Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

По отношение на европейските искове с малък материален интерес се събира съдебен гербов налог в размера, посочен в член 80, алинея 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Литва (Civilinio proceso kodeksas).

В съответствие с Резолюция № 1240 на правителството на Република Литва от 27 октомври 2011 г. за одобряване на правилата за изчисляване, плащане, прихващане и възстановяване на съдебен гербов налог този налог може да бъде платен и чрез електронни средства.

Какви са приложимите такси?

Съдебният гербов налог е платим в размера, посочен в следващия параграф.

Колко трябва да платя?

В зависимост от цената на иска — 3%, но не по-малко от 50 LTL. Ако процесуалните документи и приложенията към тях са внесени в съда единствено в електронен формат, се събира сума, равна на 75% от гербовия налог, приложим спрямо съответния процесуален документ, но не по-малко от 10 LTL.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Молбата трябва да бъде придружена от документи и други доказателства, които служат като основа на претенциите на вносителя, както и от доказателство за платен съдебен гербов налог.

Ако съдебният гербов налог не е платен, съдът издава разпореждане, в което се определя подходящ срок за спазване на изискването, който не може да бъде по-кратък от седем дни. Разпореждането се изпраща не по-късно от следващия работен ден след издаването му.

Ако страната в производството, която подава процесуалните документи, е спазила указанията на съда в определения срок, се счита, че процесуалният документ е представен на датата, на която първоначално е подаден в съда. В противен случай се счита, че процесуалният документ не е представен, и не по-късно от пет работни дни след изтичането на срока за спазване на изискването съдията издава разпореждане за връщане на процесуалния документ заедно с евентуалните придружаващи документи на лицето, което ги е внесло.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебният гербов налог се внася в приходната бюджетна сметка на Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите по начина, избран от съответното лице (електронно банкиране, плащане в брой, банков превод и т.н.).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателство за плащането на съдебния гербов налог се предоставя чрез платежното нареждане или друг потвърждаващ плащането документ, който трябва да съдържа следните данни:

  1. собственото и фамилното име на платеца, както и личния му идентификационен номер (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер);
  2. собственото и фамилното име и личния идентификационен номер на другата страна (ответник, длъжник и т.н.) (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер);
  3. датата на плащане;
  4. кода на плащането;
  5. платената сума;
  6. основанието за плащането (което трябва да бъде „съдебен гербов налог“ и името на съда, в който се образува производството).

Когато съдебният гербов налог е платен от представител на страната в производството (адвокат, асистент на адвоката или друго лице, представляващо интересите на страната), платежното нареждане или съответният друг потвърждаващ плащането документ следва, в допълнение към гореизброените данни, да включва и собственото и фамилното име и личния идентификационен номер (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер) на представляваната страна.

Ако съдебният гербов налог е платен чрез електронни средства, не се изискват никакви документи за потвърждаване на плащането.

Последна актуализация: 02/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт