Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle oddílu 33 odst. 2 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) náklady řízení (tiesas izdevumi) zahrnují:

  • státní poplatek (valsts nodeva);
  • registrační poplatek (kancelejas nodeva);
  • nezbytně vynaložené náklady za účelem přezkoumání případu.

Státní poplatek je třeba uhradit za každý návrh předložený soudu – původní žalobu, vzájemnou žalobu, návrh podaný třetí stranou se samostatnou žalobou v souvislosti s předmětem sporu v již zahájeném řízení, návrh ve zvláštním řízení nebo jiný návrh podle oddílu 34 občanského soudního řádu. Oddíl 43 občanského soudního řádu uvádí seznam osob osvobozených od placení soudních nákladů (včetně státních poplatků).

Soud nařídí neúspěšné straně sporu, aby úspěšné straně sporu nahradila veškeré náklady řízení. Je-li žalobě vyhověno pouze zčásti, žalovanému bude nařízeno, aby nahradil náklady řízení žalobce v poměru k uznaným nárokům, a žalobce bude muset uhradit náklady řízení žalovaného v poměru k nárokům, které byly zamítnuty. Není možné získat náhradu státního poplatku za vedlejší námitku (blakus sūdzība) proti rozhodnutí soudu, nebo v případě opětovného zahájení soudního řízení po vynesení rozsudku pro zmeškání.

Jestliže žalobce vezme žalobu zpět, musí nahradit náklady řízení vzniklé žalovanému. V takovém případě žalovaný nehradí náklady řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce žalobu vezme zpět, protože žalovaný tyto nároky po podání žaloby dobrovolně uspokojil, soud na žádost žalobce nařídí žalovanému, aby žalobci nahradil náklady řízení.

Pokud se soud rozhodne, že se žalobou nebude zabývat, může na žádost žalovaného nařídit žalobci, aby žalovanému nahradil náklady řízení.

Je-li žalobce od soudních nákladů osvobozen, bude žalovanému nařízeno, aby nahradil žalobcovy náklady řízení státu v poměru k části žaloby, které bylo vyhověno.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání návrhu v rámci evropského řízení o drobných nárocích musí být uhrazen státní poplatek. V průběhu řízení může rovněž nastat nutnost, aby jedna ze stran uhradila další náklady řízení, jako je například registrační poplatek (např. za vydání přepisů a duplikátů dokumentů souvisejících s řízením) a náklady spojené s přezkumem případu (např. výdaje vzniklé při vyhledávání žalovaného na žádost žalobce nebo náklady na doručení, vydání a překlad předvolání a dalších soudních dokumentů).

V jaké výši?

Při podání návrhu je nutno uhradit státní poplatek ve výši 15% hodnoty nároku, nejméně však 71,41 EUR.

Výše veškerých registračních poplatků se stanoví podle oddílu 38 občanského soudního řádu. Výše nákladů souvisejících s přezkumem případu se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů (např. na způsobu doručování dokumentů – poštou nebo e-mailem).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud k návrhu nejsou přiloženy doklady potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení v souladu s daným postupem a ve výši stanovené zákonem, nebude soud podle oddílu 133 občanského soudního řádu podanou žalobu projednávat a stanoví lhůtu, v níž bude žalobce moci tyto nedostatky napravit.

Pokud žalobce tyto nedostatky ve stanovené lhůtě napraví, má se za to, že návrh byl podán v den, kdy byl poprvé předložen soudu.

Pokud žalobce nedostatky ve stanovené lhůtě nenapraví, má se na to, že návrh nebyl nikdy podán, a vrátí se žalobci.

Vrácení návrhu žalobci nebrání žalobci v tom, aby jej předložil soudu znovu v souladu s běžnými postupy stanovenými zákonem.

Hradí-li se náklady řízení za doručování písemností, doručí soud písemnosti až po zaplacení příslušného poplatku. Pokud však náklady na přezkum případu nebudou státu uhrazeny dobrovolně, budou vymáhány v souladu s obecnými pravidly výkonu soudních rozhodnutí.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatek lze zaplatit na účet státní pokladny (Valsts kase). Státní poplatek (oddíl 34 občanského soudního řádu s výjimkou odstavce 6) se hradí následujícím způsobem:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; íslo věci (je-li známo); for natural persons, the given name, surname, and personal identity number; for legal persons, the name and registration number. If the payment of a State fee is made on behalf of another person, information must be given identifying that person: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo jiného exekučního dokladu lze uhradit na účet státní pokladny. Státní poplatek za podání návrhu na výkon exekučního titulu nebo jiného exekučního dokumentu (oddíl 34 občanského soudního řádu, odst. 6) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba státního poplatku provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Registrační poplatek lze uhradit na účet státní pokladny. Registrační poplatek (oddíl 38 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba registračního poplatku provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Výdaje spojené s přezkumem případu a výdaje spojené s vymáháním povinností na základě oznámení lze hradit na účet soudní kanceláře (Tiesu administrācija). Výdaje spojené s přezkumem případu (oddíl 39 občanského soudního řádu) a výdaje spojené s vymáháním povinností na základě oznámení (oddíl 4063 občanského soudního řádu):

Okresní (městské) soudy a krajské soudy:

Příjemce: Tiesu administrācija

Registrační číslo: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“, a uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba výdajů souvisejících s přezkumem věci provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Při podání návrhu k soudu je nutno přiložit písemnosti potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení podle daného řízení a ve výši stanovené zákonem. Před provedením konkrétní požadované služby je nutno rovněž uhradit registrační poplatek. Před přezkumem případu je nutno uhradit veškeré náklady spojené s tímto přezkumem.

Poslední aktualizace: 09/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.