: LV39TREL1060190911100

  Navn på modtagers bank: Valsts kase

  BIC-kode: TRELLV22

  Nærmere oplysninger: oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis administrationsgebyret betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

  Omkostningerne ved sagens behandling og efterfølgende fuldbyrdelse af rettens afgørelse (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā) kan betales ved bankoverførsel til domstolsstyrelsen (Tiesu administrācija). Omkostninger ved sagens behandling (retsplejelovens artikel 39) og ved fuldbyrdelse af rettens afgørelse (retsplejelovens artikel 406, stk. 3):

  Til distrikts- og byretter (rajona/pilsētas tiesas) samt regionale retter (apgabaltiesas):

  Modtager: Tiesu administraācija

  Registreringsnummer: 90001672316.

  Kontonummer: LV51TREL2190458019000

  Navn på modtagers bank: Valsts kase

  BIC-kode: TRELLV22

  Nærmere oplysninger: kode 21499 samt oplysninger til brug for identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person. Hvis omkostningernes ved sagens behandling betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis indbetaleren har kendskab hertil) og navn, efternavn og personnummer, hvis det drejer sig om en fysisk person, virksomhedens navn og registreringsnummer, hvis der er tale om en juridisk person.

  Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

  Anmodningen skal være bilagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter. Administrationsgebyrerne betales ligeledes forud. Omkostningerne ved sagens behandling betales, før sagens indledes.

  Sidste opdatering: 30/04/2020

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
  Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

  Feedback

  Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website